Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

2591. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, stran 6501.

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11 in 57/12) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(ustanovitev agencije)
S tem sklepom se ustanovi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: agencija) na področju varstva konkurence.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava in samostojni uporabnik proračuna Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.
(2) Agencija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru svojih nalog, določenih z zakonom, ki ureja varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: zakon).
(3) Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(4) Agencija se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
3. člen
(ime agencije)
(1) Ime agencije je: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence.
(2) Skrajšano ime agencije je: AVK.
(3) Ime agencije v angleškem jeziku je: Slovenian Competition Protection Agency.
(4) Skrajšano ime agencije v angleškem jeziku je: CPA.
4. člen
(sedež agencije)
(1) Sedež agencije je v Ljubljani.
(2) Poslovni naslov agencije je: Ljubljana, Kotnikova 28. Poslovni naslov se lahko spremeni s sklepom sveta agencije (v nadaljnjem besedilu: svet).
(3) Posamezne naloge agencije se lahko izvajajo tudi na drugih lokacijah, če to zahteva oziroma omogoča narava dela.
5. člen
(žig agencije)
(1) Agencija uporablja pri poslovanju žig z besedilom imena agencije. Žig lahko vsebuje tudi znak oziroma logotip agencije. Podrobno se žig opredeli v poslovniku agencije.
(2) Agencija lahko pri svojem poslovanju uporablja znak oziroma logotip. Vsebino, obliko in velikost znaka oziroma logotipa določi agencija s splošnim aktom.
III. NAMEN, DEJAVNOST IN NALOGE AGENCIJE
6. člen
(namen agencije)
(1) Agencija opravlja nadzor nad izvajanjem zakona ter 101. in 102. člena Pogodbe o Evropski uniji (UL C št. 115 z dne 9. 5. 2008, str. 361).
(2) Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da se zagotavlja varstvo konkurence na območju Republike Slovenije.
7. člen
(dejavnosti agencije)
(1) Dejavnosti agencije so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– O 84.110 Splošna dejavnost javne uprave.
(2) Agencija lahko opravlja tudi pomožne dejavnosti, ki se opravljajo skupaj z dejavnostjo, vpisano v sodni register.
8. člen
(naloge agencije)
Agencija opravlja naslednje naloge:
– spremlja in analizira razmere na trgu, če so pomembne za razvijanje učinkovite konkurence,
– vodi postopke in izdaja odločbe v skladu z zakonom,
– daje Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) in vladi mnenja o splošnih vprašanjih iz svoje pristojnosti ter
– druge naloge, določene z zakonom.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA
9. člen
(notranja organizacija agencije)
Notranjo organizacijo agencije določa splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije.
V. ORGANI AGENCIJE
10. člen
(organa agencije)
Organa agencije sta svet in direktor agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor).
1. Svet
11. člen
(sestava in imenovanje članov sveta)
(1) Svet sestavlja pet članov, od katerih je eden predsednik sveta.
(2) Direktor je po funkciji tudi predsednik sveta.
(3) Člane sveta imenuje državni zbor na predlog vlade.
(4) Minister, pristojen za varstvo konkurence, obvesti vlado in državni zbor o izteku mandata člana sveta najpozneje šest mesecev pred iztekom mandata.
(5) Vlada objavi javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane sveta. Vlada pri predlaganju kandidatov za člane sveta uporablja kriterij strokovnosti in usposobljenosti osebe na področju dela agencije.
(6) Vlada predlaga državnemu zboru kandidate za člane sveta izmed prijavljenih možnih kandidatov najkasneje 30 dni pred iztekom mandata članov sveta. Vsak predlog kandidature mora biti obrazložen.
12. člen
(mandat in pogoji za člane sveta)
(1) Člani sveta se imenujejo za pet let in so lahko ponovno imenovani.
(2) Za člana sveta je lahko imenovana oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– je ustrezno strokovno usposobljena za opravljanje nalog člana sveta,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.
(3) Za člana sveta je lahko imenovan tudi javni uslužbenec, zaposlen v agenciji.
13. člen
(pristojnosti sveta)
Svet:
– sprejema poslovnik, ki podrobneje določa poslovanje agencije, in druge splošne akte agencije, kadar tako določa zakon,
– sprejema letno poročilo o delu agencije, letni program dela, finančni načrt, zaključni račun in druge akte, za katere določa zakon, da jih sprejme agencija,
– imenuje senat za odločanje v prekrškovnem postopku za vsako posamično zadevo,
– odloča o izločitvi direktorja, predsednika ali člana senata iz postopka o odločanju o posamičnih zadevah,
– izvaja postopke predčasne razrešitve članov sveta in direktorja,
– opravlja druge naloge iz pristojnosti agencije, če ni v zakonu določeno, da je za to pristojen drug organ agencije.
2. Direktor
14. člen
(imenovanje, mandat in pogoji za direktorja)
(1) Direktorja imenuje državni zbor na predlog vlade. Minister, pristojen za varstvo konkurence, predlaga vladi kandidata, ki ga izbere po izvedenem javnem natečaju.
(2) Direktor je imenovan za pet let in je lahko ponovno imenovan največ enkrat po ponovno izvedenem javnem natečaju.
(3) Za direktorja je lahko imenovana samo oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak za varstvo konkurence in ima domače in/ali mednarodne izkušnje s tega področja (zlasti delovne izkušnje, objavljanje v strokovni literaturi in druge oblike strokovnega udejstvovanja na področju varstva konkurence),
– ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
– ima znanje vsaj enega tujega jezika,
– ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.
(4) Direktor mora pogoj iz pete alineje prejšnjega odstavka izpolniti najkasneje v roku treh mesecev od nastopa mandata. V kolikor direktor v roku iz prejšnjega stavka ne izpolni pogoja iz pete alineje prejšnjega odstavka, mu preneha mandat in delovno razmerje po samem zakonu.
(5) Pogoji za imenovanje direktorja se podrobneje določijo v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(6) Prijavi na javni natečaj je treba predložiti program dela in razvoja agencije za naslednje mandatno obdobje.
(7) Direktor opravlja svoj položaj na podlagi pogodbe o zaposlitvi z agencijo, ki jo z direktorjem sklene minister, pristojen za varstvo konkurence. Pogodba o zaposlitvi se sklene za polni delovni čas.
15. člen
(pristojnosti in odgovornosti direktorja agencije)
(1) Direktor zastopa in predstavlja agencijo, vodi njeno poslovanje in organizira njeno delo.
(2) Direktor mora zagotoviti, da agencija:
– izvaja svoje pristojnosti in naloge, ki jih ima po zakonu ali drugem zakonu, ter
– posluje skladno z zakonom, tem sklepom in poslovnikom.
(3) Direktor vodi agencijo, vodi postopke, daje pooblastila za vodenje postopkov v zadevah iz pristojnosti agencije skladno z zakonom ter izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, razen če ni za izdajo pravnih aktov pristojen senat skladno z zakonom.
(4) Direktor poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja tudi naslednje naloge:
– predlaga svetu v sprejem letno poročilo o delu agencije, letni program dela, finančni načrt in zaključni račun agencije,
– predlaga svetu v sprejem predloge splošnih aktov agencije,
– izvaja program dela agencije,
– odloča o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja zaposlenih v agenciji,
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije, in
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in splošnimi akti agencije.
16. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
Če je direktor predčasno razrešen, vlada do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev, imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
VI. FINANCIRANJE
17. člen
(prihodki za delo agencije)
(1) Prihodki za delo agencije so:
– sredstva državnega proračuna, ki jih določi državni zbor na predlog agencije,
– nadomestila stroškov.
(2) Prihodki agencije so namenjeni izvajanju pristojnosti in nalog agencije, določenih v zakonu, zagotavljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem agencije, kot so stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški izobraževanja, stroški izvajanja skupnih evropskih projektov, stroški za mednarodne obveznosti (članarine, službene poti in drugi stroški), stroški študij in raziskav ter drugi stroški.
(3) Presežek prihodkov nad odhodki agencija lahko uporabi za:
– opravljanje in razvoj dejavnosti agencije, usmerjene k dvigovanju konkurenčne kulture in doseganju višje stopnje učinkovite konkurence,
– vplačilo v državni proračun.
(4) O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča svet na predlog direktorja v soglasju z vlado.
VII. RAZMERJA DO USTANOVITELJA IN DRUGIH SUBJEKTOV
18. člen
(program dela, finančni načrt, letno poročilo in zaključni račun)
(1) K programu dela, finančnemu načrtu in letnemu poročilu agencije daje soglasje vlada.
(2) Če vlada do 15. decembra ne da soglasja k finančnemu načrtu, se do izdaje soglasja uporablja finančni načrt za preteklo leto.
19. člen
(poročanje)
Agencija o svojem delu enkrat letno poroča vladi in državnemu zboru. Poročilo za preteklo leto mora agencija predložiti do 30. junija tekočega leta.
20. člen
(javnost dela)
(1) Delo agencije je javno, razen v primerih, ko je javnost dela omejena ali izključena z zakonom.
(2) Agencija mora javno objaviti letno poročilo o delu in poslovanju agencije.
VIII. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE
21. člen
(splošni akti)
Splošni akti agencije so poslovnik, pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, tarifa agencije in drugi splošni akti skladno s predpisi, ki urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije.
IX. NADZOR
22. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
(1) Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in uspešno porabo sredstev agencije opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.
(2) Zaključni račun agencije pregleda pooblaščeni revizor. K zaključnemu računu z revizorjevim poročilom daje soglasje vlada.
23. člen
(nadzor nad delom in poslovanjem agencije)
(1) Nadzor nad delom in poslovanjem agencije se izvaja skladno z določbami zakona, ki ureja javne agencije.
(2) Nadzor nad delom in poslovanjem agencije, ki ga opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo konkurence, skladno z določbami zakona, ki ureja javne agencije, ne pomeni pravice vpogleda v posamezne obravnavane zadeve.
X. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE
24. člen
(odgovornost za obveznosti agencije)
(1) Agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Vlada je odgovorna za obveznosti agencije, če agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svojega premoženja ali če bi bilo s poravnavo obveznosti resno ogroženo opravljanje njenih nalog.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(sredstva za začetek dela agencije)
Agencija se vključi v proračun kot samostojni uporabnik s proračunom za leto 2013. Do takrat se delovanje agencije financira iz finančnega načrta Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: urad).
26. člen
(začetek delovanja agencije)
Agencija začne z delovanjem naslednji dan po vpisu v sodni register.
27. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
(1) Do imenovanja direktorja dolžnosti direktorja opravlja dosedanji direktor urada. Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z vršilcem dolžnosti direktorja vlada pooblasti ministra, pristojnega za varstvo konkurence.
(2) Naloge vršilca dolžnosti direktorja so:
– do imenovanja direktorja predstavlja in zastopa agencijo z vsemi pooblastili,
– do imenovanja in konstituiranja prvega sveta pripravi vse akte, ki so potrebni za delovanje agencije, vključno s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, načrtom dela in finančnim načrtom agencije.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja do vzpostavitve agencije svoje delo opravlja v prostorih urada. Urad vršilcu dolžnosti direktorja zagotovi vso potrebno podporo pri njegovem delu.
28. člen
(imenovanje in konstituiranje prvega sveta)
(1) Vlada po uveljavitvi tega sklepa objavi javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana sveta.
(2) Vlada predlaga državnemu zboru kandidate za člane sveta izmed prijavljenih kandidatov. Vsak predlog kandidature mora biti obrazložen.
29. člen
(razveljavitev določb)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list RS, št. 61/11 in 105/11).
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-2/2012
Ljubljana, dne 23. avgusta 2012
EVA 2012-2130-0054
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost