Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

2584. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013, stran 6468.

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
1. člen
V Uredbi o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 14/10, 60/10, 12/11, 30/11, 98/11, 8/12 in 30/12) se v drugem odstavku 1. člena besedilo »D(2011)373953 z dne 30. 3. 2011« nadomesti z besedilom »agri.ddg3.f.3(2012)775998 z dne 6. 6. 2012«.
2. člen
Deseti odstavek 15. člena se črta.
Dosedanji enajsti do petintrideseti odstavek postanejo deseti do štiriintrideseti odstavek.
V dosedanjem šestintridesetem in sedemintridesetem odstavku, ki postaneta petintrideseti in šestintrideseti odstavek, se beseda »dvaintridesetega« nadomesti z besedo »enaintridesetega«.
Dosedanji osemintrideseti do štirideseti odstavek postanejo sedemintrideseti do devetintrideseti odstavek.
3. člen
V šestem odstavku 16. člena se beseda »devetintridesetega« nadomesti z besedo »osemintridesetega«.
4. člen
V tretjem odstavku 18. člena se beseda »petnajstega« nadomesti z besedo »štirinajstega«, beseda »sedemnajstega« pa z besedo »šestnajstega«.
5. člen
Za 30.a členom se doda novi 30.b člen, ki se glasi:
»30.b člen
(izstop iz izvajanja podukrepa KOP-a)
(1) Upravičenci iz drugega odstavka 13. člena te uredbe, ki so prevzeli obveznosti za izvajanje podukrepa KOP-a 214-I/8 iz 14. člena te uredbe in so zahtevke za dodelitev plačil za leto 2012 za ta podukrep uveljavljali v rokih, določenih v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2012, lahko zaradi po teh rokih spremenjenega pogoja za izvajanje tega podukrepa, umaknejo zahtevke in izstopijo iz njegovega izvajanja.
(2) Pri izstopu iz izvajanja podukrepa KOP-a iz prejšnjega odstavka se ugotovitve opravljene administrativne kontrole oziroma kontrole na kraju samem za ta podukrep ne upoštevajo.
(3) Upravičenci iz prvega odstavka tega člena najpozneje v 15 dneh od dneva uveljavitve te uredbe umaknejo zahtevke in izstopijo iz izvajanja podukrepa 214-I/8 v skladu z določbami predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2012.«.
6. člen
V Prilogi 1 Pogoji za izvajanje podukrepov KOP-a se v poglavju B. Zahteve, ki se nanašajo na posamezne podukrepe KOP-a, pri podukrepu 214-I/3 Integrirano poljedelstvo v drugem odstavku v drugi alinei besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 344/2011 z dne 8. aprila 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 96 z dne 9. 4. 2011, str. 15)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 505/2012 z dne 14. junija 2012 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 154 z dne 15. 6. 2012, str. 12)«.
Drugi odstavek pri podukrepu 214-I/8 Neprezimni posevki se črta.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-32/2012
Ljubljana, dne 23. avgusta 2012
EVA 2012-2330-0012
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost