Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

3290. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-C), stran 8558.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2012.
Št. 003-02-8/2012-6
Ljubljana, dne 2. novembra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MEDNARODNI ZAŠČITI (ZMZ-C)
1. člen
V Zakonu o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 98/11 – odločba US) se drugi odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Svetovalci za begunce dajejo podporo in pravno pomoč prosilcem v zvezi s postopki po tem zakonu na Upravnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: upravno sodišče) in Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vrhovno sodišče).«.
V devetem odstavku se doda nov četrti stavek, ki se glasi: »Sredstva za izvedbo usposabljanja zagotavlja ministrstvo, pristojno za pravosodje.«.
2. člen
V drugem odstavku 13.a člena se za besedo »telefona« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter naslov elektronske pošte.«.
3. člen
V prvem odstavku 13.b člena se črta besedilo »v postopku za pridobitev mednarodne zaščite na prvi stopnji ter« in »ter za usposabljanje svetovalcev za begunce.«.
V drugi alineji drugega odstavka se črta besedilo », razen v primerih svetovanja na prvi stopnji«.
4. člen
V tretjem odstavku 16.a člena se za drugim stavkom dodata novi tretji in četrti stavek, ki se glasita: »Z izvedbo vsakega posameznega usposabljanja mora soglašati minister. Za izvedbo programa usposabljanja se s posameznim izvajalcem lahko sklene ustrezna pogodba.«.
5. člen
Tretji odstavek 41. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
6. člen
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:
»44.a člen
(določitev starosti mladoletnika brez spremstva)
(1) V okviru obravnavanja prošnje lahko pristojni organ za določitev starosti mladoletnika brez spremstva odredi pregled. Pregled se izvede z izvedencem medicinske stroke.
(2) Mladoletnika brez spremstva in njegovega zakonitega zastopnika se mora pisno obvestiti o možnosti določitve starosti s pregledom, in sicer v jeziku, ki ga razume. Obvestilo mora vključevati podatke o načinu pregleda in o možnih posledicah rezultata pregleda v zvezi z obravnavanjem njegove prošnje ter o posledicah neutemeljene odklonitve takšnega pregleda.
(3) Pregled za določitev starosti mladoletnika brez spremstva se lahko opravi samo, če mladoletnik brez spremstva in njegov zakoniti zastopnik v to pisno privolita.
(4) Če mladoletnik brez spremstva in njegov zakoniti zastopnik brez utemeljenih razlogov ne privolita v pregled za določitev starosti mladoletnika brez spremstva, se mladoletnik brez spremstva v zvezi z obravnavo njegove prošnje šteje kot polnoleten.
(5) Če po opravljenem pregledu še vedno obstaja dvom, ali je prosilec mladoleten ali polnoleten, se šteje, da je prosilec mladoleten.
(6) Odločitev o zavrnitvi prošnje, ki jo je vložil mladoletnik brez spremstva, ki je odklonil pregled, ne sme temeljiti izključno na tej odklonitvi.«.
7. člen
V tretjem odstavku 50. člena se črta drugi stavek.
8. člen
V prvem odstavku 51. člena se v tretji alineji pika nadomesti z vejico in doda beseda: »ali,«.
Doda se nova četrta alineja, ki se glasi:
»– v primeru izdaje sklepa na podlagi prvega odstavka 63. člena tega zakona za zagotovitev predaje prosilca varni tretji državi, če obstajajo utemeljeni razlogi, da se bo prosilec predaji izognil.«.
9. člen
V 56. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, ki ji je bila v Republiki Sloveniji pravnomočno zavrnjena prošnja iz prvega odstavka 40. člena tega zakona, ali je prošnjo izrecno umaknila, ali državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, ki ji je bila pravnomočno zavrnjena prošnja iz petega odstavka 105. člena tega zakona, ali je bil ta postopek ustavljen, lahko vloži ponovno prošnjo samo, če ob vložitvi zahtevka iz prvega odstavka 57. člena tega zakona predloži nove dokaze ali navede nova dejstva, ki bistveno povečujejo verjetnost, da izpolnjuje pogoje za priznanje mednarodne zaščite.«.
10. člen
Na koncu četrtega odstavka 74. člena se doda stavek »V primeru vseh drugih odločitev po tem zakonu tožba ne zadrži njihove izvršitve.«.
11. člen
V prvem odstavku 78. člena se v šesti alineji črta besedilo »prvega in«.
V drugem odstavku se beseda »izvršitve« nadomesti z besedo »izvršljivosti«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Minister v soglasju z ministri, pristojnimi za zdravje, delo, socialne zadeve ter za izobraževanje, pred­piše podrobnejše pogoje in načine za zagotavljanje pravic iz 15. člena tega zakona in pravic iz prvega odstavka tega člena, razen pravice iz šeste alineje.«.
12. člen
V tretjem odstavku 79.a člena se črta besedilo »enkrat na leto«.
13. člen
V tretjem odstavku 80. člena se pred besedo »nastanitve« doda besedilo »osnovne oskrbe v primeru«.
14. člen
V drugem odstavku 84. člena se za besedama »zdravstvenih storitev,« doda besedilo »vključno s psihoterapevtsko pomočjo,«.
15. člen
Tretji odstavek 92. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Družinski člani iz prejšnjega odstavka so upravičeni do nastanitve le do poteka pravice do nastanitve osebe z mednarodno zaščito, ki je uveljavljala pravico do združitve družine po tem zakonu.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(1) Svetovalci za begunce, imenovani na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 98/11 – odločba US), nadaljujejo delo po določbah zakona.
(2) Svetovalci za begunce, ki so nudili pravno pomoč in podporo v postopkih na prvi stopnji, začetimi pred uveljavitvijo tega zakona, v teh postopkih nadaljujejo z nudenjem brezplačne pravne pomoči in podpore na prvi stopnji, vendar najdlje do vročitve odločitve v tem postopku.
17. člen
Postopki na podlagi 44.a člena zakona se lahko uporabljajo tudi v postopkih mednarodne zaščite, začetih pred uveljavitvijo tega zakona.
18. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, uskladi Pravilnik o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce (Uradni list RS, št. 3/12) ter Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 64/11) z določbami tega zakona v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
(2) Minister, pristojen za pravosodje, uskladi Pravilnik o usposabljanju in opravljanju preverjanja znanj svetovalcev za begunce (Uradni list RS, št. 101/11) z določbami tega zakona v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
19. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-04/12-2/15
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EPA 587-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost