Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

2536. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, stran 6215.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in prve alineje a) točke 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) ter prve alineje a) točke 6. člena in druge alineje prvega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Predmet in namen urejanja
1. člen
S tem aktom se na podlagi izhodišč ekonomskega reguliranja določajo:
– metoda za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: omrežnina);
– določitev tarifnih postavk za omrežnino;
– način obračunavanja omrežnine;
– način izdajanja računov in plačevanja omrežnine ter
– določanje prenesenih količin zemeljskega plina v času okvar merilnih naprav z namenom, da se uporabnikom prenosnega sistema zemeljskega plina, ki poteka po ozemlju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prenosni sistem), zagotovi obračunavanje omrežnine na način, ki spodbuja učinkovito uporabo prenosnega sistema.
2. Pojmi in definicije
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg tega pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– izstopna   je znesek za uporabo izstopne zmogljivosti na
tarifna     obračunsko enoto (C(I));
postavka:
– izstopna   je predajno mesto oziroma točka na prenosnem
točka:     sistemu, v kateri operater prenosnega sistema
        na podlagi pogodbe o prenosu preda uporabniku
        zemeljski plin;
– izstopna   je za uporabnika v pogodbi o prenosu
zmogljivost:  dogovorjena zakupljena zmogljivost posamezne
        izstopne točke in je osnova za obračunavanje
        omrežnine. Izstopna zmogljivost je lahko
        zagotovljena ali prekinljiva zmogljivost;
– lastna raba: je raba zemeljskega plina za potrebe
        delovanja kompresorskih postaj in raba
        tehnološkega plina za ogrevanje prenosnega
        sistema za namene zagotavljanja varnega in
        zanesljivega obratovanja;
– operater   pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja
prenosnega   dejavnosti prenosa zemeljskega plina in je
sistema:    odgovorna za obratovanje prenosnega sistema,
        zagotavljanje njegovega vzdrževanja in po
        potrebi za njegov razvoj na danem območju, za
        medsebojne povezave z drugimi sistemi, kadar
        je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne
        zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih
        potreb po transportu plina;
– pogodba o   je pogodba, ki jo je operater prenosnega
prenosu:    sistema sklenil z uporabnikom z namenom
        izvajati prenos zemeljskega plina;
– tarifna    je na posamezne tarifne elemente preračunan
postavka    znesek omrežnine, upoštevajoč načrtovan obseg
omrežnine:   prenosa in ostale elemente tarife;
– tarifna    je znesek za lastno rabo na obračunsko enoto
postavka za   (C(LR));
lastno rabo:
– tarifna    je znesek za meritve na obračunsko enoto (C
postavka za   (M));
meritve:
– uporabnik:  je uporabnik prenosnega sistema, ki je pravna
        ali fizična oseba, ki dobavlja zemeljski plin
        v prenosni sistem, ali ki se ji dobavlja
        zemeljski plin iz prenosnega sistema, oziroma
        sistemski operater distribucijskega omrežja
        zemeljskega plina;
– vstopna    je znesek za uporabo vstopne zmogljivosti na
tarifna     obračunsko enoto (C(V));
postavka:
– vstopna točka:je prevzemno mesto oziroma točka na prenosnem
        sistemu, v kateri operater prenosnega sistema
        na podlagi pogodbe o prenosu prevzame v
        prenos dogovorjene količine zemeljskega plina
        za uporabnika;
– vstopna    je za uporabnika v pogodbi o prenosu
zmogljivost:  dogovorjena zakupljena zmogljivost posamezne
        vstopne točke, ki je osnova za obračunavanje
        omrežnine. Vstopna zmogljivost je lahko
        zagotovljena ali prekinljiva zmogljivost.
II. METODA ZA OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE
3. člen
(1) Metoda za obračunavanje omrežnine temelji na metodi vstopno-izstopnih točk, kar pomeni sistem enotnih tarifnih postavk za posamezno vstopno ali izstopno točko v okviru posamezne odjemne skupine.
(2) Metoda iz prejšnjega odstavka velja za vse tlačne nivoje prenosnega sistema in za vse uporabnike.
(3) Tarifne postavke omrežnine so za operaterja prenosnega sistema mehanizem za obračunavanje in pobiranje omrežnine pri uporabnikih.
(4) Omrežnino za posamezno vstopno ali izstopno točko obračunava in pobira operater prenosnega sistema na način in pod pogoji, določenimi s tem aktom, upoštevaje pogodbeno dogovorjen zakup zmogljivosti vstopne točke (vstopna zmogljivost) ali pogodbeno dogovorjen zakup zmogljivosti izstopne točke (izstopna zmogljivost).
III. DOLOČITEV TARIFNIH POSTAVK ZA OMREŽNINO
4. člen
(1) Tarifne postavke omrežnine določi operater prenosnega sistema na način in pod pogoji, določenimi s tem aktom, ob upoštevanju omrežnine, določene v skladu z aktom, ki ureja metodologijo za določitev omrežnine in kriterije za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: metodologija za določitev omrežnine).
(2) Operater prenosnega sistema določi v obliki tarif iz Tabele 1, Tabele 2, Tabele 3 in Tabele 4 iz Priloge 1 tega akta, ki je njegov sestavni del, naslednje tarifne postavke omrežnine:
– vstopno tarifno postavko (C(V));
– izstopno tarifno postavko (C(I));
– tarifno postavko za lastno rabo (C(LR)) ter
– tarifno postavko za meritve (C(M))
in jih objavi v aktu o določitvi omrežnine v Uradnem listu Republike Slovenije. Pred objavo mora pridobiti soglasje Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine.
(3) Tarifne postavke omrežnine iz prejšnjega odstavka se določijo za regulativno obdobje. Regulativno obdobje je določeno v metodologiji za določitev omrežnine.
5. člen
Operater prenosnega sistema določi tarifne postavke omrežnine za regulativno obdobje tako, da ob upoštevanju določb tega akta pobira prihodke iz omrežnine za regulativno obdobje največ v višini omrežnine, določene v skladu z metodologijo za določitev omrežnine, ki je v skladu s tem aktom sestavljena iz:
– omrežnine za vstopne točke;
– omrežnine za izstopne točke;
– omrežnine za lastno rabo in
– omrežnine za meritve.
6. člen
(1) Operater prenosnega sistema pri določitvi tarifne postavke za lastno rabo upošteva tisti del omrežnine, s katero se pokrivajo upravičeni stroški, nastali v zvezi z obsegom lastne rabe, in v skladu s tem aktom predstavlja omrežnino za lastno rabo.
(2) Operater prenosnega sistema pri določitvi tarifnih postavk za meritve upošteva tisti del omrežnine, s katero se pokrivajo upravičeni stroški, nastali v zvezi z obsegom izvajanja meritev, in v skladu s tem aktom predstavlja omrežnino za meritve.
(3) Preostali del omrežnine predstavljata omrežnina za izstopne točke in omrežnina za vstopne točke. Na podlagi preostale omrežnine se določijo vstopne in izstopne tarifne postavke.
7. člen
Operater prenosnega sistema določi vstopne in izstopne tarifne postavke po matematični metodi najmanjših kvadratov, tako da upošteva:
– največje obremenitve posameznih odsekov prenosnega sistema in vstopno/izstopnih točk prenosnega sistema;
– nadomestno vrednost prenosnega sistema in
– enakomerno porazdelitev stroškov prenosnega sistema, ob upoštevanju preostale omrežnine iz prejšnjega člena.
8. člen
Vstopne in izstopne tarifne postavke vključujejo:
– izvajanje prenosa zemeljskega plina;
– varno in zanesljivo vodenje in obratovanje prenosnega sistema;
– zagotavljanje vzdrževanja in razvoja prenosnega sistema;
– zagotavljanje sistemskih storitev, razen izvajanja meritev;
– izvajanje mehanizmov za odpravljanje prezasedenosti v sistemu;
– upravljanje, posredovanje in izmenjavo podatkov za namen zagotavljanja učinkovitega, preglednega in zanesljivega delovanja prenosnega sistema.
9. člen
(1) Vstopna tarifna postavka se obračuna uporabniku, ki ima z operaterjem prenosnega sistema sklenjeno pogodbo o prenosu za vstopno zmogljivost za posamezno vstopno točko, navedeno v Prilogi 1 tega akta, v EUR/(Sm3/dan).
(2) Izstopna tarifna postavka se obračuna uporabniku, ki ima z operaterjem prenosnega sistema sklenjeno pogodbo o prenosu za izstopno zmogljivost za posamezno izstopno točko, navedeno v Prilogi 1 tega akta, v EUR/(Sm3/dan).
(3) Tarifna postavka za lastno rabo se obračuna uporabniku, ki ima z operaterjem prenosnega sistema sklenjeno pogodbo o prenosu za izstopno zmogljivost, navedeno v Prilogi 1 tega akta, v EUR/Sm3.
(4) Tarifna postavka za meritve se obračuna uporabniku, ki ima z operaterjem prenosnega sistema sklenjeno pogodbo o prenosu za vstopno zmogljivost ali pogodbo o prenosu za izstopno zmogljivost glede na nazivni pretok merilne naprave, število tlačnih redukcij in lastništvo merilne naprave, navedeno v Prilogi 1 tega akta, v EUR.
10. člen
(1) Zaradi preprečitve skokovitega spreminjanja tarifnih postavk v posameznih letih regulativnega obdobja operater prenosnega sistema izračuna in določi tarifne postavke za posamezno leto regulativnega obdobja tako, da v regulativnem obdobju uporabnikom na podlagi določb tega akta obračuna toliko omrežnine, da z njo krije tisti del upravičenih stroškov regulativnega obdobja, ki se v skladu z metodologijo za določitev omrežnine ne krijejo iz presežka oziroma primanjkljaja omrežnine.
(2) Operater prenosnega sistema z namenom zagotovitve cilja iz prejšnjega odstavka izračuna in določi tarifne postavke omrežnine regulativnega obdobja po posameznih letih regulativnega obdobja tako, da izravna vrednost omrežnine regulativnega obdobja z vrednostjo tistega dela upravičenih stroškov regulativnega obdobja, ki se ne krije iz drugih prihodkov in presežkov oziroma primanjkljaja omrežnine operaterja prenosnega sistema.
11. člen
(1) Operater prenosnega sistema pri izračunu tarifnih postavk za posamezno leto regulativnega obdobja upošteva faktor izravnave I, ki se lahko giblje v naslednjem območju:
–0,05 < I < 0,05
(2) Faktor izravnave I se upošteva pri izračunu vstopne in izstopne tarifne postavke na naslednji način:
   C(V(e)(t+1)) = C(V(e)(t)) · (1 – I)   [EUR/(Sm3/dan)]
in:
  C(V(e)(t+2)) = C(V(e)(t)+1) · (1 – I)   [EUR/(Sm3/dan)]
oziroma
   C(I(e)(t+1)) = C(I(e)(t)) · (1 – I)   [EUR/(Sm3/dan)]
in:
  C(I(e)(t+2)) = C(I(e)(t+1)) · (1 – I)   [EUR/(Sm3/dan)]
kjer oznake pomenijo:
C(V(e))  vstopna tarifna postavka za vstopno točko (e), v
     EUR/(Sm3/dan);
C(I(e))  izstopna tarifna postavka za izstopno točko (e), v
     EUR/(Sm3/dan);
e     točka na prenosnemu sistemu, ki je lahko vstopna
     ali izstopna in v kateri operater prenosnega
     sistema prevzema ali predaja zemeljski plin
     uporabniku;
I     faktor izravnave;
t     leto regulativnega obdobja.
IV. OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE
1. Določitev zneska omrežnine
12. člen
(1) Operater prenosnega sistema uporabniku, ki ima s pogodbo o prenosu urejen zakup vstopne zmogljivosti, obračuna omrežnino tako, da uporabniku obračuna:
– znesek vstopne zmogljivosti in
– znesek za meritve.
(2) Operater prenosnega sistema uporabniku, ki ima s pogodbo o prenosu urejen zakup izstopne zmogljivosti, obračuna omrežnino tako, da uporabniku obračuna:
– znesek izstopne zmogljivosti;
– znesek za lastno rabo in
– znesek za meritve.
13. člen
Pri obračunavanju zneska vstopne zmogljivosti so vsi uporabniki uvrščeni v enotno odjemno skupino ne glede na višino vstopne zmogljivosti.
14. člen
(1) Pri obračunavanju zneska izstopne zmogljivosti mejnih izstopnih točk iz prenosnega sistema so vsi uporabniki uvrščeni v enotno odjemno skupino ne glede na višino izstopne zmogljivosti.
(2) Operater prenosnega sistema za namene obračunavanja zneska izstopne zmogljivosti tistih izstopnih točk, ki predstavljajo izstopne točke v Republiki Sloveniji, uvrsti uporabnika v odjemno skupino tako, da sešteje istovrstne izstopne zmogljivosti (letna, mesečna ali dnevna zmogljivost). Operater prenosnega sistema glede na seštevek istovrstnih izstopnih zmogljivosti uvrsti uporabnika v ustrezno odjemno skupino, ki jo določa Tabela 5 iz Priloge 1 k temu aktu, za vsako istovrstno zmogljivost posebej.
(3) Operater prenosnega sistema uporabniku, ki ima zakupljene izstopne zmogljivosti tistih izstopnih točk, ki predstavljajo izstopne točke v Republiki Sloveniji, zaračuna znesek izstopne zmogljivosti glede na izstopno zmogljivost, kot je navedeno v prejšnjem odstavku, glede na izstopno tarifno postavko za izstopne točke v Republiki Sloveniji in glede na stopnjo izstopne tarifne postavke, določene v Tabeli 5 iz Priloge 1 k temu aktu.
2. Znesek vstopne zmogljivosti
15. člen
Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku znesek vstopne zmogljivosti v skladu z 9. členom tega akta ob upoštevanju vstopne tarifne postavke (C(V)) za posamezno vstopno točko in ostalih pravil v zvezi z obračunom omrežnine.
2.1 Znesek zagotovljene vstopne zmogljivosti
a) Znesek zagotovljene letne vstopne zmogljivosti
16. člen
Operater prenosnega sistema uporabniku v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno letno vstopno zmogljivosti obračuna mesečni znesek (Z(VL(m)(e))) na naslednji način:
b) Znesek zagotovljene mesečne vstopne zmogljivosti
17. člen
Operater prenosnega sistema uporabniku v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno mesečno vstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (Z(VM(m)(e))) na naslednji način:
 Z(VM(m)(e)) = C(V(e)) * F(M(m)) * PK(VM(m)(e))   [EUR]
kjer oznake pomenijo:
Z(VM(m)(e))  mesečni znesek zagotovljene mesečne vstopne
       zmogljivosti vstopne točke (e), v koledarskem
       mesecu (m), v EUR;
C(V(e))    vstopna tarifna postavka za vstopno točko (e),
       v EUR/(Sm3/dan);
F(M(m))    faktor tarifne postavke za posamezni koledarski
       mesec (m);
PK(VM(m)(e)) zagotovljena mesečna vstopna zmogljivost za
       vstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v
       Sm3/dan;
m       mesec v koledarskem letu (t).
18. člen
Faktor tarifne postavke (F(M(m))) za posamezni koledarski mesec (m) znaša:
+----------+----------------------------+-----------------------+
|  m   |      Mesec      |  Vrednost F(M(m))  |
+----------+----------------------------+-----------------------+
|  1   |Januar           |     0,233     |
+----------+----------------------------+-----------------------+
|  2   |Februar           |     0,233     |
+----------+----------------------------+-----------------------+
|  3   |Marec            |     0,200     |
+----------+----------------------------+-----------------------+
|  4   |April            |     0,100     |
+----------+----------------------------+-----------------------+
|  5   |Maj             |     0,079     |
+----------+----------------------------+-----------------------+
|  6   |Junij            |     0,079     |
+----------+----------------------------+-----------------------+
|  7   |Julij            |     0,079     |
+----------+----------------------------+-----------------------+
|  8   |Avgust           |     0,079     |
+----------+----------------------------+-----------------------+
|  9   |September          |     0,079     |
+----------+----------------------------+-----------------------+
|  10  |Oktober           |     0,079     |
+----------+----------------------------+-----------------------+
|  11  |November          |     0,200     |
+----------+----------------------------+-----------------------+
|  12  |December          |     0,233     |
+----------+----------------------------+-----------------------+
c) Znesek zagotovljene dnevne vstopne zmogljivosti
19. člen
Operater prenosnega sistema uporabniku v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno dnevno vstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (Z(VD(m)(e))) na naslednji način:
20. člen
Faktor tarifne postavke (F(D(m))) za posamezni dan, v koledarskem mesecu (m), znaša:
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  m   |     Mesec      |  Vrednost F(D(m))   |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  1   |Januar          |     0,0166     |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  2   |Februar          |     0,0166     |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  3   |Marec           |     0,0140     |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  4   |April           |     0,0084     |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  5   |Maj            |     0,0049     |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  6   |Junij           |     0,0049     |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  7   |Julij           |     0,0049     |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  8   |Avgust          |     0,0049     |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  9   |September         |     0,0049     |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  10  |Oktober          |     0,0064     |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  11  |November         |     0,0140     |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  12  |December         |     0,0166     |
+----------+--------------------------+-------------------------+
č) Znesek vstopne zmogljivosti za dan vnaprej
21. člen
(1) Operater prenosnega sistema uporabniku, ki je sklenil okvirno pogodbo za zakup vstopnih zmogljivosti za dan vnaprej, na podlagi katere lahko uporabnik zakupi vstopno zmogljivost za dan vnaprej, obračuna znesek dnevne vstopne zmogljivosti za dan vnaprej (Z(VDV(m)(e))).
(2) Fiksni del mesečnega zneska dnevne vstopne zmogljivosti za dan vnaprej za vodenje okvirne pogodbe za vstopne zmogljivosti za dan vnaprej operater prenosnega sistema obračuna uporabniku za vsak mesec veljave okvirne pogodbe ne glede na to, ali so bile na njeni podlagi sklenjene posamezne pogodbe o prenosu.
(3) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku v koledarskem mesecu (m) za vstopno zmogljivost za dan vnaprej mesečni znesek (Z(VDV(m)(e))) na naslednji način:
Z(VDV(m)(e)) = 1250 + Z(VD(m)(e)) · 1,12   [EUR]
kjer oznake pomenijo:
Z(VDV(m)(e)) mesečni znesek zagotovljene dnevne vstopne
       zmogljivosti za dan vnaprej za vstopno točko
       (e), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
Z(VD(m)(e)) mesečni znesek zagotovljene dnevne vstopne
       zmogljivosti za vstopno točko (e), v koledarskem
       mesecu (m), v EUR.
2.2 Znesek prekinljive vstopne zmogljivosti
a) Znesek prekinljive letne vstopne zmogljivosti
22. člen
(1) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku v koledarskem mesecu (m) za prekinljivo letno vstopno zmogljivost mesečni znesek na enak način, kot zaračuna mesečni znesek zagotovljene letne vstopne zmogljivosti (Z(VL(m)(e))) v skladu s 16. členom tega akta.
(2) Če operater prenosnega sistema uporabniku prekine ali zmanjša pogodbeno vstopno zmogljivost, pripada uporabniku na obračunani mesečni znesek iz prejšnjega odstavka mesečni znesek popusta, ki se izračuna v skladu s 23. členom tega akta.
23. člen
Mesečni znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja letne vstopne zmogljivosti vstopne točke (e) v koledarskem mesecu (m) je enak seštevku popustov, izračunanih za posamezno vstopno točko (e) v skladu s 25. členom in ob upoštevanju pogoja iz 24. člena tega akta.
24. člen
Znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja vstopne zmogljivosti za posamezno vstopno točko (e) v koledarskem mesecu (m) ne sme presegati 60 odstotkov mesečnega zneska zagotovljene letne vstopne zmogljivosti oziroma:
Z(VLP(m)(e)) < / = Z(VL(m)(e)) · 0,6   [EUR]
kjer oznake pomenijo:
Z(VLP(m)(e)) znesek popusta vseh nastalih prekinitev ali
       zmanjšanja letne vstopne zmogljivosti za vstopno
       točko (e), v koledarskem mesecu (m), v EUR,
       izračunan na način, določen v 25. členu tega
       akta;
Z(VL(m)(e))  mesečni znesek zagotovljene letne vstopne
       zmogljivosti vstopne točke (e), v koledarskem
       mesecu (m), v EUR, izračunan na način, določen v
       16. členu tega akta;
m       mesec v koledarskem letu (t).
25. člen
Če operater prenosnega sistema prekine ali zmanjša letno vstopno zmogljivost posamezne vstopne točke (e), izračuna znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja za vstopno točko na naslednji način:
26. člen
Dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali zmanjšanje letne prekinljive vstopne zmogljivosti za vstopno točko (e) v dnevu (d) v koledarskem mesecu (m) se izračuna na naslednji način:
b) Znesek prekinljive mesečne vstopne zmogljivosti
27. člen
(1) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku v koledarskem mesecu (m) za prekinljivo mesečno vstopno zmogljivost mesečni znesek na enak način, kot zaračuna mesečni znesek zagotovljene mesečne vstopne zmogljivosti (Z(VM(m)(e))) v skladu s 17. členom tega akta.
(2) Če operater prenosnega sistema uporabniku prekine ali zmanjša pogodbeno vstopno zmogljivost, pripada uporabniku na obračunan mesečni znesek iz prejšnjega odstavka mesečni znesek popusta, ki se izračuna v skladu z 28. členom tega akta.
28. člen
Mesečni znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja mesečne vstopne zmogljivosti vstopne točke (e) v koledarskem mesecu (m) je enak seštevku popustov, izračunanih za posamezno vstopno točko (e) v skladu s 30. členom ob upoštevanju pogoja iz 29. člena tega akta.
29. člen
Znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja vstopne zmogljivosti za posamezno vstopno točko (e) v koledarskem mesecu (m) ne sme presegati 60 odstotkov mesečnega zneska zagotovljene mesečne vstopne zmogljivosti oziroma:
Z(VMP(m)(e)) < / = Z(VM(m)(e)) · 0,6   [EUR]
kjer oznake pomenijo:
Z(VMP(m)(e)) znesek popusta vseh nastalih prekinitev ali
       zmanjšanja mesečne vstopne zmogljivosti za
       vstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v
       EUR, izračunan na način, določen v 30. členu tega
       akta;
Z(VM(m)(e)) mesečni znesek zagotovljene mesečne vstopne
       zmogljivosti vstopne točke (e), v koledarskem
       mesecu (m), v EUR, izračunan na način, določen v
       17. členu tega akta;
m      mesec v koledarskem letu (t).
30. člen
Če operater prenosnega sistema prekine ali zmanjša mesečno vstopno zmogljivost posamezne vstopne točke (e), izračuna znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja za vstopno točko na naslednji način:
31. člen
Dnevni znesek popusta za prekinitev ali zmanjšanje mesečne prekinljive vstopne zmogljivosti za vstopno točko (e) v dnevu (d) v koledarskem mesecu (m) se izračuna na naslednji način:
c) Znesek prekinljive dnevne vstopne zmogljivosti
32. člen
(1) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku v koledarskem mesecu (m) za prekinljivo dnevno vstopno zmogljivosti mesečni znesek na enak način, kot zaračuna mesečni znesek zagotovljene dnevne vstopne zmogljivosti (Z(VD(m)(e))) v skladu z 19. členom tega akta.
(2) Če operater prenosnega sistema uporabniku prekine ali zmanjša prekinljivo dnevno vstopno zmogljivost, uporabniku pripada 15-odstotni popust na obračunani mesečni znesek vstopne zmogljivosti iz prejšnjega odstavka.
3. Znesek izstopne zmogljivosti
33. člen
(1) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku znesek izstopne zmogljivosti v skladu z 9. členom tega akta ob upoštevanju izstopne tarifne postavke (C(I))) in ob upoštevanju ostalih pravil v zvezi z obračunom omrežnine iz tega akta.
(2) Sistemski operaterji distribucijskega omrežja zemeljskega plina sklenejo z operaterjem prenosnega sistema pogodbo o prenosu za vsako distribucijsko omrežje, ki napaja posamezno lokalno skupnost tako, da v pogodbi o prenosu določijo zakupljeno izstopno zmogljivost za vsako izstopno točko ločeno.
(3) Če se prekorači izstopna zmogljivost na posamezni izstopni točki (e), ki predstavlja izstopno točko v Republiki Sloveniji, ali zmogljivost na dveh ali več z distribucijskim omrežjem povezanih izstopnih točk znotraj posamezne lokalne skupnosti (v nadaljevanju povezane izstopne točke), operater prenosnega sistema uporabniku v okviru obračuna omrežnine, ki se nanaša na znesek izstopne zmogljivosti, zaračuna še znesek za prekoračitev skupne izstopne zmogljivosti posamezne izstopne točke oziroma povezanih izstopnih točk, v skladu z določbami poglavja 3.3 tega akta.
(4) Sistemski operaterji distribucijskega omrežja zemeljskega plina so dolžni operaterju prenosnega sistema pred sklenitvijo pogodbe o prenosu oziroma ob vsaki spremembi, ki se nanaša na povezane izstopne točke, predložiti seznam povezanih in ostalih izstopnih točk za vsako posamezno lokalno skupnost, v kateri izvajajo dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. Če sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina pravočasno ne predloži navedenega seznama, se šteje, da je seznam, ki se nanaša na povezane izstopne točke, ostal nespremenjen. Če sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina predloži nepopoln seznam, se za izstopno mesto, ki v seznamu ni navedeno, obračuna prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti kot prekoračitev izstopne zmogljivosti posamezne izstopne točke (e).
3.1 Znesek zagotovljene izstopne zmogljivosti
a) Znesek zagotovljene letne izstopne zmogljivosti
34. člen
Operater prenosnega sistema uporabniku v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno letno izstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (Z(IL(m)(e))) na naslednji način:
b) Znesek zagotovljene mesečne izstopne zmogljivosti
35. člen
Operater prenosnega sistema uporabniku v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno mesečno izstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (Z(IM(m)(e))) na naslednji način:
 Z(IM(m)(e)) = C(I(e)) * k(I(i)) * F(M(m)) * PK(IM(m)(e))   [EUR]
kjer oznake pomenijo:
Z(IM(m)(e))  mesečni znesek zagotovljene mesečne izstopne
        zmogljivosti izstopne točke (e), v koledarskem
        mesecu (m), v EUR;
C(I(e))    izstopna tarifna postavka za izstopno točko
        (e), v EUR/(Sm3/dan);
k(I(i))    stopnja izstopne tarifne postavke, kot je
        določena v Tabeli 5 iz Priloge 1 k temu aktu;
F(M(m))    faktor tarifne postavke za posamezni
        koledarski mesec (m), kot je določen v tabeli
        faktorjev tarifnih postavk v 18. členu;
PK(IM(m)(e))  zagotovljena mesečna izstopna zmogljivost za
        izstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m),
        v Sm3/dan;
m       mesec v koledarskem letu (t).
c) Znesek zagotovljene dnevne izstopne zmogljivosti
36. člen
Operater prenosnega sistema uporabniku v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno dnevno izstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (Z(ID(m)(e))) na naslednji način:
č) Znesek izstopne zmogljivosti za dan vnaprej
37. člen
(1) Operater prenosnega sistema uporabniku, ki je sklenil okvirno pogodbo za zakup izstopnih zmogljivosti za dan vnaprej, na podlagi katere lahko uporabnik zakupi izstopno zmogljivost za dan vnaprej, obračuna znesek zagotovljene dnevne izstopne zmogljivosti za dan vnaprej (Z(IDV(m)(e))).
(2) Fiksni del mesečnega zneska dnevne izstopne zmogljivosti za dan vnaprej za vodenje okvirne pogodbe za izstopne zmogljivosti za dan vnaprej operater prenosnega sistema obračuna uporabniku za vsak mesec veljave okvirne pogodbe ne glede na to, ali so bile na njeni podlagi sklenjene posamezne pogodbe o prenosu.
(3) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku v koledarskem mesecu (m) za izstopno zmogljivost za dan vnaprej mesečni znesek (Z(IDV(m)(e))) na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(IDV(m)(e))  mesečni znesek zagotovljene dnevne izstopne
        zmogljivosti za dan vnaprej za izstopno točko
        (e), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
Z(ID(m)(e))  mesečni znesek zagotovljene dnevne izstopne
        zmogljivosti za vstopno točko (e), v
        koledarskem mesecu (m), v EUR.
3.2 Znesek prekinljive izstopne zmogljivosti
38. člen
(1) Operater prenosnega sistema uporabniku glede na sklenjeno pogodbo o prenosu zaračuna mesečni znesek za letno, mesečno ali dnevno izstopno zmogljivost v skladu s 34. členom, 35. členom ali 36. členom tega akta.
(2) Če operater prenosnega sistema uporabniku prekine ali zmanjša izstopno zmogljivost izstopne točke (e) za letno ali mesečno izstopno zmogljivost, pripada uporabniku na podlagi prekinljivega zakupa izstopnih zmogljivosti na obračunani mesečni znesek iz prejšnjega odstavka mesečni znesek popusta za izstopno točko (e).
(3) Mesečni znesek popusta iz prejšnjega odstavka se za izstopno točko (e) določi ob smiselni uporabi določb o mesečnih zneskih popusta za vstopno točko (e) tako, da se v členih od 24. člena do 31. člena, v posameznih enačbah indeks (V), ki označuje vstopno točko (e), nadomesti z indeksom (I), ki označuje izstopno točko (e).
(4) Če operater prenosnega sistema uporabniku prekine ali zmanjša prekinljivo dnevno izstopno zmogljivost, uporabniku pripada 15-odstotni popust na obračunani mesečni znesek zagotovljene dnevne izstopne zmogljivosti iz 36. člena tega akta.
3.3 Znesek za prekoračitev izstopne zmogljivosti
a) Skupna izstopna zmogljivost
39. člen
(1) Skupna izstopna zmogljivost izstopne točke (e) je največja zmogljivost, ki jo v okviru sklenjenih pogodb o prenosu in pogodb o podzakupu lahko koristi uporabnik v posamezni izstopni točki (e) v dnevu (d) v koledarskem mesecu (m).
(2) Za potrebe obračunavanja omrežnine v povezavi s prekoračitvijo izstopne zmogljivosti posamezne izstopne točke (e) se za izračun skupne izstopne zmogljivosti posamezne izstopne točke upoštevajo naslednje postavke:
(3) Za potrebe obračunavanja omrežnine v povezavi s prekoračitvijo izstopne zmogljivosti povezanih izstopnih točk se šteje, da le-te predstavljajo izstopne točke, katerih skupna izstopna zmogljivost (PK(S(m)(d)(e))) je za potrebe obračunavanja omrežnine v povezavi s prekoračitvijo izstopne zmogljivosti enaka vsoti vseh pogodbenih skupnih izstopnih zmogljivosti povezanih izstopnih točk (e). Pri tem v posamezni povezani izstopni točki ne sme biti presežena maksimalna izstopna zmogljivosti, ki je za to izstopno točko določena v pogodbi o priključitvi.
b) Znesek za prekoračitev skupne izstopne zmogljivosti
40. člen
Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku mesečni znesek za prekoračitev skupne izstopne zmogljivosti v izstopnih točkah na naslednji način:
41. člen
Če uporabnik prekorači skupno izstopno zmogljivost v posamezni izstopni točki, mu operater prenosnega sistema zaračuna dnevni znesek za prekoračitev skupne izstopne zmogljivosti v izstopni točki na naslednji način:
c) Znesek za prekoračitev skupne izstopne zmogljivosti v primeru stanja ogroženosti
42. člen
(1) Če je ogroženo pravilno delovanje prenosnega sistema, ali če je ogroženo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti operaterja prenosnega sistema do drugih uporabnikov prenosnega sistema, mora operater prenosnega sistema o nastopu in predvidenem času trajanja stanja ogroženosti nemudoma obvestiti uporabnika.
(2) Uporabnik mora nemudoma po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka v času stanja ogroženosti prenosnega sistema uporabljati skupne izstopne zmogljivosti posamezne izstopne točke znotraj obračunskega dneva enakomerno, tako da predstavljajo urne prenesene količine skozi te točke največ eno štiriindvajsetino skupne zakupljene izstopne zmogljivosti, izračunane v skladu z 39. členom tega akta.
(3) Skupni pogodbeni urni odjem (q(Smax(m)(d)(e))) za dan (d) koledarskega meseca (m) za posamezne izstopne točke (e) se izračuna na naslednji način:
(4) Če uporabnik z dejanskim največjim urnim odjemom (q(Kmax(m)(d)(e))) v izstopni točki znotraj posameznega obračunskega dne prekorači skupni pogodbeni urni odjem, operater prenosnega sistema izračuna prekoračitev pogodbene urne izstopne zmogljivosti (PK(PrU(m)(d)(e))) na naslednji način:
 PK(PrU(m)(d)(e)) = (q(Kmax(m)(d)(e)) - q(Smax(m)(d)(e))) * 24 [Sm3/dan],
kjer oznake pomenijo:
PK(PrU(m)(d)(e)) prekoračitev pogodbene urne izstopne
         zmogljivosti v izstopni točki (e), v dnevu
         (d), v koledarskem mesecu (m), v Sm3/dan;
q(Kmax(m)(d)(e)) največji urni odjem v izstopni točki (e), v
         dnevu (d), v koledarskem mesecu (m), v
         Sm3/h;
q(Smax(m)(d)(e)) največji skupni pogodbeni urni odjem v
         izstopni točki (e), v dnevu (d), v
         koledarskem mesecu (m), v Sm3/h;
m        mesec v koledarskem letu (t);
e        izstopna točka.
(5) Operater prenosnega sistema zaračuna uporabniku znesek za prekoračitev urne izstopne zmogljivosti (PK(PrU(m)(d)(e))) v izstopni točki (e) na naslednji način:
43. člen
Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku mesečni znesek za prekoračitev pogodbene urne izstopne zmogljivosti v primeru stanja ogroženosti na naslednji način:
3.4 Znesek za spremembo izstopnih točk v Republiki Sloveniji
44. člen
(1) Operater prenosnega sistema uporabniku, ki mu pri trgovanju na sekundarnem trgu odobri spremembo posamezne izstopne točke v Republiki Sloveniji, kot je določena s pogodbo o prenosu (pri podzakupu dajalcu v podzakup, pri prenosu pogodbe o prenosu pa prevzemniku pogodbe), obračuna znesek za spremembo izstopnih točk v Republiki Sloveniji. Znesek za spremembo izstopnih točk v Republiki Sloveniji se obračuna uporabniku, ki mu je bila sprememba odobrena ob začetku veljavnosti pravnega posla.
(2) Znesek za spremembo izstopnih točk v Republiki Sloveniji pri trgovanju na sekundarnem trgu (Z(SIT)) se za posamezno izstopno točko izračuna na naslednji način:
Z(SIT) = 350 · f(S) [EUR]
kjer oznake pomenijo:
Z(SIT)   znesek za spremembo izstopnih točk v Republiki
      Sloveniji pri trgovanju na sekundarnem trgu, v
      EUR;
f(S)    faktor spremembe.
(3) Faktor spremembe f(S) se določi na način:
+---------------------------------+-----------------------------+
| Obseg trgovanja z zmogljivostjo |  Vrednost faktorja f(s)  |
| na sekundarnem trgu (Sm3/dan) |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|       < 2.500       |       1       |
+---------------------------------+-----------------------------+
|     2.500 – 10.000     |       2,5       |
+---------------------------------+-----------------------------+
|     10.000 – 25.000     |       3,5       |
+---------------------------------+-----------------------------+
|    25.000 – 100.000     |       4,5       |
+---------------------------------+-----------------------------+
|     > / = 100.000      |       5,5       |
+---------------------------------+-----------------------------+
4. Znesek za lastno rabo
45. člen
Operater prenosnega sistema zaračuna uporabniku v koledarskem mesecu (m) znesek za lastno rabo (Z(LRm)) na podlagi prenesenih količin zemeljskega plina iz izstopnih točk prenosnega sistema in cene zemeljskega plina za lastno rabo na naslednji način:
 Z(LRm) = C(LR) * 0,004 * Q(m)  [EUR]
kjer oznake pomenijo:
Z(LRm)   znesek za lastno rabo v koledarskem mesecu (m),
      v EUR;
C(LR)    tarifna postavka za lastno rabo, v EUR/Sm3;
Q(m)    prenesene količine zemeljskega plina iz izstopne
      točke (e), v koledarskem mesecu (m), v Sm3;
t      leto regulativnega obdobja.
5. Znesek za izvajanje meritev
46. člen
(1) Za izvajanje meritev, obdelavo merjenih podatkov, vzdrževanje, kalibriranje in z zakonom določene periodične menjave merilnih naprav operater prenosnega sistema uporabniku, ki je zakupil vstopno ali izstopno zmogljivost, zaračuna mesečni znesek za izvajanje meritev glede na nazivni pretok merilne naprave, število tlačnih redukcij in lastništvo merilne naprave v vstopnih ali izstopnih točkah.
(2) Mesečni znesek za izvajanje meritev (Z(Mm)) za posamezno merilno mesto v posamezni vstopni oziroma izstopni točki se izračuna na naslednji način:
 Z(Mm) = C(Mt) * (f(1) + f(2))  [EUR]
kjer oznake pomenijo:
Z(Mm)    mesečni znesek za izvajanje meritev v
      koledarskem mesecu (m), v EUR;
C(Mt)    tarifna postavka za izvajanje meritev, v EUR;
f(1)    faktor velikosti meritve;
f(2)    faktor števila redukcij.
(3) Faktor velikosti meritve (f(1)) se določi na način:
+------------------------------+------------------------------+
| Nazivni pretok (q) v Sm3/h |  Vrednost faktorja f(1)  |
+------------------------------+------------------------------+
|      q < / = 500    |       1        |
+------------------------------+------------------------------+
|    500 < q < / = 1.000  |       2        |
+------------------------------+------------------------------+
|   1.000 < q < / = 2.000  |       4        |
+------------------------------+------------------------------+
|   2.000 < q < / = 5.000  |       6        |
+------------------------------+------------------------------+
|     q > 5.000      |       8        |
+------------------------------+------------------------------+
(4) Faktor števila tlačnih redukcij na izstopnih točkah v Republiki Sloveniji (f(2)) se določi na način:
+------------------------------+------------------------------+
|  Število tlačnih redukcij  |  Vrednost faktorja f(2)  |
+------------------------------+------------------------------+
|       1        |       1        |
+------------------------------+------------------------------+
|       2        |       2        |
+------------------------------+------------------------------+
|      > / = 3      |       3        |
+------------------------------+------------------------------+
(5) Faktor števila tlačnih redukcij na mejnih točkah je enak 0.
(6) Za uporabnika z večjim številom merilnih mest se mesečni zneski za izvajanje meritev seštejejo. Če operater prenosnega sistema ni lastnik merilnih naprav, se faktor f1 zmanjša za 50 odstotkov.
(7) Če uporabnik zakupi izstopno oziroma vstopno zmogljivost za obdobje, krajše od enega meseca, se znesek za meritve določi sorazmerno glede na obdobje zakupljene zmogljivosti.
(8) Operater prenosnega sistema obračuna za skupno izstopno točko (e) posameznemu uporabniku mesečni znesek za meritve, in sicer v razmerju med njegovo izstopno zmogljivostjo in skupno pogodbeno izstopno zmogljivost za to skupno izstopno točko (e).
V. NAČIN IZDAJANJA RAČUNOV IN PLAČEVANJA OMREŽNINE
1. Račun za omrežnino
47. člen
(1) Operater prenosnega sistema najpozneje v desetih dneh po izteku koledarskega meseca, na katerega se nanaša prenos, uporabniku izstavi račun za omrežnino.
(2) Operater prenosnega sistema mora na izdanem računu zaračunati in ločeno izkazati naslednje postavke omrežnine:
a) mesečni znesek vstopne zmogljivosti po posameznih vrstah storitve zakupa vstopne točke:
– mesečni znesek zagotovljene letne vstopne zmogljivosti iz 16. člena tega akta;
– mesečni znesek zagotovljene mesečne vstopne zmogljivosti iz 17. člena tega akta;
– mesečni znesek zagotovljene dnevne vstopne zmogljivosti iz 19. člena tega akta;
– mesečni znesek vstopne zmogljivosti za dan vnaprej iz 21. člena tega akta;
– mesečni znesek prekinljive letne vstopne zmogljivosti iz 22. člena tega akta;
– mesečni znesek prekinljive mesečne vstopne zmogljivosti iz 27. člena tega akta;
– mesečni znesek prekinljive dnevne vstopne zmogljivosti iz 32. člena tega akta;
b) mesečni znesek izstopne zmogljivosti po posameznih vrstah storitve zakupa izstopne točke:
– mesečni znesek zagotovljene letne izstopne zmogljivosti iz 34. člena tega akta;
– mesečni znesek zagotovljene mesečne izstopne zmogljivosti iz 35. člena tega akta;
– mesečni znesek zagotovljene dnevne izstopne zmogljivosti iz 36. člena tega akta;
– mesečni znesek izstopne zmogljivosti za dan vnaprej iz 37. člena tega akta;
– mesečni znesek prekinljive letne izstopne zmogljivosti iz 38. člena tega akta;
– mesečni znesek prekinljive mesečne izstopne zmogljivosti iz 38. člena tega akta;
– mesečni znesek prekinljive dnevne izstopne zmogljivosti iz 38. člena tega akta;
– mesečni znesek za prekoračitev izstopne zmogljivosti iz 40. člena tega akta;
– mesečni znesek za prekoračitev izstopne zmogljivosti v primeru stanja ogroženosti iz 42. člena tega akta;
– znesek za spremembo izstopnih točk v Republiki Sloveniji iz 44. člena tega akta;
c) mesečni znesek za lastno rabo iz 45. člena tega akta;
d) mesečni znesek za izvajanje meritev iz 46. člena tega akta.
(3) Operater prenosnega sistema mora uporabniku v prilogi računa posredovati, ali mu na drug način omogočiti dostop do izračuna mesečnega zneska za posamezne postavke omrežnine.
48. člen
Uporabnik lahko reklamacijo glede pravilnosti izdanega računa vloži pisno do datuma zapadlosti računa. Reklamacija ne zadrži plačila nespornega dela računa ob zapadlosti.
2. Plačilni pogoji in zavarovanja
49. člen
(1) Operater prenosnega sistema izda račun za omrežnino z zapadlostjo 30 dni po nastanku terjatve. Kot datum nastanka terjatve se šteje zadnji dan obračunskega meseca, na katerega se nanaša zakup zmogljivosti.
(2) Če uporabnik svoje obveznosti ne poravna vključno do dneva zapadlosti računa, operater prenosnega sistema od vključno 31. dne od nastanka terjatve do plačila uporabniku zaračuna zakonite zamudne obresti.
(3) Če uporabnik svojih obveznosti ne poravna v roku iz prvega odstavka, ima operater prenosnega sistema pravico od uporabnika zahtevati druge, za operaterja sprejemljive instrumente za zavarovanje plačil, ali drugačen način plačila.
(4) V primeru, da uporabnik izpolni zahtevo operaterja prenosnega sistema po instrumentu zavarovanja plačil ali drugačnemu načinu plačila, skleneta operater prenosnega sistema in uporabnik dogovor o poplačilu zapadlih obveznosti, ki ne predstavlja novacijo teh obveznost.
(5) Uporabnik, ki zakupi izstopno zmogljivost na mejni izstopni točki iz prenosnega sistema, je dolžan operaterju prenosnega sistema predložiti nepreklicno in nepogojno bančno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv za zavarovanje plačil pogodbenih obveznostih. Bančna garancija mora biti izdana v slovenskem ali angleškem jeziku. Višina bančne garancije mora znašati trikratnik mesečnega zneska uporabnikovega zakupa prenosnih zmogljivosti v prvem celem koledarskem mesecu veljavnosti zakupa. Bančna garancija mora veljati še najmanj 90 dni po zaključku obdobja zakupa prenosnih zmogljivosti.
(6) Uporabnik je prost obveznosti iz prejšnjega odstavka, če operaterju prenosnega sistema ob podpisu pogodbe o prenosu predloži oceno svoje bonitete, ki izkazuje oceno najmanj 5A 1 (Bonitetna hiša I, d.o.o., Ljubljana ali Dun and Bradstreet) oziroma primerljivo bonitetno oceno druge bonitetne hiše.
50. člen
Če operater prenosnega sistema opravlja storitve, ki niso krite s prihodkom iz naslova uporabe omrežja, mora izdati cenik in ga objaviti na spletni strani.
3. Davki in takse
51. člen
Zneski iz 47. člena tega akta ne vključujejo davkov, taks, trošarin in drugih dajatev, ki jih operater prenosnega sistema zaračunava uporabniku na podlagi veljavnih predpisov.
VI. DOLOČANJE PRENESENIH KOLIČIN ZEMELJSKEGA PLINA V ČASU OKVAR MERILNIH NAPRAV
52. člen
V primeru okvare merilnih naprav se šteje, da je bila v času okvare predana oziroma prevzeta takšna količina zemeljskega plina, kot je bila povprečna predana oziroma prevzeta količina zemeljskega plina v treh primerljivih obdobjih pred nastalo okvaro, za katero obstajajo registrirani podatki.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
(1) Ne glede na določbe metodologije za določitev omrežnine, določi operater prenosnega sistema tarifne postavke za leto 2013 v skladu s tem aktom, ob upoštevanju omrežnine, določene s soglasjem Javne agencije Republike Slovenije za energijo, št. 21-5/2010-30/ZP-13 z dne 28. marca 2011. Vlogo za izdajo soglasja k tarifnim postavkam za leto 2013 poda operater prenosnega sistema najkasneje do 30. septembra 2012 in vlogi priloži izračun tarifnih postavk za leto 2013 skladno s tem aktom.
(2) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izda soglasje k tarifnim postavkam za leto 2013, s čemer se nadomesti druga točka izdanega soglasja, št. 21-5/2010-30/ZP-13 z dne 28. marca 2011, v delu, ki se nanaša na tarifne postavke za leto 2013.
(3) Po pridobitvi soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k tarifnim postavkam za leto 2013 operater prenosnega sistema izda Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina za leto 2013 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Operater prenosnega sistema začne obračunavati omrežnino na podlagi tega akta s 1. januarjem 2013.
54. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 59/10 in 6/12), razen določb poglavij IV., V. in VI., ki jih operater prenosnega sistema uporablja za obračunavanje omrežnine do 31. decembra 2012.
55. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 25-9/2012-18/313
Maribor, dne 30. julija 2012
EVA 2012-2430-0139
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti