Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

2545. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Ribniška promenada R1-2 (Mala Mlaka), stran 6248.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) ter 57/12) in 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je župan Občine Ribnica dne 3. 8. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Ribniška promenada R1-2 (Mala Mlaka)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo
Občinski podrobni prostorski načrt Ribniška promenada R1-2 (v nadaljevanju: OPPN Ribniška promenada) se pripravlja na pobudo podjetja Ugar Invest d.o.o.
Nezazidano stavbno zemljišče, na katerem še ni objektov je namenjeno centralnim dejavnostim. Relativno ravno zemljišče ob potoku Bistrica je območje, ki nima urejene komunalne opreme. Z novim OPPN se bodo določili podrobnejši pogoji za gradnjo in infrastrukturno opremljanje.
2. Pravna podlaga za pripravo
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 55. in 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju ter dopolnjen predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica, ki na navedenem območju predvideva izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina
Površina območja, ki je predvideno za urejanje, je 24.967 m2. Vsa vplivna območja pa so v velikosti 8.092 m2.
Območje obsega celo enoto urejanja prostora R1-2 (393 CU in 409 ZD), ki je določeno v dopolnjenem predlogu OPN Ribnica.
Območje OPPN Ribniška promenada zajema zemljišča:
R1-2 (393-CU in ZD 409)  OPPN – Ribniška promenada (Mala
              Mlaka)
Obsega parcele:      929/3, 932, 935/8, 935/12, 935/15-
              del, 935/95, 935/96, 935/97,
              935/98, 935/172, 935/201, 935/202,
              1441/2-del, vse k.o. Ribnica
Vplivno območje      navezava na Grajsko pot
Ri-1 (492-SS) JZ del
Obsega parcele:      939/3-del, 939/4-del, 939/5,
              1435/12-del, vse k.o. Ribnica –
              cesta
              940/1-del, k.o. Ribnica – promenada
(409-ZD)          1441/2, 1441/10 in 935/98-del vse
              k.o. Ribnica – vodotok Bistrica;
Vplivno območje      odvodni jarek
Ri-3 BC (S del)
Obsega parcele:      935/2-del, 935/14-del, 935/17,
              935/20, 935/24-del, 935/25-del,
              935/81-del, vse k.o. Ribnica.
V OPN Ribnica je za to enoto urejanja prostora določena podrobnejša namenska raba »CU – osrednja območja centralnih dejavnosti«. Območje je namenjeno oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim kot so trgovska, oskrbna, storitvena, upravna, socialna, zdravstvena, vzgojno izobraževalna, kulturna, verska in podobna dejavnost ter bivanje.
Del območja je opredeljen v namensko rabo »ZD – druge urejene zelene površine«.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– usmeritve iz dopolnjenega predloga OPN Občine Ribnica,
– zasnova umestitve, št. Projekta U03/2012, izdelovalec Arealine d.o.o.,
– zasnova pozidave Hrvoje Prelac,
– geodetski posnetek območja.
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile med postopkom. Izdelovalec OPPN bo izdelal ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN:
+-----------------------------------+---------------------------+
|Priprava osnutka za pridobitev   |15 dni po objavi tega   |
|smernic              |sklepa in potrditvi    |
|                  |osnutka s strani občinske |
|                  |uprave           |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev    |30 dni           |
|urejanja prostora         |              |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka   |30 dni po pridobitvi    |
|                  |smernic          |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi |7 dni pred javno obravnavo |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava|30 dni           |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Priprava stališč do pripomb iz   |20 dni po zaključeni javni |
|javne razgrnitve in obravnave   |razgrnitvi in obravnavi  |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Priprava predloga OPPN za     |30 dni po potrditvi    |
|pridobitev mnenj          |stališč OPPN na občinskem |
|                  |svetu           |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja |30 dni           |
|prostora              |              |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Priprava usklajenega predloga za  |15 dni po pridobitvi mnenj |
|obravnavo na občinskem svetu    |              |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Obravnava in sprejem OPPN na    |Predvidoma 20 dni po    |
|občinskem svetu          |pripravi usklajenega    |
|                  |predloga          |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Priprava končnega predloga po   |10 dni po objavi odloka v |
|sprejemu akta na občinskem svetu  |Uradnem listu RS      |
+-----------------------------------+---------------------------+
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se od faze pridobivanja smernic roki ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 52, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za vode, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje,
– Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Kočevje, Cesta na trato 6, 1330 Kočevje,
– Občina Ribnica kot upravljavec javnih občinskih cest, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,
– Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1210 Ljubljana – Šentvid,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo OPPN Ribniška promenada in strokovnih podlag zagotovi pobudnik. Občina Ribnica kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave tega OPPN.
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Ribnica.
Št. 350-0010/2011-3
Ribnica, dne 3. avgusta 2012
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti