Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2012 z dne 1. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2012 z dne 1. 10. 2012

Kazalo

2832. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, stran 7387.

Na podlagi 77. in 78. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
1. člen
V Uredbi o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni list RS, št. 59/11 in 88/11) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) S to uredbo se prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L št. 146 z dne 10. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2012/10/EU z dne 22. marca 2012 o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov (UL L št. 85 z dne 24. 3. 2010, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: direktiva).«.
2. člen
V tretjem odstavku 2. člena se na koncu besedila doda novi stavek, ki se glasi: »Ministrstvo spremlja in ugotavlja, ali pravna ali fizična oseba izpolnjuje predpisane pogoje tudi v času veljavnosti soglasja za proizvodnjo.«.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pravnomočne obsodbe zaradi kaznivega dejanja zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev, zoper človečnost, kaznivega dejanja z znaki organiziranega kriminala, terorizma ali kaznivega dejanja zoper obrambno moč države, če je bilo kaznivo dejanje storjeno v zvezi z dejavnostjo po tej uredbi,«.
4. člen
V drugem odstavku 8. člena se v peti alineji beseda »eksplozivi« nadomesti z besedilom »energetskimi materiali in pripadajočimi snovmi«, beseda »dokazilo« pa se nadomesti z besedo »izjavo«.
5. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »potekom roka veljavnosti« nadomesti z besedilom »prenehanjem opravljanja dejavnosti«.
6. člen
V 17. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ministrstvo pred izdajo globalnega dovoljenja za prenos lahko zaprosi za predhodno mnenje Komisijo za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ter prenosa obrambnih proizvodov, določeno s to uredbo.«.
7. člen
V 18. členu se na začetku besedila doda oznaka »(1)« in za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ministrstvo pred izdajo posameznega dovoljenja za prenos lahko zaprosi za predhodno mnenje Komisijo za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ter prenosa obrambnih proizvodov, določeno s to uredbo.«.
8. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravna ali fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje za posamezen posel, globalno ali posamezno dovoljenje za prenos, izkoristila splošno dovoljenje za prenos oziroma dobavila obrambne proizvode državam članicam brez dovoljenja za prenos, mora v roku 15 dni od realizacije posla ministrstvu dostaviti poročilo o opravljenem poslu.
(2) Pravna ali fizična oseba, ki je prejela obrambne proizvode iz drugih držav članic, mora v roku 15 dni od prejema teh proizvodov ministrstvu dostaviti poročilo o opravljenem poslu.«.
9. člen
V prvem odstavku 26. člena se v prvi alineji za besedo »posel« doda besedilo »ter globalnih in posameznih dovoljenj za prenos«.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-7/2012
Ljubljana, dne 27. septembra 2012
EVA 2012-1911-0022
Vlada Republike Slovenije
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost