Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012

Kazalo

2246. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini, stran 5531.

Na podlagi 57. člena in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini
1
ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Ureditveno območje Šmartno v Rožni dolini zajema staro vaško naselje s cerkvijo, pokopališčem in podružnično šolo, ter novejše strnjeno stanovanjsko naselje. Območje je dolgoročno opredeljeno kot lokalno oskrbno središče. V sklopu opredeljenih ureditvenih območij stavbnih zemljišč v veljavnem PA je možna dopolnilna stanovanjska gradnja, izven teh pa se sicer po planu opredeljena nezazidana stavbna zemljišča varujejo za usmerjeno gradnjo in so opredeljena kot kmetijska.
Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) so zemljišča znotraj predmetnega ureditvenega območja obravnavana kot stavbna, katerih prostorsko urejanje je opredeljeno s Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Šmartno v Rožni dolini, delno pa kot stavbna zemljišča pod pogojem sprejetja ustreznega prostorskega akta, ki bi podal pogoje gradnje.
Razlog za spremembe in dopolnitve PA je namera pobudnika, da na zemljišču zgradi individualni stanovanjski objekt. Dostop do zemljišč je mogoč po obstoječi dovozni cesti, ki je kategorizirana kot javna pot.
2
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini je novo ureditveno območje s parcelno številko 133/1, k.o. Šmartno, namenjeno umestitvi novega stanovanjskega objekta ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov.
Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave mora izhajati iz morfologije naselja, upoštevati mora značilnosti ruralnega prostora in obstoječe grajene strukture. Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v PR Slovenije: F(i) = 1,2 in F(z) = 0,4.
Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati tudi druga priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
Za navedeni predvideni poseg je bilo v predhodno pridobljeno tudi geološko mnenje (izdela Geosvet, Samo Marinc s.p., Celje).
3
ureditveno območje
Območje sprememb in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini je zemljišče s parcelno številko 133/1, k.o. Šmartno.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4
način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Šmartno v Rožni dolini (Uradni list SRS, št. 10/89).
5
roki za postopek
Rokovno je priprava prostorskega akta vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem in se predvidoma zaključi v letu 2012.
6
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– RS, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
7
obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev prostorskega akta je pobudnik Matej Gajšek, Ulica bratov Vošnjakov 5, 3000 Celje.
8
končne določbe
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-21/2012
Celje, dne 8. junija 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.