Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012

Kazalo

2474. Odlok o javnem redu in miru v Občini Rečica ob Savinji, stran 6072.

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji je na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 – odl. US, 45/10 – ZintPK in 9/11) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) na 16. seji dne 5. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Rečica ob Savinji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Odlok o javnem redu in miru v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Odlok) predpisuje obveznosti za osebe na območju Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina), našteva prepovedi in predpisuje nadzor, ukrepe in sankcije.
(2) Fizične in pravne osebe morajo spoštovati javni red in skrbeti za urejenost svojega okolja.
2. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so odgovorne osebe, ki:
– prekršek storijo same;
– so starši, skrbniki ali rejniki mladoletnika v prekršku;
– so lastniki ali vodniki živali v prekršku;
– so uporabniki ali posestniki predmeta, s katerim je storjen prekršek.
3. člen
Izrazi, uporabljeni v Odloku, imajo naslednji pomen:
1. javne površine so površine, ki so namenjene javni rabi in so dostopne vsem pod enakimi pogoji (javne prometne površine: ceste, parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča, pločniki, trgi, sprehajalne poti, javne zelene površine: parki, drevoredi, cvetlični nasadi ter igrišča in pokopališče);
2. urbana oprema so predmeti namenjeni javni rabi (na primer: koši za odpadke, klopi, stojala za kolesa, ograje, naprave namenjene omejevanju dostopa, cestna in dekorativna svetila, igrala, rastlinska korita, zbiralnice ipd.);
3. strnjeno naselje je območje vsaj petih bivalnih objektov, različnih lastnikov, med seboj oddaljenih manj kot 30 metrov;
4. nadlegovanje je moteče ali nedopustno ravnanje, v nasprotju z jasno izraženo voljo prizadetega;
5. prekomerno uživanje opojnih substanc je tisto, ki povzroči spanje, omotico, bruhanje, vpitje, agresijo, očitne motorične motnje ipd.;
6. bivalno okolje je območje, za katerega je značilna pretežno stanovanjska izgradnja;
7. zasebne površine so zemljišča v lasti fizičnih ali zasebnih pravnih oseb;
8. upravljavec je subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upravljavca lastnik sam.
II. OBVEZNOSTI
4. člen
(1) Obveznosti oseb na območju Občine:
– skrb za urejenost bivalnega okolja in javnih površin;
– varovanje zdravja in premoženja vseh uporabnikov in lastnikov prostora;
– izogibanje konfliktnim situacijam z motečimi posegi v prostor.
(2) Osebe na območju Občine morajo skrbeti za higieno in urejen videz javnih površin, ki jih uporabljajo za svoje aktivnosti. Poškodovane in degradirane javne površine je potrebno vrniti v prvotno stanje v skladu s soglasjem lastnika ali upravljavca javnih površin. Sanacija mora biti izvedena takoj oziroma v upravičenih primerih najkasneje v enem mesecu. Po tem času sanacijo na stroške povzročitelja izvede pooblaščeni izvajalec Občine.
(3) Osebe so na območju Občine dolžne varovati premoženje, urbano opremo in infrastrukturo, ki jo pri svojih aktivnostih uporabljajo. Morebitne poškodbe se odpravijo na stroške povzročitelja.
(4) Lastniki ali upravljavci zemljišč in objektov, ki so locirani na ali neposredno ob javni površini, morajo:
– poskrbeti, da so zemljišča vzdrževana in urejena tako, da bistveno ne odstopajo od urejenosti sosednjih zemljišč;
– poskrbeti, da so na objektih nameščeni in ustrezno vzdrževani žlebovi in snegobrani;
– z objektov odstranjevati ledene sveče in sneg, ki lahko s svojim padcem poškoduje mimoidoče;
– odstraniti drevesa oziroma suhe veje, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje.
(5) Lastniki ali upravljavci javnih površin so dolžni na površinah, namenjenih prometu vozil in pešcev, čistiti sneg ter s posipanjem omiliti posledice poledice.
(6) Na javnih površinah je treba upoštevati navodila upravljavca javne površine.
(7) Osebe so dolžne upoštevati navodila in odredbe uradnih oseb, ki izvajajo nadzor nad določili Odloka.
(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(9) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.
III. PREPOVEDI
5. člen
(1) Prepovedana so dejanja ali opustitve, s katerimi se ogroža ali poškoduje premoženje Občine oziroma javno dobro.
(2) Na območju Občine Rečica ob Savinji je prepovedano:
1. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz javnega vodovodnega omrežja v času, kadar pooblaščeni organi javno objavijo omejitev porabe vode;
2. odlagati odpadke na javne površine;
3. uporabljati vrtne kosilnice ali druge naprave z motorji na notranje izgorevanje v strnjenih naseljih ob nedeljah in praznikih z izjemo uporabe za opravljanje kmetijske dejavnosti;
4. na prostem kuriti škodljive odpadke;
5. izlivati odpadne snovi na javne površine;
6. izlivati meteorne vode na javne površine, če to povzroča nevarnost ali škodo;
7. prati vozila, naprave ali predmete na bregovih in v strugah vodotokov ali na zaščitenih področjih vodnih virov;
8. prati ali servisirati mehanizacijo na javnih površinah;
9. izvajati kakršnekoli posege na javnih površinah brez dovoljenja lastnika ali upravljavca;
10. odlagati sneg na vozišča, pločnike ter kolesarske steze;
11. opravljati malo ali veliko potrebo na javnih mestih;
12. vstopiti brez dovoljenja v prostor, zgradbo ali na kraj, kjer je vstop prepovedan z odločitvijo občinskega organa in je prepoved vidno označena;
13. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame, jaške, vhode v kleti, jarke, izkope, prekope ali druge odprtine, ki predstavljajo nevarnost za življenje in zdravje ljudi;
14. prekomerno uživati alkoholne pijače in druge opojne substance na javnih mestih izven gostinskih lokalov in prireditev;
15. puščati vozilo na javnih površinah tako, da povzroča škodo, ovira promet vozil ali prehod pešcev;
16. poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave, postavljene za preprečevanje gibanja;
17. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo žico ali na drug nevaren način;
18. kopati živali v vodotokih, kjer je prepoved označena;
19. odlagati hrano ali hraniti potepuške pse, mačke, golobe in druge prostoživeče živali na javnih površinah v ureditvenem območju brez soglasja lastnika ali upravljavca zemljišča;
20. sprehajati in voditi živali na površinah ali v objektih, kjer so prepovedane;
21. ovirati ali motiti organizirane sprevode, shode, sestanke, koncerte;
22. povzročati zdravju škodljive dime in pline.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.
IV. JAVNI SHODI IN JAVNE PRIREDITVE
6. člen
(1) Za vzdrževanje javnega reda na javnem shodu ali javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator. Taka oseba je dolžna poskrbeti:
– da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo udeležencev v cestnem prometu;
– da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma javne prireditve opremljen z ustreznimi posodami za odpadke ter s sanitarijami;
– da so parkirišča in sanitarije vidno označene;
– da sta v roku 24 ur po končani prireditvi prireditveni prostor in okolica očiščena, odstranjeni vsi za namen prireditve postavljeni objekti, prostor in okolica pa sanirana v stanje pred prireditvijo.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.
V. ŽIVALI NA JAVNIH POVRŠINAH
7. člen
(1) Na javnih površinah se živali lahko vodijo le na povodcu z izjemo varovane črede domačih živali pri prečkanju javne površine. Dolžina povodca mora biti takšna, da žival ne more priti v neželen stik z drugimi osebami in živalmi.
(2) Vodnik živali je dolžan:
– imeti žival ves čas pod nadzorom in jo obvladovati;
– imeti pri sebi pribor za odstranjevanje iztrebkov in ga na zahtevo pristojnega organa občinske uprave tudi pokazati;
– na javnih površinah takoj odstraniti iztrebke;
– na pokopališču in v neposredni bližini otroških in športnih igrišč je vodenje živali prepovedano.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami prvega in drugega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.
VI. NADZOR
8. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb Odloka opravlja pristojna občinska inšpekcijska in redarska služba. Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških. Za vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe Odloka pa so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških.
(2) Uradne osebe, ki izvajajo nadzor nad določbami občinskih aktov, imajo za zagotovitev varnosti, splošnega reda, premoženja, zdravja in čistoče pravico dajati osebam navodila in odredbe za prenehanje ali naložitev odprave posledic prekrškov, za katere so pristojne.
(3) Osebe so dolžne ravnati po navodilih in odredbah iz prejšnjega odstavka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Z dnem, ko začne veljati Odlok, na območju Občine Rečica ob Savinji preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 24/06).
10. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2012-9
Rečica ob Savinji, dne 18. julija 2012
Podžupan
Občine Rečica ob Savinji
Milan Cajner l.r.

AAA Zlata odličnost