Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

2539. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina, stran 6246.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 98/09, 36/10, 62/10, 94/10 in 40/12), 18., 19. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) na 19. redni seji dne 12. 7. 2012 in Občinski svet Občine Vipava na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) na 15. seji dne 26. 7. 2012 sprejela
S K L E P
o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina
1. CENE PROGRAMOV OTROŠKEGA VRTCA AJDOVŠČINA
Cene programov, ki jih izvaja Otroški vrtec Ajdovščina, znašajo mesečno na otroka:
+--------------------------------+---------------+--------------+
|                |skupna cena (v |strošek hrane |
|                |  evrih)   |v skupni ceni |
|                |        | (v evrih)  |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|DNEVNI PROGRAMI (6 do 9 ur)   |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Oddelki prvega starostnega   |     401,59|     36,52|
|obdobja (1–3 let)        |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Oddelki drugega starostnega   |     291,51|     36,52|
|obdobja (3–6 let)        |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Kombinirani oddelki       |     311,22|     36,52|
+--------------------------------+---------------+--------------+
|POLDNEVNI PROGRAMI s kosilom (4 |        |       |
|do 6 ur)            |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Oddelki prvega starostnega   |     325,62|     32,12|
|obdobja (1–3 let)        |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Oddelki drugega starostnega   |     240,44|     32,12|
|obdobja (3–6 let)        |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Kombinirani oddelki       |     255,63|     32,12|
+--------------------------------+---------------+--------------+
Cena ure za daljšo prisotnost otroka v vrtcu, kot je določena za posamezni program, ki jo plačajo starši, znaša 7,10 evra.
Oddelke s poldnevnim programom vrtec oblikuje v večjih enotah, kolikor je v tak oddelek vpisanih 12 otrok prvega starostnega obdobja oziroma 21 otrok drugega starostnega obdobja. Sprememba programa med šolskim letom ni možna.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se mesečna cena zmanjša za dnevne stroške hrane, z upoštevanjem povprečno 22 dni na mesec. Zmanjšanje cene se upošteva, od naslednjega dne po obvestilu staršev.
Prosta mesta do maksimalnega normativa v Otroškem vrtcu Ajdovščina, Občini Ajdovščina in Vipava doplačujeta vsaka za oddelke na svojem območju.
2. ODSOTNOSTI OTROK
Starši otrok, za katere sta Občini Ajdovščina in Vipava po veljavnih predpisih dolžni kriti del cene programa, lahko uveljavljajo dodatno znižanje oziroma oprostitev plačila za daljšo odsotnost otroka v vrtcu zaradi:
a) zdravstvenih razlogov
Če otrok zaradi bolezni neprekinjeno ne obiskuje vrtca več kot 20 zaporednih delovnih dni, se staršem za dneve odsotnosti obračuna 50 % cene, ki jo plačujejo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Znižano plačilo uveljavljajo starši s pisno vlogo in zdravniškim potrdilom oziroma drugim ustreznim zdravniškim dokumentom, ki ju predložijo vrtcu, v katerega je otrok vključen najkasneje 5. dan po končani odsotnosti. Starši, ki uveljavijo navedeno znižanje plačila, niso upravičeni še do zmanjšanja plačila stroškov hrane za dneve odsotnosti po predzadnjem odstavku prve točke tega sklepa.
b) poletnih dopustov oziroma počitnic
Za odsotnost otroka v strnjenem trajanju najmanj 20 delovnih dni v obdobju poletnih počitnic, od 20. junija do 10. septembra, so starši oproščeni enomesečnega plačila vrtca, ki ga plačujejo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Starši uveljavljajo oprostitev s pisno vlogo, ki jo predložijo vrtcu, v katerega je otrok vključen, najpozneje osem dni pred načrtovano odsotnostjo.
Za uveljavljanje znižanega plačila oziroma oprostitev plačila iz te točke, za otroke, ki so vključeni v Otroški vrtec Ajdovščina, morajo imeti starši otrok poravnane vse finančne obveznosti do Otroškega vrtca Ajdovščina.
Vrtec, v katerega je otrok vključen izda o znižanem plačilu oziroma oprostitvi plačila sklep, zoper katerega je možna pritožba na župana občine.
Občini Ajdovščina in Vipava zagotavljata vrtcem iz te točke sredstva za plačilo razlike med znižanim plačilom in ceno programa.
3. KONČNA DOLOČBA
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012.
Št. 602-4/2006
Ajdovščina, dne 13. julija 2012
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.
Št. 602-3/2012-2
Vipava, dne 26. julija 2012
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti