Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012

Kazalo

2694. Uredba o dopolnitvah Uredbe o stanju podzemnih voda, stran 7005.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o stanju podzemnih voda
1. člen
V Uredbi o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09) se v 2. členu na koncu 18. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 19. točka, ki se glasi:
»19. pesticidi so fitofarmacevtska sredstva v skladu s predpisi, ki urejajo fitofarmacevtska sredstva, in biocidni proizvodi v skladu s predpisi, ki urejajo biocidne proizvode.«.
2. člen
V 8. členu se pred besedilom doda oznaka »(1)« ter za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v skladu s postopkom za določitev vrednosti praga po tej uredbi določijo strožje vrednosti praga, če bi za vodno telo podzemne vode standardi kakovosti iz Priloge 2 te uredbe:
– onemogočili uresničitev ciljev za podzemne vode iz prvega odstavka 3. člena te uredbe za povezana vodna telesa površinske vode,
– lahko znatno zmanjšali ekološko ali kemijsko kakovost teh teles ali
– znatno ogrozili kopenske ekosisteme, ki so neposredno odvisni od vodnega telesa podzemne vode.
(3) Strožje vrednosti praga iz prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi pri izvajanju ukrepov v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.«.
3. člen
V prvem odstavku 22. člena se v peti alinei za besedilom »površinske vode,« doda besedilo »tudi, če se ti izvajajo na mednarodni ravni,«, besedilo »okoljskih ciljev« pa se nadomesti z besedilom »ciljev za podzemne vode iz prvega odstavka 3. člena te uredbe«.
4. člen
V Prilogi 2 se pod Preglednico 1 pri opombi 3 za piko doda nov stavek, ki se glasi: »Rezultati uporabe standardov kakovosti za pesticide na način, določen s to uredbo, ne vplivajo na rezultate postopkov za oceno tveganja iz predpisov, ki urejajo biocidne proizvode in fitofarmacevtska sredstva.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-39/2012
Ljubljana, dne 6. septembra 2012
EVA 2012-2330-0137
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti