Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

2547. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah 1303 in 4/7, k.o. Vrhole pri Laporju, stran 6250.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt, Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C), 39. člena novele Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11 – novela ZKZ-C) in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan Občine Slovenska Bistrica sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah 1303 in 4/7, k.o. Vrhole pri Laporju
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah 1303 in 4/7 k.o. Vrhole pri Laporju.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Na podlagi pobude Regoršek Jožice, Kočno ob Ložnici 37, 2318 Laporje vpisane v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100317723 in odločbe št. 351-20/2012/5 z dne 23. 2. 2012, izdane s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje v zvezi z izpolnjevanjem predpisanih pogojev, se skladno s prvim odstavkom 39. člena novele Zakona o kmetijskih zemljiščih z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
Obravnavano območje spada v območje najboljšega kmetijskega zemljišča. Območje urejanja zajema parcele št. 1303 in 4/7, k.o. Vrhole pri Laporju in obsega površino v velikosti 10094 m². Parceli št. 1303 in 4/7 k.o. Vrhole pri Laporju sta v lasti fizične osebe.
Z OPPN bo pridobljena osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb za spravilo pridelka, rejo živali in gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti ter ureditev območja s potrebno prometno in komunalno infrastrukturo.
3. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami 1303 in 4/7, obe k.o. Vrhole pri Laporju. Območje OPPN je veliko ca. 10094 m². Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže izven območja OPPN.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi in financira investitor sam. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati idejno zasnovo, smernice nosilcev urejanja prostora in izhodišča veljavnih planskih aktov Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
(roki za pripravo OPPN)
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 30 dni;
2. faza: pridobitev smernic in obvestila Ministrstva za kmetijstvo in okolje o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni;
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni; (če je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo in se ga, skupaj z dopolnjenim osnutkom, pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja; ministrstvo preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in v skladu s predpisi oziroma ga s sklepom zavrne) – 15 dni od prejema poziva;
4. javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prostorskega akta, objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu – 7 dni pred začetkom javne razgrnitve;
5. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni;
6. priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve – 7 dni od predaje pripomb;
7. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov;
8. faza: pridobitev mnenj / 30 dni; (če je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti izvedbe OPPN na okolje in izda potrdilo);
7. faza: potrditev predloga OPPN / 45 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta, k dopolnjenemu predlogu pa mnenja, so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek porečja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor; (za področje voda);
2. Zavod RS za varstvo narave, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor (za področje varstva narave);
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor (za področje varstva kulturne dediščine);
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 55, Ljubljana (za področje obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom);
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 55, Ljubljana;
6. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana (za področje kmetijstva);
7. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 23, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo);
8. Komunala d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 12, Slovenska Bistrica (za področje oskrbe z vodo in odvajanja odplak, javne razsvetljave in zimskega vzdrževanja cest);
9. Telekom Slovenije, d.d., Titova cesta 38, Maribor (za področje fiksne telefonije);
10. Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za okolje in prostor (za področje prometa, za občinske ceste);
11. Krajevna skupnost Laporje, Laporje 56, 2318 Laporje.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30. dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnica OPPN oziroma investitorka, Regoršek Jožica, Kočno ob Ložnici 37, 2318 Laporje.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-11/2012
Slovenska Bistrica, dne 19. julija 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti