Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

3294. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa, stran 8593.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 68. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa
1. člen
V Pravilniku o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 22/10) se tretji odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Obračun obresti za prosta denarna sredstva na podračunu in plačilo tako obračunanih obresti izvrši upravljavec sredstev sistema EZR s prenosom obresti z zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna preko enotnega informacijskega sistema za upravljanje sredstev sistema EZR.«
V četrtem odstavku se na koncu odstavka doda stavek: »Za ta namen se izpolni obrazec Pregled obračunanih obresti za prosta denarna sredstva na podračunu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in je njegov sestavni del in se ga mesečno posreduje vsakemu proračunskemu uporabniku.«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se v tretji alineji beseda »dnevi« nadomesti z besedilom »št. dni«.
3. člen
V 8. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če je obrestna mera, izračunana na podlagi prvega odstavka, negativna, se za obrestovanje vloge posamezne standardne ročnosti določi obrestna mera v višini 0 %.«.
4. člen
V 9. členu se na koncu besedila, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je obrestna mera, izračunana na podlagi prvega odstavka, negativna, se za obrestovanje likvidnostnega posojila posamezne standardne ročnosti določi obrestna mera, izračunana za prvo naslednjo standardno ročnost, ki je večja od 0 %.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-779/2012/10
Ljubljana, dne 23. oktobra 2012
EVA 2012-1611-0161
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost