Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 17. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 17. 7. 2012

Kazalo

2324. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o imenih tekstilnih vlaken, stran 5645.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (EU) o imenih tekstilnih vlaken
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določijo pristojni organ in kazenske določbe za izvajanje Uredbe (EU) št. 1007/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov ter razveljavitvi Direktive Sveta 73/44/EGS in direktiv 96/73/ES in 2008/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 272 z dne 18. 10. 2011, str. 1; v nadaljnjem besedilu: uredba 1007/2011/EU).
2. člen
(pristojni organ)
(1) Pristojni organ za izvajanje uredbe 1007/2011/EU in te uredbe je Tržni inšpektorat Republike Slovenije, ki tudi vodi postopke zaradi prekrškov po tej uredbi.
(2) Pristojni organ iz prejšnjega odstavka ima pri opravljanju nadzora tekstilnih izdelkov na trgu vsa pooblastila po zakonu, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, ter zakonu, ki ureja splošno varnost proizvodov.
3. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji da na trg tekstilne izdelke, ki niso etiketirani, označeni ali so jim priloženi trgovski dokumenti, ki niso v skladu z uredbo 1007/2011/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v zvezi opravljanjem dejavnosti kot distributer omogoči dostopnost tekstilnih izdelkov na trgu, ki niso etiketirani, označeni ali so jim priloženi trgovski dokumenti, ki niso v skladu z uredbo 1007/2011/EU.
(5) Z globo od 800 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v zvezi opravljanjem dejavnosti kot distributer stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(6) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek kaznujeta tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz četrtega odstavka tega člena.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
4. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Pravilnik o metodah kvantitativne analize dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken (Uradni list RS, št. 7/00, 42/04, 138/06, 12/08, 76/10 in 17/11 – ZTZPUS-1),
– Pravilnik o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih (Uradni list RS, št. 109/99, 92/02, 34/04, 36/05, 2/07, 4/08, 76/10 in 17/11 – ZTZPUS-1),
– Odredba o metodah kvantitativne analize trikomponentnih mešanic tekstilnih vlaken (Uradni list RS, št. 7/00, 42/04 in 17/11 – ZTZPUS-1).
5. člen
(prehodno obdobje)
Tekstilni izdelki, ki so v skladu s predpisi iz prejšnjega člena in so bili dani na trg pred 8. majem 2012, so lahko dostopni na trgu še do 9. novembra 2014.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-22/2012
Ljubljana, dne 12. julija 2012
EVA 2012-2130-0041
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost