Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012

Kazalo

2116. Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole, stran 5255.

Na podlagi 36. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07, 107/10, 87/11 in 40/12 – ZUJF) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o šolskem koledarju za osnovne šole
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se ureja šolski koledar za osnovne šole ter osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo program osnovne šole (v nadaljnjem besedilu: osnovne šole).
(2) S tem pravilnikom se ureja tudi razporeditev pouka, pouka proste dneve in razporeditev ter trajanje šolskih počitnic za učence ter razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja ter nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev.
(3) S tem pravilnikom se določajo tudi roki za nacionalno preverjanje znanja učencev, roki za predmetne izpite, popravne izpite in ocenjevanje znanja za učence, ki se izobražujejo na domu ter roki za obveščanje staršev o učnem uspehu in dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.
II. ŠOLSKO LETO
2. člen
(šolsko leto)
Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta.
3. člen
(ocenjevalna obdobja)
Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku (v nadaljnjem besedilu: pouk) osnovna šola izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih:
– prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 31. januarja,
– drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. februarja do 24. junija, razen za učence 9. razreda, za katere traja do 15. junija.
4. člen
(trajanje pouka)
(1) Pouk traja pet dni v tednu, razen če minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), zaradi nadomeščanja dneva pouka v podrobnejših navodilih o šolskem koledarju ne določi drugače.
(2) Pouk v šolskem letu za učence od 1. do 8. razreda traja največ 38 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 189 dni, za učence 9. razreda pa največ 35 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 174 dni.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko pouk v posameznem tednu traja šest dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole.
5. člen
(urnik)
(1) Tedenski razpored ur pouka po predmetniku in tedenski razpored drugega vzgojno-izobraževalnega dela se določi z urnikom.
(2) Ura pouka traja praviloma 45 minut. Med urami pouka imajo učenci najmanj pet minut odmora, najmanj enkrat dnevno pa praviloma 20 do 30 minut odmora. Če pouk posameznega predmeta strnjeno traja več šolskih ur, šola samostojno razporedi odmore v obsegu, ki je določen v tem odstavku. Ura podaljšanega bivanja traja 50 minut, ura jutranjega varstva pa traja 60 minut. Vzgojno-izobraževalno delo v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu poteka strnjeno.
(3) Ura vzgojno-izobraževalnega dela po posebnem programu vzgoje in izobraževanja traja 60 minut. Vzgojno-izobraževalno delo poteka strnjeno, v tem času učitelj načrtuje in izvaja vmesne sprostitvene dejavnosti za učence.
(4) Pouk se ne sme začeti pred 7.30 uro.
6. člen
(proslave)
(1) Zadnji dan pouka pred dnevom samostojnosti in enotnosti, dnevom državnosti in pred slovenskim kulturnim praznikom, šola organizira proslavo.
(2) Šola lahko organizira tudi druge proslave v skladu z letnim delovnim načrtom.
III. POUKA PROSTI DNEVI
7. člen
(pouka prosti dnevi)
(1) Pouka prosti dnevi so:
– z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi,
– šolske počitnice in nedelje,
– sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole oziroma navodili ministra zaradi nadomeščanja dneva pouka drugače določeno.
(2) Za učence je pouka prost dan lahko tudi dan šole, ko šola za učence organizira različne dejavnosti in aktivnosti, opredeljene v letnem delovnem načrtu šole.
(3) Šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na dan, ko pouk že poteka. Dneva ne smeta biti določena v istem tednu, razmik med njima pa mora biti najmanj teden dni.
8. člen
(počitnice)
(1) Učenci imajo jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in poletne počitnice.
(2) Jesenske počitnice trajajo praviloma en teden v času praznikov (31. oktobra, 1. novembra). Ti prazniki se vključujejo v počitnice.
(3) Novoletne počitnice trajajo od 25. decembra do izteka novoletnih praznikov.
(4) Zimske počitnice trajajo en teden in so razporejene v dve časovni obdobji izmenično po območjih statističnih regij. Prvo obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo obdobje pa naslednji ponedeljek.
(5) Učenci osnovnih šol z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-kraške, Obalno-kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije ter občin Jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne z liho letnico, kadar se šolsko leto začne s sodo letnico, pa v drugem obdobju.
(6) Učenci osnovnih šol z območja Jugovzhodne Slovenije (razen občin iz petega odstavka tega člena), Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Spodnjeposavske statističnih regije imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne s sodo letnico, kadar se šolsko leto začne z liho letnico, pa v drugem obdobju.
(7) Prvomajske počitnice se začnejo 27. aprila in trajajo do izteka prvomajskih praznikov.
(8) Poletne počitnice trajajo od konca pouka do 31. avgusta.
IV. DOPUSTI, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV
9. člen
(izraba letnega dopusta strokovnih delavcev)
Strokovni delavci izrabijo letni dopust med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino dopusta pa med poletnimi počitnicami. V teh obdobjih se lahko vključujejo tudi v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v skladu z letnim delovnim načrtom šole.
10. člen
(nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev)
(1) Za vsakega strokovnega delavca šola z letnim delovnim načrtom načrtuje nadaljnje izobraževanje in usposabljanje med jesenskimi ali zimskimi počitnicami najmanj dva dni, med poletnimi počitnicami pa najmanj tri dni.
(2) Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev se lahko načrtuje namesto med jesenskimi ali zimskimi počitnicami tudi na proste sobote.
V. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
11. člen
(roki za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja)
(1) Nacionalno preverjanje znanja se izvede praviloma v mesecu maju.
(2) Učenci, ki se izobražujejo na domu in odrasli opravljajo nacionalno preverjanje znanja v roku iz prejšnjega odstavka tega člena.
VI. PREDMETNI, POPRAVNI IZPITI IN OCENJEVANJE ZNANJA ZA UČENCE, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
12. člen
(roki za izpite)
(1) Učenci opravljajo predmetne in popravne izpite v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in v desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena učenci 9. razreda lahko opravljajo popravne izpite do konca naslednjega šolskega leta. Šola mora učencem omogočiti najmanj štiri naknadne izpitne roke. Te roke šola določi sama.
(3) Učenci lahko opravljajo izpite iz predmetov, ki se izvajajo strnjeno in ne trajajo do konca pouka v šolskem letu (fleksibilni predmetnik), v desetih delovnih dneh po zaključku pouka posameznega predmeta. Roke za izpite določi ravnatelj.
(4) Za učence, ki imajo popravni izpit, šola organizira dopolnilni pouk.
(5) Za učence, ki se izobražujejo na domu, poteka ocenjevanje znanja v prvem roku v času od zaključka prvomajskih počitnic do konca drugega ocenjevalnega obdobja, ter v drugem roku v desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta.
VII. OBVEŠČANJE O USPEHU UČENCEV TER O DOSEŽKIH PRI NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA
13. člen
(obvestila med šolskim letom)
(1) Obvestila o učnem uspehu učencev ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja se učencem razdelijo najkasneje v treh dneh po zaključku prvega ocenjevalnega obdobja.
(2) Obvestila o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja se učencem 6. in 9. razreda razdelijo po preteku roka za vpogled in poizvedbo.
14. člen
(razdelitev spričeval in obvestil)
(1) Ob zaključku pouka v šolskem letu šola učencem od 1. do 8. razreda, ki so uspešno zaključili razred, razdeli spričevala, učencem 9. razreda, ki so uspešno zaključili razred, pa razdeli zaključna spričevala.
(2) Učencem, ki imajo pravico opravljati predmetne in popravne izpite, šola ob zaključku pouka izda obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu.
(3) Šola ob zaključku pouka v šolskem letu vsem učencem razdeli tudi obvestilo o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih šole ter obvestila o sodelovanju pri neobveznem drugem tujem jeziku.
(4) Učencem, ki se izobražujejo na domu in se njihovo znanje ocenjuje v drugem roku, učencem, ki opravljajo popravne ali predmetne izpite, in učencem, ki jim je bila po ugovoru ocena izboljšana, se spričevala razdelijo najkasneje v treh dneh po opravljenem izpitu oziroma po določitvi nove ocene.
(5) Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.
VIII. IZVAJANJE PRAVILNIKA
15. člen
(podrobnejša navodila o šolskem koledarju)
Minister izda za vsako naslednje šolsko leto do konca junija podrobnejša navodila o šolskem koledarju, do konca avgusta pa podrobnejša navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja. Navodila se objavijo na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
16. člen
(odstopanja)
Šola lahko v soglasju z ministrstvom odstopi od posameznih določb tega pravilnika, kadar je to potrebno zaradi izrednih okoliščin ali drugih utemeljenih razlogov.
17. člen
(način in rok za izpolnitev izobraževalnega programa)
Če osnovna šola zaradi ukrepov iz prejšnjega člena v času, ki je določen za pouk, ne more izpolniti izobraževalnega programa, ga mora izpolniti na način in v roku, ki ga določi ministrstvo.
18. člen
(odrasli)
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za šole in organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo program osnovne šole za izobraževanje odraslih.
IX. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
(obvestila o sodelovanju pri neobveznem drugem tujem jeziku)
Obvestila o sodelovanju pri neobveznem drugem tujem jeziku šola učencem razdeli od šolskega leta 2013/14 dalje.
20. člen
(obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja)
(1) Učencem 6. razreda se obvestila o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2012/13 razdelijo po preteku roka za vpogled in poizvedbo.
(2) Učencem 9. razreda se dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2012/13 vpišejo v zaključno spričevalo.
21. člen
(naknadni rok za nacionalno preverjanje znanja)
Za učence 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov v mesecu maju ne morejo udeležiti nacionalnega preverjanja znanja, se v šolskem letu 2012/13 nacionalno preverjanje znanja izvede v naknadnem roku, določenem v navodilih ministra za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja.
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 63/06 in 45/10), uporablja pa se do 31. avgusta 2012.
23. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2012.
Št. 0070-58/2012
Ljubljana, dne 27. junija 2012
EVA 2012-3330-0060
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti