Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012

Kazalo

2382. Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice, stran 5780.

Na podlagi 2. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – Odl.US), 9. in 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 7/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 54. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) ter 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 11. redni seji dne 12. 7. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji, merila in kriteriji za sofinanciranje obnove fasad stavb (v nadaljevanju: projekti) v starem mestnem jedru Ribnice. Sredstva za sofinanciranje projektov na področju obnove fasad stavb v Občini Ribnica se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje obnove fasad stavb, ki se nahajajo znotraj območja kulturnega in zgodovinskega spomenika, določenega z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Ribnice za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št. 21/93).
3. člen
Sredstva, za sofinanciranje obnove fasad stavb v starem mestnem jedru, so namenjena k spodbujanju razvoja in oživljanja starega mestnega jedra v smislu urejenosti zunanjega videza mesta, vzdrževanja in ohranjanja kulturne dediščine.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Upravičenci do sredstev so lastniki objektov na območju starega mestnega jedra Ribnice ali investitorji, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na objektu na območju starega mestnega jedra Občine Ribnica.
V primeru etažnih lastnikov morajo biti prosilci vsi etažni lastniki v stavbi in jih mora zastopati upravnik ali druga fizična oziroma pravna oseba z ustreznim pooblastilom.
Upravičenci, ki s svojimi projekti kandidirajo za proračunska sredstva na tem razpisu, ne smejo kandidirati z istimi projekti na drugih razpisih Občine Ribnica.
5. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev vlagateljem poteka po naslednjem zaporedju:
a) priprava in objava javnega razpisa za zbiranje projektov;
b) zbiranje projektov;
c) ocenjevanje prispelih projektov;
d) obravnava projektov in izbor;
e) obveščanje vlagateljev o odločitvi;
f) sklepanje pogodb;
g) spremljanje pogodb in namenske porabe sredstev iz proračuna.
6. člen
Sofinanciranje projektov poteka po postopku javnega razpisa, ki ga potrdi župan. Javni razpis se objavi na spletni strani občine in na krajevno običajen način.
Objava javnega razpisa mora določati najmanj:
– navedbo naročnika – občine (naslov in drugi podatki);
– namen razpisa;
– upravičence do razpisanih sredstev;
– upravičen strošek;
– višino razpoložljivih finančnih sredstev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji;
– zahtevano dokumentacijo;
– rok za prijavo in način oddaje vlog;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
– priloge, ki jih morajo vlagatelji priložiti;
– osnovne podatke, ki jih morajo navesti vlagatelji v vlogi;
– višino sofinanciranja projekta oziroma investicije.
Vlagatelji oddajo vlogo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije javnega razpisa. Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava.
7. člen
Župan Občine Ribnica imenuje strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki vodi postopek izvedbe javnega razpisa.
Komisija po preteku razpisanega roka pristopi k odpiranju prispelih vlog. Vloga mora vsebovati vse sestavine in izpolnjevati vse pogoje določene z javnim razpisom in tem pravilnikom.
Vloga, ki jo je prosilec poslal po preteku razpisnega roka, je prepozna in se jo zapečateno vrne pošiljatelju.
Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna vlagatelja pozove, da jo v roku 8 dni dopolni. Kolikor vlagatelj vloge ne dopolni se vloga kot nepopolna zavrže s sklepom.
Po pregledu popolnih vlog jih komisija oceni v skladu z merili in pogoji iz tega pravilnika in javnega razpisa iz 6. člena tega pravilnika, ter pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki ga potrdi župan Občine Ribnica.
8. člen
Po potrditvi predloga razdelitve sredstev, pristojna služba izda odločbo, ki je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju projektov z izbranimi vlagatelji.
9. člen
Obvezna vsebina pogodbe:
– naziv, naslov, davčna številka ter matična številka občine;
– naziv, naslov, davčna številka, matična številka ter številka računa upravičenca, na katerega se sredstva nakazujejo;
– namen, za katerega se namenjajo sredstva proračuna, oziroma projekt, ki se sofinancira;
– višina dodeljenih sredstev in način izplačevanja;
– nadzor nad izvajanjem projekta in porabo sredstev;
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe le-teh;
– druga določila, pomembna za sofinanciranje projekta.
10. člen
Pogoji za sodelovanje na razpisu so:
– stavba se nahaja znotraj območja kulturnega in zgodovinskega spomenika, določenega z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Ribnice za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št. 21/93);
– pridobljeni kulturno-varstveni pogoji;
– pridobljeno kulturno-varstveno soglasje;
– popis del predvidene investicije pripravljen s strani pooblaščenega inženirja (IZS, ZAPS);
– predračunska vrednost predvidene investicije (v EUR) pripravljena s strani gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti.
Merilo za dodelitev točk bo predstavljala finančna vrednost investicije, energetska učinkovitost in namembnost objekta, kar bo podrobneje določeno v javnem razpisu.
Vrednost posameznih projektov bo izražena v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej, ko so ovrednoteni projekti, v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega projekta bo odvisna od skupnega števila doseženih točk in vrednosti točke.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
11. člen
Vlagatelji so dolžni izvajati projekte v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi, ter o izvedbi redno sprotno poročati. Občina Ribnica lahko od vlagateljev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov.
Namensko uporabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska uprava.
12. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
V. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 077-0007/2012-2
Ribnica, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.