Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012

Kazalo

2653. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, stran 6945.

Na podlagi tretjega odstavka 68. člena, četrtega odstavka 70. člena in osmega odstavka 74. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
1. člen
V Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (UL L št. 24 z dne 29. 1. 2008, str. 8), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006 (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 114), določa vrsto dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.«.
2. člen
V prilogi 1 se za točko 6.8 doda nova točka 6.9, ki se glasi:
»6.9 Naprave za zajemanje tokov ogljikovega dioksida z namenom geološkega shranjevanja iz naprav, navedenih v tej uredbi«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-36/2012
Ljubljana, dne 30. avgusta 2012
EVA 2012-2330-0128
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost