Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012

Kazalo

2135. Začasna tarifa v primeru kabelske retransmisije avtorskih del s področja glasbe, stran 5290.

Upravni odbor Združenja SAZAS je na svoji seji dne 4. 7. 2012 na podlagi četrtega odstavka 156. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljnjem besedilu ZASP) in 28. člena Statuta Združenja SAZAS sprejel naslednjo
Z A Č A S N O T A R I F O
v primeru kabelske retransmisije avtorskih del s področja glasbe
1. člen
Ta začasna tarifa določa višino in način izračunavanja avtorskega honorarja za uporabo zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS ter pogoje uporabe za uporabnike, ki sočasno, nespremenjeno in neskrajšano prenašajo radiodifuzno oddajana glasbena dela preko kabla ali mikrovalovnega sistema v radijskih in/ali televizijskih programih.
2. člen
Definicije pojmov po tej tarifi:
»Uporabnik«    je fizična ali/in pravna oseba, ki preko
          kabla ali mikrovalovnega sistema sočasno,
          nespremenjeno in neskrajšano prenaša
          radiodifuzno oddajana dela v radijskih
          in/ali televizijskih programih.
»Repertoar     zajema vsa domača in tuja glasbena (že
Združenja SAZAS«  objavljena) neodrska avtorska dela z
          besedilom ali brez, ki uživajo avtorsko
          zaščito in jih ščiti Združenje SAZAS na
          podlagi 147. člena ZASP in na podlagi
          pogodb o vzajemnem zastopanju s tujimi
          avtorskimi združenji. Združenju SAZAS je
          bilo z odločbo št. 800-3/96 z dne 12. 3.
          1998 Urada Republike Slovenije za
          intelektualno lastnino izdano dovoljenje za
          kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic
          na delih s področja glasbe.
»Kabelska     je pravica radiodifuzne retransmisije in je
retransmisija«   izključna pravica, da se sočasno,
          nespremenjeno in neskrajšano priobči
          javnosti neko radiodifuzno oddajano delo:
          če gre za prenos po kablu ali mikrovalovnem
          sistemu, pa gre za več kot 100 kabelskih
          priključkov ali je delo prvotno oddajano iz
          druge države (kabelska retransmisija).
3. člen
Tarifa, ki predstavlja avtorski honorar avtorjev glasbenih del v primeru kabelske retransmisije iz 31. člena ZASP, se določi za posamezno uporabniško razmerje ali priključek (UR).
Zneski avtorskega honorarja po tej tarifi so neto zneski, ki jih je uporabnik dolžan plačati. Zneskom se prišteje davek na dodano vrednost.
Tarifa za televizijske programe:
+-----------------------------------+---------------------------+
|     Avtorski honorar     |  Število televizijskih  |
|                  |     programov     |
+-----------------------------------+---------------------------+
|       0,7 EUR       |      1–50      |
+-----------------------------------+---------------------------+
|       0,8 EUR       |     51–115      |
+-----------------------------------+---------------------------+
|       0,9 EUR       |     116–150     |
+-----------------------------------+---------------------------+
|       1,0 EUR       |     151–200     |
+-----------------------------------+---------------------------+
Tarifa se pri povečanju nad 200 televizijskih programov poviša za 0,1 EUR za vsakih nadaljnjih začetih dodatnih 50 televizijskih programov.
Primer izračuna AH:
1. 10.000 naročnikov; 170 TV programov; izračun: 10.000 naročnikov X 1,0 EUR = 10.000 EUR
2. 10.000 naročnikov; 230 TV programov; izračun: 10.000 naročnikov X 1,1 EUR = 11.000 EUR
3. 10.000 naročnikov; 280 TV programov; izračun: 10.000 naročnikov X 1,2 EUR = 12.000 EUR
Tarifa za radijske programe:
+-----------------------------------+---------------------------+
|     Avtorski honorar     |   Število radijskih   |
|                  |     programov     |
+-----------------------------------+---------------------------+
|       0,05 EUR       |      1–60      |
+-----------------------------------+---------------------------+
Tarifa se pri povečanju nad 60 radijskih programov poviša za 0,01 EUR za vsakih nadaljnjih začetih dodatnih 20 radijskih programov.
Primer izračuna AH:
1. 10.000 naročnikov; 50 RA programov; izračun: 10.000 naročnikov X 0,05 EUR = 500 EUR
2. 10.000 naročnikov; 70 RA programov; izračun: 10.000 naročnikov X 0,06 EUR = 600 EUR
3. 10.000 naročnikov; 100 RA programov; izračun: 10.000 naročnikov X 0,07 EUR = 700 EUR.
Kolikor uporabnik svojim naročnikom dovoljuje delitev programskega signala na več uporabniških enot in operater takemu uporabniku za svojo storitev zaračunava več, se honorar obračuna tako, da se osnovna tarifa tako za televizijske kakor tudi radijske programe za vsako nadaljnjo uporabniško enoto poveča za 5 %.
Primer:
1. 1.000 naročnikov (1 uporabniška enota); 500 naročnikov (2 uporabniški enoti); 600 naročnikov (4 uporabniške enote); 60 TV programov; izračun: 1.000 naročnikov X 0,8 EUR + 500 naročnikov X 0,84 EUR + 600 naročnikov X 0,92 EUR = 1.772 EUR
2. 1.000 naročnikov (1 uporabniška enota); 500 naročnikov (2 uporabniški enoti); 600 naročnikov (4 uporabniške enote); 70 RA programov; izračun: 1.000 naročnikov X 0,06 EUR + 500 naročnikov X 0,063 EUR + 600 naročnikov X 0,069 EUR = 132,90 EUR.
Tarifa iz prejšnjega odstavka je mesečna, honorar pa se obračunava mesečno glede na povprečno število ur operaterja v mesecu in število televizijskih programov in radijskih programov v programski shemi operaterja, za katerega se honorar odmerja.
4. člen
Tarifa velja izključno za primer sočasnega, nespremenjenega in neskrajšanega prenašanja radiodifuznega oddajanja glasbenih del prek kabla ali mikrovalovnega sistema v radijskih in/ali televizijskih programih.
5. člen
Kabelski operaterji so dolžni mesečno, do 15. v mesecu za pretekli mesec posredovati podatke o vrsti in številu radijskih in televizijskih programov, ki jih nudijo svojim naročnikom, podatke o številu naročnikov in številu dodatnih enot za vsak radijski in televizijski program za pretekli mesec in druge potrebne podatke za izračun avtorskega honorarja.
Če kabelski operater pravočasno ne sporoči podatkov (niti po prvem opozorilu), se upoštevajo podatki iz prejšnjega meseca z 10 % povišanjem, vendar je kabelski operater vseeno dolžan posredovati podatke.
6. člen
Kolikor uporabnik pravočasno, pravilno in popolno dostavi vse potrebne podatke, se mu višina obračunanega avtorskega honorarja zniža za 10 %.
Kolikor uporabnik podatek posreduje v predpisani elektronski obliki, se mu višina obračunanega avtorskega honorarja zniža za 10 %. Predpisana elektronska oblika je določena na spletni strani Združenja SAZAS; www.sazas.org.
7. člen
Pogoji iz te tarife veljajo do sklenitve skupnega sporazuma med Združenjem SAZAS in reprezentativnim združenjem uporabnikov, ki kabelsko retransmisirajo avtorske vsebine s področja glasbe.
8. člen
Avtorski honorar oziroma njegova višina, ki je določena v 3. členu te tarife, se zaradi ohranjanja realne vrednosti avtorskega honorarja vsako koledarsko leto avtomatično poveča oziroma uskladi z indeksom rasti cen na drobno. Združenje SAZAS v informativne namene na spletni strani www.sazas.org na začetku vsakega koledarskega leta objavi po tej tarifi avtomatično usklajeno višino avtorskega honorarja.
9. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik Upravnega odbora
Združenja SAZAS
Matjaž Zupan l.r.

AAA Zlata odličnost