Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

3287. Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1), stran 8539.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1)
Razglašam Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2012.
Št. 003-02-8/2012-8
Ljubljana, dne 2. novembra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH (ZFfS-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta zakon v skladu z Direktivo 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 71), zadnjič popravljeno s Popravkom Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L št. 161 z dne 29. 6. 2010. str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/128/ES) ureja promet in uporabo fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS), določa nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe FFS, usposabljanje o FFS, preglede za naprave za nanašanje FFS, posebne ukrepe v zvezi z uporabo FFS, obveščanje javnosti o FFS, strokovne naloge in raziskovalno delo v zvezi s FFS, zbirke podatkov in pridobivanje ter uporabo podatkov, laboratorije, kazenske določbe ter pooblastila organov, ki so odgovorni za izvrševanje tega zakona in nadzor nad njegovim izvajanjem ter predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona.
(2) Ta zakon ureja tudi registracijo in izdajo dovoljenj FFS, pristojbine in način vodenja podatkov o prometu in uporabi FFS za izvajanje Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1107/2009/ES).
2. člen
(cilji)
Cilji tega zakona so, da se FFS uporabljajo na način, ki omogoča razvoj trajnostnega in konkurenčnega kmetijstva ter zagotavlja visoko raven varstva zdravja ljudi in živali ter varovanja okolja, uvajanje obvezne uporabe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in spodbujanje alternativnih pristopov in tehnik na področju njihovega zatiranja.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. poklicni uporabnik pomeni fizično ali pravno osebo, ki uporablja FFS pri opravljanju svoje dejavnosti;
2. nepoklicni uporabnik pomeni fizično ali pravno osebo, ki uporablja FFS, ki so dovoljena za nepoklicno rabo;
3. distributer pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki se ukvarja s prometom s FFS na debelo oziroma na drobno;
4. svetovalec za FFS pomeni fizično osebo, ki pri izvajanju svoje poklicne dejavnosti svetuje v zvezi z varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi in varno uporabo FFS;
5. uporaba FFS pomeni vse oblike ravnanja s FFS od nakupa dalje, vključno s shranjevanjem oziroma skladiščenjem FFS, ravnanjem s škropilno brozgo ter z embalažo in ostanki FFS;
6. promet s FFS na debelo pomeni dejavnosti nakupa, skladiščenja, prodaje in sprostitve FFS v prost promet;
7. promet s FFS na drobno pomeni prodajo FFS posameznim fizičnim in pravnim osebam za njihovo osebno uporabo ali uporabo pri opravljanju poklicne dejavnosti;
8. naprave za nanašanje FFS pomenijo naprave, namenjene posebej za nanašanje FFS, vključno z opremo, ki je bistvena za učinkovito delovanje takšne naprave, kot so šobe, manometri, filtri, cedila in čistilne naprave za rezervoar;
9. tretiranje je nanašanje FFS na rastline, rastlinske proizvode, v tla ali objekte zaradi varstva rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi, vključno s pleveli;
10. dobra praksa varstva rastlin je dobra praksa varstva rastlin kot je opredeljena v 3. členu Uredbe 1107/2009/ES;
11. škodljivi organizmi so škodljivi organizmi, kot so opredeljeni v 3. členu Uredbe 1107/2009/ES;
12. kazalec tveganja pomeni rezultat izračuna, ki se uporabi za oceno tveganja FFS za zdravje ljudi oziroma okolje;
13. nekemične metode so ne-kemične metode kot so opredeljene v 3. členu Uredbe 1107/2009/ES;
14. površinske vode so celinske vode razen podzemne vode, somornice in obalno morje, ki glede kemijskega stanja vključujejo tudi teritorialno morje;
15. podzemne vode so vode pod zemeljskim površjem v zasičenem območju in v neposrednem stiku s tlemi ali podtaljem;
16. FFS so sredstva v obliki, v kateri se dobavljajo uporabniku, ki so sestavljena iz aktivnih snovi, varoval ali sinergistov ali te aktivne snovi vsebujejo in se uporabljajo za namene, določene v 2. členu Uredbe 1107/2009/ES;
17. aktivne snovi so snovi kot so opredeljene v 2. členu Uredbe 1107/2009/ES;
18. varovala so varovala kot so opredeljena v 2. členu Uredbe 1107/2009/ES;
19. sinergisti so sinergisti kot so opredeljeni v 2. členu Uredbe 1107/2009/ES;
20. dobra kmetijska praksa pri uporabi s FFS tretiranega semena je praksa, pri kateri se tretirano seme uporablja na način, ki je v skladu s opozorili in obvestili navedenimi na etiketi, da se preprečijo mehanske poškodbe semena, zmanjša odpadni prah pri rokovanju in uporabi tretiranega semena, ki posledično preprečuje negativne vplive na zdravje ljudi in okolje;
21. rastline so rastline kot so opredeljene v 3. členu Uredbe 1107/2009/ES;
22. rastlinski proizvodi so rastlinski proizvodi kot so opredeljeni v 3. členu Uredbe 1107/2009/ES;
23. javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
4. člen
(prepoved ali omejitev)
Če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 49. člena oziroma 69. člena Uredbe 1107/2009/ES, ministrica ali minister pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister) v skladu z 71. členom Uredbe 1107/2009/ES sprejme odredbo, s katero prepove ali omeji promet oziroma uporabo FFS oziroma semen, tretiranih s FFS.
II. OCENJEVANJE AKTIVNIH SNOVI IN REGISTRACIJA FFS
5. člen
(registracija in dovoljenja za FFS)
(1) FFS se lahko daje v promet in uporablja na ozemlju Republike Slovenije le, če ima odločbo o registraciji, dovoljenje za nujne primere, dovoljenje za vzporedno trgovanje ali dovoljenje za raziskave in razvoj, izdano v skladu z Uredbo 1107/2009/ES.
(2) O registraciji iz prejšnjega odstavka odloča organ v sestavi ministrstva pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pristojen za fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: Uprava) na podlagi soglasja organa, pristojnega za kemikalije.
(3) O dovoljenju iz prvega odstavka tega člena odloča Uprava.
(4) Uprava v osmih dneh od dokončne odločbe o registraciji ali dovoljenja iz prvega odstavka tega člena vpiše podatke o registraciji in dovoljenjih v register FFS iz 42. člena tega zakona.
(5) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) za izvajanje Uredbe 1107/2009/ES predpiše podrobnejše pogoje za dajanje FFS v promet in uporabo.
6. člen
(ocenjevanje aktivnih snovi in FFS)
(1) Ocenjevanje aktivnih snovi in FFS v skladu z Uredbo 1107/2009/ES izvaja Uprava.
(2) Uprava dodeli za določeno strokovno nalogo ocenjevanja aktivnih snovi oziroma FFS javno pooblastilo fizični ali pravni osebi (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalec), ki ima sama ali oseba, s katero ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri.
(3) Ocenjevalca, ki izpolnjuje pogoj iz prejšnjega odstavka, se izbere na javnem razpisu na podlagi naslednjih meril: delovne dobe, strokovnih dosežkov, dodatnega strokovnega izpopolnjevanja ter sodelovanja v mednarodnih organizacijah z delovnega področja aktivnih snovi in FFS. Merila se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(4) Uprava pooblasti ocenjevalca za določeno strokovno nalogo ocenjevanja aktivnih snovi oziroma FFS z odločbo v upravnem postopku za obdobje petih let. Medsebojne pravice in obveznosti Uprava in ocenjevalec uredita s pogodbo.
(5) Če je ocenjevalec pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, se v odločbi iz prejšnjega odstavka določi tudi osebo, ki izpolnjuje pogoj glede strokovne izobrazbe in bo opravljala določeno strokovno nalogo ocenjevanja aktivne snovi oziroma FFS.
(6) Sredstva za določeno strokovno nalogo ocenjevanja aktivnih snovi oziroma FFS, ki jo opravljajo ocenjevalci iz tega člena, se zagotovijo iz proračuna Uprave.
(7) Nadzor, razen inšpekcijskega nadzora, nad ocenjevalcem, ki mu je dodeljeno javno pooblastilo, izvaja Uprava.
(8) Javno pooblastilo ocenjevalca preneha sporazumno, ali če ocenjevalec preneha izpolnjevati pogoje, določene s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, če krši pogodbo, ali če ravna v nasprotju z navedenimi predpisi, kar ugotovi Uprava z odločbo v upravnem postopku.
(9) Strokovne naloge ocenjevanja aktivnih snovi in FFS ter pogoje glede univerzitetne izobrazbe ustrezne smeri predpiše minister.
7. člen
(testi učinkovitosti FFS)
(1) Teste in analize za pridobitev podatkov o učinkovitosti FFS, ki so del dokumentacije za registracijo FFS (v nadaljnjem besedilu: testi učinkovitosti), lahko v Republiki Sloveniji opravlja izvajalec oziroma izvajalka testov učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje kmetijske oziroma raziskovalne dejavnosti na področju kmetijstva,
– izpolnjuje predpisane pogoje glede števila, izobrazbe in delovnih izkušenj osebja, prostorov, kmetijskih površin in opreme, načina izvajanja standardnih operativnih postopkov in testov učinkovitosti.
(2) Odločbo o imenovanju izda Uprava izvajalcu za pet let.
(3) Za imenovanje iz prejšnjega odstavka se pri Upravi vloži vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju predpisanih pogojev iz prvega odstavka tega člena v pisni obliki.
(4) Izpolnjevanje pogojev iz tega člena na podlagi dokumentacije in opravljenega ogleda na kraju samem ugotavlja komisija, ki jo imenuje predstojnik Uprave.
(5) Uprava vpiše izvajalce, imenovane v skladu s tem členom, na seznam izvajalcev, ki je dostopen na spletni strani Uprave. Na seznamu so navedeni firma in sedež ali osebno ime in naslov pri samostojnem podjetniku posamezniku ter številka in datum odločbe o imenovanju.
(6) Izvajalec mora v 15. dneh od dneva nastanka spremembe oziroma odkar je zanjo izvedel, Upravi sporočiti vsako spremembo podatkov, ki bi utegnila vplivati na izpolnjevanje pogojev za imenovanje.
(7) Stroške testov učinkovitosti plača naročnik testov.
(8) Imenovanje izvajalca preneha sporazumno, ali če izvajalec preneha izpolnjevati pogoje, določene s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ali če ravna v nasprotju z navedenimi predpisi, kar ugotovi Uprava z odločbo v upravnem postopku.
(9) Minister predpiše podrobnejše pogoje iz druge alineje prvega odstavka tega člena in podrobnejšo vsebino vloge ter dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev iz tega člena.
8. člen
(pristojbine)
(1) Za v Republiki Sloveniji nastale stroške, povezane z ocenjevanjem aktivnih snovi v postopku vključitve oziroma obnovitve vključitve aktivne snovi v seznam odobrenih aktivnih snovi, registracije FFS ali izdaje dovoljenja FFS v skladu z Uredbo 1107/2009/ES, vlagatelj plača pristojbino.
(2) Pristojbina iz prejšnjega odstavka je prihodek proračuna Republike Slovenije in se vplača na podračun javnofinančnih prihodkov v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
(3) Vlada predpiše vrsto in višino ter način plačevanja pristojbine iz tega člena.
III. NACIONALNI AKCIJSKI PROGRAM
9. člen
(nacionalni akcijski program)
(1) Vlada sprejme nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe FFS (v nadaljnjem besedilu: nacionalni akcijski program).
(2) V nacionalnem akcijskem programu se določijo cilji, ukrepi, kazalniki in roki za doseganje trajnostne rabe FFS, katere namen je zmanjševanje tveganj in vplivov uporabe FFS na zdravje ljudi in okolje ter zmanjševanje potrebe po uporabi FFS ter za vzpodbujanje uporabe FFS, ki se ne razvrščajo kot nevarni za vodno okolje v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih pripravkov, in ki ne vsebujejo prednostnih nevarnih snovi v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda.
(3) Pri oblikovanju nacionalnega akcijskega programa se upoštevajo zdravstveni, socialni, ekonomski in okoljski vplivi predvidenih ukrepov, posebni regionalni ter lokalni pogoji.
(4) Predlog nacionalnega akcijskega programa pripravi ministrstvo, v sodelovanju z drugimi državnimi organi, strokovnimi institucijami, interesnimi združenji, zbornicami ter nevladnimi organizacijami.
(5) Ministrstvo oceni nacionalni akcijski program vsakih pet let in po potrebi predlaga Vladi njegove spremembe in dopolnitve. Sprejeti nacionalni akcijski program in njegove bistvene spremembe ministrstvo posreduje Evropski komisiji in drugim državam članicam Evropske unije.
IV. PROMET IN UPORABA FFS
10. člen
(promet s FFS na debelo in na drobno)
(1) S prometom s FFS na debelo oziroma na drobno se lahko ukvarjajo distributerji, ki imajo dovoljenje Uprave za opravljanje prometa s FFS na debelo oziroma na drobno.
(2) Distributerji morajo za pridobitev dovoljenja za opravljanje prometa s FFS na debelo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti sedež ali naslov v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav članic Evropske unije in
– izpolnjevati zahteve glede prostorov in opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja FFS.
(3) Distributerji morajo za pridobitev dovoljenja za opravljanje prometa s FFS na drobno izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti sedež ali naslov v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav članic Evropske unije,
– imeti najmanj eno osebo, s katero imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, ki prodaja FFS (v nadaljnjem besedilu: prodajalec FFS) in izpolnjuje pogoje iz 11. člena tega zakona,
– imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj enega svetovalca za FFS, ki izpolnjuje pogoje iz 11. člena tega zakona,
– opravljati dejavnost prodaje FFS v specializirani prodajalni FFS, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede prostorov in opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja FFS (v nadaljnjem besedilu: specializirana prodajalna).
(4) Prodajalec FFS mora biti v specializirani prodajalni prisoten ves čas prodaje FFS in mora kupcem FFS zagotavljati zlasti ustrezne informacije v zvezi z uporabo FFS in tveganji za zdravje ljudi in okolje ter dajati navodila za obvladovanje teh tveganj in skrbeti za nabavo, skladiščenje in prodajo FFS ter voditi podatke v zvezi s prometom FFS.
(5) Svetovalec za FFS mora biti v specializirani prodajalni prisoten določen čas prodaje FFS in kupcem FFS svetovati v zvezi z varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi in uporabo FFS (npr. prepoznavati bolezni rastlin in škodljivih organizmov ter predlagati ustrezno uporabo sredstev in metod za varstvo rastlin).
(6) Minister predpiše podrobnejše zahteve v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz drugega in tretjega odstavka tega člena, podrobnejše naloge prodajalca FFS in svetovalca za FFS ter določi časovno obdobje iz prejšnjega odstavka.
11. člen
(pogoji za prodajalca FFS in svetovalca za FFS)
(1) Prodajalec FFS mora imeti končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo kmetijske smeri in na podlagi opravljenega usposabljanja o ravnanju s FFS pridobiti izkaznico za prodajalca FFS ali svetovalca FFS iz drugega odstavka 22. člena tega zakona.
(2) Svetovalec za FFS mora imeti končano najmanj višjo strokovno izobrazbo kmetijstva – rastlinske smeri in na podlagi opravljenega usposabljanja o ravnanju s FFS pridobiti izkaznico za svetovalca FFS iz drugega odstavka 22. člena tega zakona.
12. člen
(dovoljenje za opravljanje prometa s FFS)
(1) Distributer iz drugega oziroma tretjega odstavka 10. člena tega zakona pošlje vlogo za pridobitev dovoljenja za opravljanje prometa s FFS na debelo oziroma na drobno na Upravo v pisni obliki.
(2) Vloga za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti naslednje podatke o distributerju:
– osebno ime ali firmo,
– naslov ali sedež ter navedbo lokacije opravljanja prometa s FFS,
– davčno številko,
– vrsto prometa (promet s FFS na debelo, promet s FFS na drobno),
– osebno ime in davčno številko prodajalca FFS iz druge alineje tretjega odstavka 10. člena tega zakona,
– osebno ime in davčno številko svetovalca za FFS iz tretje alineje tretjega odstavka 10. člena tega zakona,
– izjavo, da izpolnjuje predpisane pogoje glede prostorov in opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja FFS.
(3) Dovoljenje iz tega člena izda Uprava, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz drugega oziroma tretjega odstavka 10. člena tega zakona.
(4) Distributer mora v 15. dneh od dneva nastanka spremembe Upravi sporočiti vsako spremembo podatkov, ki bi utegnila vplivati na izpolnjevanje pogojev za pridobitev dovoljenja.
(5) Dovoljenje preneha, če distributer preneha izpolnjevati pogoje, določene s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ali če ravna v nasprotju z navedenimi predpisi, kar ugotovi Uprava z odločbo v upravnem postopku.
(6) Uprava v osmih dneh po dokončnosti dovoljenja ali po prenehanju dovoljenja iz tega člena distributerje po uradni dolžnosti vpiše ali izbriše iz registra distributerjev iz 43. člena tega zakona.
(7) Minister predpiše podrobnejšo vsebino vloge za pridobitev dovoljenja iz tega člena.
13. člen
(druge prodajalne z izključno neživilskim blagom)
(1) Ne glede na določbe 10. člena tega zakona se s prodajo FFS iz četrtega odstavka 14. člena tega zakona lahko ukvarjajo tudi druge prodajalne z izključno neživilskim blagom, če so vpisane v register distributerjev iz 43. člena tega zakona.
(2) Prodajalne iz prejšnjega odstavka za vpis v register distributerjev iz 43. člena tega zakona pošljejo na Upravo vlogo v pisni obliki. Vloga mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ime ali firmo,
– naslov ali sedež ter navedbo lokacije opravljanja prometa s FFS,
– davčno številko,
– vrsto dejavnosti.
(3) Uprava druge prodajalne z izključno neživilskim blagom vpiše v register distributerjev iz 43. člena tega zakona.
(4) Distributer iz prejšnjega odstavka mora v 15. dneh od prenehanja opravljanja prometa s FFS, o tem obvestiti Upravo, ki ga izbriše iz registra distributerjev.
(5) Distributerji iz tega člena morajo pri opravljanju prometa s FFS zagotavljati splošne informacije o tveganju za zdravje ljudi in okolje pri uporabi FFS.
(6) Splošne informacije iz prejšnjega odstavka predpiše minister.
14. člen
(promet s FFS na drobno)
(1) FFS v prometu na drobno so FFS, ki so dovoljena za poklicno rabo, in FFS, ki so dovoljena za nepoklicno rabo.
(2) Minister predpiše kriterije za določitev, katera FFS so dovoljena za poklicno oziroma nepoklicno rabo, glede na:
– vrsto nevarnosti FFS, na podlagi katere so FFS razvrščena, pakirana in označena v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje, pakiranje in označevanje FFS,
– rezultat ocene vpliva FFS na okolje v postopku ocenjevanja FFS v skladu z Uredbo 1107/2009/ES in
– velikost pakiranja FFS.
(3) Uprava na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka določi in sproti objavi na svoji spletni strani podatke o FFS, ki so dovoljena za poklicno oziroma nepoklicno rabo.
(4) FFS iz prvega odstavka tega člena se lahko prodajajo samo v specializiranih prodajalnah FFS, razen FFS, ki so dovoljena za nepoklicno rabo, in ki niso razvrščena in označena z nobenim od grafičnih znakov za opozarjanje na nevarnost ter nobenim od standardnih opozoril R za označevanje nevarnih pripravkov FFS v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje in označevanje FFS, in so pakirana v embalažo z že pripravljeno škropilno mešanico za neposredno uporabo (npr. razpršilkah) ali so v obliki gotovih pripravkov (npr. vabe), ki se lahko prodajajo tudi v drugih prodajalnah z izključno neživilskim blagom, ki so vpisane v register distributerjev iz 43. člena tega zakona.
15. člen
(nakup in uporaba FFS)
(1) FFS, ki so dovoljena za poklicno rabo, lahko v specializiranih prodajalnah FFS kupijo in jih uporabljajo samo osebe, ki imajo izkaznico o opravljenem usposabljanju o ravnanju s FFS iz drugega odstavka 22. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: uporabnik FFS za poklicno rabo).
(2) Za nakup in uporabo FFS, ki so dovoljena za nepoklicno rabo, ni treba imeti izkaznice.
(3) Zaradi preverjanja istovetnosti kupca FFS za poklicno rabo lahko prodajalec FFS od kupca na vpogled zahteva uradni identifikacijski dokument.
16. člen
(podatki o prometu s FFS)
(1) V skladu s 67. členom Uredbe 1107/2009/ES morajo distributerji iz 10. člena tega zakona voditi in hraniti podatke najmanj o trgovskem imenu in količini FFS v prometu.
(2) Distributerji morajo podatke iz prejšnjega odstavka posredovati Upravi, najpozneje do 31. marca za preteklo leto, ki podatke vpiše v evidenco iz 44. člena tega zakona.
(3) Uprava posreduje podatke iz evidence iz 44. člena tega zakona Statističnemu uradu Republike Slovenije, če jih potrebuje za namen zbiranja in obdelave statističnih podatkov o prometu s FFS.
(4) Podrobnejšo vsebino in način vodenja podatkov iz prvega odstavka tega člena predpiše minister.
17. člen
(pravilna uporaba FFS)
(1) FFS se morajo pravilno uporabljati.
(2) Pravilna uporaba vključuje zlasti:
– uporabo FFS v skladu z etiketo in navodilom za uporabo,
– ravnanje s FFS, kar poleg tretiranja vključuje tudi pripravo škropilne brozge pred tretiranjem, ravnanje z ostanki škropilne brozge v rezervoarjih naprav po tretiranju ter čiščenje naprav, uporabljenih pri tretiranju, na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in okolja,
– skladiščenje oziroma shranjevanje FFS na način, da se prepreči ogrožanje zdravja ljudi in okolja,
– upoštevanje posebnih ukrepov za varstvo čebel,
– preprečevanje zanašanja FFS,
– časovno omejitev dostopa ljudi na nedavno tretiranih površinah,
– upoštevanje dobre prakse varstva rastlin in dobre kmetijske prakse pri uporabi s FFS tretiranega semena.
(3) Uporabnik FFS mora pri uporabi FFS upoštevati tudi določbe predpisov, ki urejajo varstvo voda, varstvo okolja, varnost in zdravje pri delu, odpadke ter javni red in mir ter posebne ukrepe iz 31., 32., 33. in 34. člena tega zakona.
(4) Uporabnik FFS mora nemudoma obvestiti Upravo ali fitosanitarnega inšpektorja o nezaželenih vplivih FFS, ki jih opazi pri uporabi FFS (npr. o opažanjih v zvezi z možnostjo nevarnega ali neželenega vpliva FFS ali ostankov FFS na zdravje ljudi, živali, okolje, tretirane rastline ali rastline, ki sledijo v kolobarju).
(5) Podrobnejši način pravilne uporabe iz drugega odstavka tega člena predpiše minister.
18. člen
(ravnanje z embalažo in ostanki FFS)
Distributerji in uporabniki FFS morajo ravnati z embalažo in ostanki FFS na način, kot je določen s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, predpisi, ki urejajo embalažo in odpadno embalažo in s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi FFS, če gre za FFS, ki vsebujejo nevarne snovi.
19. člen
(podatki o uporabi FFS)
(1) Uporabnik FFS za poklicno rabo mora zagotoviti sledljivost vsakega FFS od nakupa do uporabe FFS tako, da vodi podatke o uporabi FFS.
(2) Za vsako tretiranje posebej mora voditi podatke o uporabi FFS, ki vsebujejo najmanj podatke iz 67. člena Uredbe 1107/2009/ES.
(3) Podatke o uporabi FFS mora uporabnik FFS za poklicno rabo hraniti najmanj tri leta od datuma nakupa FFS oziroma tretiranja.
(4) Uporabnik FFS za poklicno rabo mora podatke iz drugega odstavka tega člena posredovati Upravi na njeno zahtevo.
(5) Uprava posreduje podatke iz prejšnjega odstavka Statističnemu uradu Republike Slovenije, če jih potrebuje za namen zbiranja in obdelave statističnih podatkov o uporabi FFS.
(6) Podrobnejšo vsebino in način vodenja podatkov o uporabi FFS iz drugega odstavka tega člena ter način posredovanja podatkov iz prejšnjega odstavka predpiše minister.
20. člen
(omejitve pri prometu in uporabi FFS)
(1) Prepovedana sta promet na drobno in uporaba FFS, ki so glede na nevarne lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje kemikalij, razvrščeni kot zelo strupeni.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se FFS iz prejšnjega odstavka lahko prodajajo le po predhodnem naročilu uporabnikov FFS za poklicno rabo, ki jih potrebujejo za izvajanje dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.
21. člen
(vnos FFS na carinsko območje Evropske unije)
(1) Vnos FFS na carinsko območje Evropske unije je dovoljen le čez določena vstopna mesta ali druga pooblaščena mesta (v nadaljnjem besedilu: vstopne točke), če so izpolnjeni pogoji za vnos FFS na carinsko območje Evropske unije.
(2) Pred vnosom FFS na carinsko območje Evropske unije mora distributer, ki ima dovoljenje za opravljanje prometa s FFS na debelo, o prispetju FFS na vstopno točko obvestiti fitosanitarnega inšpektorja, ki opravi kontrolo.
(3) Carinski organi ne smejo začeti s postopkom za začetek carinsko dovoljene rabe ali uporabe, dokler fitosanitarni inšpektor ne dovoli vnosa FFS na carinsko območje Evropske unije.
(4) Vstopne točke in pogoje za vnos FFS na carinsko območje Evropske unije iz prvega odstavka tega člena ter podrobnejši postopek kontrole iz drugega odstavka tega člena predpiše minister.
V. USPOSABLJANJE
22. člen
(usposabljanje za ravnanje s FFS)
(1) Za ravnanje s FFS se morajo usposabljati poklicni uporabniki, prodajalci FFS in svetovalci za FFS ter druge osebe, ki želijo pridobiti potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka na podlagi opravljenega usposabljanja za ravnanje s FFS pridobijo potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine (v nadaljnjem besedilu: izkaznica):
– za poklicnega uporabnika in druge osebe, usposobljene za ravnanje s FFS (v nadaljnjem besedilu: izvajalec ukrepov varstva rastlin),
– za prodajalce FFS ali
– za svetovalce za FFS.
(3) Za usposabljanje za ravnanje s FFS se ne štejejo tečaji o pravilni in varni uporabi FFS, katerih udeležba je prostovoljna in na katerih ni mogoče pridobiti izkaznice ter so namenjeni zlasti nepoklicnim uporabnikom.
23. člen
(izvajalci usposabljanja)
(1) Uprava izbere na podlagi javnega razpisa za dobo petih let izvajalce oziroma izvajalke usposabljanja iz 22. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: izvajalec usposabljanja), ki so pravne ali fizične osebe in so registrirane za opravljanje dejavnosti izobraževanja ter izpolnjujejo pogoje glede prostorov in tehnične opremljenosti ter imajo v delovnem ali pogodbenem razmerju za vsako izmed strokovnih področij fitomedicine najmanj enega predavatelja, ki je seznanjen z vsebino in programom usposabljanja s področja fitomedicine ter izpolnjuje pogoje iz 24. člena tega zakona.
(2) Uprava z odločbo dodeli za izvedbo usposabljanja za ravnanje s FFS in izdajo izkaznic javno pooblastilo izvajalcem usposabljanja, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka. Medsebojne pravice in obveznosti Uprava in izvajalec usposabljanja uredita s pogodbo.
(3) Uprava vpiše izvajalce usposabljanja, pooblaščene v skladu s tem členom, na seznam, ki je dostopen na spletni strani Uprave. Na seznamu so navedeni številka in datum odločbe o pooblastitvi ter firma in sedež ali osebno ime in naslov pri samostojnem podjetniku posamezniku.
(4) Nadzor, razen inšpekcijskega nadzora, nad izvajalcem usposabljanja, ki mu je dodeljeno javno pooblastilo, izvaja Uprava.
(5) Javno pooblastilo izvajalcu usposabljanja preneha sporazumno, ali če izvajalec usposabljanja preneha izpolnjevati pogoje, določene s tem zakonom ali predpisi izdanimi na njegovi podlagi, če krši pogodbo, ali če ravna v nasprotju z navedenimi predpisi, kar ugotovi Uprava z odločbo v upravnem postopku.
(6) Minister predpiše podrobnejše pogoje, ki jih morajo glede prostorov in tehnične opremljenosti izpolnjevati izvajalci usposabljanja.
24. člen
(predavatelji)
(1) Osebe, ki lahko izvajajo usposabljanje za ravnanje s FFS pri izvajalcih usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: predavatelji), morajo imeti univerzitetno izobrazbo, predpisano za posamezno strokovno področje fitomedicine ter najmanj pet let delovne dobe.
(2) Predavatelj, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, lahko izvaja predavanja s posameznega strokovnega področja fitomedicine:
– ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi;
– vplivi FFS na zdravje ljudi ali
– vplivi FFS na okolje.
(3) Minister predpiše pogoje glede univerzitetne izobrazbe iz prvega odstavka tega člena.
25. člen
(izvedba usposabljanja)
(1) Usposabljanje za ravnanje s FFS iz prvega odstavka 22. člena tega zakona obsega osnovno in nadaljnje usposabljanje.
(2) Osnovno usposabljanje obsega tečaj in pisno preverjanje znanja z naslednjih področij fitomedicine: varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi, vplivi FFS na zdravje ljudi in vplivi FFS na okolje. Najpozneje v 15. dneh po uspešno opravljenem osnovnem usposabljanju izvajalec usposabljanja izda udeležencem usposabljanja izkaznico.
(3) Izkaznica se izvajalcem ukrepov varstva rastlin izda za obdobje petih let, prodajalcem FFS in svetovalcem za FFS pa za obdobje treh let.
(4) Nadaljnje usposabljanje obsega obnovitveni tečaj brez preverjanja znanja, ki imetniku izkaznice omogoča, da posodobi znanje, ki je nujno za njegovo delo, ter da osveži znanja, ki so zajeta v osnovnem usposabljanju.
(5) Veljavnost izkaznice se podaljša za obdobje iz tretjega odstavka tega člena, če se imetnik izkaznice v zadnjem letu pred potekom njene veljavnosti udeleži nadaljnjega usposabljanja iz prejšnjega odstavka. Če se imetnik izkaznice nadaljnjega usposabljanja ne udeleži pred potekom njene veljavnosti, mora ponovno opravljati osnovno usposabljanje iz drugega odstavka tega člena. Izjemoma se lahko imetnik izkaznice udeleži nadaljnjega usposabljanja v enem letu po izteku veljavnosti izkaznice, če je v zadnjih treh mesecih pred potekom veljavnosti izkaznice bil v bolniškem staležu najmanj trideset dni, je bil na porodniškem dopustu ali pa je bil najmanj trideset dni odsoten iz kraja stalnega bivališča. Veljavnost izkaznice se v tem primeru podaljša za obdobje iz tretjega odstavka tega člena od datuma opravljanja nadaljnjega usposabljanja. Če v tem odstavku navedeni razlogi niso podani, mora imetnik izkaznice ponovno opraviti osnovno usposabljanje iz drugega odstavka tega člena.
(6) Osnovno in nadaljnje usposabljanje izvede izvajalec usposabljanja po programih, ločenih za izvajalca ukrepov varstva rastlin, prodajalca FFS in svetovalca za FFS. Izvajalec usposabljanja mora obvestiti zainteresirano javnost in Upravo o organiziranih usposabljanjih najmanj 30 dni pred vsako izvedbo usposabljanja. Vsebina programov se določi v skladu s predpisi Evropske unije.
(7) Izvajalci usposabljanja morajo vpisati podatke o osebah, ki so opravile osnovno oziroma nadaljnje usposabljanje, v evidenco iz 45. člena tega zakona najpozneje v 30. dneh po zaključenem usposabljanju.
(8) Stroške osnovnega in nadaljnjega usposabljanja plačajo izvajalcu usposabljanja udeleženci sami.
(9) Tečaji o pravilni in varni uporabi FFS iz tretjega odstavka 22. člena tega zakona obsegajo zlasti varno ravnanje in skladiščenje FFS ter odstranjevanje embalaže in ostankov FFS.
(10) Stroške tečajev iz prejšnjega odstavka plačajo izvajalcu usposabljanja udeleženci sami.
(11) Minister podrobneje predpiše vsebino in programe usposabljanja in tečajev, način preverjanja znanja in višino ter vrste stroškov usposabljanja in tečajev.
26. člen
(izkaznica)
(1) Izvajalec usposabljanja pridobi izkaznice od Uprave.
(2) Izkaznica vsebuje zlasti naslednje podatke:
– serijsko številko izkaznice,
– fotografijo imetnika izkaznice,
– osebno ime udeleženca usposabljanja,
– stalno oziroma začasno prebivališče,
– datum izdaje in datum veljavnosti izkaznice,
– osebno ime in naslov ali firmo in sedež izvajalca usposabljanja,
– lastnoročni podpis imetnika izkaznice.
(3) Na izkaznici je prepovedano spreminjanje, dopisovanje ali brisanje katerega koli podatka.
(4) Izkaznica je neprenosljiva in jo sme uporabljati samo imetnik izkaznice, ki je za zlorabo izkaznice materialno in kazensko odgovoren.
(5) V primeru izgube, pogrešitve, tatvine, uničenja izkaznice ali sprememb osebnih podatkov mora imetnik izkaznice o tem pisno obvestiti izvajalca usposabljanja, ki mu je izkaznico izdal. Izvajalec usposabljanja na podlagi tega pisnega obvestila izkaznico prekliče in izda novo izkaznico.
(6) Podatke iz tega člena izvajalec usposabljanja vpiše v evidenco iz 45. člena tega zakona.
(7) Stroške izdaje nove izkaznice iz petega odstavka tega člena plača imetnik izkaznice izvajalcu usposabljanja.
(8) Minister podrobneje predpiše obliko in barvo izkaznice ter ceno izkaznice iz prejšnjega odstavka.
VI. NAPRAVE ZA NANAŠANJE FFS
27. člen
(naprave za nanašanje FFS)
(1) Za nanašanje FFS se smejo uporabljati le naprave, ki so na podlagi opravljenega pregleda pridobile potrdilo o pravilnem delovanju naprave in znak o rednem pregledu v skladu s tem zakonom.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se smejo uporabljati tudi naprave za nanašanje FFS (v nadaljnjem besedilu: naprava), za katere je minister v skladu s predpisi Evropske unije določil, da pregled ni potreben.
(3) Za napravo, ki izpolnjuje zahteve v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in postopke ugotavljanja skladnosti (v nadaljnjem besedilu: tehnične zahteve), se na podlagi opravljenega pregleda izda potrdilo o pravilnem delovanju naprave in znak o rednem pregledu, če izpolnjuje zahteve glede pravilnega delovanja.
(4) Minister predpiše zahteve glede pravilnega delovanja naprave iz prejšnjega odstavka.
28. člen
(pregledi naprav)
(1) Lastniki naprav morajo zaradi varnosti in zaščite zdravja ljudi in okolja zagotoviti, da so naprave, ki jih uporabljajo, redno pregledane v skladu s tem členom.
(2) Naprave morajo biti na predpisan način redno pregledane vsake tri leta, razen novih naprav, ki se prvič pregledajo v petih letih od datuma nakupa.
(3) Po uspešno opravljenem pregledu naprave preglednik naprave iz 29. člena tega zakona izda potrdilo o pravilnem delovanju naprave in znak o rednem pregledu, razen novim napravam, ki se jim pred prvo uporabo oziroma najpozneje v šestih mesecih od nakupa izda znak o rednem pregledu ter potrdilo o pravilnem delovanju naprave brez opravljenega pregleda.
(4) Preglednik naprave iz 29. člena tega zakona pridobi znake o rednem pregledu od Uprave, potrdila o pravilnem delovanju naprave pa zagotovi sam.
(5) Znak o rednem pregledu se namesti na napravo tako, da je dobro viden in čitljiv ter ne sme biti poškodovan, zakrit, dodatno prevlečen ali prekrit.
(6) Stroške v zvezi s pregledi naprav pregledniku naprave plača lastnik naprave.
(7) Lastnik naprave mora pregledniku naprav iz 29. člena tega zakona pisno sporočiti vsako spremembo glede lastništva naprave ali tehničnih podatkov o napravi, najpozneje v roku 30 dni od nastanka spremembe oziroma od trenutka, ko je zanjo izvedel.
(8) Minister predpiše podrobnejše pogoje glede načina pregledov, vsebino, barvo in obliko potrdila o pravilnem delovanju naprave, vsebino, barvo in obliko znaka o rednem pregledu ter višino stroškov iz tega člena.
29. člen
(pregledniki naprav)
(1) Uprava za dobo petih let dodeli za izvedbo pregledov in izdajo potrdil o pravilnem delovanju naprav ter znakov o rednem pregledu naprav javno pooblastilo fizični ali pravni osebi (v nadaljnjem besedilu: preglednik naprav), ki izpolnjuje pogoje glede prostorov in tehnične opreme. Preglednik naprav mora imeti sam ali oseba, s katero ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in pet let delovne dobe.
(2) Preglednik naprav ne sme biti izdelovalec, zastopnik, uvoznik, prodajalec ali serviser naprav.
(3) Preglednike naprav, ki izpolnjujejo pogoje iz tega člena, pooblasti Uprava z odločbo na podlagi javnega razpisa. Medsebojne pravice in obveznosti Uprava in preglednik naprave uredita s pogodbo.
(4) Uprava vpiše preglednike naprav, pooblaščene v skladu s tem členom, na seznam, ki je dostopen na spletni strani Uprave. Na seznamu preglednikov naprav so navedeni številka in datum izdaje odločbe o pooblastitvi, firma in sedež ali osebno ime in naslov pri samostojnem podjetniku posamezniku.
(5) Nadzor, razen inšpekcijskega nadzora, nad preglednikom naprav, ki mu je dodeljeno javno pooblastilo, izvaja Uprava.
(6) Javno pooblastilo preneha sporazumno, ali če preglednik naprav preneha izpolnjevati pogoje, določene s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, če krši pogodbo, ali če ravna v nasprotju z navedenimi predpisi, kar ugotovi Uprava z odločbo v upravnem postopku.
(7) Pooblaščeni pregledniki naprav morajo vpisati podatke o napravah, izdanih potrdilih o pravilnem delovanju naprave in izdanih znakih o rednih pregledih v evidenco iz 46. člena tega zakona. V to evidenco vpišejo tudi podatke o spremembi lastništva naprave ali o spremembi tehničnih podatkov o napravi. Te podatke morajo vpisati sproti oziroma najpozneje v osmih dneh od izdanega potrdila in znaka oziroma prejema sporočila o spremembi podatkov.
(8) Uprava o pooblastitvi preglednikov naprav iz tega člena obvesti Evropsko komisijo.
(9) Minister predpiše podrobnejše pogoje, ki jih morajo glede univerzitetne izobrazbe, prostorov in tehnične opreme izpolnjevati pregledniki naprav.
30. člen
(priznanje pregledov naprav)
(1) Pregledi naprav, opravljeni v drugih državah članicah Evropske unije, se v Republiki Sloveniji priznajo, če jih je opravil organ, pristojen za opravljanje pregledov naprav v državi članici, in se pregledi opravljajo v krajšem ali enakem obdobju, kot je določeno v drugem odstavku 28. člena tega zakona.
(2) Za priznanje pregleda naprave iz prejšnjega odstavka vloži lastnik naprave vlogo na Upravo v pisni obliki.
(3) Vlogi iz prejšnjega odstavka mora lastnik naprave priložiti dokazilo o opravljenem pregledu naprave v drugi državi članici, iz katerega so razvidni podatki o organu, ki je opravil pregled ter datum zadnjega pregleda naprave.
(4) O vlogi za priznanje pregleda naprave odloči Uprava.
(5) Uprava brez opravljenega pregleda naprave, na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka, izda potrdilo o pravilnem delovanju naprave in znak o rednem pregledu.
(6) Podatke o izdanem potrdilu in znaku iz prejšnjega odstavka Uprava vpiše v evidenco iz 46. člena tega zakona.
VII. POSEBNI UKREPI
31. člen
(tretiranje iz zraka)
Tretiranje iz zraka z zračnim plovilom ni dovoljeno.
32. člen
(varovanje vodnega okolja in pitne vode)
(1) Za varovanje vodnega okolja in zalog pitne vode minister določi vrsto naprav ter tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati naprava, da se doseže nanašanje FFS z majhnim zanašanjem, spiranjem ali odtekanjem FFS ter vrste visokih nasadov, v katerih se bodo pri tretiranju s FFS uporabljale navedene naprave.
(2) Za varovanje vodnega okolja in zalog pitne vode minister, v soglasju z ministrom, pristojnim za vode, določi območje, višino, gostoto in mesto zasaditve ter izbor vegetacije ob površinskih vodah, ki preprečuje zanašanje, spiranje ali odtekanje FFS, če vodno telo ne dosega ciljev za površinske ali podzemne vode zaradi onesnaženja s FFS.
(3) Za zmanjševanje tveganja onesnaževanja vodnega okolja in pitne vode s FFS minister predpiše vrsto FFS in način njihove uporabe na ali ob cestah, železniških progah, zelo prepustnih površinah ali drugih infrastrukturah v bližini ali vzdolž površinskih voda, ali nad območji podzemnih voda, ali na neprepustnih površinah z velikim tveganjem odtekanja FFS v površinske vode ali kanalizacijo.
(4) Za zaščito voda in za čim večje zmanjšanje tveganje onesnaženja voda, ki ga povzročajo zanašanje, spiranje ali odtekanje FFS na območjih, ki se rabijo za oskrbo s pitno vodo, ter za zmanjševanje tveganja za vodne organizme, ki ga lahko povzroči zanašanje, spiranje ali odtekanje FFS v površinske in podzemne vode, minister, pristojen za vode, v soglasju z ministrom, določi zaščitne pasove, kjer je prepovedana ali omejena uporaba FFS.
33. člen
(zmanjševanje uporabe ali tveganj zaradi uporabe FFS na posebnih območjih)
(1) Za ohranjanje biotske raznovrstnosti na posebnih varstvenih območjih, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, minister, pristojen za ohranjanje narave, v soglasju z ministrom, določi ukrepe za zmanjšanje uporabe ali tveganj zaradi uporabe FFS, glede na značilnosti varovanega območja.
(2) Za varovanje voda na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu, ki ureja vode, ter na območjih s posebnimi zahtevami po predpisu, ki ureja podrobnejšo vsebino in način priprave načrta upravljanja voda, minister, v soglasju z ministrom, pristojnim za vode, glede na značilnosti teh območij prepove uporabo FFS ali določi ukrepe za zmanjšanje uporabe ali tveganj zaradi uporabe FFS.
34. člen
(zmanjševanje uporabe ali tveganj zaradi uporabe FFS na javnih površinah)
(1) Na javnih površinah se za zatiranje škodljivih organizmov lahko uporablja le nekemične metode.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javnih površinah, razen na otroških in šolskih igriščih, dovoljena tudi uporaba FFS v skladu s pogoji, ki jih predpiše minister. Minister predpiše obvezno obveščanje javnosti o nameravanem izvajanju tretiranja s FFS, o načinu zavarovanja tretirane površine, o primernem času tretiranja in o velikosti zaščitnega pasu od mesta tretiranja do objektov, v katerem uporaba FFS ni dovoljena.
35. člen
(integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi)
(1) Integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi pomeni skrbno upoštevanje vseh razpoložljivih metod varstva rastlin, kar ima za posledico povezovanje ustreznih ukrepov, ki preprečujejo razvoj populacij škodljivih organizmov. Pri integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi mora biti uporaba FFS na ekonomsko in ekološko upravičeni ravni, s ciljem zmanjšanja tveganja za zdravje ljudi in okolje. Integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi poudarja rast zdravih rastlin s čim manjšimi vplivi na kmetijske ekosisteme in spodbuja naravne mehanizme varstva pred škodljivimi organizmi.
(2) Ministrstvo zagotavlja na svoji spletni strani za uporabnike FFS, ki izvajajo integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi na podlagi meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci javne službe zdravstvenega varstva rastlin v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, informacije o spremljanju pojava oziroma širjenja škodljivih organizmov, o optimalnih rokih za njihovo zatiranje in metodah zatiranja.
(3) Uporabniki FFS za poklicno rabo izvajajo integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi na način, da upoštevajo predpisane zahteve glede kolobarjenja, gnojenja, namakanja, gojenja, oskrbe posevkov in nasadov, uporabe ustreznega semenskega in sadilnega materiala ter glede izvajanja in spremljanja ukrepov varstva rastlin.
(4) Za dodatno izvajanje integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi pripravi ministrstvo, na predlog združenj proizvajalcev ali Kmetijsko gozdarske zbornice, smernice, katerih uporaba je priporočljiva. Smernice so dostopne na spletni strani ministrstva.
(5) Minister v skladu s predpisi Evropske unije predpiše podrobnejše zahteve glede izvajanja integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi iz tretjega odstavka tega člena.
36. člen
(kazalci tveganja)
(1) Za namene ocenjevanja napredka zmanjševanja tveganj zaradi uporabe FFS na zdravje ljudi in okolje, minister določi kazalce tveganja v skladu s predpisi Evropske unije.
(2) Informacije o rezultatih napredka zmanjševanja tveganj zaradi uporabe FFS na zdravje ljudi in okolje, ministrstvo objavlja na svojih spletnih straneh ter jih posreduje Evropski komisiji in drugim državam članicam.
VIII. OBVEŠČANJE JAVNOSTI
37. člen
(obveščanje javnosti)
(1) Uprava na svoji spletni strani redno objavlja informacije o FFS, zlasti o njihovih lastnostih ter tveganjih, ki jih lahko povzroči uporaba FFS na zdravje ljudi in okolje.
(2) Uprava vsako leto sprejme program obveščanja in ozaveščanja javnosti v zvezi s FFS, ki obsega ukrepe za spodbujanje in izboljšanje obveščanja in ozaveščenosti javnosti o vplivih uporabe FFS na zdravje ljudi in okolje.
(3) Sredstva za izvajanje programa iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu Uprave.
IX. STROKOVNE NALOGE, RAZISKOVALNO DELO IN LABORATORIJI
38. člen
(program strokovnih nalog)
(1) Uprava lahko sprejme program strokovnih nalog na področju prometa in uporabe FFS (v nadaljnjem besedilu: program FFS), ki obsega:
– spremljanje in ocenjevanje stanja na področju FFS z iskanjem, zbiranjem, primerjanjem in analiziranjem znanstvenih in strokovnih podatkov ter podatkov uradnega nadzora,
– izdelavo strokovnih podlag in mnenj pri sprejemanju ukrepov v zvezi s FFS,
– strokovno podporo v postopkih sodelovanja Uprave v organih Evropske unije in mednarodnih organizacijah s področja FFS.
(2) Uprava dodeli za določeno strokovno nalogo na področju FFS javno pooblastilo fizični ali pravni osebi, ki ima sama ali oseba, s katero ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, strokovna priporočila in delovne izkušnje. Uprava pooblasti izvajalca za določeno strokovno nalogo za obdobje trajanja naloge. V javnem razpisu se določijo podrobnejša merila za izbor izvajalcev posamezne naloge iz programa FFS. Po opravljenem javnem razpisu izda Uprava odločbo o izbiri izvajalcev naloge iz programa FFS. Medsebojne pravice in obveznosti Uprava in izvajalec naloge iz programa FFS uredita s pogodbo.
(3) Pooblastilo izvajalcu strokovne naloge preneha sporazumno, ali če izvajalec usposabljanja preneha izpolnjevati pogoje, določene s tem zakonom ali predpisi izdanimi na njegovi podlagi, če krši pogodbo, ali če ravna v nasprotju z navedenimi predpisi, kar ugotovi Uprava z odločbo v upravnem postopku.
(4) Nadzor, razen inšpekcijskega nadzora, nad izvajalcem, ki mu je dano javno pooblastilo, izvaja Uprava.
(5) Sredstva za izvajanje programa FFS se zagotovijo v proračunu Uprave.
39. člen
(strokovne komisije)
(1) Minister lahko za posamezne strokovne naloge v zvezi z izvajanjem tega zakona imenuje strokovne komisije, ki jih sestavljajo predstavniki strokovnih služb ministrstev, raziskovalnih, izobraževalnih ustanov, javnih služb in interesnih združenj ter zbornic s področja kmetijstva. Člane strokovnih komisij imenuje minister s sklepom.
(2) Naloge strokovnih komisij so zlasti dajanje mnenj, predlogov in stališč k določenim vprašanjem in svetovanje v zvezi s postopki in ukrepi na področju prometa in uporabe FFS.
(3) Sredstva za sejnine in potne stroške za člane strokovnih komisij se zagotovijo v proračunu ministrstva v skladu s predpisi.
(4) Podrobnejše naloge in pogoje glede sestave in načina dela strokovnih komisij ter izplačila sejnin in potnih stroškov članom strokovnih komisij predpiše minister.
40. člen
(raziskovalno delo)
Ministrstvo v skladu z nacionalnim akcijskim programom samostojno ali v sodelovanju z drugimi ministrstvi financira ali sofinancira raziskovalne in razvojne projekte za ugotavljanje vplivov uporabe FFS na zdravje ljudi, okolje in nepremično kulturno dediščino.
41. člen
(laboratoriji)
(1) Laboratorijske analize za izvajanje inšpekcijskega nadzora prometa in uporabe FFS lahko opravljajo le laboratoriji, ki so pridobili akreditacijsko listino, ki jo izda Slovenska akreditacija ali akreditacijska služba druge države članice, ki ima z Evropsko akreditacijo sklenjen sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij, in sodelujejo v mednarodnih laboratorijskih shemah.
(2) Uprava dodeli javno pooblastilo za določene vrste analiz s področja FFS laboratoriju, ki je fizična ali pravna oseba in izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka. Uprava pooblasti laboratorij za dobo petih let. Uprava izbere laboratorij na podlagi javnega razpisa, v katerem se določijo podrobnejša merila za izbor izvajalcev za določene vrste analiz s področja FFS. Po opravljenem javnem razpisu izda Uprava odločbo o izbiri laboratorija za izvedbo določene vrste analiz s področja FFS. Medsebojne pravice in obveznosti Uprava in laboratorij uredita s pogodbo.
(3) Javno pooblastilo preneha sporazumno, ali če pooblaščeni laboratorij preneha izpolnjevati pogoje, določene s tem členom, ali če krši pogodbo, kar ugotovi Uprava z odločbo v upravnem postopku.
(4) Nadzor, razen inšpekcijskega nadzora, nad izvajalcem, ki mu je dano javno pooblastilo, izvaja Uprava.
X. ZBIRKE PODATKOV, PRIDOBIVANJE IN UPORABA PODATKOV
42. člen
(register FFS)
(1) Register FFS se vodi za namen analiziranja, spremljanja stanja FFS, za izvajanje nadzora in za obveščanje javnosti v skladu s tem zakonom.
(2) Register FFS v elektronski obliki vodi in upravlja Uprava.
(3) V skladu s 57. členom Uredbe 1107/2009/ES se v registru FFS vodijo podatki iz odločb o registracijah iz 5. člena tega zakona.
(4) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka register FFS vsebuje tudi podatke o izdanih dovoljenjih iz 5. člena tega zakona:
– osebno ime ali firmo ter naslov ali sedež imetnika dovoljenja FFS,
– trgovsko ime ali naziv FFS,
– vrsto FFS,
– ime in količino aktivnih snovi v FFS,
– uporabo, za katero je FFS registrirano,
– številko in vrsto dovoljenja ter
– datum izdaje in veljavnosti dovoljenja.
(5) Podatki v registru FFS se hranijo še 10 let po preteku registracije FFS oziroma izdaje dovoljenja.
43. člen
(register distributerjev)
(1) Register distributerjev se vodi za namen analiziranja in spremljanja distributerjev in prometa FFS, zbiranja statističnih podatkov o prometu FFS in za izvajanje nadzora v skladu s tem zakonom.
(2) Register distributerjev v elektronski obliki vodi in upravlja Uprava.
(3) Register distributerjev vsebuje naslednje podatke o distributerjih:
– osebno ime ali firmo,
– naslov ali sedež ter lokacijo opravljanja prometa s FFS,
– davčno številko,
– vrsto prometa (promet s FFS na debelo ali na drobno),
– vrsto dejavnosti,
– osebno ime in davčno številko prodajalca FFS,
– osebno ime in davčno številko svetovalca za FFS,
– datum izdaje in prenehanja dovoljenja za opravljanje prometa s FFS.
(4) Podatki v registru distributerjev se hranijo še dve leti po prenehanju dovoljenja za opravljanje prometa s FFS.
(5) Podatki o osebnem imenu ali firmi, naslovu pri samostojnem podjetniku posamezniku ali sedežu, vrsti prometa in dejavnosti in datumu izdaje in prenehanja dovoljenja za opravljanje prometa s FFS, ki se vodijo v registru distributerjev, so javni.
44. člen
(evidenca o prometu s FFS)
(1) Evidenca o prometu s FFS se vodi za namen zbiranja statističnih podatkov o prometu s FFS ter za namen analiziranja in spremljanja stanja prometa s FFS.
(2) Evidenco o prometu s FFS v elektronski obliki vodi in upravlja Uprava.
(3) Evidenca o prometu s FFS vsebuje naslednje podatke o prometu s FFS:
– osebno ime ali firmo ter naslov ali sedež distributerja,
– davčno številko distributerja,
– vrsto prometa (promet s FFS na debelo ali na drobno),
– trgovsko ime FFS,
– količino FFS v prometu.
(4) Podatki v evidenci o prometu s FFS se hranijo še 10 let po preteku registracije FFS.
45. člen
(evidenca o usposabljanju)
(1) Evidenca o usposabljanju se vodi za namen analiziranja in spremljanja stanja na področju usposabljanja o FFS in za namen izvajanja nadzora v skladu s tem zakonom.
(2) Evidenco o usposabljanju elektronsko vodi in upravlja Uprava. Podatke v evidenco o usposabljanju vpišejo izvajalci usposabljanja iz 23. člena tega zakona.
(3) Evidenca o usposabljanju vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime in naslov udeleženca usposabljanja,
– vrsto usposabljanja (osnovno in nadaljnje usposabljanje),
– vrsto programa v skladu s šestim odstavkom 25. člena tega zakona,
– datum in rezultat preverjanja znanja,
– datum izdaje in številko izkaznice, datum nadaljnjega usposabljanja,
– osebno ime vpisnika podatkov,
– osebno ime in naslov ali firmo in sedež izvajalca usposabljanja.
(4) Podatki v evidenci o usposabljanju se hranijo še dve leti po izteku veljavnosti izkaznice.
(5) Izvajalci usposabljanja morajo zagotoviti tehnično opremo za dostop do evidence o usposabljanju in sproti vpisovati vse spremembe podatkov v navedeno evidenco.
46. člen
(evidence pregledanih naprav)
(1) Evidenca pregledanih naprav se vodi za namen spremljanja stanja pregledanih naprav, podeljenih znakov o rednem pregledu in za namen izvajanja nadzora v skladu s tem zakonom.
(2) Evidenco pregledanih naprav vodi in upravlja Uprava. Podatke v to evidenco vpišejo pregledniki naprav iz 29. člena tega zakona.
(3) Evidenca pregledanih naprav se vodi v elektronski obliki.
(4) Evidenca pregledanih naprav vsebuje naslednje podatke:
– o vrsti in tipu naprave, letu izdelave ter tehnične podatke o napravi,
– o izdelovalcu naprave in serijski številki izdelovalca naprave,
– osebno ime ali firmo lastnika naprave, naslov ali sedež, davčno številko,
– datum in izid pregleda, podatke o meritvah pregleda, zaporedno številko in datum izdaje potrdila o pravilnem delovanju naprave in znaka o rednem pregledu, datum vpisa v evidenco, osebno ime vpisnika podatkov ter osebno ime in naslov ali firmo in sedež preglednika naprave.
(5) Pregledniki naprav morajo zagotoviti tehnično opremo za dostop do evidence pregledanih naprav in sproti vpisovati vse spremembe podatkov v navedeno evidenco.
(6) Podatki v evidenci pregledanih naprav se hranijo vso življenjsko dobo pregledane naprave.
(7) Podatki iz evidence pregledanih naprav so javni, razen osebnega imena ali firme lastnika naprave, naslova ali sedeža in davčne številke ter osebnega imena in naslova preglednika naprave.
47. člen
(pridobivanje in uporaba podatkov)
(1) Zaradi analiziranja in spremljanja stanja, izvajanja nadzora ter sprejemanja ukrepov v zvezi s prometom in uporabo FFS, Uprava pri vzpostavitvi in vodenju podatkov v evidencah in registrih iz tega zakona pridobiva in obdeluje osebne in druge podatke:
– o fizičnih in pravnih osebah iz evidence subjektov, vodene v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
– o kmetijskih gospodarstvih in zemljiščih, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev, iz registra kmetijskih gospodarstev, vodenega v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
– o poslovnih subjektih iz Poslovnega registra Slovenije,
– o lastninskih in zakupnih pravicah na posameznih parcelah iz zemljiške knjige,
– o katastrskih občinah, parcelnih številkah, površinah, rabi zemljišča iz zemljiškega katastra,
– o posebnih varstvenih, zavarovanih in ekološko pomembnih območjih iz evidenc, vodenih v skladu s predpisi, ki urejajo okolje in varstvo kulturne dediščine,
– o pesticidih v vodah iz zbirk podatkov monitoringa kakovosti voda, vodenih v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
– o kakovosti pitne vode iz zbirke podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode, vodenih v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
– o pravnih in fizičnih osebah s seznama pravnih in fizičnih oseb, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami, vodenega v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije,
– o preskuševalnih laboratorijih s seznama preskuševalnih laboratorijev, ki izvajajo študije v skladu z načeli dobre laboratorijske prakse, vodenega v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije,
– o biocidnih pripravkih iz registra biocidnih pripravkov, vodenega v skladu s predpisi, ki urejajo biocide,
– iz drugih zbirk osebnih podatkov in zbirk podatkov, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil ali pravne osebe javnega prava, če to ni prepovedano z drugim zakonom.
(2) Upravljalci podatkov iz prejšnjega odstavka omogočijo ministrstvu in Upravi neposreden brezplačen dostop do podatkov ali jih brezplačno dajo na voljo.
(3) Uprava povezuje zbirke podatkov po tem zakonu z vsemi drugimi zbirkami podatkov, ki se vodijo pri ministrstvu.
(4) Uprava posreduje podatke iz svojih zbirk podatkov po tem zakonu drugim državnim organom in organom lokalnih skupnosti, če jih ti potrebujejo za izvajanje zakonsko določenih nalog, javnemu zavodu, ki je pooblaščen za zbiranje podatkov o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij ter drugim pooblaščenim organizacijam in izvajalcem javnih služb, če jih ti potrebujejo za izvajanje z zakonom določenih nalog, za katere so pooblaščeni ali imenovani.
(5) Zbirke podatkov, ki jih po tem zakonu vzpostavi in vodi Uprava, se financirajo iz proračuna Uprave.
XI. INŠPEKCIJSKI NADZOR
48. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi opravljajo fitosanitarni inšpektorji oziroma inšpektorice (v nadaljnjem besedilu: fitosanitarni inšpektor).
49. člen
(pooblastila fitosanitarnega inšpektorja)
Poleg pooblastil po predpisih, ki urejajo inšpekcijski nadzor, ima fitosanitarni inšpektor na podlagi tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, pravico:
– preverjati izpolnjevanje pogojev, predpisanih s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, pri ocenjevalcih,
– preverjati izpolnjevanje pogojev, predpisanih s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, pri izvajalcih strokovnih nalog,
– preverjati izpolnjevanje pogojev, predpisanih s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, pri laboratorijih,
– preverjati izpolnjevanje pogojev, predpisanih s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, pri izvajalcih testov učinkovitosti,
– preverjati izpolnjevanje pogojev glede kadrov, prostorov, opreme, načina skladiščenja in shranjevanja FFS in vodenja podatkov o prometu s FFS pri distributerjih,
– preverjati, ali so distributerji, ki opravljajo promet s FFS na drobno v drugih prodajalnah z izključno neživilskim blagom, vpisani v register distributerjev,
– preverjati izpolnjevanje pogojev, predpisanih s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, pri izvajalcih usposabljanja,
– preverjati izpolnjevanje pogojev, predpisanih s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, pri preglednikih naprav,
– preverjati, če pravne in fizične osebe izpolnjujejo s tem zakonom in predpisi izdanimi na njegovi podlagi, predpisane pogoje oziroma ravnajo v skladu z navedenimi predpisi ter odrediti odpravo nepravilnosti,
– jemati vzorce rastlin, rastlinskih proizvodov, tal, škropilne mešanice, FFS in druge potrebne vzorce,
– na vstopnih točkah preverjati izpolnjevanje pogojev za vnos FFS na carinsko območje Evropske unije
– opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
50. člen
(ukrepi fitosanitarnega inšpektorja)
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko fitosanitarni inšpektor poleg ukrepov po predpisih, ki urejajo inšpekcijski nadzor, odredi še naslednje ukrepe:
– predlaga Upravi, da ocenjevalcu v primeru prenehanja izpolnjevanja predpisanih pogojev, izda odločbo o prenehanju javnega pooblastila,
– predlaga Upravi, da izvajalcu strokovnih nalog v primeru prenehanja izpolnjevanja predpisanih pogojev, izda odločbo o prenehanju javnega pooblastila,
– predlaga Upravi, da laboratoriju v primeru prenehanja izpolnjevanja predpisanih pogojev, izda odločbo o prenehanju javnega pooblastila,
– predlaga Upravi, da izvajalcu testov učinkovitosti v primeru prenehanja izpolnjevanja predpisanih pogojev, izda odločbo o prenehanju imenovanja,
– do odprave pomanjkljivosti prepove opravljanje dejavnosti prometa s FFS na debelo oziroma na drobno, če distributer nima dovoljenja Uprave za opravljanje prometa s FFS, oziroma ni vpisan v register distributerjev oziroma ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede kadrov, prostorov in opreme ter o tem obvesti Upravo,
– predlaga Upravi, da distributerju v primeru prenehanja izpolnjevanja predpisanih pogojev oziroma ravnanja v nasprotju s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, izda odločbo o prenehanju dovoljenja za opravljanje prometa s FFS,
– odredi ustrezne ukrepe, če ugotovi, da distributer ne vodi in hrani podatkov o prometu s FFS in jih ne posreduje Upravi v skladu s tem zakonom,
– prepove prodajo FFS, ki so dovoljena za poklicno rabo, če se ne prodajajo v specializiranih prodajalnah,
– prepove prodajo FFS v drugih prodajalnah z neživilskim blagom, ki ne izpolnjujejo pogojev iz četrtega odstavka 14. člena tega zakona,
– začasno prepove vnos FFS na carinsko območje Evropske unije, če je treba odpraviti pomanjkljivosti na pošiljki FFS ali na dokumentaciji, ki jo spremlja,
– prepove vnos FFS na carinsko območje Evropske unije, če niso izpolnjeni predpisani pogoji,
– odredi druge ukrepe glede FFS in prometa FFS v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov,
– prepove uporabo FFS za poklicno rabo osebam, ki nimajo izkaznice iz drugega odstavka 22. člena tega zakona,
– prepove uporabo FFS tistemu uporabniku, ki FFS nepravilno uporablja,
– odredi ustrezne ukrepe, če ugotovi, da uporabnik FFS za poklicno rabo ne vodi in hrani podatkov o uporabi FFS ali jih ne posreduje Upravi na njegovo zahtevo v skladu s tem zakonom,
– prepove opravljanje dejavnosti usposabljanja, če izvajalec usposabljanja nima odločbe Uprave oziroma ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede registracije dejavnosti izobraževanja, predavateljev, prostorov in tehnične opremljenosti ter o tem obvesti Upravo,
– predlaga Upravi, da v primeru prenehanja izpolnjevanja predpisanih pogojev izda odločbo o prenehanju javnega pooblastila izvajalcu usposabljanja,
– prepove uporabo naprave, če naprava ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem zakonom,
– prepove opravljanje dejavnosti pregledov naprav, če preglednik naprav nima odločbe Uprave oziroma ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede izobrazbe in delovne dobe, prostorov in tehnične opreme ter o tem obvesti Upravo,
– predlaga Upravi, da v primeru prenehanja izpolnjevanja predpisanih pogojev izda odločbo o prenehanju javnega pooblastila pregledniku naprave,
– prepove uporabo FFS na območjih, kjer se varuje vodno okolje in na območjih pridobivanja pitne vode, če niso izpolnjeni pogoji, predpisani s tem zakonom,
– prepove uporabo FFS na posebnih območjih, če niso izpolnjeni pogoji, predpisani s tem zakonom,
– prepove uporabo FFS na javnih površinah, če niso izpolnjeni pogoji, predpisani s tem zakonom,
– opravi druga dejanja in odredi druge ukrepe, potrebne za izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
51. člen
(stroški inšpekcijskega postopka)
(1) Stroške analiz vzorcev rastlin, rastlinskih proizvodov, tal, škropilnih mešanic, FFS in drugih potrebnih vzorcev pri inšpekcijskem nadzoru uporabe FFS v skladu s tem zakonom je dolžan plačati lastnik, zakupnik ali drug uporabnik zemljišča oziroma uporabnik FFS za poklicno rabo ali nepoklicni uporabnik FFS, če se ugotovi prepovedana ali nepravilna uporaba FFS.
(2) Stroške analiz FFS pri inšpekcijskem nadzoru prometa s FFS v skladu s tem zakonom plača oseba, ki je pridobila odločbo o registraciji ali dovoljenje iz 5. člena tega zakona, če se ugotovi, da FFS ni skladen z odločbo o registraciji ali dovoljenjem.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
52. člen
(hujši prekrški)
(1) Z globo od 15.000 do 32.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
– da v promet ali uporabi FFS ali seme, tretirano s FFS, v nasprotju s prepovedjo oziroma omejitvijo prometa oziroma uporabe iz drugega odstavka 4. člena tega zakona,
– nima dovoljenja za opravljanje prometa s FFS na debelo ali na drobno iz 12. člena tega zakona,
– uporabi FFS v nasprotju z drugim odstavkom 17. člena tega zakona tako, da s tem povzroči uničenje rastlin ali neposredno nevarnost za življenje ali zdravje živali,
– prodaja FFS za poklicno rabo osebam, ki nimajo izkaznice iz drugega odstavka 22. člena tega zakona,
– izvaja tretiranje iz zraka v nasprotju z 31. členom tega zakona,
– uporabi FFS v nasprotju z 32. členom tega zakona,
– uporabi FFS v nasprotju s 33. členom tega zakona.
(2) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.500 do 5.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 2.000 do 3.000 eurov se kaznuje tudi posameznik za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
53. člen
(drugi prekrški)
(1) Z globo od 1.500 do 5.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
– izvaja ocenjevanje aktivnih snovi ali FFS brez odločbe Uprave o pooblastitvi za ocenjevalca, ali če ne izpolnjuje več pogojev za ocenjevalca iz 6. člena tega zakona,
– izvaja teste učinkovitosti brez odločbe Uprave o imenovanju za izvajalca testov učinkovitosti, ali če ne izpolnjuje več pogojev za izvajalca testov učinkovitosti iz 7. člena tega zakona,
– ne sporoča sprememb podatkov v skladu s šestim odstavkom 7. člena tega zakona,
– ne izpolnjuje pogojev za opravljanje prometa s FFS na debelo ali na drobno iz 10. člena tega zakona,
– ne sporoča sprememb podatkov v skladu s četrtim odstavkom 12. člena tega zakona,
– ni vpisana v register distributerjev v skladu s 13. členom tega zakona,
– ne zagotavlja informacij v skladu s petim odstavkom 13. člena tega zakona,
– prodaja FFS v nasprotju s četrtim odstavkom 14. člena tega zakona,
– ne vodi, hrani ali posreduje podatkov o prometu s FFS v skladu s 16. členom tega zakona,
– uporabi FFS v nasprotju z drugim odstavkom 17. člena tega zakona,
– ne obvesti Uprave ali fitosanitarnega inšpektorja o nezaželenih vplivih FFS v skladu s četrtim odstavkom 17. člena tega zakona,
– ne vodi, hrani ali posreduje podatkov o uporabi FFS v skladu z 19. členom tega zakona,
– opravlja promet na drobno ali uporablja FFS, ki so razvrščeni kot zelo strupeni, v nasprotju z 20. členom tega zakona,
– vnese FFS na carinsko območje Evropske unije v nasprotju z 21. členom tega zakona,
– uporabi FFS za poklicno rabo oseba, ki nima izkaznice iz drugega odstavka 22. člena tega zakona,
– nima odločbe Uprave za izvajalca usposabljanja ali ne izpolnjuje več pogojev za izvajalca usposabljanja v skladu s 23. členom tega zakona,
– izvaja usposabljanje v nasprotju s 25. členom tega zakona,
– uporabi napravo v nasprotju s 27. oziroma 28. členom tega zakona,
– izvaja preglede naprav brez odločbe Uprave ali ne izpolnjuje več pogojev za preglednika naprav iz 29. člena tega zakona,
– uporabi FFS v nasprotju s 34. členom tega zakona,
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 35. člena tega zakona,
– izvaja strokovno nalogo brez odločbe Uprave o pooblastitvi za izvajalca določene strokovne naloge ali ne izpolnjuje več pogojev za izvajalca strokovne naloge iz 38. člena tega zakona,
– izvaja laboratorijske analize s področja FFS brez odločbe Uprave o pooblastitvi za izvajalca laboratorijskih analiz s področja FFS ali ne izpolnjuje več pogojev za izvajalca laboratorijskih analiz s področja FFS iz 41. člena tega zakona.
(2) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 400 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 300 do 500 eurov se kaznuje tudi posameznik za prekršek iz prvega odstavka tega člena ter če:
– se ne usposablja v skladu s prvim odstavkom 22. člena tega zakona,
– ravna z izkaznico v nasprotju s tretjim odstavkom 26. člena tega zakona,
– izkaznico uporabi v nasprotju s četrtim odstavkom 26. člena tega zakona.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
(nacionalni akcijski program)
Vlada sprejme nacionalni akcijski program iz 9. člena tega zakona najpozneje tri mesece po uveljavitvi tega zakona.
55. člen
(odgovorne osebe in prodajalci FFS)
(1) Osebe, ki so ob uveljavitvi tega zakona odgovorne osebe za promet s FFS v skladu z drugim odstavkom 5. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih), se štejejo za svetovalce za FFS iz tretjega odstavka 10. člena tega zakona.
(2) Osebe, ki so ob uveljavitvi tega zakona prodajalci FFS v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 68/02 in 73/05), se štejejo za prodajalce FFS iz tretjega odstavka 10. člena tega zakona.
56. člen
(potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine)
(1) Potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine, ki je bilo odgovornim osebam ali prodajalcem FFS izdano pred uveljavitvijo tega zakona, se šteje za izkaznico za svetovalca za FFS ali izkaznico za prodajalca FFS iz drugega odstavka 22. člena tega zakona.
(2) Potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine, ki je bilo izvajalcem varstva rastlin, izdano pred uveljavitvijo tega zakona, se šteje za izkaznico za izvajalca ukrepov varstva rastlin iz drugega odstavka 22. člena tega zakona.
(3) Potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine, ki je bilo predavateljem iz 57. člena tega zakona izdano pred uveljavitvijo tega zakona, se šteje za izkaznico za izvajalca ukrepov varstva rastlin iz drugega odstavka 22. člena tega zakona.
57. člen
(izvajalci usposabljanja)
(1) Do pooblastitve izvajalcev usposabljanja iz 23. člena tega zakona opravljajo naloge usposabljanja za ravnanje s FFS v skladu s tem zakonom dosedanji izvajalci usposabljanja, imenovani na podlagi Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih.
(2) Uprava pooblasti izvajalce usposabljanja iz 23. člena tega zakona najpozneje do 31. decembra 2013.
(3) Z dnem pooblastitve izvajalcev usposabljanja iz 23. člena tega zakona prenehajo veljati odločbe iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z dnem pooblastitve izvajalcev usposabljanja iz 23. člena tega zakona prenehajo veljati odločbe o imenovanju predavateljev za usposabljanje odgovornih oseb in predavateljev iz varstva rastlin oziroma fitomedicine.
58. člen
(certifikacijski organi)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati pooblastila za certificiranje naprav, izdana na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94).
59. člen
(pregledniki naprav)
(1) Do pooblastitve preglednikov naprav iz 29. člena tega zakona opravljajo naloge pregledovanja naprav dosedanji izvajalci, imenovani z odločbami na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) in Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih.
(2) Uprava pooblasti preglednike naprav iz 29. člena tega zakona najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(3) Z dnem pooblasti preglednikov naprav iz 29. člena tega zakona prenehajo veljati odločbe iz prvega odstavka tega člena.
60. člen
(register pravnih in fizičnih oseb za promet s FFS)
Pravne in fizične osebe, ki so bile do uveljavitve tega zakona vpisane v register pravnih in fizičnih oseb za promet s FFS na podlagi 5. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, se štejejo za vpisane v register distributerjev iz 43. člena tega zakona.
61. člen
(vpis v register distributerjev)
Cvetličarne in trgovine z neživilskim blagom, ki prodajajo FFS do uveljavitve tega zakona, se štejejo za druge prodajalne z izključno neživilskim blagom iz 13. člena tega zakona in morajo vlogo za vpis v register distributerjev iz 43. člena tega zakona posredovati na Upravo najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
62. člen
(evidenca naprav)
(1) Naprave, ki so bile do uveljavitve tega zakona vpisane v evidenco naprav iz 48. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, se štejejo za vpisane v evidenco pregledanih naprav iz 46. člena tega zakona.
(2) Šteje se, da naprave izpolnjujejo tehnične zahteve iz tretjega odstavka 27. člena tega zakona, če so pridobile certifikat o skladnosti v skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih oziroma so vpisane v evidenco naprav iz 48. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih.
63. člen
(izvajalci javnih služb)
(1) Naloge ocenjevanja aktivnih snovi in FFS do izbire ocenjevalcev iz 6. člena tega zakona še naprej opravljajo dosedanji izvajalci na podlagi naslednjih odločb:
– Odločbe o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 23/01),
– Odločbe o pooblastitvi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 23/01),
– Odločbe o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 23/01) in
– Odločbe o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 101/03).
(2) Uprava pooblasti izvajalce ocenjevanja aktivnih snovi in FFS iz 6. člena tega zakona najpozneje do 31. decembra 2014.
(3) Z dnem pooblastitve izvajalcev ocenjevanja aktivnih snovi in FFS iz 6. člena tega zakona prenehajo veljati odločbe iz prvega odstavka tega člena.
64. člen
(izvajalci testov in analiz za ugotavljanje učinkovitosti FFS)
Organizacije, ki so do uveljavitve tega zakona pridobile potrdilo Uprave o izpolnjevanju pogojev glede dobre poskusne prakse na podlagi Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih za opravljanje testov in analiz za ugotavljanje učinkovitosti FFS, se štejejo za izvajalce testov učinkovitosti iz 7. člena tega zakona in lahko opravljajo teste učinkovitosti do izteka veljavnosti obdobja, navedenega na potrdilu.
65. člen
(dokončanje postopkov, začetih pred uveljavitvijo tega zakona)
Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
66. člen
(rok za izdajo podzakonskih predpisov)
Podzakonski predpisi na podlagi tega zakona se izdajo v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
67. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji podzakonski predpisi:
– Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/03, 5/07 in 30/09),
– Pravilnik o določitvi mejnih prehodov za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi in postopkih nadzora pri njihovem vnosu (Uradni list RS, št. 89/04),
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 68/02 in 73/05),
– Pravilnik o vpisu in izbrisu iz registra pravnih in fizičnih oseb za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 58/01, 64/05 in 66/07),
– Pravilnik o pogojih in kriterijih za določitev fitofarmacevtskih sredstev za prodajo brez predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju (Uradni list RS, št. 103/07 in 100/10),
– Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine (Uradni list RS, št. 36/02, 41/04, 17/05, 92/06 in 99/08),
– Pravilnik o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 12/00, 18/02 in 97/05),
– Pravilnik o pridobitvi potrdila o izpolnjevanju pogojev dobre poskusne prakse (Uradni list RS, št. 63/06 in 42/08),
– Odredba o obveznem sodelovanju imetnikov pri zatiranju škodljivih organizmov na železniških objektih (Uradni list RS, št. 42/95) in
– Odredba o prepovedi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 31/11).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se do uveljavitve podzakonskih predpisov po tem zakonu podzakonski predpisi iz prejšnjega odstavka uporabljajo, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.
68. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji predpisi:
– Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo),
– Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivne snovi (Uradni list RS, št. 31/02 in 31/04),
– Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za registracijo in oceno fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 31/02 in 31/04),
– Pravilnik o enotnih načelih ocenjevanja in registracije fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 50/06),
– Pravilnik o pogojih glede strokovne usposobljenosti ocenjevalcev aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 93/04 in 31/08),
– Pravilnik o aktivnih snoveh, uvrščenih na Seznam, in preveritvi registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki takšne snovi vsebujejo (Uradni list RS, št. 114/04),
– Pravilnik o načinu izpolnjevanja zahtevkov v zvezi z registracijo fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 36/03),
– Pravilnik o dovoljenjih za fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 36/03),
– Pravilnik o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi (Uradni list RS, št. 10/05),
– Pravilnik o ravnanju z zalogami fitofarmacevtskih sredstev po prenehanju registracije (Uradni list RS, št. 59/03 in 6/05),
– Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra naprav certificiranih tipov, ki so uspešno oziroma neuspešno prestale redni pregled (Uradni list RS, št. 68/95),
– Pravilnik o vrsti naprav za dezinsekcijo, dezinfekcijo in deratizacijo v skladiščih blaga rastlinskega izvora (Uradni list SRS, št. 22/80),
– Pravilnik o zahtevani opremi in strokovni usposobljenosti delavcev organizacij združenega dela, ki opravljajo dezinsekcijo, dezinfekcijo ali deratizacijo tretjim osebam in o postopku pri opravljanju tega dela (Uradni list SRS, št. 22/80),
– Pravilnik o dodatnih standardnih opozorilih in obvestilih za fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 28/05),
– Pravilnik o sestavi in načinu dela komisije za fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 74/02),
– Pravilnik o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 37/01, 80/01, 80/02 in 117/02),
– Odredba o seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/12).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati skladišča in drugi prostori za skladiščenje rastlin in podjetja, ki se ukvarjajo z dezinfekcijo in dezinsekcijo rastlin ter z deratizacijo prostorov (Uradni list SFRJ, št. 33/91).
(3) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 4. člen in druga alineja prvega odstavka 13. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 86/11).
(4) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi stavek drugega odstavka 49.a člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08 in 9/11).
69. člen
(odložitev začetka uporabe posameznih določb zakona)
(1) Določbe 34. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2014.
(2) Določba tretjega odstavka 35. člena tega zakona se začne uporabljati 1. januarja 2014.
70. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 520-01/12-2/15
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EPA 586-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost