Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

2593. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, stran 6504.

Na podlagi 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF) in 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 103/06) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Poslovni sedež zavoda: Ob železnici 30 a, Ljubljana.«.
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti, ki jih zavod opravlja kot javno službo, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
84.110   Splošna dejavnost javne uprave,
84.120   Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
      drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne
      varnosti,
85.200   Osnovnošolsko izobraževanje,
91.011   Dejavnost knjižnic.«.
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je javni zavod ustanovljen, so razvrščene:
58.110   Izdajanje knjig,
58.140   Izdajanje revij in periodike,
58.190   Drugo založništvo,
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
63.120   Obratovanje spletnih portalov,
72.1    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      naravoslovja in tehnologije,
72.2    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike,
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje,
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje.«.
4. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge zavoda v okviru dejavnosti, za katere je ustanovljen, so:
1. Opravljanje nalog nacionalnih agencij za programe Evropskih skupnosti:
1.1 naloge nacionalne agencije programa Vseživljenjsko učenje in drugih programov Evropskih skupnosti s področja izobraževanja in usposabljanja, ki ga bodo ob zaključku nadomestili;
1.2 druge naloge Evropske komisije in drugih evropskih institucij s področja izobraževanja in usposabljanja.
2. Tehnično-strokovna podpora študijski izmenjavi študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na podlagi državnih, dvostranskih, regionalnih in drugih programov mobilnosti in štipendiranja za izobraževanje, za katero je vsebinsko nosilec ministrstvo, pristojno za šolstvo:
2.1 dejavnosti, ki jih izvaja nacionalna agencija programa CEEPUS, in dejavnosti, ki jih izvaja kot nacionalna agencija za dvostranske in druge izmenjave mednarodnih štipendij;
2.2 dejavnost v zvezi s programom štipendiranja zamejskih Slovencev in potomcev Slovencev po svetu ter mednarodno mrežo srednjih šol United World Colleges (UWC), še posebej z UWC iz Devina pri Trstu;
2.3 vzpostavitev in vzdrževanje nacionalne in mednarodne ponudbe mobilnosti in sodelovanja pri projektih, objava ponudbe tujih štipendij;
2.4 štipendiranje izobraževanja, namenjenega pedagoškim delavcem iz zamejstva.
3. Tehnično-strokovna podpora dejavnostim ministrstva, pristojnega za šolstvo, namenjenim Slovencem v zamejstvu in po svetu.
4. Druge naloge:
4.1 podporne dejavnosti za vsa navedena programska področja;
4.2 priprava in izdaja publikacij ter drugega informacijskega gradiva;
4.3 organizacija in izvedba konferenc, seminarjev, delavnic in drugih srečanj;
4.4 izdelava analiz in strokovnih podlag s področja mednarodnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.
Zavod izvaja strokovno-tehnične in administrativne naloge programov mobilnosti in štipendiranja, ki jih financira ministrstvo, pristojno za šolstvo, po proračunskih postavkah, določenih po področjih, glede na naloge, ki jih zavod opravlja za to ministrstvo.«.
5. člen
V 10. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– štiri člane imenuje ustanovitelj, od tega tri na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo, enega pa na predlog ministrstva, pristojnega za finance,«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnika uporabnikov imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo, s predhodnim soglasjem ministrstva, pristojnega za finance.«.
6. člen
V 11. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sprejme statut zavoda v soglasju z ustanoviteljem,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Petletni program dela in razvoja zavoda, poročilo o izvajanju petletnega programa dela in razvoja zavoda, letne delovne programe, finančni načrt in letno poročilo sprejema svet zavoda v soglasju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo, in ministrstvom, pristojnim za finance.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila. Letno poročilo mora biti pripravljeno v skladu s finančnimi predpisi in navodili ministrstva, pristojnega za finance, ter podrobnejšimi navodili ministrstva, pristojnega za šolstvo.«.
7. člen
V 25. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Delo zavoda nadzira ministrstvo, pristojno za šolstvo.«
V tretjem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pripraviti letni delovni program, finančni načrt in letno poročilo o izvajanju letnega delovnega programa ter jih predložiti ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, ter ministrstvu, pristojnemu za finance;«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– pripraviti petletni program dela in razvoja zavoda in poročilo o izvajanju petletnega programa dela in razvoja zavoda ter ju predložiti ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, ter ministrstvu, pristojnemu za finance.«.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-8/2012
Ljubljana, dne 23. avgusta 2012
EVA 2012-3330-0063
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost