Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012

Kazalo

2384. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah, stran 5781.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10), Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica, na predlog Vrtca Ribnica, na 11. redni seji dne 12. 7. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah
1. člen
Cene dnevnih programov v Vrtcu Ribnica od 1. septembra 2012 znašajo mesečno na otroka:
1. prvo starostno obdobje od 1. do 3. leta 458,70 EUR
2. drugo starostno obdobje od 3. do 6. leta 332,72 EUR.
2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znašajo 23,55 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Ribnica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje dva tedna pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
Za rezervacijo starši plačajo 50 % od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Ribnica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica, št. 602-0010/2010 z dne 21. 12. 2010 (Uradni list RS, št. 106/10), ki se uporablja do začetka uporabe tega sklepa.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2012.
Št. 602-0006/2012
Ribnica, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.