Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1919. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2011, stran 4653.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je občinski svet na 14. redni seji dne 31. 5. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Žužemberk za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žužemberk za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov in obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.
Št. 410-12/2012-8
Žužemberk, dne 31. maja 2012
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.