Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2012 z dne 6. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2012 z dne 6. 8. 2012

Kazalo

2515. Pravilnik o embalaži in tržno informacijskem sistemu za oljčno olje, stran 6162.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena in drugega odstavka 170. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o embalaži in tržno informacijskem sistemu za oljčno olje
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za način proizvodnje oljčnega olja, reprezentativni trg, zavezance za posredovanje podatkov, vrsto, obseg in pogostnost zbiranja podatkov za oljčno olje.
(2) Ta pravilnik ureja tudi izvajanje:
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 29/2012 z dne 13. januarja 2012 o tržnih standardih za oljčno olje (UL L št. 12 z dne 14. 1. 2012, str. 14), zadnjič popravljene s Popravkom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 29/2012 z dne 13. januarja 2012 o tržnih standardih za oljčno olje (UL L št. 12 z dne 14. 1. 2012, str. 14), in
– Uredbe Komisije (ES) št. 826/2008 z dne 20. avgusta 2008 o skupnih pravilih za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje za nekatere kmetijske proizvode (UL L št. 223 z dne 21. 8. 2008, str. 3), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 557/2010 z dne 24. junija 2010 o spremembi uredb (ES) št. 1518/2003, (ES) št. 596/2004, (ES) št. 633/2004, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 2014/2005, (ES) št. 239/2007, (ES) št. 1299/2007, (ES) št. 543/2008, (ES) št. 589/2008, (ES) št. 617/2008 in (ES) št. 826/2008 glede obveznosti sporočanja v okviru skupne organizacije kmetijskih trgov (UL L št. 159 z dne 25. 6. 2010, str. 13), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 826/2008/ES).
2. člen
(postopek informiranja in klavzula)
(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode, ki se proizvajajo oziroma dajejo v promet v drugih državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Turčije, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo.
3. člen
(embalaža)
(1) Oljčno olje, namenjeno porabi v restavracijah, bolnišnicah, vrtcih, šolah, menzah in drugih podobnih obratih javne prehrane, se lahko pakira v embalažo s prostornino do 25 litrov.
(2) V restavracijah, gostinskih obratih in drugih podobnih obratih je dovoljeno strankam ponuditi izključno predpakirano oljčno olje. Embalaža mora biti opremljena s primernim sistemom za zapiranje, da po odprtju oljčnega olja ni več mogoče dolivati.
4. člen
(tržno informacijski sistem)
(1) Za namen sporočanja podatkov iz točke A. (a) priloge III Uredbe 826/2008/ES Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) spremlja gibanje prodanih količin in cen oljčnega olja.
(2) Reprezentativni trg za oljčno olje, pridelano v Sloveniji, je Zahodna Slovenija, kot jo določa Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (nuts) (UL L št. 154 z dne 21. 6. 2003, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 31/2011 z dne 17. januarja 2011 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L št. 13 z dne 18. 1. 2011, str. 3).
(3) Kmetijska gospodarstva, ki so v preteklem letu proizvedla več kot 5000 kg oljčnega olja, so zavezana za sporočanje količin in cen oljčnega olja (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).
(4) Zavezanec sporoča podatke iz tega člena vsak torek do 12. ure za količine v predhodnem tednu (od ponedeljka do nedelje) prodanega oljčnega olja. Sporočiti mora cene, po katerih zavezanec oljčno olje proda, brez stroškov embalaže, transporta in davka na dodano vrednost, ter navedene v EUR/kg oljčnega olja, na dve decimalki natančno.
(5) Zavezanec sporoča podatke iz tega člena po elektronski pošti ali po faksu Agenciji na obrazcu iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(prehodna določba)
Drugi odstavek 3. člena pravilnika se začne uporabljati tri mesece po uveljavitvi tega pravilnika.
6. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-149/2012/7
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EVA 2012-2330-0030
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost