Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

2590. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, stran 6499.

Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
1. člen
V Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11 in 34/11 – odl. US) se v 1. členu v četrtem odstavku v prvi alineji črtata besedi »in inštituti«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se črta beseda »lahko«.
3. člen
V četrtem odstavku 5. člena se črta besedilo »vsaj v vrednosti treh odstotkov fiksnega dela TSF«.
4. člen
V 6. členu se črta tretji odstavek, ki se glasi: »Sredstva za fiksni del TSF-Z se zagotavljajo iz TSF, sredstva za variabilni del TSF-Z pa iz RSF.«.
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se črta stavek, ki se glasi: »Če je ta rast negativna, so sredstva fiksnega dela TSF-Z enaka TSF-Z iz preteklega leta.«.
6. člen
V četrtem odstavku 9. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 0, če je vrednost r(u) med -0,025 in 0 ali oo,«.
7. člen
V prvem odstavku 11. člena se formula spremeni tako, da se glasi: »r(m) = M(t-1)/Sv(t-1) – M(t-2)/Sv(t-2)«.
8. člen
V drugem odstavku 16. člena se za tretjim stavkom pika nadomesti z vejico in doda besedilo »v skladu s proračunskimi zmožnostmi.«. Četrti stavek se črta.
9. člen
V prvem odstavku 17. člena se črta besedilo »po zagotovitvi sredstev za variabilni del TSF iz 8. člena te uredbe«.
10. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(sporočanje podatkov)
Visokošolski zavodi morajo podatke, ki se vodijo v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: eVŠ) v eVŠ evidenci študentov in diplomantov iz 81.e člena Zakona o visokem šolstvu, sporočiti v naslednjih rokih:
– za osebe, ki so pridobile status študenta skladno z Zakonom o visokem šolstvu, v petih dneh po nastanku dogodka, razen podatkov in sprememb podatkov, povezanih z vpisom študentov, ki se vpisujejo po začetku študijskega leta, ki morajo biti sporočeni v eVŠ na dan dogodka, in podatka o doseženih kreditnih točkah, ki se sporočajo na dan 30. oktobra za preteklo študijsko leto, ter podatkov o mednarodni izmenjavi v času študija, ki se sporočajo do 30. oktobra za preteklo študijsko leto,
– za tuje študente, ki so v Republiki Sloveniji na mednarodni izmenjavi v okviru študija, v petih dneh po nastanku dogodka, razen podatkov o teh študentih po začetku študijskega leta, ki morajo biti sporočeni v eVŠ na dan dogodka, in podatka o doseženih kreditnih točkah, ki ga je treba sporočiti do konca študijskega leta.
Ministrstvo pri izračunu variabilnega dela TSF-Z pri številu študentov upošteva podatke o številu študentov, ki so vpisani na dan 30. oktobra.«.
11. člen
V VI. poglavju se naslov podpoglavja »2. Inštituti – druge članice javnih visokošolskih zavodov« in 44. do 46. člen črtajo.
12. člen
V naslovu VII. poglavja se na koncu doda besedilo »TER VMESNI POROČILI IN SANACIJSKI NAČRT«.
13. člen
Za 52. členom se dodata nova 52.a in 52.b člen, ki se glasita:
»52.a člen
(vmesni poročili)
Visokošolski zavod pripravi na obrazcih, na katerih se pripravlja finančni načrt, polletno poročilo o realizaciji s kratko obrazložitvijo in z njim do 15. avgusta seznani ministrstvo. Če visokošolski zavod v polletnem obdobju izkazuje presežek odhodkov nad prihodki, pripravi devetmesečno poročilo o realizaciji s kratko obrazložitvijo in z njim do 15. novembra seznani ministrstvo.
52.b člen
(sanacijski načrt)
Visokošolski zavod pripravi sanacijski načrt, če izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v finančnem načrtu ali v polletnem poročilu ali če izkazuje presežek odhodkov nad prihodki ob koncu poslovnega leta. S sanacijskim načrtom visokošolski zavod seznani ministrstvo na njegov poziv.
Sanacijski načrt mora vsebovati najmanj:
– opis stanja,
– finančno analizo,
– opis razlogov, zaradi katerih je potreben sanacijski načrt,
– ukrepe racionalizacije poslovanja oziroma sanacije,
– strukturo in obseg dejavnosti pred izvajanjem načrta,
– predvideno strukturo in obseg dejavnosti po izvedbi načrta,
– terminski načrt izvedbe sanacije,
– finančni načrt racionalizacije po letih,
– način spremljanja izvajanja sanacijskega načrta.«.
14. člen
V 53. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Če visokošolski zavod podatkov iz 22., 52.a in 52.b člena te uredbe ne sporoči ministrstvu v roku, določenem v tej uredbi, se 1 % mesečnega nakazila TSF-Z zadrži. Če visokošolski zavod v 30 dneh od roka za posredovanje podatkov le-teh ne pošlje, se visokošolskemu zavodu za zadržani znesek zmanjša mesečno nakazilo, ministrstvo pa zadržana sredstva nameni za RSF, če je do 30. junija zbranih več kot 20.000,00 eurov sredstev, drugače pa za študije, ki spremljajo razvoj sistema visokega šolstva.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
15. člen
Drugi odstavek 54. člena se črta.
16. člen
V drugem odstavku 56. člena se za tretjim stavkom pika nadomesti z vejico in doda besedilo »v skladu s proračunskimi zmožnostmi.«. Četrti stavek se črta.
17. člen
V 57. členu se za besedo »uredbe« doda besedilo »v skladu s proračunskimi zmožnostmi«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ne glede na določbe 6., 7., 8., 23., 56. in 57. člena uredbe se za leto 2012 upoštevajo naslednji zneski TSF-Z:
– za Univerzo v Ljubljani: 163.953.074,69 eura;
– za Univerzo v Mariboru: 52.755.631,79 eura;
– za Univerzo na Primorskem: 12.757.187,40 eura;
– za Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu: 492.545,17 eura;
– za Univerzo v Novi Gorici: 2.055.446,77 eura;
– za Evropsko pravno fakulteto v Novi Gorici: 1.135.046,05 eura;
– za Fakulteto za državne in evropske študije: 890.278,27 eura;
– za Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici: 479.182,31 eura;
– za Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije: 1.039.931,11 eura;
– za Gea College – Fakulteto za podjetništvo: 422.978,72 eura;
– za Visoko šolo za dizajn v Ljubljani: 769.895,46 eura;
– za Visoko šolo za tehnologije in sisteme: 341.371,23 eura;
– za Visoko šolo za tehnologijo polimerov: 328.676,45 eura;
– za Visoko šolo za upravljanje in poslovanje Novo mesto: 667.853,08 eura;
– za Visoko šolo za varstvo okolja: 479.300,61 eura;
– za Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice: 662.930,10 eura;
– za Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto: 661.309,79 eura.
Pri morebitnem rebalansu proračuna ali spremembi višine razpoložljivih letnih proračunskih sredstev za študijsko dejavnost za TSF za leto 2012 se s sklepom ministra naknadno spremeni višina TSF-Z.
19. člen
Datum začetka sporočanja podatkov v skladu z 22. členom uredbe se določi s sklepom ministra.
20. člen
V letu 2012 se sredstva za inštituta – drugi članici Univerze na Primorskem za stroške upravljanja in vodenja ter fiksne stroške delovanja določijo tako, da se proporcionalno zmanjša znesek, nakazan v letu 2011, do razpoložljive vrednosti proračunskih sredstev v letu 2012. Sredstva se Univerzi na Primorskem na podlagi pogodbe nakazujejo praviloma do četrtega dne v mesecu za pretekli mesec.
Sredstva, ki bodo Univerzi na Primorskem v letu 2012 nakazana za inštituta – drugi članici univerze, se upoštevajo pri določitvi TSF-Z Univerze na Primorskem za leto 2013 tako, da se vštejejo v TSF-Z za leto 2012.
Do izračuna sredstev za leto 2013 se mesečno nakazujejo sredstva v višini ene dvanajstine letnega nakazila preteklega leta.
21. člen
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije uskladi določbe Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11 in 40/11 – popr.) z določbami te uredbe najkasneje v 30 dneh od njene uveljavitve.
22. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-10/2012
Ljubljana, dne 23. avgusta 2012
EVA 2012-3330-0083
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti