Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2401. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1D), stran 5946.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-21
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA KONKURENCE (ZPOmK-1D)
1. člen
V Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11 in 87/11) se v drugem odstavku 12. člena črta besedilo »V postopku o prekršku odločajo člani komisije za varstvo konkurence, ki izpolnjujejo pogoje po zakonu, ki ureja prekrške. Za odločanje v postopku o prekršku se vsakokrat oblikuje senat za odločanje skladno s tem zakonom.«.
2. člen
12.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.a člen
(organa agencije)
Organa agencije sta svet agencije (v nadaljnjem besedilu: svet) in direktor agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor).«.
3. člen
Podnaslov »1. Svet agencije« se spremeni tako, da se glasi: »1. Svet«.
12.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.b člen
(sestava in imenovanje članov sveta)
(1) Svet sestavlja pet članov, od katerih je eden predsednik sveta.
(2) Direktor je po funkciji tudi predsednik sveta.
(3) Člane sveta imenuje državni zbor na predlog vlade.
(4) Vlada pri predlaganju kandidatov za člane sveta uporablja kriterij strokovnosti in usposobljenosti osebe na področju dela agencije.
(5) Državni zbor glasuje o predlaganem kandidatu za člana sveta v 30 dneh po vložitvi predloga. Predlagani kandidat je imenovan, če zanj glasuje večina navzočih poslancev. Če predlagani kandidat za člana sveta ne dobi potrebne večine poslanskih glasov, predsednik državnega zbora o tem obvesti vlado, ki v 14 dneh sporoči predsedniku državnega zbora svojo odločitev o nadaljnjem postopku za izvolitev člana sveta.«.
4. člen
12.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.c člen
(mandat in pogoji za člane sveta)
(1) Člani sveta se imenujejo za pet let in so lahko ponovno imenovani.
(2) Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– je ustrezno strokovno usposobljena za opravljanje nalog člana sveta,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.
(3) Za člana sveta je lahko imenovan tudi javni uslužbenec, zaposlen v agenciji.«.
5. člen
12.č člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.č člen
(pristojnosti sveta)
(1) Svet:
– sprejema poslovnik, ki podrobneje določa poslovanje agencije in druge splošne akte agencije, kadar tako določa zakon,
– sprejema letno poročilo o delu agencije, letni program dela, finančni načrt, zaključni račun in druge akte, za katere določa zakon, da jih sprejme agencija,
– imenuje senat za odločanje v prekrškovnem postopku za vsako posamično zadevo,
– odloča o izločitvi direktorja, predsednika ali člana senata iz postopka o odločanju o posamičnih zadevah,
– izvaja postopke predčasne razrešitve članov sveta in direktorja,
– opravlja druge naloge iz pristojnosti agencije, če ni v zakonu določeno, da je za to pristojen drug organ agencije.
(2) Direktor, predsednik ali član senata ne sme sodelovati v postopku odločanja o njegovi izločitvi in predčasni razrešitvi.
(3) Za postopek odločanja o izločitvi se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.«.
6. člen
12.d člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.d člen
(sklic seje in odločanje sveta)
(1) Svet odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo ali na zahtevo vsaj dveh članov sveta.
(2) Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet sprejema odločitve po posvetovanju z glasovanjem na seji. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov sveta.«.
7. člen
Črta se podnaslov »2. Komisija za varstvo konkurence«.
12.e člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.e člen
(nezdružljivost)
(1) Člani sveta ne morejo biti:
– funkcionarji v izvršilni veji oblasti,
– funkcionarji v zakonodajni veji oblasti,
– funkcionarji v sodni veji oblasti,
– funkcionarji v drugih državnih organih in lokalnih skupnostih,
– člani vodstev in organov političnih strank ali
– osebe, za katere obstaja možnost konflikta med njihovimi zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih uresničuje agencija.
(2) Član sveta mora svoj položaj uskladiti s prejšnjim odstavkom v enem mesecu po imenovanju, v nasprotnem primeru s potekom tega roka preneha veljati sklep državnega zbora o imenovanju.«.
8. člen
12.f člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.f člen
(predčasna razrešitev)
(1) Član sveta se predčasno razreši:
– če to sam zahteva,
– če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje dela,
– če krši obveznost varovanja zaupnih podatkov, določeno v tem ali drugem zakonu,
– če huje krši poslovnik agencije,
– če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za imenovanje,
– če nastopi položaj nezdružljivosti iz prejšnjega člena, ali
– če ne opravlja svojih nalog člana sveta, določenih v tem zakonu in poslovniku agencije, ali če jih opravlja nevestno ali nestrokovno.
(2) Člane sveta predčasno razreši državni zbor na predlog vlade.
(3) Svet je pristojen za izvedbo postopka predčasne razrešitve člana sveta, ki je določen s poslovnikom agencije. Pri izvedbi postopka predčasne razrešitve ne sme sodelovati član sveta, katerega razrešitev se predlaga.
(4) Zoper odločitev o razrešitvi je dovoljen upravni spor.«.
9. člen
12.g člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.g člen
(prejemki članov sveta, senata in prekrškovnega senata)
(1) Člani sveta, senata in prekrškovnega senata so upravičeni do sejnin in povračil stroškov.
(2) Javni uslužbenci, zaposleni v agenciji, svoje delo v okviru sveta, senata in prekrškovnega senata opravljajo izven svojega rednega delovnega časa.«.
10. člen
Podnaslov »3. Skupne določbe glede sveta agencije in komisije za varstvo konkurence« se spremeni tako, da se glasi: »3. Direktor«.
12.h člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.h člen
(imenovanje, mandat in pogoji za direktorja)
(1) Direktorja imenuje državni zbor na predlog vlade. Minister, pristojen za varstvo konkurence, predlaga vladi kandidata, ki ga izbere po izvedenem javnem natečaju.
(2) Direktor je imenovan za pet let in je lahko ponovno imenovan največ enkrat po ponovno izvedenem javnem natečaju.
(3) Za direktorja je lahko imenovana samo oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– ima najmanj 10 let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak za varstvo konkurence in ima domače in/ali mednarodne izkušnje s tega področja (zlasti delovne izkušnje, objavljanje v strokovni literaturi in druge oblike strokovnega udejstvovanja na področju varstva konkurence),
– ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
– ima znanje vsaj enega tujega jezika,
– ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.
(4) Direktor mora pogoj iz pete alineje prejšnjega odstavka izpolniti najkasneje v roku treh mesecev od nastopa mandata. V kolikor direktor v roku iz prejšnjega stavka ne izpolni pogoja iz pete alineje prejšnjega odstavka, mu preneha mandat in delovno razmerje po samem zakonu.
(5) Pogoji za imenovanje direktorja se podrobneje določijo v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(6) Prijavi na javni natečaj je treba predložiti program dela in razvoja agencije za naslednje mandatno obdobje.
(7) Državni zbor glasuje o predlaganem kandidatu za direktorja v 30 dneh po vložitvi predloga. Predlagani kandidat je imenovan, če zanj glasuje večina navzočih poslancev. Če predlagani kandidat za direktorja ne dobi potrebne večine poslanskih glasov, predsednik državnega zbora o tem obvesti vlado, ki v 14 dneh sporoči predsedniku državnega zbora svojo odločitev o nadaljnjem postopku za izvolitev direktorja.«.
11. člen
12.i člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.i člen
(pristojnosti in odgovornosti direktorja)
(1) Direktor zastopa in predstavlja agencijo, vodi njeno poslovanje in organizira njeno delo.
(2) Direktor mora zagotoviti, da agencija:
– izvaja svoje pristojnosti in naloge, ki jih ima po tem ali drugem zakonu, ter
– posluje skladno s tem zakonom, ustanovitvenim aktom in poslovnikom.
(3) Direktor vodi agencijo, vodi postopke, daje pooblastila za vodenje postopkov v zadevah iz pristojnosti agencije skladno s tem zakonom ter izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, razen če ni za izdajo pravnih aktov pristojen senat skladno s tem zakonom.«.
12. člen
12.j člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.j člen
(nezdružljivost)
(1) Direktor opravlja svoj položaj na podlagi pogodbe o zaposlitvi z agencijo, ki jo z direktorjem sklene minister, pristojen za varstvo konkurence.
(2) Direktor ne more biti:
– funkcionar v izvršilni veji oblasti,
– funkcionar v zakonodajni veji oblasti,
– funkcionar v sodni veji oblasti,
– funkcionar v drugih državnih organih in lokalnih skupnostih,
– član vodstva ali organa politične stranke,
– oseba, za katero obstaja možnost konflikta med njenimi zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih uresničuje agencija.
(3) Direktor mora svoj položaj uskladiti s prejšnjim odstavkom v enem mesecu po imenovanju, v nasprotnem primeru s potekom tega roka preneha veljati sklep državnega zbora o imenovanju.«.
13. člen
12.k člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.k člen
(predčasna razrešitev direktorja)
(1) Direktor se predčasno razreši:
– če to sam zahteva,
– če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje dela,
– če krši obveznost varovanja zaupnih podatkov, določeno v tem ali drugem zakonu,
– če huje krši poslovnik agencije,
– če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za imenovanje,
– če nastopi položaj nezdružljivosti iz prejšnjega člena,
– če ne opravlja svojih nalog direktorja, določenih v tem zakonu, ali če jih opravlja nevestno ali nestrokovno, ali
– če ne opravlja svojih nalog člana sveta, določenih v tem zakonu in poslovniku agencije, ali če jih opravlja nevestno ali nestrokovno.
(2) Direktorja predčasno razreši državni zbor na predlog vlade.
(3) Svet je pristojen za izvedbo postopka predčasne razrešitve direktorja, ki je določen s poslovnikom agencije. Pri izvedbi postopka njegove predčasne razrešitve direktor ne sme sodelovati.
(4) Zoper odločitev o razrešitvi je dovoljen upravni spor.
(5) Če je direktor predčasno razrešen, vlada do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev, ne glede na določbe tega zakona, imenuje vršilca dolžnosti direktorja.«.
14. člen
12.l člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.l člen
(sodelovanje agencije pri oblikovanju politike konkurence in v mednarodnih odnosih)
(1) Agencija sodeluje pri oblikovanju politike konkurence.
(2) Agencija sodeluje v dvostranskih odnosih in mednarodnih organizacijah s področja varstva konkurence. O sodelovanju na področju varstva konkurence znotraj Evropske unije direktor tekoče obvešča svet in ministrstvo, pristojno za varstvo konkurence.«.
15. člen
Črta se podnaslov »4. Direktor agencije«
12.m člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.m člen
(nadzor nad delom in poslovanjem)
Nadzor nad delom in poslovanjem agencije, ki ga opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo konkurence, skladno z določbami zakona, ki ureja javne agencije, ne pomeni pravice vpogleda v posamezne obravnavane zadeve.«.
16. člen
Doda se podnaslov »4. Pristojnost odločanja agencije v posamičnih zadevah v upravnem postopku«.
12.n člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.n člen
(organi postopka)
(1) Organa postopka odločanja o posamičnih zadevah v upravnem postopku sta senat in predsednik senata.
(2) Predsednik in člani senata ter javni uslužbenci, zaposleni v agenciji, ki opravljajo posamezna dejanja v postopkih odločanja o posamičnih zadevah, za katere je pristojna agencija po tem zakonu, ne odgovarjajo za škodo, ki jo povzročijo strankam ali drugim osebam pri opravljanju dejanj v teh postopkih, razen če je škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti.«.
17. člen
12.o člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.o člen
(pristojnosti in sestava senata)
(1) Senat sestavljajo vsi člani sveta, od katerih je eden predsednik senata. Predsednik senata za odločanje v posamični zadevi se določi na način, določen v poslovniku agencije.
(2) Senat odloča o posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije v upravnem postopku, v katerih se po tem zakonu izdajo akti, s katerimi se postopek pred agencijo konča.
(3) Postopek do izdaje odločbe vodi javni uslužbenec, zaposlen v agenciji, ki izpolnjuje pogoje za vodenje postopka in ga za to pooblasti direktor. Javni uslužbenec, ki je vodil postopek, predloži senatu pisno poročilo in predlog odločbe.«.
18. člen
12.p člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.p člen
(seja senata)
(1) Senat sprejema odločitve po posvetovanju z glasovanjem na seji, ki ni javna. Sejo senata skliče predsednik senata na lastno pobudo ali na zahtevo direktorja. Zahteva mora biti obrazložena.
(2) Senat veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov senata.
(3) Predsednik senata vodi posvetovanje in glasovanje ter glasuje zadnji.
(4) Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vprašanjih, ki jih postavi predsednik senata.
(5) Odločitev je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje večina članov senata. Če je izid glasovanja neodločen, odloči glas predsednika senata.«.
19. člen
12.r člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.r člen
(zapisnik o posvetovanju in glasovanju)
(1) O posvetovanju in glasovanju se sestavi poseben zapisnik.
(2) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek glasovanja in sprejeti akt.
(3) Posebna mnenja se priložijo zapisniku o posvetovanju in glasovanju, če niso vpisana v zapisniku.
(4) Zapisnik podpišejo vsi člani senata in zapisnikar.
(5) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v poseben ovitek. Vpogled v zapisnik je dovoljen samo pristojnim sodiščem, ki odločajo v postopku sodnega varstva zoper akte agencije. V tem primeru pristojno sodišče zapisnik ponovno zapre v poseben ovitek in na ovitku označi, da je zapisnik pregledalo.«.
20. člen
Doda se podnaslov »5. Pristojnost odločanja agencije v prekrškovnem postopku«.
12.s člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.s člen
(odločanje v prekrškovnem postopku)
(1) V prekrškovnem postopku odloča o posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, v katerih se izdajajo akti, s katerimi se postopek pred agencijo konča, senat treh članov (v nadaljnjem besedilu: prekrškovni senat). Na zahtevo direktorja svet imenuje za vsako posamično zadevo prekrškovni senat izmed članov sveta in javnih uslužbencev, zaposlenih v agenciji, na način, določen s poslovnikom agencije. Člani prekrškovnega senata morajo izpolnjevati pogoje po zakonu, ki ureja prekrške. Eden izmed članov prekrškovnega senata je predsednik prekrškovnega senata, ki se določi na način, določen s poslovnikom agencije.
(2) Sejo prekrškovnega senata skliče predsednik prekrškovnega senata. Prekrškovni senat sprejema odločbe po posvetovanju z glasovanjem na seji, ki ni javna. Predsednik prekrškovnega senata vodi posvetovanje in glasovanje ter glasuje zadnji.
(3) Postopek do izdaje odločbe vodi javni uslužbenec, zaposlen v agenciji, ki ima pooblastilo direktorja za vodenje postopka ter izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja prekrške. Javni uslužbenec, ki je vodil postopek, predloži senatu za odločanje pisno poročilo in predlog odločbe.
(4) Člani prekrškovnega senata ne smejo odkloniti glasovanja o vprašanjih, ki jih postavi predsednik prekrškovnega senata.
(5) Odločitev je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje večina članov prekrškovnega senata.
(6) Za odločanje v prekrškovnem postopku se uporabljajo določbe drugega odstavka 12.n člena in določbe 12.r člena tega zakona.«.
21. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 26/11) se črtajo določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka 9. člena ter 10. člen.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
Do imenovanja direktorja agencije dolžnosti direktorja agencije opravlja dosedanji direktor urada. Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z vršilcem dolžnosti direktorja agencije vlada pooblasti ministra, pristojnega za varstvo konkurence.
23. člen
(1) Vlada mora najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona uskladiti Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list RS, št. 61/11 in 105/11) z določbami tega zakona.
(2) Članom sveta agencije in članom komisije za varstvo konkurence, ki so bili imenovani na podlagi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 26/11), preneha mandat z dnem uveljavitve tega zakona.
(3) Člani sveta morajo biti imenovani najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. V prvi svet so lahko imenovani člani tudi izmed javnih uslužbencev, zaposlenih v Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence.
(4) Vlada mora vložiti predlog za vpis agencije v sodni register v enem mesecu po imenovanju sveta.
(5) Prvo konstitutivno sejo sveta skliče najstarejši član najpozneje en mesec po vpisu agencije v sodni register. Svet na svoji konstitutivni seji sprejme vse akte, ki so potrebni za delovanje agencije.
24. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-03/12-4/14
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 476-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti