Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 17. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 17. 7. 2012

Kazalo

2294. Pravilnik o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta, stran 5591.

Na podlagi drugega odstavka 145. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa status, naloge in način delovanja stanovanjskega sveta (v nadaljnjem besedilu: svet).
2. člen
(status in naloge)
Svet je posvetovalno delovno telo ministra, pristojnega za stanovanjske zadeve, in ima naslednje naloge:
– sodeluje pri pripravi in sprejemanju nacionalnega stanovanjskega programa države ter pri pripravi njegovih morebitnih sprememb in dopolnitev;
– sodeluje pri usklajevanjih nacionalnih programov države s področja drugih javnih politik z nacionalnim stanovanjskim programom;
– spremlja stanje na področju stanovanjske dejavnosti in izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa države ter uresničevanje njegovih ciljev;
– spremlja izvajanje stanovanjske in prostorske politike države in lokalnih skupnosti;
– ocenjuje učinkovitost instrumentov oziroma tekoče stanovanjske politike in sinergije sektorskih politik in ukrepov v zvezi s stanovanjskim področjem;
– oblikuje predloge za ukrepe iz pristojnosti ministrstva za stanovanjske zadeve;
– oblikuje predloge za ukrepe iz pristojnosti drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na stanovanjsko politiko države;
– znotraj stanovanjske politike ocenjuje upoštevanje ciljev regionalnega razvoja in varstva okolja ter izboljševanja kakovosti prostora, stanovanjskega urbanizma, arhitekture in bivalnega okolja;
– oblikuje predloge za morebitne spremembe in dopolnitve, ki zadevajo cilje in instrumente nacionalnega stanovanjskega programa in delovanja institucij, pomembnih za stanovanjsko področje;
– daje predloge v zvezi z oblikovanjem stanovanjske politike ter strategije udejanjanja nacionalnega stanovanjskega programa.
3. člen
(sestava sveta)
(1) Svet ima predsednika in šest članov.
(2) Predsednik sveta je minister, pristojen za stanovanjske zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister).
(3) En član sveta je vsakokratni direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, preostalih pet članov pa imenuje minister in so predstavniki:
– ministrstva, pristojnega za finance,
– ministrstva, pristojnega za socialne zadeve,
– združenja lastnikov nepremičnin,
– najemojemalcev,
– izvajalcev nepremičninskih storitev.
4. člen
(mandat)
(1) Mandat vseh članov preneha s prenehanjem vsakokratnega mandata ministra.
(2) Novi minister lahko podaljša mandat sveta in ga uskladi s svojim mandatom.
5. člen
(način delovanja)
(1) Svet se sestaja in deluje na sejah. Seje sklicuje in vodi predsednik sveta. Vabilo na sejo se posreduje po elektronski pošti.
(2) Če je predsednik sveta odsoten, ga nadomešča po njegovem pooblastilu član sveta.
(3) Svet se sestaja po potrebi na predlog predsednika sveta ali najmanj treh članov sveta.
(4) Če zahtevajo sklic seje sveta člani sveta morajo utemeljitev zahteve za sklic poslati predsedniku po elektronski pošti skupaj s predlogom za sklic.
(5) Sodelovanje v svetu je častna funkcija. Sejnine in drugi stroški udeležbe se ne izplačujejo.
(6) Svet se sestane najmanj štirikrat letno.
6. člen
(roki za gradivo)
(1) Za sejo sveta se vabila z dnevnim redom in gradiva pošljejo članom sveta po elektronski pošti pet dni pred sejo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v primeru, da gre za zadeve, ki so nujne, gradivo članom sveta pošlje tri dni pred sejo.
7. člen
(odločanje)
(1) Seja sveta je sklepčna, če je na njej prisotna več kot polovica članov.
(2) Sklepi sveta se sprejemajo z javnim glasovanjem z dvigom rok.
(3) Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov.
8. člen
(sodelovanje na sejah)
Predsednik sveta lahko povabi na sejo tudi predstavnike drugih državnih organov oziroma predstavnike raziskovalnih institucij, predstavnike organizacij civilne družbe in drugih, ki bi lahko sodelovali pri proučevanju in iskanju najprimernejših rešitev za zadeve iz pristojnosti sveta.
9. člen
(zapisnik)
(1) O poteku seje se vodi zapisnik, ki ga svet obravnava in potrjuje na naslednji seji.
(2) V zapisnik se na zahtevo vpišejo tudi ločena mnenja članov sveta.
(3) Zapisnik podpiše predsednik sveta.
10. člen
(javnost dela)
(1) Seje sveta niso javne.
(2) O delu sveta javnost obvešča njegov predsednik.
11. člen
(zagotavljanje pogojev za delo Stanovanjskega sveta)
(1) Administrativne, organizacijske in strokovne naloge za delo sveta opravlja ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Dokumentacija, vezana na seje sveta, se hrani na ministrstvu.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta (Uradni list RS, št. 78/09).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-286/2012/3
Ljubljana, dne 6. julija 2012
EVA 2012-2430-0145
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost