Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2408. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-A), stran 5959.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-27
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA (ZSRT-A)
1. člen
V Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) se druga alineja 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»– agencija iz 10. člena tega zakona,«.
2. člen
V 10. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(agencija)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dejavnost nacionalne turistične organizacije za načrtovanje in izvajanje politike trženja celovite turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih izvaja javna agencija za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, razvoja podjetništva in internacionalizacije.«.
Drugi odstavek se črta.
V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »(2) Naloge javne agencije iz prejšnjega odstavka za področje turizma so predvsem:«.
Četrti odstavek se črta.
3. člen
11. člen se črta.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(1) Slovenska turistična organizacija, ustanovljena na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska turistična organizacija, št. 32200-5/2009/5 z dne 12. 11. 2009, se z Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije ter Javno agencijo za tehnološki razvoj Republike Slovenije spoji v javno agencijo za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije.
(2) Slovenska turistična organizacija nadaljuje z delom na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), predpisov ter aktov, izdanih na njegovi podlagi, do vpisa spojitve v sodni register, nato se brez likvidacije izbriše iz sodnega registra.
(3) Direktorju, članom sveta in strokovnega sveta Slovenske turistične organizacije prenehajo mandati z vpisom spojitve v sodni register.
(4) Javna agencija za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije z dnem vpisa spojitve v sodni register prevzame od Slovenske turistične organizacije vse zaposlene javne uslužbence, premoženje, sredstva, opremo, pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo ter arhivsko gradivo in se v pravnem prometu šteje kot njen univerzalni pravni naslednik.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01/12-2/13
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 469-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti