Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

2530. Pravilnik o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje, stran 6183.

Na podlagi osmega odstavka 55. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje
1. člen
(1) Ta pravilnik določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje, ki jih tretji odstavek 33. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr., v nadaljnjem besedilu: zakon) določa kot pogoj za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje tujca v Republiki Sloveniji.
(2) Ta pravilnik podrobneje opredeljuje podatke iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o dohodkih skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine, o davkih in obveznih prispevkih za socialno varnost ter o normiranih oziroma dejanskih stroških, ki se nanašajo na te dohodke, in o vzdrževanih družinskih članih, ki jih v postopku izdaje ali podaljšanja dovoljenja za prebivanje, zaradi ugotavljanja obstoja razloga za zavrnitev izdaje ali podaljšanja dovoljenja za prebivanje iz prve alinee prvega odstavka 55. člena zakona, to je razloga neizpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje, zagotavlja davčni organ.
2. člen
(1) Tujec, ki se namerava zaposliti v Republiki Sloveniji, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s plačo, dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi. Tujec, ki je v Republiki Sloveniji že zaposlen, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s plačo, dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi, plačo, nadomestilom plače, povračilom stroškov v zvezi z delom, bonitetami in regresom za letni dopust. Plačo, nadomestilo plače, povračilo stroškov v zvezi z delom, bonitete in regres za letni dopust izkaže s plačilnimi listami za pretekle tri mesece in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesecem odločanja pristojnega organa o prošnji. Povračilo stroškov v zvezi z delom obsega povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima tujec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.
(2) Tujec, ki namerava v Republiki Sloveniji opravljati delo, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s plačilom, ki je s podjemno pogodbo (pogodbo o delu), pogodbo o avtorskem delu, pogodbo o poslovodenju ali drugo pogodbo dogovorjeno za opravljanje dela. Tujec, ki v Republiki Sloveniji že opravlja delo, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s plačilom, ki ga je za opravljeno delo na podlagi podjemne pogodbe (pogodbe o delu), pogodbe o avtorskem delu, pogodbe o poslovodenju ali druge pogodbe prejel v preteklih treh mesecih in v mesecu, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesecu odločanja pristojnega organa o prošnji.
3. člen
(1) Tujec, ki v Republiki Sloveniji opravlja dejavnost samostojnega podjetnika posameznika, in tujec, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravlja dejavnost kot poklic ter dobiček ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje z dobičkom, doseženim z opravljanjem dejavnosti v koledarskem letu pred letom vložitve prošnje za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje oziroma v koledarskem letu pred letom odločanja pristojnega organa o prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje, ugotovljenim na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, preračunanim na mesec. Če iz predloženega davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ni razvidno, da je bil ta oddan davčnemu organu, tujec predloži dokazilo o oddaji tega obračuna davčnemu organu. Če je tujcu izdana odločba o odmeri dohodnine oziroma informativni izračun dohodnine, tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje z dobičkom, doseženim z opravljanjem dejavnosti, ugotovljenim na podlagi te odločbe oziroma informativnega izračuna.
(2) Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje pri tujcu iz prejšnjega odstavka se upošteva dobiček, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevana znižanja in povečanja davčne osnove, zmanjšan za akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
(3) Tujec iz prvega odstavka tega člena, kateremu rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo koledarsko leto še ni potekel, izkaže dobiček z davčnim obračunom akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo koledarsko leto, in dokazilom o oddaji tega obračuna davčnemu organu, če podatek o oddaji tega obračuna ni razviden iz predloženega obračuna, ali z dobičkom, doseženim z opravljanjem dejavnosti, ugotovljenim na podlagi odločbe o odmeri dohodnine za predpreteklo leto.
(4) Mesečni dobiček iz dejavnosti se na podlagi dobička, izkazanega z dokazili iz prvega in tretjega odstavka tega člena, izračuna tako, da se letni dobiček iz dejavnosti deli z dvanajst oziroma s številom mesecev poslovanja tujca iz prvega odstavka tega člena, če tujec ni posloval celo koledarsko leto.
(5) Tujec, ki v Republiki Sloveniji namerava oziroma začne opravljati dejavnost samostojnega podjetnika posameznika, in tujec, ki v Republiki Sloveniji namerava oziroma začne samostojno opravljati dejavnost kot poklic ter ugotavljati dobiček na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s predvidenim dobičkom, napovedanim v obrazloženem izračunu predvidene davčne osnove v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, preračunanim na mesec, in dokazilom o oddaji tega izračuna davčnemu organu. Višina dobička se ugotovi tako, da se od predvidenih prihodkov, navedenih v obrazloženem izračunu predvidene davčne osnove, odštejejo predvideni odhodki in višina predhodne akontacije dohodnine.
(6) Tujec, ki v Republiki Sloveniji opravlja dejavnost samostojnega podjetnika posameznika, in tujec, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravlja dejavnost kot poklic ter dobiček ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje z dohodki, prejetimi v preteklih treh mesecih in v mesecu, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesecu odločanja pristojnega organa o prošnji. Prejete dohodke izkaže z odločbo davčnega organa o odmeri dohodnine, obvestilom o izplačanem dohodku, ki mu ga je predložil plačnik davka, nakazili na račun ali z drugimi dokazili, s katerimi lahko dokaže dohodek, ki ga je prejel z opravljanjem dejavnosti.
(7) Tujec, ki v Republiki Sloveniji namerava oziroma začne opravljati dejavnost samostojnega podjetnika posameznika, in tujec, ki v Republiki Sloveniji namerava oziroma začne samostojno opravljati dejavnost kot poklic ter bo dobiček ugotavljal oziroma dobiček ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje z odločbo davčnega organa o ugotavljanju dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov in z izjavo na zapisnik pri pristojnem organu za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje o predvidenih prihodkih iz dejavnosti za obdobje treh mesecev, od začetka opravljanja dejavnosti.
4. člen
Če tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi oziroma dohodki, ki so določeni v 2. členu tega pravilnika ali z drugimi dohodki, ki so obdavčljivi po zakonu, ki ureja dohodnino, se pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje upoštevajo ti dohodki, zmanjšani za davke in obvezne prispevke za socialno varnost.
5. člen
(1) Tujec lahko izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali tujini. Iz potrdila banke ali hranilnice o prometu na računu mora biti razviden promet na računu za najmanj pretekle tri mesece in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesecem odločanja pristojnega organa o prošnji.
(2) Če tujec zadostna sredstva za preživljanje dokazuje samo s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali tujini, mora njihova višina zadoščati za čas nameravanega prebivanja tujca in njegovih družinskih članov iz 9. člena tega pravilnika v Republiki Sloveniji, v primeru izdaje dovoljenja za stalno prebivanje pa najmanj za pet let.
6. člen
(1) Tujec lahko izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s pogodbo, s katero tujcu druga fizična ali pravna oseba izplačuje določen znesek za preživljanje (pogodba o preživljanju). S pogodbo o preživljanju lahko tujec dokazuje največ polovico zagotovljenih sredstev za preživljanje, v celoti pa le v primeru izdaje dovoljenja za prebivanje zaradi študija. V primeru izdaje dovoljenja za stalno prebivanje tujec zadostnih sredstev za preživljanje ne more dokazovati s sredstvi, ki mu jih na podlagi pogodbe o preživljanju izplačuje druga fizična ali pravna oseba.
(2) Če tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s pogodbo o preživljanju, sklenjeno v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, s katero mu druga fizična ali pravna oseba izplačuje določen znesek za preživljanje, mora biti s pogodbo dogovorjeno izplačevanje na tujčev račun in obdobje, za katerega se pogodba sklepa. Višina sredstev preživljavca mora zadoščati za njegovo preživljanje, preživljanje oseb, ki jih je po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati, in za izplačevanje sredstev, dogovorjenih s pogodbo, tujcu.
7. člen
(1) Tujec, za katerega je s tem pravilnikom določen način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje, razen tujec iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, zadostna sredstva za preživljanje dokazuje za pretekle tri mesece in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma za mesec odločanja pristojnega organa o prošnji. V primeru razveljavitve dovoljenja za prebivanje ali odpovedi prebivanja tujcu, tujec zadostna sredstva za preživljanje dokazuje za pretekle tri mesece in za mesec odločanja pristojnega organa o razveljavitvi dovoljenja za prebivanje ali odpovedi prebivanja tujcu.
(2) Tujec, za katerega način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje s tem pravilnikom ni določen, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki jih določa zakon v tretjem odstavku 33. člena, in ki jih dokaže z dokazili o prejetih sredstvih za leto pred letom vložitve prošnje za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje oziroma za leto pred letom odločanja pristojnega organa o prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje. V primeru razveljavitve dovoljenja za prebivanje ali odpovedi prebivanja tujcu, tujec zadostna sredstva za preživljanje dokazuje za leto pred letom odločanja pristojnega organa o razveljavitvi dovoljenja za prebivanje ali odpovedi prebivanja tujcu.
8. člen
(1) Za tujca, ki ima oziroma prejema več različnih sredstev iz tretjega odstavka 33. člena zakona, se pri ugotavljanju, ali je višina sredstev zadostna, upoštevajo vsa sredstva iz tretjega odstavka 33. člena zakona, s katerimi razpolaga oziroma jih prejema.
(2) Od ugotovljene višine sredstev tujca se odštejejo preživnine, ki jih je tujec dolžan izplačevati drugim osebam na podlagi neposredno izvršljive pogodbe o preživljanju.
9. člen
(1) Tujec, ki je po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati družinske člane, ki so tujci in ki nameravajo prebivati ali že prebivajo v Republiki Sloveniji, mora zadostna sredstva za preživljanje v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji izkazati tudi za vsakega družinskega člana, ki ga je dolžan preživljati.
(2) Pri ugotavljanju sredstev za preživljanje se upoštevajo vsa sredstva iz tretjega odstavka 33. člena zakona, ki jih prejemajo oziroma s katerimi razpolagajo tujec in družinski člani.
(3) Tujec iz prvega odstavka tega člena lahko izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje tudi z denarnimi prejemki, ki jih sam ali družinski član prejema na podlagi zakona, ki ureja družinske prejemke, ali zakona, ki ureja socialno varstvene prejemke.
10. člen
Davčni organ posreduje organu, pristojnemu za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje, na njegovo zahtevo podatke v zvezi z dohodki tujca, določenimi v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, na mesečni ravni oziroma iz preteklega leta in predpreteklega leta, ki jih pristojni organ potrebuje zaradi ugotavljanja obstoja razloga za zavrnitev izdaje ali podaljšanja dovoljenja za prebivanje iz prve alinee prvega odstavka 55. člena zakona, to je razloga neizpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje.
11. člen
Davčni organ posreduje organu, pristojnemu za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje, na njegovo zahtevo podatke o številu tujčevih vzdrževanih družinskih članov, ki jih je davčni zavezanec uveljavil v letni odmeri dohodnine za preteklo leto, in jih pristojni organ potrebuje zaradi ugotavljanja obstoja razloga za zavrnitev izdaje ali podaljšanja dovoljenja za prebivanje iz prve alinee prvega odstavka 55. člena zakona, to je razloga neizpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje.
12. člen
Obliko in način posredovanja podatkov iz 10. člena tega pravilnika določita ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in davčni organ s posebnim dogovorom.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-281/2011(135-01)
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EVA 2011-1711-0029
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti