Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2416. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1A), stran 5983.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-17
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSTVU (ZKme-1A)
1. člen
V Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) se v 8., 9., 11., 16., 19., 20., 21., 23., 24., 26., 27., 28., 32., 36., 43., 47., 49., 62., 65., 71., 72., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 86., 92., 93., 95., 104., 152., 172. in 173. členu beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
2. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(podatki o transakcijskih računih strank)
(1) Sredstva iz naslova vseh ukrepov kmetijske politike se nakazujejo samo na en transakcijski račun stranke.
(2) Stranki, ki ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, se sredstva nakažejo na račun iz registra transakcijskih računov, ki ga stranka agenciji sporoči. Če stranka transakcijskega računa ne sporoči, se sredstva nakažejo na račun, razviden iz registra transakcijskih računov.
(3) Stranki, ki nima v Republiki Sloveniji odprtega transakcijskega računa, se sredstva nakažejo na račun, odprt v drugi državi članici, ki ga stranka agenciji sporoči.
(4) Kadar transakcijski račun stranke ni razviden iz registra transakcijskih računov ali stranka ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, agencija zahteva odpravo pomanjkljivosti. Če stranka v roku iz zahteve za odpravo pomanjkljivosti ne sporoči transakcijskega računa, agencija vlogo stranke zavrže.
(5) Za potrebe vodenja postopka iz tega člena in vodenje evidence iz 153. člena tega zakona ima pristojni organ neposredni elektronski dostop do podatkov iz registra transakcijskih računov.«.
3. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
O odvzemu upravičenj ali vračilu sredstev v skladu s predpisi odloči agencija z odločbo, razen v primeru iz drugega odstavka 53. člena tega zakona, ko o vračilu sredstev odloči minister.«.
4. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
(poseben primer odprave odločbe prve stopnje)
(1) Kadar je odločba izdelana samodejno z uporabo informacijskega sistema in je v njej nepravilno ugotovljeno dejansko stanje ali napačno uporabljen materialni predpis, agencija v enem letu po vročitvi odločbe stranki celotno odločbo odpravi in izda novo odločbo. Kot datum izdaje nove odločbe se šteje datum na odločbi.
(2) Kadar pristojni organ na podlagi dokončnega poročila ali drugega končnega akta pristojnega nadzornega ali revizijskega organa ugotovi, da so bila sredstva dodeljena v nasprotju s predpisi Unije ali predpisi Unije niso bili v celoti pravilno uporabljeni, pristojni organ svojo odločbo v roku petih let od dokončnosti odločbe odpravi in jo nadomesti z novo odločbo oziroma svojo odločitev iz drugega odstavka 56. člena tega zakona v roku petih let od zadnjega izplačila sredstev odpravi in jo nadomesti z odločbo.
(3) Zoper novo odločbo po prvem in drugem odstavku tega člena je dovoljena pritožba, razen v primerih, ko v skladu z določbami tega zakona zoper odpravljeno odločitev agencije pritožba ni dovoljena.«.
5. člen
V tretjem odstavku 45. člena se beseda »treh« nadomesti z besedo »petih«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Po preteku petih let od dokončnosti odločbe se obnova iz kateregakoli obnovitvenega razloga ne more več predlagati niti ne uvesti po uradni dolžnosti.«.
6. člen
Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi:
»47.a člen
(obročno plačilo dolga in odlog plačila)
(1) Stranka lahko pred iztekom z odločbo določenega roka za vračilo sredstev pri agenciji vloži vlogo za obročno plačilo dolga iz naslova ukrepov kmetijske politike.
(2) Najnižji skupni znesek dolga stranke, za katerega se dovoli obročno plačilo, je 500 eurov.
(3) Na podlagi vloge stranke se lahko dovoli obročno plačilo dolga v treh trimesečnih obrokih. V tem primeru se nominalni znesek dolga razdeli na tri enake dele ali obroke, pri katerih se določi tudi datum njihove zapadlosti.
(4) Če stranka zamudi s plačilom za kateri koli posamezni obrok, se dolg takoj izterja v celoti. Agencija v odločbi, s katero dovoli obročno plačilo dolga, stranko opozori na posledice zamude. Od dneva zapadlosti posameznega obroka do dneva plačila se obračunajo tudi zakonite zamudne obresti za dolgovani znesek.
(5) Vloga za obročno plačilo dolga mora biti vložena na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani agencije.
(6) Odlog plačila dolga iz naslova ukrepov skupne kmetijske politike ni mogoč.«.
7. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»48. člen
(neupravičeno izplačana sredstva pod določenim zneskom)
O vračilu neupravičeno izplačanih sredstev ali odvzemu neutemeljeno dodeljenih upravičenj, ki ne presegajo zneska, določenega v skladu s predpisi Unije, se odločba ne izda.«.
8. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»57. člen
(neizpolnitev ali kršitev obveznosti)
(1) Pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka, namerne nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in kadar stranka sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so ji bila dodeljena, ali je sredstva pridobila nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, pristojni organ zahteva vračilo dodeljenih sredstev.
(2) Če pride do neupravičenega plačila iz prejšnjega odstavka, se stranki izda odločba, s katero se zahteva vračilo dodeljenih sredstev in določi rok vračila dodeljenih sredstev. Če stranka teh sredstev ne vrne v roku, določenem s to odločbo, se ji zaračunajo zakonite zamudne obresti.
(3) V primerih iz prvega odstavka tega člena se stranko izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto.
(4) Pristojnemu organu je treba poročati o uresničevanju ciljev in izpolnjevanju obveznosti v primerih, roku in na način, določenih s podzakonskim predpisom iz 10. člena tega zakona.
(5) Neizpolnjevanje drugih obveznosti, ki izhajajo iz pravice do sredstev, se sankcionira v skladu s podzakonskim predpisom iz 10. člena tega zakona.«.
9. člen
Na koncu drugega odstavka 69. člena se črta pika in doda besedilo »ter druge sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije.«.
10. člen
V prvem odstavku 90. člena se na koncu druge alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– izdajanje dovoljenj za uporabo semen ali vegetativnega razmnoževalnega materiala, ki ni pridelan po postopku ekološke pridelave v skladu s predpisom Unije, ki ureja ekološko pridelavo in označevanje ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora.«.
V drugem odstavku se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
11. člen
V 138. členu se v točki a) za deveto alinejo doda nova deseta alineja, ki se glasi:
»– register obratov;«.
12. člen
V prvem odstavku 140. člena se na koncu sedme alineje pika nadomesti s podpičjem in dodata novi osma in deveta alineja, ki se glasita:
»– za fizične osebe vrsto pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kadar so obvezno zavarovani kot kmetje ali člani kmečkih gospodarstev ali kot druge osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, ali kadar so prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje na podlagi opravljanja samostojne kmetijske dejavnosti;
– podatke za stike (telefonska številka in elektronski naslov).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prevzemanje podatkov iz prve, tretje, četrte in osme alineje prejšnjega odstavka v evidenco subjektov poteka s samodejnim povezovanjem s centralnim registrom prebivalstva, evidenco gospodinjstev, poslovnim registrom Slovenije, registrom prostorskih enot in zbirkami podatkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prevzemanje osebnih podatkov poteka z uporabo EMŠO ali matične številke poslovnega subjekta ali davčne številke. Podatke za stike se pridobiva iz vlog na podlagi pisnega soglasja subjekta.«.
13. člen
Prvi odstavek 150. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Evidenca pridelka hmelja obsega podatke:
– o kmetijskih gospodarstvih, ki pridelujejo hmelj, iz 143. člena tega zakona;
– o količini pridelanega hmelja na posameznem kmetijskem gospodarstvu, ločeno po sortah in letniku pridelave;
– o certificiranju in ponovnem certificiranju po posameznem naročniku certificiranja in pridelanem hmelju iz prejšnje alineje, ki izhajajo iz listin, vloženih in izdanih v postopku certificiranja hmelja.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nosilci kmetijskih gospodarstev priglasijo podatke iz druge alineje prejšnjega odstavka inštitutu iz tretjega odstavka tega člena najpozneje do 15. oktobra v letu pridelave hmelja, podatki iz tretje alineje prejšnjega odstavka pa se vpišejo v evidenco pridelka hmelja na podlagi listin, ki se vložijo in izdajajo v postopku certificiranja pridelka hmelja.«.
14. člen
Za 152. členom se doda nov 152.a člen, ki se glasi:
»152.a člen
(register obratov)
(1) V register obratov se poleg podatkov iz 140. člena tega zakona vpišejo tudi:
– podatki o obratu;
– podatki o nosilcu živilske dejavnosti;
– dejavnosti, ki jih izvaja obrat;
– opis živil in postopki pri dejavnosti obrata;
– podatki o prevoznih sredstvih, premičnih obratih, stojnicah in prodajnih avtomatih.
(2) Pri obratu, ki se ukvarja s pridobivanjem olja iz plodov oljk ali oljčnih tropin, se v register obratov poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vpišejo tudi:
– zmogljivost obrata;
– količina predelanih plodov oljk ali oljčnih tropin, skupaj s podatkom o KMG_MID pridelovalca oljk, če je ta zavezanec za vpis v register kmetijskih gospodarstev;
– količina pridobljenega olja.
(3) Podatke iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka obrat sporoča v obdobju obiranja oljk do petega dne v mesecu za količine, predelane ali pridobljene v predhodnem mesecu.
(4) Register obratov iz tega člena vodi in upravlja ministrstvo.«.
15. člen
Na koncu drugega odstavka 153. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter podatke fizičnih oseb o načinu ugotavljanja davčne osnove za dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, druge kmetijske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljnjem besedilu: davčni status), o rezidentskem statusu ter transakcijskem računu«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Podatke o davčnem in rezidentskem statusu ministrstvo pridobi iz davčnih evidenc.«.
16. člen
V prvem odstavku 176. člena se v sedmi alineji beseda »skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«, v štirinajsti alineji pa se za besedilom »tretji odstavek 143. člena« dodata vejica in besedilo »drugi odstavek 150. člena in 152.a člen«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Postopki, ki so se začeli zaradi kršitev iz 57. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), se dokončajo v skladu s tem zakonom.
18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01/12-11/23
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 470-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti