Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012

Kazalo

2374. Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, stran 5747.

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF), Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 67/08) in Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08) sta Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu na 20. seji dne 27. 6. 2012 in Upravni odbor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu na 27. seji dne 27. 6. 2012 sprejela naslednje
S P R E M EM B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
1. člen
V Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08) se v tretji odstavek 1. člena doda:
»Skrajšano ime v angleškem jeziku: FIS.«
2. člen
2. člen Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08) se spremeni, tako da se glasi:
»Sedež FIŠ je v Novem mestu, Ulica talcev 3.«
3. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) FIŠ izvaja nacionalni program raziskovalnega in razvojnega dela ter nacionalni program visokega šolstva na področju družboslovja in računalništva. Glavni področji delovanja FIŠ po ICSED klasifikaciji sta družbene vede (31) in računalništvo (48).«
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»FIŠ izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe 1., 2. in 3. stopnje, študijske programe za izpopolnjevanje, transnacionalno izobraževanje in skupne študijske programe.«.
5. člen
V 9. členu se doda alineja: »Svet zaupnikov.«
6. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru daljše odsotnosti dekan FIŠ pisno pooblasti enega izmed prodekanov FIŠ za nadomeščanje ter v pooblastilu določi obseg nadomeščanja. V primeru, da dekan zaradi nepredvidljivih dogodkov ne more dati pisnega pooblastila, dekana nadomešča najstarejši prodekan FIŠ.«.
7. člen
V 11. členu se spremeni četrta alineja tako, da se glasi:
»samostojno odloča o razpolaganju s sredstvi do višine, določene s predpisi o javnih naročilih za naročanje po postopku oddaje naročila male vrednosti, za razpolaganje nad tem zneskom pa mora pridobiti soglasje Upravnega odbora,«.
8. člen
V 11. členu se spremeni šesta alineja tako, da se glasi:
»na osnovi predhodnega soglasja Upravnega odbora odloča o vseh zaposlitvah in samostojno odloča o vseh pravicah in obveznostih zaposlenih,«.
9. člen
V 11. členu se dodajo naslednje alineje:
»– sprejme sistematizacijo delovnih mest,
– podeljuje diplome, nagrade in priznanja fakultete,
– ugotavlja disciplinsko odgovornost študentov in izreka ukrepe,«.
10. člen
Tretji odstavek 12. člena postane peti odstavek 15. člena.
11. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če za posamezno od zgoraj naštetih področij ni imenovan prodekan, opravlja te naloge dekan.«
Nadaljnji odstavki se ustrezno preštevilčijo.
12. člen
V prvi alineji 20. člena se dikcija »dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih« spremeni tako, da se glasi »študijskih programih 1., 2. in 3. stopnje,«.
13. člen
Zadnja alineja 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»opravlja druge naloge določene v tem statutu in druge naloge po navodilih dekana FIŠ.«.
14. člen
Zadnja alineja 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»opravlja druge naloge določene v tem statutu in druge naloge po navodilih dekana FIŠ.«.
15. člen
Zadnja alineja 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»opravlja druge naloge določene v tem statutu in druge naloge po navodilih dekana FIŠ.«.
16. člen
Prvemu odstavku 28. člena se doda naslednje besedilo:
»Če v roku pol ure po predvidenem začetku seje akademskega zbora sklepčnost ni zagotovljena, lahko akademski zbor veljavno voli, če je prisotnih vsaj tretjina članov.«
17. člen
Vse razen zadnje alineje v četrtem odstavku 31. člena se dodajo pred predzadnjo alinejo v drugi odstavek 31. člena.
Briše se četrti odstavek 31. člena.
18. člen
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Komisijo za znanstveno-raziskovalno delo sestavlja od tri do pet visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev. Prodekan, pristojen za znanstveno-raziskovalno delo, je predsednik te komisije po položaju. Vodja doktorske šole je član komisije po položaju.«
19. člen
V drugem odstavku 37. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»predlaga Senatu FIŠ ustanovitev novega ali ukinitev obstoječega inštituta, laboratorija ali centra,«.
20. člen
V drugem odstavku 47. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»Akademski zbor FIŠ se sestane najmanj enkrat letno. Sklic Akademskega zbora FIŠ lahko predlagata tudi 1/3 članov Akademskega zbora ali dekan FIŠ. V tem primeru mora biti seja sklicana v roku 14 dni, sicer lahko predlagatelj sklica sejo skliče sam.«
21. člen
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravni odbor:
– sprejema splošne akte FIŠ v skladu z zakonom, Odlokom o ustanovitvi FIŠ in Statutom,
– sprejema delovni načrt in program razvoja FIŠ ter spremlja njegovo uresničevanje,
– sprejema letni finančni načrt, letno poročilo in poslovno poročilo,
– sprejema odločitve o upravljanju premoženja iz 17. člena Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda FIŠ, nadzira upravljanje s premoženjem fakultete ter sprejema temeljne odločitve in sklepe, ki se nanašajo na to premoženje,
– odloča o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin fakultete ali opreme večje vrednosti ob predhodnem soglasju ustanovitelja,
– določa politiko glede poslovanja in porabe finančnih sredstev ter sprejema druge odločitve v zvezi z materialnim in finančnim poslovanjem fakultete,
– daje predhodno soglasje za vse zaposlitve na FIŠ,
– daje ustanovitelju in dekanu predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– daje mnenje senatu o vprašanjih, ki imajo za posledico porabo finančnih sredstev,
– sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,
– na predlog dekana sprejema odločitev o višini šolnin za izredni študij in drugih prispevkov za študij na FIŠ,
– odloča o prošnjah študentov za oprostitev plačila šolnin in drugih prispevkov za študij oziroma odloča o plačevanju v obrokih,
– na predlog dekana sprejema cenik storitev FIŠ, ki niso financirane iz proračuna RS,
– sprejema poslovnik o svojem delu,
– sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem FIŠ.«.
22. člen
V prvi odstavek 56. člena se doda alineja: »oblikuje mnenje o kandidatih za dekana,«.
23. člen
Doda se nov 56.a člen, ki se glasi:
»(1) Svet zaupnikov je posvetovalno telo fakultete, ki šteje od 10 do 20 članov. Svet zaupnikov sestavljajo predstavniki gospodarstva, družbenih organizacij in lokalnih skupnosti v regiji ter diplomantov in doktorandov fakultete.
(2) Svet zaupnikov imenuje Senat fakultete na predlog članov Akademskega zbora. Svet zaupnikov izvoli predsednika/-co in podpredsednika/-co Sveta zaupnikov.
(3) Člani, predsednik in podpredsednik Sveta zaupnikov so imenovani za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.«
24. člen
Doda se nov 56.b člen, ki se glasi:
»Svet zaupnikov lahko oblikuje mnenje k dogovorom, sporazumom in projektom, sklenjenimi med zavodom in gospodarstvom, družbenimi organizacijami ter lokalnimi skupnostmi, daje mnenje pri oblikovanju kakovostnih in konkurenčnih študijskih programov ter izvajanju aplikativnih projektov ter daje nasvete Senatu, dekanu in Upravnemu odboru o vprašanjih, povezanih z delovanjem in področjem dela fakultete.«
25. člen
Doda se nov 56.c člen, ki se glasi:
»(1) Svet zaupnikov odloča na sejah.
(2) Sejo sveta zaupnikov skliče predsednik/ca najmanj enkrat letno. Konstitutivno sejo sveta skliče dekan.
(3) Svet zaupnikov ima enkrat letno skupno sejo s Senatom, na kateri dekan predstavi letno poročilo.«
26. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Fakulteta za opravljanje dejavnosti oblikuje organizacijske enote.
(2) Organizacijske enote v pravnem prometu nimajo pooblastil in ne morejo samostojno nastopati.
(3) FIŠ ima naslednje organizacijske enote:
– dekanat,
– pedagoško enoto,
– Inštitut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu,
– doktorsko šolo«.
27. člen
Poglavje 3.3.1 Tajništvo se preimenuje v: »3.3.1 Dekanat«.
28. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dekanat sestavljajo dekan, prodekani, pomočniki dekana in tajništvo. Tajništvo FIŠ, ki ga sestavljajo službe po področjih oziroma sektorjih, izvaja upravno administrativne in strokovno-tehnične naloge zlasti na naslednjih področjih:
– študentski referat (administrativne in strokovno-tehnične naloge za potrebe izobraževalnega dela na področjih, ki jih izvaja FIŠ),
– ekonomika (finančna in računovodska funkcija),
– informatika (vzdrževalna in informacijska funkcija),
– knjižnica in založba (knjižničarska, informacijska, dokumentacijska in založniška dejavnost za potrebe znanstveno-raziskovalnega in izobraževalnega dela na področjih, ki jih razvija FIŠ).
(2) Vodje oddelkov imenuje in razrešuje dekan, ki mora, kadar je to povezano s povečanjem obsega delovnih razmerjih, za to pridobiti soglasje upravnega odbora. Vodje oddelkov so imenovani za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
(3) Podrobna organizacijska struktura tajništva in število potrebnih delovnih mest za opravljanje nalog tajništva se določi v aktu o sistemizaciji delovnih mest FIŠ.«
29. člen
V 60. člen se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Če tajnik ni imenovan, vodi tajništvo dekan, ki ga lahko začasno ali za posamezne naloge nadomešča prodekan, ki ga dekan za to pooblasti.«.
30. člen
Poglavje 3.3.2 Katedre se preimenuje v: »3.3.2 Pedagoška enota«.
31. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pedagoško enoto sestavljajo vsi študijski programi 1. in 2. stopnje, ki jih izvaja FIŠ. Vodja te enote je po svoji funkciji prodekan za izobraževanje.
(2) Katedre se oblikujejo za določeno zaokroženo znanstveno-raziskovalno področje, ki se odraža v predmetniku študijskih programov na FIŠ, zaradi usklajevanja in razvijanja znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela in s tem povezanega izobraževalnega dela na tem področju in zaradi razvijanja znanstvenih disciplin in strok s tega področja.«
32. člen
Poglavje 3.3.3. Inštituti se preimenuje v: »3.3.3 Inštitut Fakultete za informacijske študije«.
33. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Inštitut Fakultete za informacijske študije (v nadaljevanju: IFIŠ) je organizacijska enota za smotrnejše načrtovanje, organizacijo, koordinacijo in spremljanje znanstveno- raziskovalnega, in razvojnega dela na disciplinarnih področjih, ki jih razvija fakulteta. IFIŠ povezuje in usklajuje znanstveno-raziskovalno, svetovalno in razvojno delo fakultete.«
34. člen
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
»IFIŠ ima naslednje pristojnosti:
– nudi administrativno podporo raziskovalnim skupinam (inštitutom, centrom in laboratorijem),
– skrbi za razvoj znanosti in stroke ter disciplinarnih področij fakultete,
– skrbi za prenos raziskovalnih dosežkov in spoznanj v prakso ter v pedagoški proces,
– skrbi za svetovalno in razvojno delo na disciplinarnih področjih fakultete,
– organiziranje znanstvenih konferenc in srečanj, simpozijev in posvetov,
– sistematična vzgoja raziskovalnega podmladka,
– opravljanje drugih nalog, ki sodijo v vsebinski okvir inštituta, po sklepu Senata.«
35. člen
Doda se 68.a člen, ki se glasi:
»Predstojnik IFIŠ je prodekan za znanstveno-raziskovalno področje po položaju.«.
36. člen
Doda se 68.b člen, ki se glasi:
»(1) Za izvajanje dejavnosti IFIŠ se na ožjih zaključenih znanstvenih področjih v okviru IFIŠ oblikujejo raziskovalne skupine (inštituti, centri in laboratoriji).
(2) V okviri IFIŠ deluje Projektna pisarna, ki skrbi za administrativno podporo raziskovalnim skupinam.
(3) Raziskovalne skupine opravljajo naslednje dejavnosti:
– izvajajo znanstveno-raziskovalno delo v okviru nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa,
– izvajajo projekte in programe za naročnike zunaj nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa (proračunski in izvenproračunski naročniki),
– izvajajo svetovalno in drugo strokovno delo ter seminarsko dejavnost,
– soorganizirajo posvete in konference,
– obveščajo javnost o rezultatih raziskav.«
37. člen
Doda se 68.c člen, ki se glasi:
»(1) Člani posamezne raziskovalne skupine so visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci in znanstveni delavci, ki so na fakulteti v rednem delovnem razmerju in ki delujejo na posameznem disciplinskem področju fakultete.
(2) Raziskovalno skupino vodi vodja, ki ima najmanj habilitacijski naziv docent oziroma ekvivalentni znanstveni naziv.
(3) Mandatna doba vodje je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.«
38. člen
Doda se 68.d člen, ki se glasi:
»(1) O organizacijskih spremembah raziskovalnih skupin odloča Senat FIŠ na predlog predstojnika IFIŠ.
(2) Raziskovalne skupine se ustanavljajo, ukinjajo, delijo in združujejo v skladu z zahtevami in potrebami raziskovalnega in strokovnega dela.«
39. člen
Doda se »Poglavje 3.3.4.: Doktorska šola«.
40. člen
Doda se 68.e člen, ki se glasi:
»(1) V okviru doktorske šole potekajo vsi doktorski študijski programi na FIŠ.
(2) Doktorsko šolo vodi vodja, ki je odgovoren za vse zadeve glede izvajanja doktorskega študija, kar vključuje:
– pripravo kadrovskega načrta pri predmetih na doktorskem študiju,
– skrb za individualno usmerjanje vsakega doktorskega študenta, predvsem za svetovanje glede pravočasnega izvajanja njegovih študijskih obveznosti, pri izbiri mentorja/somentorja, oddaji teme, dispozicije in doktorske disertacije ter zagovoru doktorata,
– skrb za kakovost doktorskega študija na FIŠ,
– je član Komisije za znanstveno-raziskovalno delo,
– svetuje študentom glede morebitnih težav pri izvajanju doktorskega študija: pomoč in posredovanje pri morebitnem nesoglasju med študentom in njegovim mentorjem/somentorjem,
– skrbi za vse ostale naloge v skladu s pravilnikom, ki ureja doktorski študij, in akademsko etiko.
(3) Vodja doktorske šole mora imeti vsaj naziv docent. Vodjo doktorske šole na svoji seji imenuje Senat na predlog dekana za obdobje 2 let.
(4) Vodja doktorske šole je za svoje delo odgovoren prodekanu za znanstveno-raziskovalno delo. Vodja doktorske šole vsaj enkrat letno poroča o svojem delu na seji Senata.«
41. člen
V prvem odstavku 75. člena se pred besedo »status« doda beseda »poseben«.
42. člen
V tretjem odstavku 79. člena se črta beseda »poseben«.
43. člen
Doda se četrti odstavek 80. člena, ki se glasi:
»Študent lahko opravlja izpite letnika, ki sledi letniku, v katerega je trenutno vpisan oziroma je bil nazadnje vpisan, če mu na osnovi pisne prošnje to odobri KŠŠZ. «
44. člen
V tretjem odstavku 83. člena se beseda »Dekan FIŠ« nadomesti s »KŠŠZ«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če je študent pred prekinitvijo študija opravil vse izpite in druge, s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še prijavil teme diplomskega dela, in so minila več kot 3 leta sta od prekinitve študija, mora študent, če želi zaključiti študij, vložiti prošnjo. KŠŠZ lahko študentu določi diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti za nadaljevanje študija.«
45. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Znanstveno-raziskovalni in razvojni programi in projekti na FIŠ potekajo v okviru raziskovalnih skupin znotraj IFIŠ.
(2) Senat FIŠ sprejme pravila o načrtovanju, organiziranju in financiranju dejavnosti IFIŠ.«
46. člen
Drugi odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Visokošolski učitelj, znanstveni delavec, visokošolski in raziskovalni sodelavec, ki je redno zaposlen na FIŠ, je dolžan zaprositi dekana FIŠ za soglasje k delu za zunanje naročnike.«
47. člen
V drugem odstavku 91. člena se briše stavek: »Do sprejetja tega pravilnika se smiselno uporabljajo merila za volitve v nazive učiteljev in sodelavcev, ki veljajo na Univerzi na Primorskem.« in ga nadomesti naslednji stavek: »Merila za izvolitev v naziv in postopek izvolitve določa pravilnik FIŠ.«
48. člen
Drugi odstavek 95. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Taka odsotnost učitelja ne sme ovirati poteka izobraževalnega procesa ali poteka raziskovalnega projekta, v katerem zaposleni sodeluje. V času odsotnosti pripada učitelju oziroma znanstvenemu delavcu bruto plača, določena za njegovo delovno mesto, le, če je to zagotovljeno v okviru proračunskih sredstev ali s finančnim načrtom FIŠ oziroma tako, da se njegova delovna obveznost prerazporedi.«
49. člen
V drugem odstavku 98. člena se črta beseda »poseben«.
50. člen
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Status študenta preneha, če študent:
– diplomira,
– ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
– se izpiše,
– se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
– je bil izključen iz FIŠ.
– dokonča podiplomski študij,
– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
– ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku.
(2) Ne glede na določbi druge in sedme alineje prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.
(3) V primerih iz druge, četrte, sedme in osme alineje prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.«
51. člen
Drugi odstavek 101. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Status študenta s posebnimi potrebami dobi študent, ki ob vpisu predloži ustrezno mnenje pristojne strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ali mnenje invalidske komisije ali zdravniško potrdilo zdravnika specialista, s katerim izkazuje upravičenost za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami.«
52. člen
V drugem odstavku 107. člena se k četrti alineji doda besedilo: »in plagiatorstvo.«.
53. člen
Doda se 107.a člen, ki se glasi:
(1) Strokovni oziroma znanstveni naslov se diplomantu odvzame, če se po pridobitvi naslova ugotovi:
– da diplomant ni imel z zakonom zahtevane izobrazbe za vpis;
– da diplomant ni opravil vseh obveznosti po študijskem programu;
– da je diplomant pri zaključnem delu (diplomska naloga, magistrska naloga, doktorska disertacija), ki je predpisano po študijskem programu, avtorska dela drugih avtorjev v nasprotju z uveljavljenimi načini citiranja v pomembnem delu prikazal kot svoje lastno delo;
– da zaključno delo (diplomska naloga, magistrska naloga, doktorska disertacija), ki je predpisano po študijskem programu, v pomembnem delu ni rezultat diplomantovega lastnega dela, njegove ustvarjalnosti in dosežkov.
(2) Odvzem strokovnega oziroma znanstvenega naslova se podrobneje uredi s pravilnikom.«
54. člen
Drugi odstavek 112. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) FIŠ lahko odtuji ali obremeni nepremičnino oziroma opremo večje vrednosti, pridobljeno iz javnih sredstev, le v soglasju z ustanoviteljem. Za opremo večje vrednosti se šteje oprema, za nakup katere je v skladu z zakonom o javnih naročilih potrebna objava pri Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti in na portalu javnih naročil.«
55. člen
Doda se 113.a člen, ki se glasi:
»FIŠ vodi evidence z osebnimi podatki študentov in evidence izvajalcev visokošolske dejavnosti, v skladu z Zakonom o visokem šolstvu ter hrani evidence v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter varstvo osebnih podatkov in z Zakonom o visokem šolstvu.«
56. člen
Členi 115., 116., 117. se brišejo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
Spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 2. in 3. člena teh sprememb, ki začneta veljati, ko Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu pridobi ustrezna soglasja Nacionalne komisije za kakovost visokega šolstva in ustanovitelja.
58. člen
Obstoječi Inštituti FIŠ, ustanovljeni v skladu s 86. členom Statuta FIŠ, postanejo z uveljavitvijo sprememb statuta raziskovalne skupine IFIŠ.
Predsednik UO FIŠ
Izr. prof. dr. Borut Rončević l.r.
 
Dekan FIŠ
Izr. prof. dr. Janez Povh l.r.