Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012

Kazalo

2392. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije, stran 5798.

Na podlagi 13. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru, 112/07 in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11), se v prvem odstavku 3. člena za črko »C« doda vejica, besedilo »in D« pa se nadomesti z besedilom »D, E in F«.
2. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Glede na ugotovljeno stopnjo opremljenosti se dodeli:
+-------------------+--------------------+
|Seštevek točk   |Kategorija     |
+-------------------+--------------------+
|do 55       |razred A      |
+-------------------+--------------------+
|od 55 do 80    |razred B      |
+-------------------+--------------------+
|od 80 do 110    |razred C      |
+-------------------+--------------------+
|od 110 do 130   |razred D      |
+-------------------+--------------------+
|od 130 do 160   |razred E      |
+-------------------+--------------------+
|od 160       |razred F      |
+-------------------+--------------------+
                    .«.
3. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(Plača mladih raziskovalcev)
Pri določitvi višine sredstev za plače mladih raziskovalcev se upošteva:
– višina osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno uspešnost v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ki ureja raziskovalno dejavnost;
– da je povprečni čas usposabljanja pri nazivu mladi raziskovalec dve leti in pri nazivu mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju eno leto in pol;
– da je dodatek za povprečno delovno dobo 0,42 odstotka od osnovne plače.«.
4. člen
V drugem odstavku 23. člena se pika na koncu četrte alineje nadomesti z vejico in se dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»– E razred 0,35,
– F razred 0,35.«.
5. člen
Četrti odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pri določitvi višine sredstev za mlade raziskovalce se materialni stroški in stroški storitev financirajo v višini 60 odstotkov glede na višino, določeno za posamezno cenovno kategorijo, v ekvivalentu polne zaposlitve pri raziskovalnih programih oziroma raziskovalnih projektih. Če razpoložljiva sredstva proračuna ne zadoščajo za pokritje stroškov materiala in storitev v navedenem obsegu, se delež sorazmerno zniža.«.
6. člen
V prvem odstavku 27. člena se za črko »C« doda vejica, besedilo »in D« pa se nadomesti z besedilom »D, E in F«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Število obračunskih točk za posamezne elemente cene glede na kategorijo je:
– za izvajalce raziskovalnih programov:
+---+------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|  |ELEMENT CENE|   A|   B|   C|   D|   E|   F|
+---+------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|1. |Plača    | 121,65| 121,65| 121,65| 121,65| 121,65|121,65|
+---+------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|2. |Prispevki  | 19,56| 19,56| 19,56| 19,56| 19,56| 19,56|
+---+------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|3. |Materialni | 33,94| 47,87| 63,66| 79,64| 94,90|110,14|
|  |stroški in |    |    |    |    |    |   |
|  |storitve  |    |    |    |    |    |   |
+---+------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|4. |Amortizacija|  9,64| 17,90| 30,34| 40,29| 50,53| 60,77|
+---+------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|  |Obračunske | 184,79| 206,98| 235,21| 261,14| 286,64|312,12|
|  |točke    |    |    |    |    |    |   |
+---+------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
– za izvajalce raziskovalnih projektov:
+---+------------+--------+------+-------+-------+-------+------+
|  |ELEMENT CENE|    A|   B|   C|   D|   E|   F|
+---+------------+--------+------+-------+-------+-------+------+
|1. |Plača    | 107,39|107,39| 107,39| 107,39| 107,39|107,39|
+---+------------+--------+------+-------+-------+-------+------+
|2. |Prispevki  |  17,31| 17,31| 17,31| 17,31| 17,31| 17,31|
+---+------------+--------+------+-------+-------+-------+------+
|3. |Materialni |  33,94| 47,87| 63,66| 79,64| 94,90|110,14|
|  |stroški in |    |   |    |    |    |   |
|  |storitve  |    |   |    |    |    |   |
+---+------------+--------+------+-------+-------+-------+------+
|4. |Amortizacija|  9,64| 17,90| 30,34| 40,29| 50,53| 60,77|
+---+------------+--------+------+-------+-------+-------+------+
|  |Obračunske | 168,28|190,47| 218,70| 244,63| 270,13|295,61|
|  |točke    |    |   |    |    |    |   |
+---+------------+--------+------+-------+-------+-------+------+
– za izvajalce infrastrukturnih programov:
+----+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+
|  |ELEMENT CENE|   A|   B|   C|  D|   E|   F|
+----+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+
|1. |Plača    |68,02 | 68,02| 68,02|68,02| 68,02| 68,02|
+----+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+
|2. |Prispevki  |10,97 | 10,97| 10,97|10,97| 10,97| 10,97|
+----+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+
|  |Obračunske | 78,99| 78,99| 78,99|78,99| 78,99| 78,99|
|  |točke    |    |    |    |   |    |    |
+----+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+
                               .«.
7. člen
V naslovu 30. člena se za besedo »odličnosti« doda besedilo »in večstranskih projektov«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za določanje obsega sredstev za raziskovalne projekte centrov odličnosti, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ter za določanje obsega sredstev za večstranske mednarodne raziskovalne projekte, ki se sofinancirajo prek mednarodnih organizacij in konzorcijev v okviru Evropske unije in se zanje upoštevajo nacionalna pravila, se uporablja povprečna cena ekvivalenta polne zaposlitve za cenovno kategorijo raziskovalnega projekta cenovne kategorije D.«.
PREHODNE DOLOČBE
8. člen
(Vrednost obračunske točke za leto 2012)
Vrednost obračunske točke za leto 2012 znaša 278,92 eura.
9. člen
(Določitev cenovnih kategorij)
(1) Za programe oziroma projekte, ki so ob uveljavitvi te uredbe že uvrščeni v cenovno kategorijo, se za leto 2011 cenovna kategorija ne spremeni.
(2) Za programe oziroma projekte, ki potekajo v letu 2012 in so skladno s to uredbo razvrščeni v cenovne kategorije, se zniža višina sofinanciranja za leto 2012 za en cenovni razred. Ukrep znižanja cenovnih razredov ostane do izteka obdobja, določenega za izvajanje posameznega programa oziroma projekta.
(3) Cenovne kategorije se ne znižajo pri projektih ciljnih raziskovalnih programov.
(4) Znižanje cenovnih kategorij v programu mladih raziskovalcev se izvede prvi dan naslednjega meseca po uveljavitvi te uredbe.
(5) Če se v letu 2012 in nadaljnjih letih za že potekajoče raziskovalne programe oziroma raziskovalne projekte na predlog izvajalca cenovna kategorija spremeni, se sprememba kategorije opravi tako, da se ohrani finančni obseg financiranja. Pri pretvorbi se upošteva obseg sredstev po izvedenem znižanju cenovnih kategorij. Zaokrožitve se opravijo na celo raziskovalno uro, pri pretvorbi v ekvivalent polne zaposlitve pa na dve decimalni mesti natančno.
10. člen
(Zamik uporabe)
3. in 5. člen te uredbe se začneta uporabljati prvi dan naslednjega meseca po uveljavitvi te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
11. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-5/2012
Ljubljana, dne 19. julija 2012
EVA 2012-3330-0077
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti