Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012

Kazalo

2378. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2012, stran 5759.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2012
Št. 410-167/2011
Koper, dne 20. julija 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in 110/11 – ZDIU12) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. julija 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Koper za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/11), se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu rebalansa proračuna se sredstva razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti znašajo:
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|A.  |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |   v EUR|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|KONTO |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 64.873.603|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       | 51.215.824|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  | 39.448.446|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |700  |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     | 25.863.282|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |703  |DAVKI NA PREMOŽENJE         | 12.335.464|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |704  |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  | 1.249.700|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI          | 11.767.378|
|   |   |(710+711+712+713+714)        |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |710  |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  | 6.308.103|
|   |   |PREMOŽENJA              |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |711  |TAKSE IN PRISTOJBINE         |   33.000|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |712  |GLOBE IN DENARNE KAZNI        |  220.000|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |713  |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV|   15.800|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |714  |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       | 5.190.475|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)    | 9.202.800|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |720  |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV| 2.652.300|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |722  |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   | 6.550.500|
|   |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA      |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730)        |   60.755|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |730  |PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH|   60.755|
|   |   |PRAVNIH OSEB             |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI         | 3.768.983|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |740  |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    | 2.545.799|
|   |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ      |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |741  |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ| 1.223.184|
|   |   |SREDSTEV PRORAČUNA EU        |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|78  |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  |  625.241|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |787  |PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH |  625.241|
|   |   |INSTITUCIJ              |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 64.534.107|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 11.072.499|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |400  |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  | 3.478.798|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |401  |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |  557.749|
|   |   |VARNOST               |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |402  |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     | 5.532.499|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |403  |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       | 1.404.453|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |409  |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |   99.000|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  | 28.612.803|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |410  |SUBVENCIJE              | 3.372.430|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |411  |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      | 10.582.292|
|   |   |GOSPODINJSTVOM            |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |412  |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM | 2.537.870|
|   |   |IN USTANOVAM             |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |413  |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    | 12.120.211|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     | 20.886.803|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |420  |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 20.886.803|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       | 3.962.002|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |431  |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |  745.113|
|   |   |FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU     |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |432  |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM | 3.216.889|
|   |   |UPORABNIKOM             |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |  339.496|
|   |   |(I. – II.)              |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|B.  |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|75  |IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |  160.000|
|   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)|      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |751  |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |   50.000|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |752  |SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA      |  110.000|
|   |   |PRIVATIZACIJE            |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|44  |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |     0|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |440  |DANA POSOJILA            |     0|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |441  |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |     0|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |  160.000|
|   |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |      |
|   |   |V.)                 |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|C.  |   |RAČUN FINANCIRANJA          |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|50  |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)          |     0|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |500  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |     0|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|55  |VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)        | 2.000.000|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |550  |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       | 2.000.000|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  | –1.500.504|
|   |   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)** |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    | –2.000.000|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-  |  -339.496|
|   |   |IX.) = III. *            |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
2. člen
Doda se nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
Javno podjetje Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. se skladno s 10.g členom Zakona o financiranju občin v letu 2012 lahko zadolži do skupne višine 1.500.000,00 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-167/2011
Koper, dne 19. julija 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulla revisione del bilancio di previsione del Comune cittá di Capodistria per l'anno 2012
N. 410-167/2011
Capodistria, 20 luglio 2012
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (G.U. della RS, n.. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle finanze pubbliche (G.U. della RS n. 11/11 – ZJF-UPB4 e 110/11 – ZDIU12) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 luglio 2012, ha approvato il seguente
D E C R E T O
sulla revisione del bilancio di previsione del Comune cittá di Capodistria per l'anno 2012
Articolo 1
L’articolo 2 del Decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2012 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 108/11) è modificato e recita come segue:
“Nella parte generale della revisione del bilancio di previsione i fondi sono ripartiti in armonia con i titoli di sotto riportati, i cui rispettivi valori ammontano:
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|A.   |   |QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO   |   in EUR|
|    |   |DELLE ENTRATE E DELLE SPESE     |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|CONTO |I.  |QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE   | 64.873.603|
|    |   |(70+71+72+73+74+78)         |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |   |ENTRATE CORRENTI (70+71)       | 51.215.824|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|70   |   |ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706) | 39.448.446|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |700 |IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI  | 25.863.282|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |703 |IMPOSTE PATRIMONIALI         | 12.335.464|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |704 |IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI   | 1.249.700|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|71   |   |ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       | 11.767.378|
|    |   |(710+711+712+713+714)        |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |710 |PARTECIPAZIONE AI PROFITTI ED ALLE  | 6.308.103|
|    |   |ENTRATE PATRIMONIALI         |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |711 |TASSE E CONTRIBUTI          |   33.000|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |712 |SANZIONI PECUNIARIE         |  220.000|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |713 |NTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI |   15.800|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |714 |ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    | 5.190.475|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|72   |   |ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE   | 9.202.800|
|    |   |(720+722)              |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |720 |ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI  | 2.652.300|
|    |   |BENI STRUMENTALI           |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |722 |ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI  | 6.550.500|
|    |   |TERRENI E DEL PATRIMONIO       |      |
|    |   |IMMATERIALE             |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|73   |   |DONAZIONI RICEVUTE (730)       |   60.755|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |730 |DONAZIONI ED ELARGIZIONI DA PERSONE |   60.755|
|    |   |GIURIDICHE NAZIONALI         |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|74   |   |ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI  | 3.768.983|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |740 |TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI | 2.545.799|
|    |   |FINANZIARI PUBBLICI         |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |741 |FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELLO  | 1.223.184|
|    |   |STATO E DAL BILANCIO DELL’UE     |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|78   |   |FONDI COMUNITARI           |  625.241|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |787 |FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI |  625.241|
|    |   |COMUNITARIE             |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |II. |TOTAL ESPESE (40+41+42+43)      | 64.534.107|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|40   |   |SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409) | 11.072.499|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |400 |SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL    | 3.478.798|
|    |   |PERSONALE              |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |401 |CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI |  557.749|
|    |   |DI LAVORO              |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |402 |SPESE PER BENI E SERVIZI       | 5.532.499|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |403 |SPESE PER INTERESSI IN AMBITO    | 1.404.453|
|    |   |NAZIONALE              |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |409 |FONDI ACCANTONATI PER LA RISERVA   |   99.000|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|41   |   |STANZIAMENTI CORRENTI        | 28.612.803|
|    |   |(410+411+412+413)          |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |410 |SOVVENZIONI             | 3.372.430|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |411 |SOVVENZIONI A FAVORE DEI SINGOLI E  | 10.582.292|
|    |   |DELLE FAMIGLIE            |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |412 |TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE   | 2.537.870|
|    |   |DELLE ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON –  |      |
|    |   |PROFIT                |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |413 |ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN   | 12.120.211|
|    |   |AMBITO NAZIONALE           |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|42   |   |SPESE DI FINANZIAMENTO DEGLI     | 20.886.803|
|    |   |INVESTIMENTI (420)          |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |420 |ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI    | 20.886.803|
|    |   |STRUMENTALI             |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|43   |   |TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI    | 3.962.002|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |431 |TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A   |  745.113|
|    |   |FAVORE DELLE PERSONE FISICHE     |      |
|    |   |E GIURIDICHE CHE NON SONO      |      |
|    |   |UTILIZZATORI DEL BILANCIO      |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |432 |TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A   | 3.216.889|
|    |   |FAVORE DEGLI UTILIZZATORI DEL    |      |
|    |   |BILANCIO               |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |III. |AVANZO (DISAVANZO) (I. – II.)    |  339.496|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|B.   |   |CONTO CREDITI E INVESTIMENTI     |      |
|    |   |FINANZIARI              |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|75   |IV. |RIMBORSO DI CREDITI ED ALIENAZIONE  |  160.000|
|    |   |DI QUOTE IN CAPITALE (751+752)    |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |751 |VENDITA DI QUOTE IN CAPITALE     |   50.000|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |752 |RICAVATO IN SEGUITO ALLA       |  110.000|
|    |   |PRIVATIZZAZIONE           |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|44   |V.  |CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO  |     0|
|    |   |DI QUOTE IN CAPITALE (440+441)    |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |440 |CONCESSIONE DI PRESTITI       |     0|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|441  |   |AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE     |     0|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |VI. |PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI    |  160.000|
|    |   |CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE   |      |
|    |   |IN CAPITALE (IV. – V.)        |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|C.   |   |CONTO FINANZIARIO          |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|50   |VII. |INDEBITAMENTO (500)         |     0|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |500 |INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE  |     0|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|55   |VIII.|RIMBORSI DEI DEBITI (550)      | 2.000.000|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |550 |RIMBORSI DEI DEBITI ASSUNTI IN    | 2.000.000|
|    |   |AMBITO NAZIONALE           |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |IX. |INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI | –1.500.504|
|    |   |CASSA (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**  |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |X.  |INDEBITTAMENTO NETTO (VII. – VIII.) | –2.000.000|
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
|    |XI. |FINANZIAMENTO NETTO (VI.+ VII.-   |  –339.496|
|    |   |VIII.- IX.) = III. *         |      |
+-------+-----+-------------------------------------+-----------+
Articolo 2
Si aggiunge un nuovo articolo 16.a che recita come segue:
“Articolo 16.a
In conformità con la Legge sul finanziamento dei comuni nell’anno 2012, l’azienda pubblica Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. ha la facoltà di contrarre prestiti fino ad un massimo di 1.500.000,00 EUR.“
Articolo 3
Il presente decreto assume efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-167/2011
Capodistria, 19 luglio 2012
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.