Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

2537. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, stran 6228.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in prve alineje a) točke 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) ter prve alineje a) točke 6. člena in druge alineje prvega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem aktom se na podlagi izhodišč ekonomskega reguliranja določa:
– metoda za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: omrežnina);
– način določitve tarifnih postavk za omrežnino;
– način obračunavanja omrežnine;
– način izdajanja računov in plačevanja omrežnine in
– ugotavljanje distribuiranih količin zemeljskega plina v času okvar in menjav merilnih naprav, z namenom, da se uporabnikom distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki poteka po ozemlju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: distribucijsko omrežje), zagotovi obračunavanje omrežnine na način, ki spodbuja učinkovito uporabo distribucijskega omrežja.
(2) Končni odjemalec s pogodbo o dostopu pridobi za posamezno odjemno mesto pravico do uporabe distribucijskega omrežja za distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju za pogodbeno določen čas in v obsegu pogodbene distribucijske zmogljivosti oziroma predvidene distribuirane količine zemeljskega plina.
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg tega pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– merilna naprava: je plinomer ali sklop plinske merilne
          tehnike (plinomer, korektor, spominska
          enota ...), ki omogoča merjenje
          pretečenega volumna plina pri določenih
          merilnih pogojih. Merilna naprava lahko
          poleg samega merjenja omogoča tudi zajem,
          arhiviranje in prenos merjenih podatkov za
          namen daljinskega odčitavanja;
– odjemna skupina: je skupina, v katero sistemski operater
          distribucijskega omrežja zemeljskega plina
          (v nadaljnjem besedilu: sistemski
          operater) razvrsti končnega odjemalca
          glede na pogodbeno distribucijsko
          zmogljivost oziroma letno predvideno
          distribuirano količino;
– odjemno mesto:  je mesto, na katerem sistemski operater
          preda uporabniku zemeljski plin;
– pogodba o dostopu:je pogodba, ki jo skleneta končni
          odjemalec in sistemski operater, in s
          katero se dogovorita o uporabi
          distribucijskega omrežja;
– pogodbena     največja dnevna količina zemeljskega
distribucijska   plina, ki je za končnega odjemalca
zmogljivost:    določena v pogodbi o dostopu za prevzem na
          odjemnem mestu, izražena v Sm3/dan;
– standardni kubičnije količina zemeljskega plina v volumnu
meter (v nadaljnjem enega kubičnega metra pri absolutnem tlaku
besedilu Sm3):   1,01325 bara in temperaturi 15 °C;
– tarifna postavka je na posamezne tarifne elemente
omrežnine:     preračunan znesek omrežnine, upoštevajoč
          načrtovan obseg distribucije in ostale
          elemente tarife.
II. METODA ZA OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE
3. člen
(1) Metoda za obračunavanje omrežnine na zaključenem geografskem območju, določenem s strani lokalne skupnosti kot območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja, temelji na uporabi metode poštne znamke, kar pomeni sistem enotnih tarifnih postavk omrežnine v okviru posamezne odjemne skupine.
(2) Metoda iz prejšnjega odstavka velja za vse tlačne nivoje na distribucijskem omrežju in za vse vrste odjemalcev, ki so razvrščeni po odjemnih skupinah.
(3) Tarifne postavke omrežnine so za sistemskega operaterja mehanizem za obračunavanje in pobiranje omrežnine pri končnih odjemalcih.
(4) Omrežnino za posamezno odjemno mesto obračunava in pobira sistemski operater na način in pod pogoji, določenimi s tem aktom, upoštevaje dogovorjeni obseg distribucije zemeljskega plina do odjemnega mesta.
III. DOLOČITEV TARIFNIH POSTAVK OMREŽNINE
4. člen
(1) Tarifne postavke omrežnine določi sistemski operater na način in pod pogoji, določenimi s tem aktom, ob upoštevanju omrežnine, določene v skladu z aktom, ki ureja metodologijo za določitev omrežnine in kriterije za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: metodologija za določitev omrežnine).
(2) Sistemski operater določi v obliki tarif iz Tabele 1 in Tabele 2 Priloge tega akta, ki je njegov sestavni del naslednje tarifne postavke omrežnine:
– tarifne postavke za distribucijo (C(FPi,) C(FMi,) C(FZi,) C(VPi));
– tarifne postavke za meritve (V(L,) V(U,) V(N))
in jih objavi v aktu o določitvi omrežnine v Uradnem listu Republike Slovenije. Pred objavo mora k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine pridobiti soglasje Javne agencije Republike Slovenije za energijo.
(3) Tarifne postavke omrežnine iz prejšnjega odstavka se določijo pred začetkom regulativnega obdobja za vsa posamezna leta regulativnega obdobja. Regulativno obdobje je določeno v metodologiji za določitev omrežnine.
5. člen
(1) Sistemski operater določi tarifne postavke omrežnine za posamezno leto regulativnega obdobja tako, da ob upoštevanju določil tega akta načrtovana omrežnina za regulativno obdobje ne presega zneska omrežnine, določene v skladu z metodologijo za določitev omrežnine.
(2) Če sistemski operater ne pridobi soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo do 15. decembra leta pred pričetkom regulativnega obdobja, lahko izda akt, s katerim podaljša veljavnost akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za največ šest mesecev.
6. člen
Sistemski operater pri določitvi tarifnih postavk za meritve upošteva tisti del omrežnine, s katerim se pokrivajo upravičeni stroški, nastali v zvezi z obsegom izvajanja meritev (v nadaljnjem besedilu: omrežnina za meritve). Preostala omrežnina se upošteva pri izračunu in določitvi tarifnih postavk za distribucijo (v nadaljnjem besedilu: omrežnina za distribucijo).
7. člen
(1) Z omrežnino za distribucijo se pokrivajo upravičeni stroški, povezani z:
– zagotavljanjem dostopa do distribucijskega omrežja;
– izvajanjem distribucije;
– varnim in zanesljivim vodenjem in obratovanjem distribucijskega omrežja;
– priključitvijo odjemalcev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v obsegu sorazmernih stroškov priključitve;
– zagotavljanjem vzdrževanja in razvoja distribucijskega omrežja;
– zagotavljanjem sistemskih storitev in prenosom merjenih podatkov za potrebe upravljanja distribucijskega omrežja, razen izvajanja meritev;
– koordinacijo s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja zemeljskega plina in sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij zemeljskega plina.
(2) Sistemski operater lahko posameznim odjemnim skupinam (C(DKi)) določi enake tarifne postavke za distribucijo.
8. člen
(1) Tarifni elementi tarife za distribucijo, za katere se določajo tarifne postavke za distribucijo, so:
– pavšal;
– moč;
– zmogljivost;
– poraba;
pri čemer pavšal, moč in zmogljivost predstavljajo fiksni del tarife za distribucijo, poraba pa variabilni del tarife za distribucijo.
(2) Fiksni del tarife za distribucijo se lahko obračunava v obliki:
– pavšala (C(FPi)) v EUR, za odjemalce, ki jim sistemski operater preda do 4.500 Sm3 zemeljskega plina letno na enem odjemnem mestu;
– pavšala (C(FPi)) v EUR in moči (C(FMi)) v EUR/kW, za odjemalce, ki jim sistemski operater preda od 4.501 Sm3 do 70.000 Sm3 zemeljskega plina letno na enem odjemnem mestu;
– pavšala (C(FPi)) v EUR, moči (C(FMi)) v EUR/kW in zmogljivosti (C(FZi)) v EUR/(Sm3/dan) za odjemalce, ki jim sistemski operater preda od 70.001 Sm3 do 100.000 Sm3 zemeljskega plina letno na enem odjemnem mestu;
– zmogljivosti (C(FZi)) v EUR/(Sm3/dan), za odjemalce, ki jim sistemski operater preda več kot 100.000 Sm3 zemeljskega plina letno na enem odjemnem mestu.
(3) Variabilni del tarife za distribucijo se obračunava v obliki tarifne postavke za porabo (C(VPi)) glede na distribuirano količino v EUR/Sm3.
9. člen
Z omrežnino za meritve se pokrivajo upravičeni stroški, povezani z izvajanjem meritev, prenosom, obdelavo in arhiviranjem merjenih podatkov, vzdrževanjem, umerjanjem in s predpisi določene periodične menjave merilnih naprav.
10. člen
Tarifni elementi tarife za meritve, za katere se določajo tarifne postavke za meritve, so: faktor velikosti, tip merilne naprave in faktor uporabe temperature ali tlaka.
11. člen
Sistemski operater mora zaradi preprečitve skokovitega spreminjanja tarifnih postavk med posameznimi regulativnimi obdobji in med posameznimi leti regulativnega obdobja pri določitvi tarifnih postavk za distribucijo (C(FPi,) C(FMi,) C(FZi,) C(VPi)) upoštevati faktor dovoljene spremembe cen (J) in faktor dovoljene spremembe prihodka (I).
12. člen
(1) Sistemski operater pri izračunu tarifnih postavk za distribucijo upošteva faktor dovoljene spremembe prihodka (I), ki se giblje v naslednjem območju:
I < / = 0,03
(2) Faktor dovoljene spremembe prihodka (I) se upošteva pri pobiranju prihodka iz omrežnine za distribucijo iz 5. člena tega akta na naslednji način:
OMR(DK(t)) = OMR(DK(t–1)) · (1 + I) [EUR],
ob pogoju, da pri določitvi tarifnih postavk za distribucijo (C(FPi,) C(FMi,) C(FZi,) C(VPi)) upošteva faktor dovoljene spremembe cen (J) na naslednji način:
C(FPi(t)) = C(FPi(t–1)) · (1 + J) [EUR],
C(FMi(t)) = C(FMi(t–1)) · (1 + J) [EUR],
C(FZi(t)) = C(FZi(t–1)) · (1 + J) [EUR],
C(VPi(t)) = C(VPi(t–1)) · (1 + J) [EUR],
pri čemer se faktor dovoljene spremembe cen (J) giblje v naslednjem območju:
J < / = 0,15,
kjer oznake pomenijo:
C(FPi)    tarifna postavka za pavšal na mesec, v EUR;
C(FMi)    tarifna postavka za moč na mesec, v EUR/kW;
C(FZi)    tarifna postavka za zmogljivost na mesec, v EUR/
       (Sm3/dan);
C(VPi)    tarifna postavka za porabo, v EUR/Sm3;
OMR(DK(t))  omrežnina za distribucijo za leto (t)
       regulativnega obdobja, izračunana ob upoštevanju
       tarifnih postavk za distribucijo za preteklo
       leto regulativnega obdobja, v EUR;
OMR(DK(t-1)) omrežnina za distribucijo za preteklo leto
       regulativnega obdobja, v EUR;
i       odjemna skupina (i), iz Tabele 1 priloge tega
       akta;
I       faktor dovoljene spremembe prihodka, v deležu;
J       faktor dovoljene spremembe cen, v deležu;
t       leto regulativnega obdobja.
IV. OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE
13. člen
(1) Pri obračunavanju omrežnine za distribucijo sistemski operater upošteva uvrstitev končnega odjemalca v odjemno skupino, ločeno za vsako odjemno mesto, v skladu s Tabelo 1 Priloge tega akta.
(2) Sistemski operater pri razvrstitvi končnega odjemalca v odjemno skupino upošteva predvideno letno distribuirano količino oziroma pogodbeno distribucijsko zmogljivost.
(3) Sistemski operater pri obračunavanju omrežnine za distribucijo upošteva distribuirano količino, obračunsko moč in pogodbeno distribucijsko zmogljivost.
(4) Odjemalec, ki ima predvideno distribuirano količino več kot 100.000 Sm3/leto, vendar nima vgrajene merilne naprave s tarifno spominsko enoto, je do vgradnje merilne naprave s tarifno spominsko enoto uvrščen v odjemno skupino C(DK9) Tabele 1 Priloge tega akta.
14. člen
Pri obračunavanju omrežnine za meritve sistemski operater upošteva lastništvo merilne naprave in dolžnost vzdrževanja ter umerjanja merilne naprave.
15. člen
Sistemski operater določi tarifne postavke za distribucijo tako, da prek fiksnega dela tarife za distribucijo obračuna najmanj 20 in največ 50 odstotkov omrežnine za distribucijo.
16. člen
(1) Sistemski operater obračuna omrežnino tako, da končnemu odjemalcu za vsako odjemno mesto (merilno napravo) obračuna:
– znesek za distribucijo;
– znesek za meritve.
(2) Sistemski operater obračuna končnemu odjemalcu znesek za distribucijo na podlagi razvrstitve končnega odjemalca v odjemno skupino v skladu s 13. členom tega akta, na podlagi uporabe tarifne postavke za distribucijo za posamezno odjemno skupino in ostalih pravil v zvezi z obračunom omrežnine iz tega akta.
(3) Če končni odjemalec prekorači pogodbeno distribucijsko zmogljivost, mu sistemski operater v okviru obračuna omrežnine obračuna znesek za prekoračitev pogodbene distribucijske zmogljivosti (Z(DK)) v skladu z 20. členom tega akta.
(4) Sistemski operater obračuna končnemu odjemalcu mesečni znesek za meritve glede na število in značilnost merilnih mest.
17. člen
Sistemski operater končnemu odjemalcu obračuna mesečni znesek za distribucijo (MD), ki se določi na naslednji način:
MD = Z(F) + Z(V) [EUR],
kjer oznake pomenijo:
Z(F)   fiksni del mesečnega zneska za distribucijo, v
     EUR;
Z(V)   variabilni del mesečnega zneska za distribucijo, v
     EUR.
18. člen
(1) Fiksni del mesečnega zneska za distribucijo se določi na naslednji način:
Z(F) = C(FPi) ( C(FMi) + D(M) + C(FZi) · DK(D) [EUR],
kjer oznake pomenijo:
C(FPi)  tarifna postavka za pavšal na mesec, v EUR;
C(FMi)  tarifna postavka za moč na mesec, v EUR/kW;
D(M)   obračunska moč trošil, v kW;
C(FZi)  tarifna postavka za zmogljivost na mesec, v EUR/
     (Sm3/dan);
DK(D)   pogodbena distribucijska zmogljivost, v Sm3/dan.
(2) Če se končni odjemalec priključi na omrežje do vključno 15. dne v mesecu, mu sistemski operater obračuna fiksni del mesečnega zneska za distribucijo. Če se končni odjemalec priključi na omrežje po 15. dnevu v mesecu, sistemski operater ne obračuna fiksnega dela mesečnega zneska za distribucijo.
19. člen
Variabilni del mesečnega zneska za distribucijo se določi na naslednji način:
Z(V) = C(VPi) · Q(R,M) [EUR],
kjer oznake pomenijo:
C(VPi)  tarifna postavka za porabo v EUR/Sm3;
Q(R,M)  mesečna distribuirana količina v Sm3.
20. člen
(1) V primeru prekoračitve pogodbene distribucijske zmogljivosti sistemski operater končnemu odjemalcu obračuna znesek prekoračitev pogodbene distribucijske zmogljivosti (Z(DK)).
(2) Prekoračitev pogodbene distribucijske zmogljivosti v obračunskem mesecu (O(DK,M)) se določi na naslednji način:
O(DK,M) = DK(MAX) – DK(D ) [Sm3/dan],
kjer oznake pomenijo:
O(DK,M)  prekoračitev pogodbene distribucijske
     zmogljivosti, v Sm3/dan;
DK(MAX)  največja uporabljena distribucijska zmogljivost v
     mesecu, v Sm3/dan;
DK(D)   pogodbena distribucijska zmogljivost, v Sm3/dan.
(3) Prekoračitev se obračuna, kadar je O(DK,M) > 0.
(4) Znesek za prekoračitev pogodbene distribucijske zmogljivosti se zaračuna v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je nastopila prekoračitev pogodbene distribucijske zmogljivosti, in se določi na naslednji način:
Z(DK) = O(DK,M) · C(FZi) · 3   [EUR],
kjer oznake pomenijo:
Z(DK)   znesek za prekoračitev pogodbene distribucijske
     zmogljivosti, v EUR;
O(DK,M)  prekoračitev pogodbene distribucijske
     zmogljivosti, v Sm3/dan;
C(FZi)  tarifna postavka za zmogljivost na mesec, v EUR/
     (Sm3/dan).
(5) S plačilom prekoračitve pogodbene distribucijske zmogljivosti v obračunskem mesecu uporabnik omrežja v naslednjih mesecih nima pravice uporabljati višje zmogljivosti od pogodbeno določene.
21. člen
(1) Mesečni znesek za meritve (Z(M)) za posamezno merilno mesto se določi na naslednji način:
Z(M) = V(L) · (f(1) + f(2)) [EUR] ali
Z(M) = V(U) · (f(1) + f(2)) [EUR] ali
 Z(M) = V(N) · (f(1) + f(2)) [EUR],
kjer oznake pomenijo:
V(L)   tarifna postavka za meritve, kadar končni
     odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo
     sistemski operater vzdržuje, umerja in v skladu s
     predpisi izvaja periodične menjave merilne
     naprave, v EUR;
V(U)   tarifna postavka za meritve, kadar sistemski
     operater ni lastnik merilne naprave in jo vzdržuje
     in umerja, v EUR;
V(N)   tarifna postavka za meritve, kadar sistemski
     operater ni lastnik merilne naprave ter je ne
     vzdržuje in ne umerja, v EUR;
f(1)   faktor velikosti in tipa merilne naprave;
f(2)   faktor uporabe korektorja temperature ali tlaka.
(2) Znesek za meritve vsebuje tudi 1-kratno odčitavanje količin predanega zemeljskega plina na obračunsko obdobje, ki je določeno v splošnih pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina sistemskega operaterja na enem merilnem mestu.
(3) Vrednosti faktorjev (f(1) in f(2)) so določene v Tabeli 3 in Tabeli 4 priloge tega akta.
V. NAČIN IZDAJANJA RAČUNOV IN PLAČEVANJA OMREŽNINE
22. člen
(1) Sistemski operater najkasneje v roku desetih dni po zaključku obračunskega obdobja, na katerega se nanaša distribucija, končnemu odjemalcu izstavi račun, ki vsebuje naslednje zneske:
– znesek za distribucijo iz 17. in 20. člena tega akta in
– znesek za meritve iz 21. člena tega akta.
(2) V primeru več odjemnih mest končnega odjemalca, mora sistemski operater k računu priložiti obračun po posameznih odjemnih mestih, ali na računu navesti zneske iz prvega odstavka tega člena ločeno za posamezna odjemna mesta.
(3) Če je obračunsko obdobje iz prvega odstavka tega člena daljše od enega meseca, se znesek za distribucijo in znesek za meritve pod pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena lahko obračunata skupaj za celotno obdobje, ki pa ne sme biti daljše od dvanajst mesecev.
23. člen
Zneski v tem aktu ne vključujejo davkov, taks in trošarin.
24. člen
Sistemski operater ali tretja oseba v imenu in za račun sistemskega operaterja končnemu odjemalcu na računu zaračuna in izkaže omrežnino na podlagi obračunskih elementov, navedenih v 22. členu tega akta, ločeno od drugih postavk.
VI. UGOTAVLJANJE DISTRIBUIRANIH KOLIČIN ZEMELJSKEGA PLINA V ČASU OKVAR IN MENJAV MERILNIH NAPRAV
25. člen
V primeru okvare merilnih naprav se šteje, da je bila v času trajanja okvare predana oziroma prevzeta takšna količina zemeljskega plina, kot je bila glede na odjem plina povprečna predana količina v treh primerljivih obdobjih pred okvaro, za katero obstajajo registrirani podatki, oziroma se upoštevajo količine, ki jih je zabeležila merilna naprava ob pogoju, da ustreza vsem merilno-tehničnim predpisom.
26. člen
V primeru redne menjave merilnih naprav na merilnem mestu, kjer ni dvojne meritve in uporabnik omrežja prevzema zemeljski plin, se šteje, da je bila v času menjave vsako uro predana količina enaka povprečni urni količini zemeljskega plina zadnjih treh ur pred menjavo oziroma se upošteva urna količina, zabeležena na merilni napravi uporabnika omrežja, ob pogoju, da ustreza vsem merilno-tehničnim predpisom.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 63/11), razen določb 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. in 23. člena, ki veljajo do 31. decembra 2012.
28. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb IV. in V. poglavja, ki začnejo veljati 1. januarja 2013.
Št. 26-59/2012-15/336
Maribor, dne 30. julija 2012
EVA 2012-2430-0151
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti