Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2012 z dne 20. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2012 z dne 20. 7. 2012

Kazalo

2339. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniških dovoljenjih, stran 5686.

Na podlagi 24. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniških dovoljenjih
1. člen
V Pravilniku o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 68/11) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta pravilnik predpisuje tudi obrazec vozniškega dovoljenja v skladu z Direktivo 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 12. 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 403, str. 18), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2011/94/EU z dne 28. novembra 2011 o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (UL L št. 314, str. 31) in Direktivo Sveta 2006/103/ES z dne 20. 11. 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prometne politike zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363, str. 344).«.
2. člen
Priloge 4, 5 in 6 pravilnika se nadomestijo z novimi prilogami 4, 5 in 6, ki so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen
V prilogi 7 se pri opisu podkode 95. besedilo spremeni tako, da se glasi: »Voznik, ki je imetnik spričevala o strokovni usposobljenosti, izpolnjuje obveznost strokovne usposobljenosti, predvidene v Direktivi 2003/59/ES do…(npr.: 95.01.01.12).«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 19. januarja 2013.
Št. 007-202/2012
Ljubljana, dne 6. julija 2012
EVA 2012-2430-0007
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor