Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012

Kazalo

1959. Zakon o spremembah Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1A), stran 4812.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. junija 2012.
Št. 003-02-5/2012-3
Ljubljana, dne 20. junija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O HIPOTEKARNI IN KOMUNALNI OBVEZNICI (ZHKO-1A)
1. člen
V Zakonu o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 10/12) se šesti odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(6) Jamstvo iz tretjega odstavka tega člena mora biti nepreklicno in neomejeno ter mora zagotavljati izplačilo takoj ali najpozneje v desetih delovnih dneh po prejemu poziva za plačilo dolžnikove obveznosti. Uveljavljanje izpolnitve dolžnikove obveznosti od osebe, ki je jamstvo dala, ne sme biti pogojeno s predhodno uvedbo sodnih ali drugih postopkov zoper dolžnika.«.
2. člen
Drugi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je na nepremičnini iz prejšnjega odstavka zgrajena stavba, mora biti ta zavarovana pri zavarovalnici za ves čas trajanja kreditne pogodbe proti običajnim tveganjem, ki obstajajo glede na lokacijo in vrsto stavbe kot predmeta zavarovanja, vsaj v višini nadomestitvene vrednosti te stavbe, pravica do prejema zavarovalnine pa veljavno prenesena na kreditodajalca.«.
3. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(predčasno poplačilo kredita)
Vpis terjatev iz naslova hipotekarnega kredita v kritni register ne vpliva na pravico kreditojemalca do predčasnega poplačila hipotekarnega kredita.«.
4. člen
Šesti odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Dolžnik ali porok terjatve, vpisane v kritni register, ki se je izrecno odpovedal pravici do enostranskega pobota, svoje obveznosti iz naslova takšne terjatve ne more pobotati s terjatvami do izdajatelja. Če je izdajatelj obvestil dolžnika o vpisu terjatve iz naslova hipotekarnega kredita v kritni register, lahko dolžnik ali porok po prejemu obvestila uveljavlja pobot izdajateljeve terjatve le z naslednjimi terjatvami do izdajatelja:
1. s terjatvami iz naslova hipotekarnih obveznic in finančnih instrumentov iz 24. člena tega zakona;
2. s terjatvami, ki bi jih lahko pobotal, preden je bil obveščen o vpisu izdajateljeve terjatve v kritni register; in
3. s terjatvami, ki jih je pridobil, preden je bil obveščen o vpisu izdajateljeve terjatve v kritni register in rok za njihovo izpolnitev do prejema obvestila o vpisu izdajateljeve terjatve v kritni register še ni zapadel, vendar le, če zapade ta rok pred rokom za izpolnitev izdajateljeve terjatve, vpisane v kritni register, ali hkrati z njim.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/12-2/8
Ljubljana, dne 12. junija 2012
EPA 280-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost