Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012

Kazalo

2693. Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bučka – širitev v občini Škocjan, Hrast pri Vinici J2 v občini Črnomelj, Dobrava II v občini Radlje ob Dravi in Lukovica 2 v občini Lukovica, stran 7002.

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bučka – širitev v občini Škocjan, Hrast pri Vinici J2 v občini Črnomelj, Dobrava II v občini Radlje ob Dravi in Lukovica 2 v občini Lukovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba kot koncesijski akt določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bučka – širitev v občini Škocjan, Hrast pri Vinici J2 v občini Črnomelj, Dobrava II v občini Radlje ob Dravi in Lukovica 2 v občini Lukovica.
2. člen
(koncesijska pogodba)
(1) S sklepanjem koncesijske pogodbe se začne na predlog, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice vloži na ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
(2) Sklepanje koncesijske pogodbe se izvede na način, kot ga določa zakon, ki ureja rudarstvo.
(3) V primeru neskladja določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen
(prenos rudarske pravice)
Prenos rudarske pravice je mogoč pod pogoji in na način, ki ga določa zakon, ki ureja rudarstvo.
4. člen
(splošni varstveni pogoji in ukrepi)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in med opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predviden poseg v okolje izvede tako, da se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in ponovno ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
5. člen
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu)
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati na način, kot ga določa zakon, ki ureja rudarstvo.
6. člen
(obveznost obveščanja in poročanja)
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je dolžan poročati organom in zavodom v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave, varstvo okolja in drugimi predpisi.
7. člen
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine in zavezanec za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z določbami zakona, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in s predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in s predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
8. člen
(pogoji podaljšanja rudarske pravice)
Čas veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje se lahko podaljša na način in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNE SUROVINE, PRIDOBIVALNI PROSTORI IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA
9. člen
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v kamnolomu Bučka – širitev v občini Škocjan, k. o. Bučka)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do 570 000 kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Bučka – širitev predstavlja širitev obstoječega pridobivalnega prostora Bučka na sosednje parcele v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Bučka – širitev sestavljajo:
a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 2138/1, 2137/8, 2137/7 in 2137/6, vse k. o. Bučka,
b) dela zemljišč s parcelnima številkama 2139/3 in 2138/2, k. o. Bučka, ki ležita vzhodno od meje, določene s poligonom točk T01–T02–T03–T04–T05–T06–T07 z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+-------------------+---------------------+---------------------+
|    Točka    |    Y_GK     |    X_GK     |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|    T01    |   527171,9977   |   88475,9914   |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|    T02    |   527160,7597   |   88463,6584   |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|    T03    |   527127,4506   |   88439,9500   |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|    T04    |   527099,6107   |   88409,2057   |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|    T05    |   527073,5958   |   88373,5672   |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|    T06    |   527071,6263   |   88369,9816   |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|    T07    |   527062,8013   |   88353,9401   |
+-------------------+---------------------+---------------------+
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +210 metrov, delovne in končne brežine pa se oblikujejo skladno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo preko meja pridobivalnega prostora.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora znaša 4,1243 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za dobo 38 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko v skladu s 3. točko drugega odstavka 34. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1) podeli brez javnega razpisa samostojnemu podjetniku posamezniku Avtoprevozništvo – TGM – MKI Jožef Tomažin, s. p., Površje 4, 8274 Raka, matična številka 5151612000, davčna številka 79643434.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, kot jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 6-III-61/2-O-12/AŠP z dne 16. februarja 2012, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je potrebno izvajati sprotno oziroma takoj po izkoriščeni posamezni etapi, in sicer v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje se mora najkasneje do sklepanja koncesijske pogodbe opredeliti do načina zagotavljanja rezerviranih sredstev za sanacijo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka tega člena,
– njeno skladiščenje in obogatitev,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
10. člen
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v kamnolomu Hrast pri Vinici J2 v občini Črnomelj, k. o. Hrast pri Vinici)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do 588 000 kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Hrast pri Vinici J2 predstavlja širitev obstoječega pridobivalnega prostora Hrast pri Vinici v globino in na sosednje parcele, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Hrast pri Vinici J2 sestavljajo v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 668/1, 668/2, 667, 666, 617/1, 624/1, 618/1, 617/2, vse k. o. Hrast pri Vinici.
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +159 metrov, delovne in končne brežine pa se oblikujejo skladno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo preko meja pridobivalnega prostora.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora znaša 3,4284 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za dobo 30 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko v skladu s 3. točko drugega odstavka 34. člena ZRud-1 podeli brez javnega razpisa samostojnemu podjetniku posamezniku Pridobivanje in prodaja peska Zdravko Juršinič, s. p., Hrast pri Vinici 14, 8344 Vinica, matična številka 5167721000, davčna številka S49167499.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, kot jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo, k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 6-III-8/2-O-12/AŠP z dne 25. januarja 2012, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je potrebno izvajati sprotno in po končanem izkoriščanju, in sicer v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice se mora najkasneje do sklepanja koncesijske pogodbe opredeliti do načina zagotavljanja rezerviranih sredstev za sanacijo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka tega člena,
– njeno skladiščenje in obogatitev,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
11. člen
(izkoriščanje proda v gramoznici Dobrava II v občini Radlje ob Dravi, k. o. Dobrava pri Radljah)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda (geološko: peščeni prod) v skupni količini do 454 555 kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Dobrava II predstavlja nov pridobivalni prostor, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Dobrava II obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 367 in 368, k. o. Dobrava pri Radljah, ki ležita južno od meje, določene s premico, ki poteka skozi točki 1–2, ter zahodno od meje, določene s točkami 2–3–4–5–6, z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+--------------------+----------------------+-------------------+
|    Točka    |     Y_GK     |    X_GK    |
+--------------------+----------------------+-------------------+
|     1     |   518340,430   |  162594,310   |
+--------------------+----------------------+-------------------+
|     2     |   518492,603   |  162576,528   |
+--------------------+----------------------+-------------------+
|     3     |   518479,205   |  162532,620   |
+--------------------+----------------------+-------------------+
|     4     |   518456,745   |  162446,730   |
+--------------------+----------------------+-------------------+
|     5     |   518451,869   |  162418,555   |
+--------------------+----------------------+-------------------+
|     6     |   518441,130   |  162389,610   |
+--------------------+----------------------+-------------------+
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +317 metrov, delovne in končne brežine pa se oblikujejo skladno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo preko meja pridobivalnega prostora.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora znaša 2,4288 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za dobo 15 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko skladu z 2. točko drugega odstavka 34. člena ZRud-1 podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi MARALD-MARSEL gradbena mehanizacija-gramoz, d. o. o., Hmelina 4, 2360 Radlje ob Dravi, matična številka 5343976000, davčna številka SI63495198.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, kot jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij ostalih pristojnih soglasodajalcev in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo, k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je potrebno izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice se mora najkasneje do sklepanja koncesijske pogodbe opredeliti do načina zagotavljanja rezerviranih sredstev za sanacijo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka tega člena,
– njeno skladiščenje in obogatitev,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
12. člen
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v kamnolomu Lukovica 2 v občini Lukovica, k. o. Lukovica in k. o. Krašnja)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do 3 136 540 kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Lukovica 2 predstavlja širitev obstoječega pridobivalnega prostora Lukovica – širitev 1 v globino in na sosednje parcele, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Lukovica 2 sestavljajo:
a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 327/17, 327/8, 328/3, 328/4, 328/22, 327/18, vse k. o. Lukovica, in 486/2, 485/2, 486/3, 485/1, vse k. o. Krašnja,
b) del zemljišča s parcelno številko 486/1 k. o. Krašnja, ki leži južno od meje, določene s poligonom točk T34–T35–T36–T37–T38–T39–T39*, pri čemer točka T39* leži na presečišču stranice T39–T40 s katastrsko mejo med parcelama št. 486/1 in 490, obe k. o. Krašnja, ostale točke pa imajo naslednje koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+--------------------+---------------------+--------------------+
|    Točka    |    Y_GK     |    X_GK    |
+--------------------+---------------------+--------------------+
|    T34     |   477590,04   |   114575,98   |
+--------------------+---------------------+--------------------+
|    T35     |   477592,74   |   114570,76   |
+--------------------+---------------------+--------------------+
|    T36     |   477604,60   |   114558,39   |
+--------------------+---------------------+--------------------+
|    T37     |   477622,29   |   114549,25   |
+--------------------+---------------------+--------------------+
|    T38     |   477642,19   |   114547,21   |
+--------------------+---------------------+--------------------+
|    T39     |   477655,83   |   114549,97   |
+--------------------+---------------------+--------------------+
|    T40     |   477683,63   |   114548,12   |
+--------------------+---------------------+--------------------+
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +340 metrov, delovne in končne brežine pa se oblikujejo skladno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo preko meja pridobivalnega prostora.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora znaša 14,2902 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za dobo do 20 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko v skladu s 3. točko drugega odstavka 34. člena ZRud-1 podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi GRADBENO PODJETJE IN KAMNOLOM GRASTO, d. o. o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, matična številka 1126326000, davčna številka SI43290949.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, kot jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo, k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je potrebno izvajati sprotno, in sicer v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice se mora najkasneje do sklepanja koncesijske pogodbe opredeliti do načina zagotavljanja rezerviranih sredstev za sanacijo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka tega člena,
– njeno skladiščenje in obogatitev,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
III. NADZOR NAD IZVAJANJEM UREDBE
13. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za rudarstvo.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodnih rudarskih pravic)
(1) Samostojni podjetnik posameznik Zdravko Juršinič, s. p., Hrast pri Vinici 14, 8344 Vinica, matična številka 5167721000, davčna številka S49167499, mora izvajati izkoriščanje in izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s koncesijsko pogodbo št. 354-14-70/01 z dne 10. decembra 2001, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 10. člena te uredbe, ki zajema tudi območje iz koncesijske pogodbe št. 354-14-70/01 z dne 10. decembra 2001.
(2) Gospodarska družba GRADBENO PODJETJE IN KAMNOLOM GRASTO, d. o. o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, matična številka 1126326000, davčna številka SI43290949, mora izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s koncesijsko pogodbo št. 354-14-39/01 z dne 10. decembra 2001 ter izvajati izkoriščanje in izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s koncesijsko pogodbo št. 354-14-241/01 z dne 24. aprila 2003, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 12. člena te uredbe, ki vključuje območja iz koncesijskih pogodb št. 354-14-39/01 z dne 10. decembra 2001 in št. 354-14-241/01 z dne 24. aprila 2003.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– 17. člen Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari Grad 2 v Občini Krško, Stari Grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 38/10 in 53/10),
– IV. točka 7. člena Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem prostoru polja Jezerci, Občina Bled in pridobivalnih prostorih: Stari grad, Občina Krško; Hardeška šuma, Občina Ormož; Lukovica, Občina Lukovica; Vrhpeč, Občina Trebnje; Lakoš, Občina Lendava; Ladra, Občina Kobarid; Poljane, Občina Mozirje; Podsmreka, Občina Ivančna Gorica; Zelše, Občina Cerknica; Pšičina, Občina Ormož (Uradni list RS, št. 52/02), ki se uporablja do izdaje odločbe o izbiri koncesionarja za pridobivalni prostor iz 12. člena te uredbe, in
– 8. člen Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Lukovica – širitev v občini Lukovica, Zala v Davči v občini Železniki, Špitalič v občini Kamnik, Paka – širitev 2 v mestni občini Velenje in Hardeška šuma v občini Ormož (Uradni list RS, št. 1/09 in 30/12).
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-30/2012
Ljubljana, dne 6. septembra 2012
EVA 2012-2430-0141
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost