Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2012 z dne 20. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2012 z dne 20. 8. 2012

Kazalo

2560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu, stran 6291.

Na podlagi 43. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10 in 49/11) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu
1. člen
V Pravilniku o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 103/10) se v prvem odstavku 5. člena črta zadnji stavek.
Četrti in peti odstavek se črtata.
2. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
V primeru izgube, uničenja, kraje ali tatvine spričevala o pridobljeni temeljni kvalifikaciji voznika iz prejšnjega in 8. člena tega pravilnika ali spričevala o opravljenem rednem usposabljanju iz 13. člena tega pravilnika, mora imetnik priglasiti izgubo, uničenje, krajo ali obrabljenost pooblaščenemu centru, ki je spričevalo izdal. Center nato vozniku izda potrdilo, da je pridobil temeljno kvalifikacijo oziroma, da je opravil redno usposabljanje. V potrdilu navede datum pridobitve temeljne kvalifikacije in vrste prevozov za katere je pridobil kvalifikacijo (prevoz blaga oziroma potnikov) oziroma datum opravljenega rednega usposabljanja in datum do katerega mu velja koda 095. Obrazec potrdila je določen v prilogi 10, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen
V petem odstavku 13. člena se na koncu odstavka za piko doda besedilo, ki se glasi: »Center, ki kandidata sprejme v usposabljanje od njega zahteva na vpogled potrdila za prej opravljena redna usposabljanja ob prijavi na usposabljanje. Po preveritvi vsebin usposabljanj, ki jih je kandidat opravil pri drugih centrih, ga uvrsti v ustrezno usposabljanje po programu, ki ga za podaljšanje kode 095 kandidat še ni opravil.«.
4. člen
V drugem odstavku 15. člena se besedilo »navedeni v peti alineji prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz prejšnjega odstavka«.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, kandidati iz prve alineje prvega odstavka tega člena, ki jim je kvalifikacija oziroma koda 095 veljala do 10. septembra 2010 oziroma 10. septembra 2011 in vozniki, ki so temeljno kvalifikacijo pridobili z opravljeno srednjo poklicno šolo za voznika in jim temeljna kvalifikacija, pridobljena na podlagi spričevala o zaključeni šoli, velja do 31. januarja 2013 opravijo prvo redno usposabljanje v trajanju dvakrat po sedem ur. To usposabljanje v trajanju 14 ur lahko opravijo najkasneje do 10. septembra 2014 in se jim veljavnost kode 095 podaljša za pet let od datuma opravljenega rednega usposabljanja. Po 10. septembru 2014 morajo za podaljšanje veljavnosti kode 095 opraviti redno usposabljanje v trajanju 35 ur. Usposabljanje v trajanju 14 ur vozniki opravijo po programu, ki je določen za tisto leto v katerem usposabljanje opravljajo in programu, ki je bil določen za predhodno leto. Vozniki, ki jim poteče veljavnost kode 095 in morajo opraviti 35 ur usposabljanja, opravijo usposabljanje v skladu s programi, ki so bili določeni za zadnjih pet let, vključno z letom v katerem se usposabljanje izvaja.«.
5. člen
(1) Priloge 2, 3 in 4 se nadomestijo z novimi prilogami 2, 3 in 4, ki so v prilogi 1 tega pravilnika.
(2) V prilogi 6 se v obrazcu prijave rednega usposabljanja za vrstico »Predvideno število kandidatov, ki imajo C in D kategorijo« vstavi nova vrstica in v levo celico doda besedilo »Letnica programa, ki se izvaja«.
(3) Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je v prilogi 2 tega pravilnika.
(4) Za prilogo 9 se doda nova priloga 10, ki je v prilogi 3 tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-136/2012/5
Ljubljana, dne 6. avgusta 2012
EVA 2012-2430-0092
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti