Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012

Kazalo

2379. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper, stran 5764.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper
Št. 610-73/2009
Koper, dne 20. julija 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – Odl. US) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. julija 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper
1. člen
Besedilo 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper (Uradne objave, št. 10/04) se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
R 91.020  Dejavnost muzejev      
 
R 91.012  Dejavnost arhivov      
 
R 91.030  Varstvo kulturne dediščine 
 
R 91.011  Dejavnost knjižnic     
 
R 90.030  Umetniško ustvarjanje    
 
R 90.040  Obratovanje objektov za   
      kulturne prireditve     
 
R 93.290  Druge nerazvrščene     
      dejavnosti za prosti čas  
 
C 18.120  Drugo tiskanje       
 
C 18.130  Priprava za tisk in objavo 
 
C 18.140  Knjigoveštvo in sorodne   
      dejavnosti         
 
C 18.200  Razmnoževanje posnetih   
      nosilcev zapisa       
 
G 47.621  Trgovina na drobno s    
      časopisi in revijami    
 
G 47.782  Trgovina na drobno v    
      specializiranih prodajalnah 
      z umetniškimi izdelki    
 
G 47.790  Trgovina na drobno v    
      prodajalnah z rabljenim   
      blagom           
 
G 47.910  Trgovina na drobno po pošti 
      ali po internetu      
 
G 47.990  Druga trgovina na drobno  
      zunaj prodajaln, stojnic in 
      tržnic           
 
H 49.410  Cestni tovorni promet    
 
J 58.110  Izdajanje knjig       
 
J 58.130  Izdajanje časopisov     
 
J 58.140  Izdajanje revij in druge  
      periodike          
 
J 58.190  Drugo založništvo      
 
J 62.020  Svetovanje o računalniških 
      napravah          
      in programih        
 
J 62.030  Upravljanje računalniških  
      naprav           
      in sistemov         
 
J 62.090  Druge z informacijsko    
      tehnologijo in       
      računalniškimi storitvami  
      povezane dejavnosti     
 
J 63 110  Obdelovanje podatkov in s  
      tem povezane dejavnosti   
 
J 63.120  Obratovanje spletnih    
      portalov          
 
L 68.320  Upravljanje nepremičnin za 
      plačilo           
      ali po pogodbi       
 
M 72.200  Raziskovalna in razvojna  
      dejavnost na področju    
      družboslovja in humanistike 
 
M 73.110  Dejavnost oglaševalskih   
      agencij           
 
M 74.100  Oblikovanje, aranžerstvo,  
      dekoraterstvo        
 
M 74.300  Prevajanje in tolmačenje  
 
M 74.900  Druge nerazvrščene strokovne
      in tehnične dejavnosti   
 
M 74.200  Fotografska dejavnost    
 
N 77.220  Dajanje videokaset in plošč 
      v najem           
 
N 77.290  Dajanje drugih izdelkov za 
      široko rabo         
      v najem in zakup      
 
N 77.330  Dajanje pisarniške opreme in
      računalniških naprav v najem
      in zakup          
 
N 82.190  Fotokopiranje, priprava   
      dokumentov in druge     
      posamične pisarniške    
      dejavnosti         
 
N 82.300  Organiziranje razstav,   
      sejmov, srečanj       
 
P 85.590  Drugje nerazvrščeno     
      izobraževanje,       
      izpopolnjevanje in     
      usposabljanje        
 
S 94.999  Dejavnost drugje      
      nerazvrščenih članskih   
      organizacij.«.
2. člen
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Muzej z občinami, za katere opravlja javno službo na področju premične kulturne dediščine, lahko za opravljanje dodatnih dogovorjenih nalog sklene pogodbe, s katerimi določi medsebojne obveznosti.«
3. člen
V drugem odstavku 11. člena se črta besedilo »in strokovno delo«.
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja v primeru odsotnosti ali zadržanosti nadomešča pomočnik direktorja.«
4. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja muzeja je lahko imenovan, kdor poleg zakonsko določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetno, visoko strokovno ali višjo izobrazbo družboslovne smeri;
– znanje italijanskega jezika na višji ravni;
– najmanj tri leta delovnih izkušenj.«
5. člen
V prvem odstavku 14. člena se črta sedemnajsta alinea.
Dosedanje osemnajsta do enaindvajseta alinea postanejo sedemnajsta do dvajseta alinea.
V drugem odstavku se beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »desete« pa se doda besedilo »in dvanajste«.
6. člen
Za 17. členom se doda nov podnaslov »Pomočnik direktorja«.
Doda se nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
Pomočnik direktorja opravlja strokovne naloge s področja delovanja zavoda v skladu z navodili direktorja.
Pomočnika direktorja imenuje in razrešuje direktor izmed strokovnih delavcev zaposlenih v zavodu ob soglasju sveta zavoda.
Mandat pomočnika direktorja je vezan na mandat direktorja. Po izteku mandata je lahko ponovno imenovan.«
7. člen
V 18. členu se v tretjem odstavku dodata nov drugi in tretji stavek, ki se glasita: »Na konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Konstitutivno sejo skliče direktor zavoda najkasneje v roku 30 dni po imenovanju članov sveta.«
Besedilo petega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik sveta zavoda je dolžan sklicati sejo sveta, če to zahtevajo najmanj trije člani sveta ali direktor zavoda. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku 15 dni od prejema pisne zahteve, jo lahko skliče in vodi direktor zavoda.«
8. člen
V prvem odstavku 19. člena se črta besedilo »izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev«.
9. člen
V 20. členu se za enajsto alineo doda nova dvanajsta alinea, ki se glasi:
»– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi pomočnika direktorja;«.
Dosedanja dvanajsta alinea postane trinajsta.
10. člen
V 22. členu se črta besedilo drugega odstavka.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-73/2009
Koper, dne 19. julija 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla costituzione dell’ente pubblico Museo regionale di Capodistria
N. 610-73/2009
Capodistria, 20 luglio 2012
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta uff. della RS, n. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45I/94 – sentenza della CC, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC e 127/06 – ZJZP), per effetto della Legge sull’attuazione del pubblico interesse nel campo della cultura (Gazzetta uff. della RS, n. 77/07 – ZUJIK – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 e 100/11 – sentenza della CC) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 luglio 2012, ha approvato il seguente
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla costituzione dell’ente pubblico Museo regionale di Capodistria
Articolo 1
Il testo dell’articolo 8 del Decreto sulla costituzione dell’ente pubblico Museo regionale di Capodistria è modificato e recita come segue:
“I compiti svolti dall’ente, definiti nel precedente articolo, sono classificati in conformità con l’Ordinanza sulla classificazione standardizzata delle attività (Gazzetta uff. della RS, n. 69/07 e 17/08) come segue:
R 91.020  Attivita museale      
 
R 91.012  Attivita archivistica    
 
R 91.030  Tutela del patrimonio    
      culturale          
 
R 91.011  Attivita bibliotecaria   
 
R 90.030  Creazione artistica     
 
R 90.040  Gestione di ambienti adibiti
      alle manifestazioni     
      culturali          
 
R 93.290  Altre attivita ricreative  
      non classificabili     
      altrimenti         
 
C 18.120  Altri servizi di stampa   
 
C 18.130  Preparazioni preliminari  
      alla stampa ed alla     
      pubblicazione        
 
C 18.140  Rilegatura e servizi    
      connessi          
 
C 18.200  Riproduzione di supporti  
      registrati         
 
G 47.621  Commercio al dettaglio di  
      giornali e riviste     
 
G 47.782  Commercio al dettaglio in  
      esercizi specializzati in  
      articoli artistici     
 
G 47.790  Commercio al dettaglio in  
      negozi con articoli usati  
 
G 47.910  Commercio al dettaglio per 
      corrispondenza o via    
      internet          
 
G 47.990  Altro commercio al dettaglio
      ai mercati e sulle     
      bancarelle         
 
H 49.410  Trasporto merci su strada  
 
J 58.110  Pubblicazione di libri   
 
J 58.130  Pubblicazioni di giornali  
 
J 58.140  Pubblicazione di riviste ed 
      altri periodici       
 
J 58.190  Altri servizi editoriali  
 
J 62.020  Consulenza in merito ai   
      supporti e programmi    
      informatici         
 
J 62.030  Gestione di supporti e   
      sistemi informatici     
 
J 62.090  Altre attivita connesse alla
      tecnologia dell'informazione
      ed ai servizi informatici  
 
J 63 110  Elaborazione dati ed altre 
      attivita connesse      
 
J 63.120  Gestione di portali web   
 
L 68.320  Gestione di immobili a   
      pagamento o per contratto  
 
M 72.200  Attivita di ricerca e di  
      sviluppo nel campo     
      umanistico e nel settore  
      delle scienze sociali    
 
M 73.110  Attivita pubblicitaria   
 
M 74.100  Servizi di design,     
      decorazione ed allestimento 
 
M 74.300  Traduzione ed        
      interpretazione       
 
M 74.900  Altre attivita tecniche e  
      professionali non      
      classificabili altrimenti  
 
M 74.200  Attivita fotografica    
 
N 77.220  Noleggio di videocassette e 
      dischi           
 
N 77.290  Noleggio e leasing di altri 
      beni per uso personale   
 
N 77.330  Noleggio e leasing di    
      attrezzature d’ufficio ed  
      informatiche        
 
N 82.190  Fotocopiatura, preparazione 
      di documenti ed altre    
      specifiche attivita     
      d'ufficio          
 
N 82.300  Organizzazione di mostre,  
      fiere e convegni      
 
P 85.590  Altri servizi di istruzione 
      e formazione non      
      classificabili altrimenti  
 
S 94.999  Attivita di organizzazioni 
      associative non       
      classificabili altrimenti.”
Articolo 2
Nell’articolo 9 si aggiunge un nuovo secondo comma che recita come segue:
“Il museo ha la facoltà di stipulare contratti con i comuni per i quali svolge il servizio pubblico nel settore dei beni culturali mobili, in caso di eseguimento di concordati compiti aggiuntivi. In tali contratti vanno definiti i doveri reciproci delle parti.”
Articolo 3
Nel secondo comma dell’articolo 11 si depenna il testo “l’attività professionale nonché”.
Il testo del quarto comma è modificato e recita come segue:
“In caso di assenza, il direttore viene sostituito dall’assistente del direttore.”
Articolo 4
Il testo dell’articolo 13 è modificato e recita come segue:
“Può svolgere la carica del direttore chi, oltre a possedere i requisiti generali richiesti dalla relativa legge, adempie anche le seguenti condizioni:
– titolo di studio universitario, di scuola superiore professionale (visoko strokovno izobrazbo) o di scuola superiore (višjo izobrazbo) d’indirizzo umanistico;
– conoscenza della lingua italiana ad un livello superiore
– almeno tre anni d’esperienza lavorativa.”
Articolo 5
Nel primo comma dell’articolo 14 si depenna il diciassettesimo alinea.
Gli attuali alinea da 18 a 21 diventano gli alinea da 17 a 20.
Nel secondo comma si sostituisce la parola “in” con una virgola, mentre dopo la parola “decimo” si aggiunge il testo “e dodicesimo”.
Articolo 6
Dopo l’articolo 17 si aggiunge il nuovo sottotitolo “Assistente del direttore”.
Si aggiunge un nuovo articolo 17.a che recita come segue:
“Articolo 17.a
L’assistente del direttore svolge compiti professionali inerenti alla sfera di attività dell’ente in conformità con le istruzioni fornitegli dal direttore.
L’assistente del direttore è nominato e revocato dal direttore con il consenso del consiglio dell’ente. L’assistente è scelto dal direttore tra il personale professionale.
Il mandato dell’assistente del direttore è legato al mandato del direttore. Dopo la scadenza del mandato egli può essere rinominato.”
Articolo 7
Nel terzo comma dell’articolo 18 si aggiungono una seconda e terza frase che recitano come segue:
“Durante la seduta costitutiva i membri del consiglio eleggono il presidente ed il suo vice, scegliendo tra i propri membri. La seduta costitutiva è convocata dal direttore dell’ente entro 30 giorni dalla nomina dei membri del consiglio.”
Il testo del quinto comma è modificato e recita come segue:
“Il presidente del consiglio dell’ente è tenuto a convocare la seduta del consiglio qualora ciò venisse richiesto da almeno tre membri del consiglio o dal direttore dell’ente. Qualora il presidente del consiglio non convocasse la seduta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, essa può essere convocata e presieduta dal direttore dell’ente.”
Articolo 8
Nel primo comma dell’articolo 19 si depenna il testo “scelti tra gli esperti del settore d’attività dell’ente pubblico, delle finanze e degli affari legali”.
Articolo 9
Nell’articolo 20 si aggiunge in seguito all’undicesimo alinea un nuovo dodicesimo alinea che recita:
“– esprime il proprio consenso in merito alla nomina ed alla revoca dell’assistente del direttore;”
L’attuale dodicesimo alinea diventa il tredicesimo.
Articolo 10
Nell’articolo 22 si depenna il testo del secondo comma.
L’attuale terzo comma diventa il secondo.
Articolo 11
Il presente decreto assume efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 610-73/2009
Capodistria, 19 luglio 2012
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.