Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

3289. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah (ZBR-D), stran 8556.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah (ZBR-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah (ZBR-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. oktobra 2012.
Št. 003-02-8/2012-3
Ljubljana, dne 2. novembra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BLAGOVNIH REZERVAH (ZBR-D)
1. člen
V Zakonu o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo) se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 2009/119/ES z dne 14. septembra 2009 o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov (UL L št. 265 z dne 9. 10. 2009, str. 9).«.
2. člen
V 5. členu se v četrti alineji na koncu besedila doda naslednje besedilo »in kadar je to določeno s tem zakonom,«.
Za enajsto alinejo se dodata nova dvanajsta in trinajsta alineja, ki se glasita:
»– sodeluje s Komisijo Evropske unije in drugimi mednarodnimi organizacijami na področju obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov,
– posreduje Komisiji Evropske unije podatke iz prvega odstavka 21.g člena tega zakona,«.
Dosedanja dvanajsta alineja postane štirinajsta alineja.
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb šeste alineje 4. člena, tretjega odstavka 17. člena in 21.c člena tega zakona opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
Nadzor nad izvajanjem drugih določb tega zakona izvaja ministrstvo, pristojno za preskrbo.«.
4. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod je tudi osrednji organ za oblikovanje, vzdrževanje in prodajo rezerv nafte in naftnih derivatov za namene tega zakona ter za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti o vzdrževanju rezerv nafte in naftnih derivatov.«.
5. člen
V prvem odstavku 19. člena se v tretjem stavku besedilo »oddajo javnih naročil iz sredstev državnega proračuna« nadomesti z besedilom »stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti«.
6. člen
21.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»21.a člen
Obvezne rezerve nafte in naftnih derivatov se oblikujejo za zagotavljanje visoke stopnje varnosti oskrbe z nafto in naftnimi derivati v primeru motenj in nestabilnosti na trgu Republike Slovenije ali zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Republike Slovenije o sproščanju obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov.
Republika Slovenija zagotavlja minimalne količine obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov, ki ustrezajo dnevnemu povprečnemu neto uvozu za devetdeset dni ali dnevni povprečni domači porabi za enainšestdeset dni, glede na to, katera količina je večja.
Vlada Republike Slovenije z uredbo določi postopke, merila in organizacijske ukrepe, ki se sprejmejo v primeru motenj in nestabilnosti pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati na trgu Republike Slovenije ali zaradi izpolnitve mednarodnih obveznosti Republike Slovenije o sproščanju obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov.«.
7. člen
V drugem odstavku 21.b člena se beseda »preteklem« nadomesti z besedo »posameznem«, besedilo »iz prvega odstavka 21.a člena tega zakona« pa se črta.
8. člen
Dodajo se novi 21.d, 21.e, 21.f, 21.g in 21.h člen, ki se glasijo:
»21.d člen
Kot del obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov se lahko oblikujejo posebne rezerve nafte in naftnih derivatov, ki so last zavoda in se vzdržujejo na ozemlju Republike Slovenije ali na ozemlju Evropske unije.
Količina posebnih rezerv nafte in naftnih derivatov, določena na podlagi prvega odstavka 21.e člena tega zakona, se lahko v primeru posameznih obnavljanj nafte in naftnih derivatov, vključno z obnavljanjem zaradi izboljšanja ali ohranitve kakovosti ali s prilagoditvijo strukturi porabe, zniža za čas dokončanja postopkov obnove zahtevane količine nafte in naftnih derivatov.
Posebnih rezerv, ki so last zavoda ali države članice Evropske unije oziroma njenega osrednjega organa za vzdrževanje, in ki so pomešane z drugimi rezervami nafte in naftnih derivatov, se ne sme premestiti brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika rezerv in ministrstva, pristojnega za preskrbo.
Posebne rezerve nafte in naftnih derivatov, ki se vzdržujejo ali transportirajo na območju Republike Slovenije, ne smejo biti predmet izterjave ali drugih ukrepov izvršbe.
21.e člen
Obvezne ter posebne rezerve nafte in naftnih derivatov se oblikujejo in zagotavljajo po proizvodih in količinah, ki jih za vsako koledarsko leto določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za preskrbo.
Minister, pristojen za preskrbo, predpiše metode in postopke izračunavanja količin obveznih in posebnih rezerv nafte in naftnih derivatov, ki jih je treba vzdrževati, izračun dnevnega povprečnega neto uvoza in izračun dnevne povprečne neto porabe.
21.f člen
Zavod lahko s soglasjem Vlade Republike Slovenije prenese naloge v zvezi z upravljanjem obveznih ter posebnih rezerv nafte in naftnih derivatov na državo članico Evropske unije, na ozemlju katere se rezerve nafte in naftnih derivatov nahajajo, na osrednji organ za vzdrževanje rezerv, ki ga je ta država vzpostavila, ali na gospodarske subjekte, ki imajo registrirano ali priglašeno dejavnost skladiščenja nafte in naftnih derivatov.
Zavod lahko na ozemlju Republike Slovenje s soglasjem Vlade Republike Slovenije opravlja naloge v zvezi z upravljanjem obveznih in posebnih rezerv nafte in naftnih derivatov za drugo državo članico Evropske unije.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena prenos nalog v zvezi z upravljanjem rezerv nafte in naftnih derivatov ni mogoč za prodajo in pridobivanje posebnih rezerv nafte in naftnih derivatov.
Preden zavod posreduje predlog za prenos, spremembo ali podaljšanje izvajanja nalog iz prvega in drugega odstavka tega člena v soglasje Vladi Republike Slovenije, mora pridobiti soglasje države članice Evropske unije, na ozemlju katere se nahajajo rezerve nafte in naftnih derivatov.
Prenesenih nalog v zvezi z upravljanjem obveznih in posebnih rezerv se ne sme prenesti naprej.
21.g člen
Zavod vodi ločene sezname in statistična poročila o količini, vrsti in lokaciji obveznih in posebnih rezerv nafte in naftnih derivatov tako, da je mogoče stalno preverjanje njihovega stanja.
Podatki iz prejšnjega odstavka ne vključujejo količin, ki so predmet zasega, izvršbe ali so v posesti, hrambi ali uporabi podjetij v stečaju ali prisilni poravnavi. Pri obdelavi podatkov je potrebno zagotoviti varstvo osebnih podatkov, poročil in dokumentov.
Minister, pristojen za preskrbo, predpiše načine vodenja seznamov in statističnih poročil o obveznih in posebnih rezervah nafte in naftnih derivatov ter roke in način posredovanja podatkov Komisiji Evropske unije.
21.h člen
Zavod mora zagotoviti fizično dostopnost in razpoložljivost obveznih in posebnih rezerv nafte in naftnih derivatov ter vzpostaviti sistem za identifikacijo, evidentiranje ter nadzor nad rezervami nafte in naftnih derivatov.
Zavod mora pooblaščenim predstavnikom Komisije Evropske unije omogočiti pregled pripravljenosti države na izredne razmere, količine obveznih in posebnih rezerv nafte in naftnih derivatov, vpogled v dokumentacijo ter dostop do skladišč obveznih in posebnih rezerv nafte in naftnih derivatov.
Zavod mora najmanj pet let hraniti dokumente in statistične podatke, ki se nanašajo na vrsto, količino, kakovost in dogovore v zvezi z obveznimi in posebnimi rezervami nafte in naftnih derivatov.«.
9. člen
V 23. členu se za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– ne zagotavlja blaga v skladu z 21.e členom tega zakona.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Minister, pristojen za preskrbo, v enem mesecu od uveljavitve tega zakona izda pravilnik iz drugega odstavka 21.e člena in tretjega odstavka 21.g člena zakona.
Vlada Republike Slovenije v treh mesecih od uveljavitve tega zakona izda uredbo iz tretjega odstavka 21.a člena zakona.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-04/12-1/9
Ljubljana, dne 23. oktobra 2012
EPA 554-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost