Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

2512. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, stran 6157.

Na podlagi 75. in 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter 41. in 42. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju
1. člen
V Pravilniku o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99 in 108/99) se v 2. členu v prvem odstavku za besedo »dijakov« črta besedilo »oziroma vajencev«.
Črta se drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
2. člen
V 5. členu se na koncu dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Vsi dokumenti, ki jih šola vodi, morajo vsebovati ime in sedež šole, ime in priimek podpisnika in njegov podpis.
(3) Matična knjiga, šolska in domska kronika, letni delovni načrt šole, poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta, evidenca o izdanih javnih listinah in vsi izhodni dokumenti morajo vsebovati tudi pečat šole.
(4) Dokumenti, ki jih šola izdaja, morajo vsebovati tudi evidenčno številko in datum.«.
3. člen
Črta se 8. člen.
4. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dokumentacija se praviloma vodi v elektronski obliki na način, da je omogočen tudi izpis na papir. Če šola vodi dokumentacijo v elektronski obliki v enotni podatkovni bazi, si mora z ustrezno programsko opremo zagotoviti dejansko ločitev uporabe in varovanje podatkov glede na njihovo naravo in pravico do razpolaganja z njimi.«.
5. člen
V 22. členu se v točki a) druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– spričevalo o splošni maturi,«.
V točki b) se tretja alineja črta.
6. člen
Črta se 23. člen.
7. člen
V 24. členu se točka c) spremeni tako, da se glasi:
»c) spričevalo o splošni maturi oziroma spričevalo o splošni maturi s pohvalo dijaku, ki je splošno maturo opravil, v roku, določenem s koledarjem splošne mature;«.
Črtata se točki f) in g).
Dosedanja točka h) postane točka f).
8. člen
Črta se 25. člen.
9. člen
V 26. členu se tretja alineja črta.
10. člen
V 27. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Obrazce, katerih obliko in vsebino predpiše minister, smejo uporabljati samo vzgojno-izobraževalni zavodi, ki izvajajo javnoveljavne programe srednješolskega izobraževanja.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
Novi sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Javno listino v imenu šole podpiše uradna oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje v pravnem prometu, vpisano v sodni register v skladu z zakonom in ustanovitvenem aktom šole (praviloma direktor oziroma ravnatelj ali pomočnik ravnatelja ali druga pooblaščena oseba), sopodpiše pa jo, če je v obrazcu listine tako predvideno, tudi druga pristojna oseba.«.
11. člen
V 35. členu se črtata prvi in četrti odstavek.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
12. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
(nadomestna javna listina)
(1) Če imetnik oziroma upravičenec izgubi spričevalo oziroma obvestilo o uspehu ali se to poškoduje, uniči ali odtuji oziroma ponaredi, mu šola izda nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence na podlagi izjave, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine.
(2) Šola vodi evidenco izdanih nadomestnih javnih listin.
(3) Izdajatelj nadomestne javne listine navede ime šole oziroma pravnega naslednika, ki razpolaga z uradno evidenco. Izpis iz evidence podpiše pristojna oseba izdajatelja in potrdi pristnost listine s pečatom izdajatelja.«.
13. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen
(druga dokumentacija)
(1) Srednja šola poleg dokumentacije, določene s tem pravilnikom, vodi tudi dokumentacijo v skladu z drugimi predpisi.
(2) Dokumentacija, ki je določena s tem pravilnikom, se ne evidentira v skladu s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje. Dokumentacija se vodi in hrani v skladu s tem pravilnikom po kronološkem redu nastanka, šolskih letih, programih, oddelkih, ter abecednem vrstnem redu dijakov.«.
14. člen
V 42. členu se v prvem odstavku za besedo »pravilnika« črta besedilo: »delodajci in pristojne zbornice v dualni organizaciji poklicnega izobraževanja pa evidence, navedene v določbi 8. člena tega pravilnika.«.
V sedmem odstavku se za besedo »dijaku« črta besedilo: »na koncu šolskega leta oziroma po dokončanem postopku, če ni z drugimi predpisi določeno drugače; šola jih lahko tadrži zaradi predstavitvenih, raziskovalnih ali podobnih namenov, če se tako sporazume z dijakom oziroma njegovimi starši.«.
15. člen
V 44. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za dokumente, ki imajo s tem pravilnikom čas hranjenja določen v letih, začne čas teči od 1. januarja naslednjega leta.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2012.
Št. 0070-88/2012
Ljubljana, dne 1. avgusta 2012
EVA 2012-3330-0084
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti