Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

2585. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, stran 6468.

Na podlagi osmega odstavka 79. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
1. člen
V Uredbi o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 105/11) se na začetku prvega odstavka 6. člena doda oznaka »(1)« in za prvim odstavkom nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Na območjih iz prvega odstavka 2. člena te uredbe za ukrepe iz prejšnjega odstavka ni mogoče pridobiti drugih državnih pomoči ali plačil iz drugega naslova.«.
2. člen
V 8. členu se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– KMG ni podjetje v težavah. Šteje se, da KMG ni podjetje v težavah, če ne ustreza merilom iz Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2),«.
3. člen
V 9. členu se pred piko na koncu stavka doda besedilo »in mu pred podpisom pogodbe podati izjavo o tem, da KMG ni podjetje v težavah, na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe«.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se pred prvo alinejo doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– preveriti, ali KMG ni podjetje v težavah iz druge alineje 8. člena te uredbe,«.
V drugem odstavku se pred dvopičjem doda besedilo »skupaj z zamudnimi obrestmi« in v drugi alineji za besedilom »4.« doda besedilo »in 8.«.
5. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Minister, pristojen za vode, objavi odobritev iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
6. člen
Za Prilogo 2 se doda nova Priloga 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-28/2012
Ljubljana, dne 23. avgusta 2012
EVA 2012-2330-0140
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti