Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2404. Zakon o dopolnitvi Zakona o socialnem varstvu (ZSV-E), stran 5953.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o socialnem varstvu (ZSV-E)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o socialnem varstvu (ZSV-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-24
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU (ZSV-E)
1. člen
V Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS) se za 98. členom doda nov 98.a člen, ki se glasi:
»98.a člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko socialno varstveni zavodi, ki izvajajo institucionalno varstvo, sredstva za investicije pridobivajo tudi na finančnem trgu.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora socialno varstveni zavod pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za finance, na podlagi predhodnega mnenja ministrstva, pristojnega za socialne zadeve.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(uveljavitev)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 540-01/12-12/11
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 513-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost