Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2409. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1A), stran 5960.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-28
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PODPORNEM OKOLJU ZA PODJETNIŠTVO (ZPOP-1A)
1. člen
V Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07) se v prvem odstavku 7. člena besedilo »Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljnjem besedilu: JAPTI)« nadomesti z besedilom »javna agencija za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije« v ustreznem sklonu.
V 9., 11., 13. in 20. členu se kratica »JAPTI« nadomesti z besedilom »javna agencija za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije« v ustreznih sklonih.
2. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški sklad)« nadomesti z besedilom »javni sklad za spodbujanja podjetništva«.
V 13., 15., 16., 17., 18., 19. in 20. členu se besedilo »Slovenski podjetniški sklad« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »javni sklad za spodbujanje podjetništva« v ustreznih sklonih.
3. člen
V prvem odstavku 13. člena se na koncu šeste alineje pika nadomesti z vejico ter se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– opravljanje drugih strokovnih nalog skladno z namenom, za katerega sta ustanovljena.«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Javna agencija za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva ter internacionalizacije na področju podpore tehnološkemu razvoju opravlja tudi naslednje naloge:
– izvajanje programov in ukrepov za spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva in poslovnega okolja ter tehnološkega razvoja,
– načrtovanje, usmerjanje in financiranje dejavnosti za promocijo inovativnosti in pospeševanje raziskovalne in razvojne dejavnosti ter prenos znanja,
– zagotavljanje informiranja in strokovne podpore nosilcem projektov za razvoj izdelkov, proizvodnih procesov in storitev pri pridobivanju informacij in finančnih virov,
– spodbujanje mednarodnega sodelovanja, prenos in uporabo mednarodnih tehnoloških kompetenc,
– spremljanje izvajanja programov in ukrepov ter vrednotenje učinkov razvojne politike in vlaganj v raziskovalno in razvojno dejavnost na povečanje konkurenčnosti gospodarstva in poslovnega okolja,
– vodenje zbirk podatkov, zagotavljanje informacijske podlage za usmerjanje in izvajanje politike podjetništva in tehnološkega razvoja,
– sodelovanje pri načrtovanju nacionalne gospodarske razvojne inovacijske politike,
– zagotavljanje javnosti dela in skrb za obveščanje javnosti o usmeritvah in učinkih razvojne politike.
4. člen
V 17. členu se v prvi alineji besedilo »mikro, malim in srednje velikih«, v drugi alineji besedilo »mikro, malim in srednje velikim« in v peti alineji besedilo »mikro, malih in srednje velikih« črta.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 15., 16., 18. in 19. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11; v nadaljnjem besedilu: ZRRD) v delu, ki se nanašajo na agencijo na področju tehnološkega razvoja, uporabljajo pa se do začetka delovanja javne agencije za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 21. člen ZRRD, uporablja pa se do začetka delovanja javne agencije za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva ter internacionalizacije.
6. člen
(1) Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, ki je bil ustanovljen z Ustanovitvenim aktom Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04), se pripoji k Javnemu skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja.
(2) Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo do vpisa pripojitve v sodni register nadaljuje z delom na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07).
(3) Članom nadzornega sveta in direktorju Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo preneha mandat z dnem vpisa pripojitve v sodni register.
(4) Javni sklad za spodbujanje podjetništva, skladnega regionalnega razvoja in razvoja podeželja z dnem vpisa pripojitve v sodni register prevzame od Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo vse zaposlene javne uslužbence, premoženje, sredstva, opremo, pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhivsko gradivo in se v pravnem prometu šteje kot njegov univerzalni pravni naslednik.
7. člen
(1) Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, ki je bila ustanovljena s Sklepom o preoblikovanju Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo v Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (Uradni list RS, št. 73/05), se z Javno agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije in Slovensko turistično organizacijo spoji v javno agencijo za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije.
(2) Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije nadaljuje z delom na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07) in predpisov ter aktov, izdanih na njegovi podlagi, do vpisa spojitve v sodni register, nato se brez likvidacije izbriše iz sodnega registra.
(3) Direktorju in članom sveta Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije prenehajo mandati z dnem vpisa spojitve v sodni register.
(4) Do imenovanja direktorja javne agencije za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije opravlja funkcijo direktorja javne agencije vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije brez javnega natečaja. Pogodbo o zaposlitvi vršilec dolžnosti direktorja javne agencije sklene z Vlado Republike Slovenije.
(5) Javna agencija za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije z dnem vpisa spojitve v sodni register prevzame od Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije vse zaposlene javne uslužbence, premoženje, sredstva, opremo, pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo ter arhivsko gradivo in se v pravnem prometu šteje kot njen univerzalni pravni naslednik.
8. člen
(1) Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, ki je bila ustanovljena na podlagi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/04 in 75/06) se z Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije in Slovensko turistično organizacijo spoji v javno agencijo za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije.
(2) Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije nadaljuje z delom na podlagi ZRRD in predpisov ter aktov, izdanimi na njegovi podlagi, do vpisa spojitve v sodni register, nato se brez likvidacije izbriše iz sodnega registra.
(3) Direktorju in članom sveta Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije prenehajo mandati z dnem vpisa spojitve v sodni register.
(4) Javna agencija za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva ter internacionalizacije z dnem vpisa spojitve v sodni register prevzame od Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije vse zaposlene javne uslužbence, premoženje, sredstva, opremo, pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo ter arhivsko gradivo in se v pravnem prometu šteje kot njen univerzalni pravni naslednik.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/12-10/15
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 475-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti