Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1921. Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja, stran 4664.

Na podlagi 10., 12. in 25. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja ter vrste podpor za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1857/2006/ES).
(2) S to uredbo se določajo upravičenci, upravičeni stroški, pogoji, merila, postopki, višina sredstev in finančna merila za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka.
II. UKREPI KMETIJSKE STRUKTURNE POLITIKE IN KMETIJSKE POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA
2. člen
(vrste ukrepov)
Za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja kmetijstva se sredstva za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja namenijo za naslednje ukrepe:
a) državne pomoči – skupinske izjeme v kmetijstvu:
– podpora za dokončanje komasacijskih postopkov,
– tehnična podpora kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
b) druge podpore:
– podpora za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju,
– podpora delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. »kmetijski proizvod« pomeni proizvode iz 2. točke 2. člena Uredbe 1857/2006/ES;
2. »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
3. »mala in srednje velika podjetja« so podjetja, kot so opredeljena v 2. členu Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES).
III. DRŽAVNE POMOČI – skupinske izjeme v kmetijstvu
1. ukrep: Podpora za dokončanje komasacijskih postopkov
4. člen
(cilj ukrepa)
Cilj ukrepa Podpora za dokončanje komasacijskih postopkov je dokončanje komasacijskih postopkov.
5. člen
(namen podpore in upravičeni stroški)
(1) Podpora za ukrep iz prejšnjega člena je namenjena dokončanju komasacijskih postopkov v skladu s 13. členom Uredbe 1857/2006/ES.
(2) Upravičeni stroški so vsi stroški pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda, ki nastanejo v komasacijskem postopku ali zaradi komasacijskega postopka in so predvideni v programu iz drugega odstavka 8. člena te uredbe.
6. člen
(vlagatelj)
Vlagatelj za podporo iz prejšnjega člena je upravna enota, na območju katere leži nedokončana komasacija, ki je vključena v program dokončanja komasacijskih postopkov.
7. člen
(izvajalec in upravičenec)
(1) Izvajalec ukrepa iz 4. člena te uredbe je fizična ali pravna oseba, usposobljena za dela, za katera se namenja podpora iz 5. člena te uredbe.
(2) Upravičenec do podpore iz 5. člena te uredbe je komasacijski udeleženec, ki je fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov ter izpolnjuje pogoje za mala in srednje velika podjetja iz Priloge I Uredbe 800/2008/ES.
8. člen
(pogoji za odobritev podpore)
(1) Na spletni strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, se objavi seznam komasacijskih območij, ki so upravičena do podpore iz 5. člena te uredbe.
(2) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pripravi letni program dokončanja komasacijskih postopkov, ki ga potrdi direktor agencije s soglasjem ministra, pristojnega za kmetijstvo.
(3) S programom iz prejšnjega odstavka se določijo prednostne komasacije, ki se bodo podpirale v tekočem letu, in sicer do porabe sredstev.
(4) Vlagatelj iz 6. člena te uredbe v skladu s predpisi izbere izvajalca za namen podpore iz 5. člena te uredbe.
(5) Vlagatelj iz 6. člena te uredbe agenciji predloži vlogo, ki vsebuje dokumentacijo o izbiri izvajalca.
(6) Izbor izvajalca iz prejšnjega odstavka potrdi agencija s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem.
9. člen
(finančne določbe)
(1) Delež podpore iz 5. člena te uredbe znaša do 100 odstotkov dejansko nastalih stroškov.
(2) Izbrani izvajalec pošlje račun skupaj s poročilom o izvedenih delih upravni enoti.
(3) Vlagatelj iz 6. člena te uredbe potrdi poročilo in račun o izvedenih delih ter vso dokumentacijo pošlje agenciji, ki na podlagi njene popolnosti plača račun izvajalca.
(4) Po izvršljivosti sklepa o stroških upravnega postopka vlagatelj sklep pošlje agenciji, ki plača stroške.
(5) Višina sredstev za podporo iz 5. člena te uredbe se dodeli do višine, zagotovljene za zemljiške operacije v posameznem proračunskem letu.
(6) Podpora iz 5. člena te uredbe se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in subvencioniranih storitev.
2. ukrep: Tehnična podpora kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov
10. člen
(cilj ukrepa)
Cilj ukrepa Tehnična podpora kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov je spodbujanje informiranja in usposabljanja zainteresiranih ljudi na podeželju v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s primarno kmetijsko proizvodnjo.
11. člen
(namen podpore)
Podpora za ukrep iz prejšnjega člena je namenjena sofinanciranju izvajanja strokovnih prireditev, informiranja in usposabljanja podeželskega prebivalstva na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov v skladu s 15. členom Uredbe 1857/2006/ES.
12. člen
(vlagatelj)
Vlagatelj za podporo iz prejšnjega člena je:
a) nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja, deluje na celotnem območju Republike Slovenije in kandidira za odobritev podpore po tej uredbi, ali
b) nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja, deluje na ožjem območju Republike Slovenije in kandidira za odobritev podpore po tej uredbi.
13. člen
(upravičenec in prejemnik podpore)
(1) Upravičenec do podpore iz 11. člena te uredbe je subjekt, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjuje pogoje za mala in srednje velika podjetja, opredeljene v Prilogi I Uredbe 800/2008/ES.
(2) Prejemnik podpore iz 11. člena te uredbe je nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenjih.
14. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški za ukrep iz 10. člena te uredbe so:
– stroški, povezani z informiranjem in usposabljanjem kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih (najemnine za prostore, honorarji predavateljev, drugi materialni stroški za izvedbo usposabljanja in informiranja);
– stroški, povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanjem na njih (stroški udeležbe, stroški publikacij, potni stroški, najemnine za razstavne prostore);
– stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, pri čemer morajo biti informacije in predstavitve nevtralne, zadevni proizvajalci pa morajo imeti enake možnosti za predstavitev.
15. člen
(pogoji za odobritev podpore)
(1) Pogoji za odobritev podpore iz 11. člena te uredbe so:
– vlagatelj ima aktivne člane,
– zagotovitev čim širše predstavitve dejavnosti na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– delovanje v kmetijskem sektorju.
(2) Prejemnik podpore iz 11. člena te uredbe ne sme zahtevati, da je pogoj za dostop do storitev članstvo v njegovi organizaciji. Morebitni prispevki nečlanov za kritje upravnih stroškov organizacije morajo biti omejeni na sorazmerne stroške za storitve, ki jih organizacija zagotavlja.
(3) Podrobnejši pogoji za podporo iz 11. člena te uredbe, merila za dodelitev podpore, postopki, dokazila, upravičeni stroški ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev se opredelijo v javnem razpisu.
16. člen
(finančne določbe)
(1) Višina sredstev za podporo iz 11. člena te uredbe se v skladu z drugim odstavkom 31. člena te uredbe določi z javnim razpisom.
(2) Delež dodeljene podpore iz 11. člena te uredbe lahko na upravičenca znaša do 70 odstotkov upravičenih stroškov.
(3) Delež dodeljenih podpor iz vseh javnih virov za namene tega člena lahko znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(4) Podpora se upravičencu iz 13. člena te uredbe dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil denarja proizvajalcem.
(5) Višina razpisanih sredstev iz prvega odstavka tega člena se za tekoče leto zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predhodnega leta.
IV. DRUGE PODPORE
1. ukrep: Podpora za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju
17. člen
(cilj ukrepa)
Cilj ukrepa Podpora za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju je spodbujanje informiranja in usposabljanja zainteresiranih ljudi na podeželju v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom.
18. člen
(namen podpore)
Podpora za ukrep iz prejšnjega člena je namenjena sofinanciranju izvajanja strokovnih prireditev, informiranja in usposabljanja podeželskega prebivalstva na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.
19. člen
(vlagatelj)
Vlagatelj za podporo iz prejšnjega člena je:
a) nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja, deluje na celotnem območju Republike Slovenije in kandidira za odobritev podpore po tej uredbi, ali
b) nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja, deluje na ožjem območju Republike Slovenije in kandidira za odobritev podpore po tej uredbi.
20. člen
(upravičenec in prejemnik podpore)
Upravičenec in prejemnik podpore iz 18. člena te uredbe je nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenjih.
21. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški za ukrep iz 17. člena te uredbe so:
– stroški, povezani z informiranjem in usposabljanjem (najemnine za prostore, honorarji predavateljev, materialni stroški za izvedbo izobraževanja),
– stroški, povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanjem na njih (stroški udeležbe, stroški publikacij, potni stroški, najemnine za razstavne prostore),
– stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o delovanju vlagatelja, proizvajalcih ali proizvajalcih danega proizvoda, pri čemer morajo biti informacije in predstavitve nevtralne, proizvajalci pa morajo imeti enake možnosti za predstavitev.
22. člen
(pogoji za odobritev podpore)
(1) Pogoji za odobritev podpore iz 18. člena te uredbe so:
– vlagatelj ima aktivne člane,
– zagotovitev čim širše predstavitve dejavnosti na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– delovanje na področju s kmetijstvom povezanih dejavnosti.
(2) Do podpore je upravičen vlagatelj iz 19. člena te uredbe, ki na trgu ne opravlja dejavnosti zaradi pridobivanja dobička oziroma dejavnosti, s katero bi konkuriral na trgu z drugimi osebami, kar pomeni, da se ne ukvarja s tržno proizvodnjo blaga oziroma storitev in opravlja nepridobitne dejavnosti v širšem družbenem interesu.
(3) Podrobnejši pogoji za podporo iz 18. člena te uredbe, merila za dodelitev podpore, postopki, dokazila, upravičeni stroški ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev se opredelijo v javnem razpisu.
23. člen
(finančne določbe)
(1) Višina sredstev za podporo iz 18. člena te uredbe se v skladu z določbo drugega odstavka 31. člena te uredbe določi z javnim razpisom.
(2) Delež dodeljene podpore iz 18. člena te uredbe lahko na upravičenca znaša do 70 odstotkov upravičenih stroškov.
(3) Delež dodeljenih podpor iz vseh javnih virov za namene tega člena lahko znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(4) Višina razpisanih sredstev iz prvega odstavka tega člena se za tekoče leto zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predhodnega leta.
2. ukrep: Podpora delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov
24. člen
(cilj ukrepa)
Cilj ukrepa Podpora delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov, je spodbujanje delovanja, združevanja in povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju v okviru civilne iniciative ter nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom.
25. člen
(namen podpore)
Podpora za ukrep iz prejšnjega člena je namenjena sofinanciranju delovanja nepridobitnih združenj, katerih povezovanje je širšega pomena za kmetijstvo in podeželje.
26. člen
(vlagatelj)
(1) Vlagatelj za podporo iz prejšnjega člena je pravna oseba, ki povezuje društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk v zvezo ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov.
(2) Vlagatelj za podporo iz prejšnjega člena mora biti registriran in delovati na celotnem območju Republike Slovenije.
27. člen
(upravičenec in prejemnik podpore)
Upravičenec in prejemnik podpore iz 25. člena te uredbe je vlagatelj iz prejšnjega člena.
28. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški za ukrep iz 24. člena te uredbe so:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov oziroma nakup opreme),
– materialni stroški ter stroški dela pisarne in organov,
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah,
– stroški izvajanja programov iz periodičnega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005–2013 (Uradni list RS, št. 100/05).
29. člen
(pogoji za odobritev podpore)
(1) Pogoja za odobritev podpore iz 25. člena te uredbe sta:
– vlagatelj ima aktivne člane,
– vlagatelj deluje v kmetijskem sektorju.
(2) Vlagatelj iz 26. člena te uredbe lahko kandidira tudi za enega od ukrepov iz 10. ali 17. člena te uredbe, če izpolnjuje tudi pogoje iz 12. ali 19. člena te uredbe.
(3) Podrobnejši pogoji za podporo iz 25. člena te uredbe, merila za dodelitev podpore, postopki, dokazila, upravičeni stroški ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev se opredelijo v javnem razpisu.
30. člen
(finančne določbe)
(1) Višina sredstev za podporo iz 25. člena te uredbe se v skladu z določbo drugega odstavka 31. člena te uredbe določi z javnim razpisom.
(2) Delež dodeljene podpore iz 25. člena te uredbe lahko na upravičenca znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(3) Določitev višine podpore za stroške članarin v mednarodnih organizacijah se podrobneje opredeli z javnim razpisom.
(4) Višina razpisanih sredstev iz prvega odstavka tega člena se za tekoče leto zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predhodnega leta.
V. POSTOPEK ZA ODOBRITEV PODPORE
31. člen
(javni razpisi)
(1) Podpore po tej uredbi se dodelijo na podlagi zaprtih javnih razpisov, razen za ukrep iz 4. člena te uredbe, ki se dodeli na podlagi 8. člena te uredbe.
(2) Višina podpore za ukrepe iz 10., 17. in 24. člena te uredbe se na letni ravni v javnem razpisu določi največ do višine sredstev, zagotovljenih za te namene v proračunu Republike Slovenije v posameznem proračunskem letu.
(3) Skupna višina vseh virov financiranja za ukrepe iz 10., 17. in 24. člena te uredbe ne sme preseči vrednosti stroškov odobrenega programa.
(4) Postopke za dodelitev podpore in izplačilo sredstev izvede agencija.
(5) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, pripravi javne razpise in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V okviru javnega razpisa za posamezen ukrep so sredstva lahko razdeljena po posameznih namenih znotraj ukrepa, ciljih ukrepa ali skupinah posameznih upravičencev, vloge za ta namen pa se ločeno uvrščajo na sezname prejetih in popolnih vlog.
(6) Vlagatelj, ki bi lahko kandidiral za podporo iz 11. in 18. člena te uredbe, lahko kandidira samo za eno od teh dveh podpor.
32. člen
(odločitev o vlogah)
(1) Vloge za javni razpis je treba poslati priporočeno po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali oddati v vložišču agencije.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka se vloži pisno na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani agencije in ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, kar označi pošta, ali v vložišču agencije, naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
(3) Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
33. člen
(obravnava vlog)
(1) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava agencija in jih, če posamezen ukrep to določa, tudi oceni.
(2) Izberejo se projekti, ki na podlagi ocene dosežejo spodnjo, vstopno mejo točk.
(3) Če skupna višina zaprošenih sredstev presega razpoložljiva sredstva, določena za posamezen ukrep iz te uredbe, se podpora na posameznega upravičenca sorazmerno zniža na podlagi ponderiranja popolnih vlog.
34. člen
(kumulacija oziroma združevanje pomoči – skupinske izjeme)
(1) Najvišji zneski pomoči, določeni v 9. in 16. členu te uredbe, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih z Uredbo 1857/2006/ES, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
(2) V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč iz 4. in 10. člena te uredbe ne sme združevati z drugo državno pomočjo po prvem odstavku 107. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije ali s finančnimi prispevki Republike Slovenije, vključno s tistimi iz drugega pododstavka prvega odstavka 88. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1312/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 21. 12. 2011, str. 1), ali s finančnimi sredstvi Evropske unije v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo 1857/2006/ES.
(3) Pomoč iz 4. in 10. člena te uredbe se ne sme združevati s pomočjo de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL L št. 337 z dne 21. 12. 2007, str. 35) glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo 1857/2006/ES.
35. člen
(omejitev podpore)
Podpore iz te uredbe se ne dodelijo za izvajanje naložbenih ukrepov zunaj Republike Slovenije.
36. člen
(obveznosti prejemnika podpore)
(1) Prejemnik podpore (podjetje ali ime in priimek), opis namena dodeljenih javnih sredstev in znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
(2) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(3) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo, razen za stroške ukrepa iz 4. člena te uredbe, ki se plačajo na podlagi 9. člena te uredbe.
37. člen
(nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev)
(1) Prejemnik podpore ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki po predpisih, ki urejajo razvoj podeželja, za obdobje, ki ga določajo veljavni predpisi, če:
– ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe o pravici do sredstev,
– je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav,
– sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila odobrena.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev in določi obdobje, v katerem prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, skladno z veljavnimi predpisi.
38. člen
(hramba dokumentacije)
Prejemnik sredstev in agencija morata vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev podpore po tej uredbi, vključno s podatki, da ima podjetje status malega ali srednje velikega podjetja, hraniti vsaj še pet let od datuma dodelitve podpore.
VI. PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
39. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc upravnih in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil, ki jih je treba priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca.
VII. VLAGANJE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV
40. člen
(vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev)
Za izplačila sredstev v tekočem letu morajo prejemniki podpore zahtevke za izplačilo poslati agenciji. Zahtevki za izplačilo se vlagajo od izdaje odločbe o pravici do sredstev do 30. oktobra tekočega leta v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi. Če agencija upravičencu izda odločbo o pravici do sredstev z datumom vlaganja zahtevka po 30. oktobru, se izplačila izvedejo v naslednjem koledarskem letu.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
41. člen
(prehodna določba)
(1) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na dodelitev podpore po Uredbi 1857/2006/ES, se začnejo uporabljati po objavi vpisne številke izvzetja zadevne sheme pomoči na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije, s čimer se šteje, da je shema pomoči objavljena v skladu z Uredbo 1857/2006/ES. Minister o tem objavi obvestilo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Podpore iz III. poglavja te uredbe se odobrijo le za dejavnosti ali storitve, ki so opravljene oziroma prejete po izdelavi in objavi zadevne sheme pomoči skladno z Uredbo 1857/2006/ES.
42. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-18/2012
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EVA 2012-2330-0004
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost