Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2410. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D), stran 5961.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-12
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-2D)
1. člen
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11 in 40/12 – ZUJF) se v prvem odstavku 3. člena dodajo:
– nova 14.b točka, ki se glasi:
»14.b »izvajalec« je izvajalec gospodarske javne službe in subvencioniranega prevoza dijakov in študentov;«.
– nova 47.b točka, ki se glasi:
»47.b »subvencioniranje prevoza dijakov in študentov« je zagotavljanje subvencij prevoza iz kraja stalnega ali začasnega prebivališča do kraja izobraževanja;«.
– nova 49.b točka, ki se glasi:
»49.b »vlagatelj«je dijak, udeleženec izobraževanja odraslih ali študent, ki pred nakupom subvencionirane mesečne vozovnice izpolni vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice;«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se za petnajsto alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»– subvencioniranje prevoza dijakov in študentov.«.
Dosedanja šestnajsta do trideseta alinea postanejo sedemnajsta do enaintrideseta alinea.
3. člen
V 15. členu se za osmo alineo doda nova deveta alinea, ki se glasi:
»– evidenco subvencije prevoza;«.
Dosedanja deveta do enajsta alinea postanejo deseta do dvanajsta alinea.
4. člen
V 16. členu se za enajstim odstavkom doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) V evidenci subvencije prevoza se za namen uveljavljanja pravic upravičencev in izvajalcev ter nadzora nad izvajalci subvencioniranega prevoza dijakov in študentov vodijo naslednji podatki upravičenca do subvencioniranega prevoza:
– ime in priimek;
– EMŠO;
– status dijaka oziroma študenta v obdobju koriščenja subvencije prevoza;
– stalno ali začasno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti);
– ime, naslov in matična številka vzgojno izobraževalnega zavoda oziroma visokošolskega zavoda;
– bivanje v dijaškem oziroma študentskem domu;
– relacija od kraja bivanja do kraja izobraževanja (ime vstopne in izstopne postaje oziroma postajališča, razred oddaljenosti, kilometrska razdalja za vsako prevozno sredstvo);
– izvajalec za katerega velja mesečna vozovnica (naziv izvajalca, davčna številka, matična številka, šifra in sedež izvajalca);
– številka izdane vozovnice;
– mesec in leto veljavnosti mesečne vozovnice;
– polna cena mesečne vozovnice;
– cena vozovnice, ki jo plača upravičenec;
– višina subvencije, do katere je upravičen prevoznik.«.
5. člen
V 17. členu se za drugim odstavkom dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ministrstvo, pristojno za promet za namene odločanja o pravici vlagatelja do subvencioniranega prevoza poveže Evidenco subvencij prevoza s Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja in evidenco vpisanih študentov, ki ju vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo in visoko šolstvo, tako da na podlagi podatka o EMŠO vlagatelja pridobi naslednje njegove osebne podatke:
– ime in priimek,
– status v obdobju koriščenja subvencije prevoza,
– stalno ali začasno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti, za naslove v tujini pa država in podatki o prebivališču),
– ime, naslov in matična številka vzgojno izobraževalnega zavoda oziroma visokošolskega zavoda,
– podatek o tem ali upravičenec biva v dijaškem oziroma študentskem domu ter podatek o koriščenju subvencioniranega bivanja študentov.
(4) Izvajalec sprejme vlogo in jo vnese v evidenco ministrstva. Vlagatelja se ob vložitvi vloge seznani, da bodo za potrebe pridobitve pravice do subvencioniranega prevoza obdelovani podatki iz prejšnjega člena. Na podlagi odločitve ministrstva o upravičenosti vlagatelja do subvencije za prevoz, izda izvajalec elektronsko vozovnico. Izvajalec pridobi iz evidence subvencij prevoza za izdajo vozovnice in izvajanje nadzora nad uporabo subvencioniranih vozovnic, na podlagi podatka o imenu, priimku in naslovu upravičenca do subvencije, podatke o:
– številki odločbe o upravičenosti do subvencije;
– višini subvencije;
– obdobju upravičenosti do subvencije.«.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo peti do osmi odstavek.
V novem petem odstavku se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– v evidenci iz devete alinee 15. člena tega zakona se podatki hranijo še pet let po vpisu v evidenco, potem se anonimizirajo.«.
6. člen
V 37.a členu se za drugim stavkom pika nadomesti z vejico in doda besedilo »za člane komisije, ki imajo univerzitetno izobrazbo pa se zahteva tri leta delovnih izkušenj«.
7. člen
Za 114. členom se doda novo IX.A poglavje ter novi 114.a do 114.f členi, ki se glasijo:
»IX.A SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA
114.a člen
(sredstva iz državnega proračuna)
Sredstva za subvencioniranje prevoza dijakov in študentov se zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna.
114.b člen
(upravičenec do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice)
(1) Upravičenec do subvencioniranega prevoza dijakov in študentov (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) po tem zakonu je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj 5 km oddaljeno od kraja izobraževanja in ima status:
– dijaka;
– udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po javno veljavnih programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, če ni v delovnem razmerju, ni prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela do dopolnjenega 26. leta starosti;
– študenta, ki ni zaposlen.
(2) Pogoj oddaljenosti 5 km od bivališča do kraja izobraževanja je določen z razdaljo med krajem bivanja in krajem izobraževanja. Razdalja med krajem bivanja in krajem izobraževanja pomeni najkrajšo razdaljo od naslova nepremičnine, v kateri upravičenec biva do naslova nepremičnine, v kateri se upravičenec izobražuje.
(3) Do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice imajo pravico upravičenci, ki med izobraževanjem dnevno potujejo od kraja stalnega ali začasnega prebivališča do kraja izobraževanja in nazaj.
(4) Do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice za največ 10 voženj na mesec imajo pravico upravičenci, ki med izobraževanjem bivajo v kraju izobraževanja.
(5) Upravičenec, ki je zlorabil pravico do subvencioniranega prevoza, izgubi to pravico za tekoče šolsko oziroma študijsko leto. Med zlorabe pravice do subvencioniranega prevoza se šteje:
– nakup dveh ali več vozovnic, razen kombiniranih vozovnic
– ponarejanje dokumentov glede upravičenosti
– ponarejanje vozovnice
– uporaba vozovnice z neresničnimi podatki.
114.c člen
(predmet subvencioniranega prevoza)
(1) Upravičenec, ki se izobražuje zunaj kraja stalnega oziroma začasnega prebivališča ima za relacijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v cestnem prometu in železniškem prevozu, razen v mestnem linijskem prevozu potnikov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek ima upravičenec pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice tudi za mestni linijski prevoz potnikov, na način kot je to določeno s pogodbo med upravljavcem mestnega linijskega prevoza potnikov in ministrstvom, pristojnim za promet.
(3) Na izračun subvencije vpliva dolžina relacije, na kateri upravičenec potuje. Za določanje višine subvencije se za dolžino relacije od kraja bivanja do kraja izobraževanja, upošteva razdalja med vstopnim postajališčem, ki je najbližje stalnemu oziroma začasnemu prebivališču upravičenca in izstopnim postajališčem, ki je najbližje izobraževalni ustanovi upravičenca.
(4) Dolžina relacije iz prejšnjega odstavka se razbere iz daljinarja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za promet.
114.č člen
(predmet subvencionirane mesečne vozovnice)
(1) Za dijake se subvencionirajo prevozi v obdobju od 1. 9. do 30. 6. tekočega šolskega leta oziroma za študente od 1. 9. do 31. 7. tekočega študijskega leta.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ima upravičenec s statusom študenta, v obdobju od 1. 9. do 30. 9. tekočega šolskega leta, pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice za 10 voženj.
(3) Subvencionirana mesečna vozovnica velja za mesec, za katerega je izdana in velja še do konca prvega delovnega dne v naslednjem mesecu.
114.d člen
(določitev cene)
(1) Upravičenec plača subvencionirano mesečno vozovnico po enotni subvencionirani ceni, glede na razred oddaljenosti:
1. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji do vključno 60 km;
2. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji več kot 60 do vključno 90 km;
3. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji več kot 90 km.
(2) Ne glede na dolžino relacije na kateri upravičenec potuje, ima upravičenec iz četrtega odstavka 114.b člena pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice za največ 10 voženj na mesec.
(3) Razlika med polno ceno subvencionirane mesečne vozovnice in ceno subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, predstavlja subvencijo.
(4) Način in metodologijo izračuna cen polne cene subvencionirane mesečne vozovnice in cene subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, predpiše minister, pristojen za promet v soglasju z ministroma, pristojnima za izobraževanje in delo in socialne zadeve.
114.e člen
(postopek subvencioniranja)
(1) Minister, pristojen za promet, predpiše način in postopek izvajanja subvencioniranega prevoza, način obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc in poročanje ter izvajanje nadzora nad delom izvajalcev.
(2) Pogoj za poravnavo subvencije za izvajanje subvencioniranega prevoza dijakov in študentov, je sklenjena pogodba med ministrstvom, pristojnim za promet in izvajalci.
114.f člen
(strokovni nadzor)
Nadzor nad izvajalci glede namenske, gospodarne in učinkovite rabe javnih sredstev ter pogodbenih obveznosti opravlja ministrstvo, pristojno za promet.«.
8. člen
V prvem odstavku 117. člena se v prvi alinei za besedo »prevoznikov« doda besedilo »in izvajalcev.«.
9. člen
Za 131.a členom se doda nov 131.b člen, ki se glasi:
»131.b člen
(prekršek)
(1) Z globo od 3.500 do 8.000 eurov se kaznuje za prekršek domača ali tuja pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če opravlja avtotaxi prevoz voznik, s katerim nima sklenjenega delovnega razmerja (drugi odstavek 33. člena zakona).
(2) Če je fizična oseba hkrati samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se kaznuje le kot samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
10. člen
Za 133. členom se doda nov 133.a člen, ki se glasi:
»133.a člen
(prekršek)
(1) Z globo od 10.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnosti, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 17. člena zakona.
(2) Z globo od 4.000 do 8.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.000 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(prenos pristojnosti na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor)
(1) Z dnem uporabe tega zakona se na ministrstvo, pristojno za promet, premestijo javni uslužbenci, ki so na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje opravljali naloge iz šestnajste alinee drugega odstavka 4. člena zakona in se prenesejo programska, tehnična, finančna in materialna sredstva, ki so namenjena izvajanju prenesenih nalog.
(2) Upravni postopki, začeti pred začetkom uporabe tega zakona v delu, kjer se nanašajo na subvencioniranje prevozov, se dokončajo po tem zakonu pri pristojnih organih, kjer se je postopek začel.
(3) Do vzpostavitve celovitega delovanja evidence subvencije prevoza v skladu s četrtim odstavkom 17. člena zakona, bo postopek izdaje subvencionirane mesečne vozovnice potekal po postopkih in s sistemom za izdajo vozovnic izvajalca, na podlagi pisne vloge za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice vlagatelja, ki jo mora potrditi vzgojno izobraževalna ustanova.
(4) Izvajalec vzpostavi sistem elektronske vozovnice iz četrtega odstavka 17. člena zakona najpozneje do 1. 1. 2013.
(5) Do izdaje predpisa iz četrtega odstavka 114.d člena zakona znaša cena subvencionirane mesečne vozovnice:
– za 1. razred oddaljenosti – 20 eurov;
– za 2. razred oddaljenosti – 30 eurov;
– za 3. razred oddaljenosti – 50 eurov.
Cena subvencionirane mesečne vozovnice za 10 voženj pa 15 eurov.
12. člen
(prenos finančnih sredstev)
Proračunska sredstva, zagotovljena na podlagi osmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF), prvega odstavka 73.c člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo in 40/12 – ZUJF), prvega odstavka 6. člena v Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS in 10/12 – ZUJF) ter 27. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF), ki do začetka uporabe tega zakona ne bodo porabljena, se z dnem začetka uporabe tega zakona prerazporedijo na ministrstvo, pristojno za promet.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uporabe tega zakona se:
1. v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF):
– besedilo osmega odstavka 81. člena spremeni tako, da se glasi: »Iz sredstev državnega proračuna se zagotavlja sredstva za subvencioniranje prevozov za dijake in študente višjih šol.«;
– v tretjem odstavku 135.a člena črta besedilo »subvencije za prevoze«;
2. v Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo in 40/12 – ZUJF) črta 73.c člen;
3. v Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS in 10/12 – ZUJF) črtata:
– v prvi alinei prvega odstavka 30. člena beseda »ali«;
– druga alinea prvega odstavka 30. člena;
4. v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF) črtajo:
– v 1. točki 3. člena besedilo »prevoznik pri subvenciji prevozov za dijake in študente«;
– 4. točka 6. člena;
– 27. člen, razen petega odstavka;
– 8. točka drugega odstavka 49. člena;
– enajsti odstavek 49. člena;
– v prvem stavku šestega odstavka 50. člena beseda », prevoznik« in drugi stavek istega odstavka;
5. v Pravilniku o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence, subvencije prevozov za dijake in študente, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika (Uradni list RS, št. 93/11) črta v naslovu in v 1. členu besedilo »subvencije prevozov za dijake in študente«;
6. v Pravilniku o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 45/09, 62/10 – ZUPJS in 110/10) črta 28. člen.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati Pravilnik o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol (Uradni list RS, št. 78/03, 83/03, 111/06 in 71/07, 62/10 – ZUPJS) in Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 71/07 in 62/12 – ZUPJS).
14. člen
Kandidatom, ki so vložili vlogo za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije na podlagi Javnega poziva za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2012/2013, ki je bil objavljen na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZŠtip) in Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08 in 45/09) in so v tej vlogi v okviru dodatka za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča, zaprosili za dodatek za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu v oddaljenosti pet kilometrov in več do kraja izobraževanja od kraja stalnega prebivališča, kot ga določa ZŠtip, se ta dodatek ne odmeri, so pa pod pogoji iz tega zakona upravičeni do nakupa subvencionirane vozovnice.
15. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 20. avgusta 2012.
Št. 326-07/12-23/14
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 454-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti