Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012

Kazalo

2481. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 31 – Okrogarjeva kolonija sever, stran 6092.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 31 – Okrogarjeva kolonija sever
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi, odlok št. 3500-1/2007 (Uradni list RS, št. 65/11) je za enoto urejanja OP 5 ZS 31 – Okrogarjeva kolonija sever načrtovana izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Podane so usmeritve za izdelavo OPPN:
– Morfologija pozidave se prilagaja terenu in sosednjim območjem. Arhitekturno oblikovanje objektov je lahko sodobno, upoštevati je potrebno kvalitetne značilnosti in oblikovno identiteto posameznih območij. Gabariti ne smejo presegati največjih vrednosti opredeljenih za posamezne vrste območij določenih za posamezne urbanistične načrte.
– Pri načrtovanju novih poslovnih ali stanovanjskih con naj se predvidi vzpostavitev inovativnega sistema za lokalno energetsko oskrbo (možnost uporabe obnovljivih virov za proizvodnjo toplote in električne energije (toplotne črpalke z uporaba podtalnice, geosonde, sončni zbiralniki ipd.).
– Podrobni prostorski načrt naj opredeli obvezno izgradnjo energetsko učinkovitih poslovnih objektov, v strnjenih naseljih tudi v stanovanjskih objektih (gradnja nizkoenergijskih in pasivnih stavb, uporaba sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo, s poudarkom na obnovljivih virih energije in kogeneraciji).
– Pri načrtovanju novih poslovnih ali stanovanjskih con naj se preveri vpliv nove vsebine na navezavo prometnega omrežja celotnega naselja in predvidi zadostno število parkirnih mest.
– Pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma od 20 m do 30 m.
– Gradnja stanovanjskih stavb pod koridorji obstoječih daljnovodov ni možna.
Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta je pobuda lastnika dela obravnavanega območja, da pristopi k izdelavi OPPN, kot izvedbeni prostorski dokument za načrtovano novo naselje enodružinskih hiš.
Enota urejanja z oznako OP-5 ZS 31 – Okrogarjeva kolonija sever zavzema relativno veliko področje, katerega pobudnik je lastnik le dela območja, zato se OPPN pripravi le za smiselno zaokroženi del navedene enote urejanja v lasti pobudnika.
V 53. členu odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi je opredeljeno, da je OPPN možno izvesti v več fazah, oziroma jih je možno deliti na več manjših OPPN, pod pogojem, da posamezni OPPN predstavlja prostorsko in funkcionalno smiselno in zaključeno enoto. V primeru, da se OPPN izvaja le za del območja, je potrebno izdelati strokovne podlage za celotno območje OPPN. Strokovne podlage so gradivo, ki celovito obravnavajo v Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi opredeljeno stanovanjske območje Okrogarjeve kolonije in na podlagi analize stanja prostora opredeljujejo usmeritve za pripravo enega ali več Občinskih podrobnih prostorskih načrtov na območju obravnave.
Območje obravnave strokovnih podlag zajema naslednje parcele oziroma njihove dele parcel št. 375/1, 375/28, 375/29, 375/36, 375/39, 394, 427/8, 427/9, vse k.o. Zagorje ter parcele št. 1059/1, 1059/3, 1059/4, 1059/5, 1059/6, 1058/2, 1060/3 in 1060/11 vse k.o. Zagorje – mesto.
Velikost območja znaša ca. 1,8 ha.
Strokovne podlage na podlagi analize stanja prostora opredeljujejo usmeritve glede namembnosti in vrste posegov v prostor, parcelacije, lege, velikosti in oblikovanja objektov, opredeljujejo usmeritve glede zasnove gospodarske javne infrastrukture in glede varovalnih pasov ter omejitev v prostoru. Za obravnavano območje so strokovne podlage že izdelane.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Na območju je glede na strokovne podlage predvidena umestitev šestih novih prostostoječih enodružinskih ali dvodružinskih (dvojčkov) stanovanjskih hiš s pripadajočimi nezahtevnimi ali manj zahtevnimi objekti (garaže), ki imajo dostope urejene iz prav tako predvidenih novih javnih poti. Na posamezni parceli se uredijo pripadajoča parkirna mesta. Nepozidani del parcele se nameni ureditvi vrta, terase in/ali parkovno zasaditvi oziroma funkcionalni rabi pripadajočega stanovanjskega objekta.
Ureditveno območje bo opremljeno z vso potrebno prometno in komunalno infrastrukturo.
OPPN OP 5 ZS 31 – Okrogarjeva kolonija sever obsega pretežno travniško pobočje v izmeri cca 0,6 ha in vključuje naslednje parcele oziroma njihove dele parcel št. 1058/2, 1059/1, 1059/3, 1059/4, 1059/5, 1059/6, 1060/3 in 1060/11 vse k.o. Zagorje – mesto ter 375/1 k.o. Zagorje.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
Pred izdelavo predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebno izvesti geološko geomehanske raziskave in izdelati elaborat.
Izdelajo se tudi strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora in jih bodo le-ti zahtevali.
V fazi izdelave strokovnih podlag naj se preveri možne variantne rešitve. Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in ga je izbral investitor.
OPPN mora biti izdelan v obsegu in z vsebinami, ki jih določa Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine. Vsa grafika naj bo v formatu shp, dwf, tif-tfw (geolocirano), dwg in jpg.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
– Objava sklepa v Uradnem listu in na svetovnem spletu in obvestilo MOP
– Priprava osnutka OPPN – 30 dni
– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev obvestila MOP, službe za varstvo okolja, o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje – 30 dni
– Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN – 30 dni
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
– Objava na svetovnem spletu in na krajevno običajen način
– Javna razgrnitev in obravnava OPPN z evidentiranjem vseh pisnih pripomb – 30 dni
– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni
– Prva obravnava na OS
– Pisno posredovanje stališč do pripomb
– Priprava predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb – 15 dni
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN – 30 dni
– Priprava usklajenega predloga OPPN
– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek OPPN, k predlogu OPPN pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 58, Ljubljana
– Telekom Slovenije, Lava 1, Celje
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Zagorje ob Savi
– Adriaplin, Dunajska cesta 7, Ljubljana
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke 22, Kisovec
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana)
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko in rudarstvo (za področje rudarstva), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.
MKO, Direktorat za okolje, Sektor za celostno presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana poda obvestilo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki ga je izbral investitor oziroma lastnik zemljišča, je podjetje Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, Krško.
Pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave OPPN krije investitor oziroma lastnik zemljišč, to je Robert Bohinc, Kleče 6, Dol pri Ljubljani, ki v ta namen sklene pogodbo z načrtovalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-6/2011
Zagorje ob Savi, dne 23. julija 2012
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost