Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

2719. Uredba o postopku izbora predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 7081.

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o postopku izbora predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet urejanja)
Ta uredba določa postopek izbora 14 predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki jih nato v imenovanje Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga Strokovni svet Vlade Republike Slovenije za šport (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet).
II. POSTOPEK IZBORA PREDLOGOV ČLANOV
2. člen
(sklep o začetku postopka izbora)
(1) Sklep o začetku postopka izbora predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka izbora) sprejme strokovni svet najprej štiri mesece in najkasneje tri mesece pred iztekom mandata članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
(2) S sklepom o začetku postopka izbora določi strokovni svet čas in kraj volitev ter komisijo, ki vodi celoten postopek izbora predlogov članov (v nadaljnjem besedilu: volilna komisija).
3. člen
(volilna komisija)
(1) Volilno komisijo imenuje strokovni svet izmed svojih članov in predstavnikov športnih organizacij.
(2) Volilno komisijo sestavljajo predsednik in šest članov ter njihovi namestniki, ki opravljajo volilna opravila v primeru odsotnosti predsednika ali člana volilne komisije. Predsednik volilne komisije je predsednik strokovnega sveta.
(3) Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za predloge članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
(4) Volilna komisija je sklepčna, če je navzoča večina njenih članov oziroma njihovih namestnikov. Volilna komisija sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.
(5) Predsednik in člani volilne komisije ter njihovi namestniki za delo v volilni komisiji niso upravičeni do plačila.
4. člen
(javni poziv)
(1) Strokovni svet posreduje sklep o začetku postopka izbora ministrstvu, pristojnemu za šport, in Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez. Ministrstvo, pristojno za šport, in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez na podlagi sklepa o začetku postopka izbora objavita na svojih spletnih straneh javni poziv k predlaganju kandidatov za predloge članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Rok za predlaganje kandidatov ne sme biti krajši od desetih dni in ne daljši od 15 dni.
(2) Kandidate za predloge članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji predlagajo:
– nacionalne športne zveze s področja individualnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih iger,
– nacionalne športne zveze s področja kolektivnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih iger,
– nacionalne športne zveze, katerih področje delovanja je pretežno športna rekreacija,
– nacionalne športne zveze, katerih športne panoge niso na rednem programu olimpijskih iger,
– nacionalne športne zveze v miselnih športih,
– nacionalna športna zveza s področja športa invalidov,
– občinske športne zveze,
– športniki ter
– športni trenerji in drugi športni strokovnjaki.
(3) V javnem pozivu se navede tudi čas in kraj volitev ter volilno komisijo, ki vodi celoten postopek izbora predlogov članov, kot je določeno v sklepu o začetku postopka izbora.
(4) Javni poziv športnikom k predlaganju kandidatov za predlog člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji na svojih spletnih straneh objavi tudi Sindikat športnikov Slovenije.
5. člen
(izbor predlogov članov)
(1) Po prejemu kandidatov za predloge članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji volilna komisija z obvestilom, ki ga na svojih spletnih straneh objavita ministrstvo, pristojno za šport, in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, ponovno sporoči športnim zvezam, športnikom, športnim trenerjem in drugim športnim strokovnjakom iz drugega odstavka prejšnjega člena čas in kraj volitev ter jih povabi k udeležbi na volitvah. V tem obvestilu se navede tudi vse kandidate za predloge članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka v delu, ki se nanaša na športnike, na svojih spletnih straneh objavi tudi Sindikat športnikov Slovenije.
(3) Volilna komisija izvede izbor predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji v skladu z določili tretje alineje 1. točke tretjega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije tako, da:
– nacionalne športne zveze s področja individualnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih iger, same izvolijo štiri člane,
– nacionalne športne zveze s področja kolektivnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih iger, same izvolijo dva člana,
– nacionalne športne zveze, katerih področje delovanja je pretežno športna rekreacija, same izvolijo dva člana,
– nacionalne športne zveze, katerih športne panoge niso na rednem programu olimpijskih iger, nacionalne športne zveze v miselnih športih in nacionalna športna zveza s področja športa invalidov, same izvolijo dva člana,
– občinske športne zveze iz vzhodne Slovenije same izvolijo enega člana in občinske športne zveze iz zahodne Slovenije same izvolijo enega člana,
– športniki sami izvolijo enega člana,
– športni trenerji in drugi športni strokovnjaki sami izvolijo enega člana.
(4) V imenu nacionalne športne zveze in občinske športne zveze ima pravico voliti zakoniti zastopnik te zveze oziroma posameznik, star najmanj 18 let, ki ga zakoniti zastopnik pooblasti za opravo teh volitev, kar posameznik izkaže s predložitvijo ustreznega pisnega pooblastila volilni komisiji. Pri športnikih, športnih trenerjih in drugih športnih strokovnjakih pa ima pravico voliti tisti športnik, športni trener in drug športni strokovnjak, ki je star najmanj 18 let, pri čemer športnik, športni trener in drug športni strokovnjak svoj status športnika, športnega trenerja oziroma drugega športnega strokovnjaka izkaže s predložitvijo ustreznega pisnega potrdila pristojne nacionalne športne zveze oziroma strokovne institucije v športu volilni komisiji.
(5) Voli se tajno z glasovnicami.
(6) Izvoljeni so tisti kandidati, ki dobijo največje število glasov. Če dva ali več kandidatov za predlog člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji dobi enako število glasov, se volitve med njimi ponavljajo toliko časa, dokler ustrezno število kandidatov ne dobi večine glasov.
(7) O poteku izbora predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji sestavi volilna komisija zapisnik, ki ga podpišejo člani volilne komisije oziroma njihovi namestniki, ki so izvedli volitve. V zapisniku se navede predvsem podatke o:
– času in kraju volitev,
– članih volilne komisije oziroma njihovih namestnikih, ki so izvedli volitve,
– kandidatih za predloge članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in njihovih predlagateljih,
– posameznikih, ki so volili,
– rezultatih volitev.
(8) Strokovni svet predloge članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki so bili izvoljeni, posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije najkasneje v 15 dneh po zaključku volitev.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ne glede na prvi odstavek 2. člena te uredbe mora biti prvi postopek izbora predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji v skladu s to uredbo zaključen v roku enega meseca od uveljavitve te uredbe.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-13/2012
Ljubljana, dne 13. septembra 2012
EVA 2012-3330-0099
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik