Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

2583. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, stran 6429.

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in 43/12 – odl. US) in prvega odstavka 43. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo in 43/12 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju
1. člen
V Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12) se v 3. členu za 5. točko doda 6. točka, ki se glasi:
»6. »Znak za okolje tipa III« je prostovoljna okoljska oznaka, ki ob upoštevanju predhodno opredeljenih parametrov količinsko oziroma vrednostno opredeljuje okoljske vplive določenega blaga, storitve ali gradnje (deklaracija). Parametri temeljijo na proučitvi vpliva blaga, storitve ali gradnje na okolje v njihovi življenjski dobi in na slovenskih, evropskih ali mednarodnih okoljskih standardih. Oznaka ima deklaratoren značaj. Navedbe proizvajalca o okoljskih vplivih posameznega blaga, storitve ali gradnje preveri neodvisna institucija.«.
2. člen
V 5. členu se deseta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– osebna vozila, lahka tovorna vozila, težka tovorna vozila in avtobusi,«.
3. člen
V tretjem odstavku 6. člena se v prvem stavku besedi »transportno vozilo« nadomestita z besedilom »lahko tovorno vozilo ali avtobus kategorije I«, drugi stavek pa se črta.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se v drugem stavku besedilo »transportna vozila ter storitev avtobusnega prevoza« nadomesti z besedilom »lahka tovorna vozila ter avtobuse kategorije I«, v tretjem stavku pa se besedilo »transportno vozilo ali storitev avtobusnega prevoza« nadomesti z besedilom »lahko tovorno vozilo ali avtobus kategorije I«.
5. člen
V Prilogi 2 se na koncu uvodnega dela doda besedilo, ki se glasi:
»Ta priloga se ne uporablja, kadar je predmet javnega naročila alkoholna pijača.«.
6. člen
Priloga 7 se nadomesti z novo Prilogo 7, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
7. člen
Priloga 10 se nadomesti z novo Prilogo 10, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
8. člen
V Prilogi 12 se XXII. do XXVI. razdelek nadomestijo z novim XXII. do XXVI. razdelkom iz Priloge A, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
Za XXVII. razdelkom se dodata nova XXVIII. in XXIX. razdelek iz Priloge A te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Postopki javnega naročanja, za katere so bila obvestila iz 2., 4., 6. ali 10. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in 43/12 – odl. US) ali iz 2., 4., 6. ali 10. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo in 43/12 – odl. US) poslana v objavo na portal javnih naročil pred uveljavitvijo te uredbe, se izvedejo po dosedanjih predpisih. Če še ni potekel rok za oddajo ponudb, lahko naročnik ob upoštevanju te uredbe spremeni razpisno dokumentacijo in javno naročilo odda v skladu z določbami te uredbe.
Postopki s pogajanji brez predhodne objave in postopki s pogajanji po predhodni objavi, v katerih naročnik ne objavi obvestila iz 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in 43/12 – odl. US) ali 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo in 43/12 – odl. US), ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo te uredbe, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko naročnik v postopek s pogajanji po predhodni objavi ali postopek s pogajanji brez predhodne objave vključi okoljske zahteve iz te uredbe, če pogajanja s ponudniki niso bila zaključena pred uveljavitvijo te uredbe.
Posamezna naročila, oddana na podlagi okvirnega sporazuma, sklenjenega pred uveljavitvijo te uredbe, se oddajo v skladu z določbami okvirnega sporazuma.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-47/2012
Ljubljana, dne 23. avgusta 2012
EVA 2012-1611-0125
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost