Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012

Kazalo

2383. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, članom svetov krajevnih skupnosti, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter župana, stran 5781.

Na podlagi določb Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 8/10 Odl. US: U-I-244/08-14, 13/10, 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 50/10 Odl. US: U-I-266/08-12, 59/10, 85/10), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08), 3. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93 in 18/94), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06 Skl. US: U-I-60/06-12, 1/07 Odl. US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/07), Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 40/12) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 11. redni seji dne 12. 7. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, članom svetov krajevnih skupnosti, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter župana
1. člen
V Pravilniku o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, članov svetov krajevnih skupnosti, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter župana (Uradni list RS, št. 106/10 in 24/12) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2012
Ribnica, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.