Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2012 z dne 31. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2012 z dne 31. 8. 2012

Kazalo

2626. Pravilnik o priznanjih državnim tožilcem in javnim uslužbencem državnih tožilstev in Ministrstva za notranje zadeve, stran 6917.

Na podlagi tretjega odstavka 166. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F in 47/12) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o priznanjih državnim tožilcem in javnim uslužbencem državnih tožilstev in Ministrstva za notranje zadeve
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vrste priznanj, podrobnejše pogoje in postopek podeljevanja priznanj ter oblike priznanj državnim tožilcem in javnim uslužbencem državnih tožilstev in Ministrstva za notranje zadeve, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za posebne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane zahtevne projekte iz njihove pristojnosti oziroma opravljanje nalog ali pooblastil.
II. VRSTA PRIZNANJ
2. člen
(vrsti priznanj)
(1) Državnim tožilcem in javnim uslužbencem državnih tožilstev se podeljujeta ti priznanji:
– diploma,
– medalja.
(2) Javnim uslužbencem ministrstva se podeljuje priznanje diploma.
3. člen
(diploma)
Diploma se podeli za:
– nadpovprečne delovne uspehe ali prizadevanja in za uspešno končane zahtevne projekte iz pristojnosti oziroma opravljanja nalog ali pooblastil državnih tožilcev ali javnih uslužbencev državnih tožilstev in ministrstva, če je državni tožilec ali javni uslužbenec državnega tožilstva ali ministrstva na tem področju praviloma deloval najmanj pet let;
– življenjsko delo na področju pravosodja, če je državni tožilec ali javni uslužbenec državnega tožilstva ali ministrstva na področju državnega tožilstva deloval najmanj 15 let in izkazuje posebne delovne uspehe ali prizadevanja ali je uspešno končal zahtevne projekte iz svoje pristojnosti oziroma opravljanja nalog ali pooblastil.
4. člen
(medalja)
(1) Medalja se podeli za:
– izjemne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane izjemno zahtevne projekte iz pristojnosti oziroma opravljanja nalog ali pooblastil državnih tožilcev ali javnih uslužbencev državnih tožilstev, če je državni tožilec ali javni uslužbenec državnega tožilstva na tem področju praviloma deloval najmanj 15 let;
– življenjsko delo na področju pravosodja, če je državni tožilec ali javni uslužbenec državnega tožilstva na področju državnega tožilstva deloval najmanj 15 let in je bilo njegovo delo izjemno uspešno ali pa ima izjemne zasluge pri razvoju in krepitvi učinkovitosti delovanja ali ugleda pravosodja.
(2) Medalja za življenjsko delo se ne glede na leta delovanja in ne glede na omejitev iz tretjega odstavka tega člena vedno podeli vrhovnemu državnemu tožilcu, če se je upokojil kot vrhovni državni tožilec s trajno tožilsko funkcijo.
(3) Medalja iz posamezne alineje prvega odstavka tega člena se lahko posamezniku podeli le enkrat.
5. člen
(priznanja za življenjsko delo)
Diploma in medalja za življenjsko delo se lahko podelita državnim tožilcem ali javnim uslužbencem državnih tožilstev in ministrstva, ki se upokojijo do 31. oktobra tekočega leta.
6. člen
(darilo)
Ob vsaki medalji ali diplomi se lahko podeli knjižno ali drugo darilo simbolnega pomena.
III. PODELJEVANJE PRIZNANJ
7. člen
(interni poziv in predlagatelji priznanj)
(1) Ministrstvo do 30. junija tekočega leta objavi interni poziv za podelitev priznanj ter ga pošlje generalnemu državnemu tožilcu in organizacijski enoti ministrstva, pristojni za državno tožilstvo. Generalni državni tožilec interni poziv nadalje pošlje državnim tožilstvom.
(2) Poziv iz prejšnjega odstavka mora vsebovati obrazložitev meril za podeljevanje priznanj.
(3) Predloge za podelitev priznanj državnim tožilcem oziroma javnim uslužbencem:
– na državnih tožilstvih pripravi generalni državni tožilec;
– za organizacijsko enoto ministrstva, pristojno za državno tožilstvo pripravi minister, pristojen za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister).
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko predlog za podelitev priznanj javnim uslužbencem državnih tožilstev poda minister.
(5) Predlog za podelitev priznanj mora biti obrazložen, v njem morajo biti navedene vse okoliščine dela posameznega kandidata, ki utemeljujejo posamezno priznanje. Če se poda predlog za podelitev diplome iz prve alineje 3. člena tega pravilnika, pa je državni tožilec ali javni uslužbenec na tem področju deloval manj od petih let ali če se vloži predlog za podelitev medalje iz prve alineje prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, vendar je državni tožilec ali javni uslužbenec na tem področju deloval manj kot 15 let, mora biti predlog še posebej utemeljen.
(6) Predlagatelja iz tretjega in četrtega odstavka tega člena pošljeta predloge za podelitev priznanj komisijama iz 8. člena tega pravilnika najpozneje do 20. septembra tekočega leta.
8. člen
(komisija za obravnavanje predlogov in odločitev o predlogih)
(1) Predloge za podelitev priznanj državnim tožilcem oziroma javnim uslužbencem:
– na državnih tožilstvih za državne tožilce obravnava in oceni tričlanska komisija, ki jo imenuje generalni državni tožilec;
– na ministrstvu za javne uslužbence ministrstva in javne uslužbence državnih tožilstev obravnava in oceni tričlanska komisija, ki jo imenuje minister.
(2) Člani komisije izberejo predsednika med seboj.
(3) Člani komisije imajo namestnike, ki jih nadomeščajo med njihovo odsotnostjo.
(4) Člani komisije in namestniki članov komisije iz prvega in tretjega odstavka tega člena se za tekoče leto imenujejo do 15. septembra.
(5) Komisiji predložita ocenjene predloge za podelitev priznanj državnim tožilcem v odločitev generalnemu državnemu tožilcu, za podelitev priznanj javnim uslužbencem državnega tožilstva in javnim uslužbencem ministrstva pa v odločitev ministru najpozneje do 15. oktobra tekočega leta.
9. člen
(izročitev priznanja svojcem)
Če tisti, ki naj bi dobil priznanje, pred podelitvijo umre, se priznanje izroči njegovim svojcem.
10. člen
(podelitev in izročitev medalj in diplom)
(1) Priznanja se podeljujejo in izročajo na dan, določen v skladu s prvim odstavkom 9. člena Pravilnika o priznanjih na področju pravosodja (Uradni list RS, št. 90/07, 61/08 in 58/11 – ZDT-1).
(2) Državnim tožilcem podeli in izroči priznanja generalni državni tožilec, javnim uslužbencem pa minister.
(3) Medalje državnim tožilcem slovesno izroči generalni državni tožilec, medalje javnim uslužbencem državnih tožilstev pa minister, in sicer na osrednji prireditvi ob dnevu pravosodja.
(4) Diplome državnim tožilcem izroči generalni državni tožilec, diplome javnim uslužbencem pa minister.
11. člen
(podeljevanje priznanj državnim tožilcem)
Za opravljanje državnotožilske službe se priznanja ne morejo podeljevati. Državnim tožilcem se priznanja lahko podeljujejo za uspešno izvajanje državnotožilske uprave, za inovativno racionalizacijo delovnih procesov, za znanstveno-raziskovalno dejavnost in razvojno dejavnost ali za pedagoško-izobraževalno delo, ob upoštevanju določb 3. in 4. člena tega pravilnika.
IV. EVIDENCA
12. člen
(vodenje evidence)
(1) Evidenco o podeljenih priznanjih upravlja, obdeluje, uporablja in hrani za državne tožilce Vrhovno državno tožilstvo, za javne uslužbence ministrstva in javne uslužbence državnih tožilstev pa ministrstvo.
(2) V evidenco se poleg podatkov o dobitniku priznanja (osebno ime, strokovni naslov, morebitni znanstveni naslov, datum in kraj rojstva, naslov prebivališča, funkcija, naziv ali delovno mesto) vpišejo tudi vrsta priznanja, razlog in datum podelitve, predlagatelj in podatek o že prejetih priznanjih.
V. OBLIKE IN VZORCI PRIZNANJ
13. člen
(oblika diplome)
(1) Diploma, ki jo podeli minister, je listina iz ročno izdelanega papirja. Na levi strani zgornjega dela listine sta državni grb in logotip ministrstva, na sredini pa napis: »DIPLOMA«. V sredini spodnjega dela listine so navedeni razlogi za podelitev priznanja, za tem pa se izpišeta ime in priimek prejemnika diplome. V levem spodnjem delu je izpis »V Ljubljani,« in prostor za datum izdaje, v desnem spodnjem delu pa je izpis »minister« in prostor za njegov lastnoročni podpis ter prostor za uradni žig.
(2) Diploma se podeli v ovitku, ki ima na zunanji strani odtisnjen simbol ministrstva.
14. člen
(oblika medalje)
(1) Medalja je reliefno izdelan simbol pravosodja v obliki okrogle ploščice.
(2) Medalja je izdelana iz kovine in je pozlačena ter shranjena v etuiu.
(3) Medalja se podeli skupaj s potrdilom.
15. člen
(oblika diplome, ki jo podeli generalni državni tožilec)
Na diplomah, ki jih podeli generalni državni tožilec, je napis: Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije. Za preostale oblikovne značilnosti diplom, ki jih podeli generalni državni tožilec, se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o diplomah, ki jih podeljuje minister.
16. člen
(vzorci priznanj)
Vzorci priznanj iz 13., 14. in 15. člena tega pravilnika so objavljeni v prilogi pravilnika in so njegov sestavni del.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja (Uradni list RS, št. 90/07, 61/08 in 58/11 – ZDT-1), v delu, ki se nanaša na državne tožilce in javne uslužbence državnih tožilstev, če ni s tem pravilnikom drugače določeno.
18. člen
(roki za izvedbo podelitev priznanj v letu 2012)
(1) Ministrstvo do 7. septembra 2012 objavi interni poziv za podelitev priznanj ter ga pošlje generalnemu državnemu tožilcu in organizacijski enoti ministrstva, pristojni za državno tožilstvo. Generalni državni tožilec interni poziv nadalje pošlje državnim tožilstvom.
(2) Člane komisije in namestnike članov komisije iz prvega in drugega odstavka 8. člena tega pravilnika se za leto 2012 imenuje do 15. septembra 2012.
(3) Predlagatelja pošljeta predloge za podelitev priznanj za leto 2012 komisiji do 20. septembra 2012. Komisija pošlje ocenjene predloge za podelitev priznanj v odločitev ministru oziroma generalnemu državnemu tožilcu najpozneje do 15. oktobra 2012.
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-296/2012
Ljubljana, dne 24. avgusta 2012
EVA 2012-1711-0046
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost