Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1881. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti, stran 4579.

Na podlagi prvega odstavka 9., devetega odstavka 11., drugega odstavka 13., tretjega odstavka 16.a in sedmega odstavka 17. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 77/11) izdaja minister, pristojen za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti
1. člen
V Pravilniku o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti (Uradni list RS, št. 46/06 in 79/09) se besedilo 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»V okviru postopka nameščanja iz prejšnjega člena tehnik izvede aktiviranje digitalnega tahografa.«.
2. člen
V petem odstavku 8. člena se povsod besedilo »prometni inšpektorat« nadomesti z besedilom »inšpektorat, pristojen za promet«.
3. člen
Doda se nov 8.a člen:
»8.a člen
(izredni pregled)
(1) Izredni pregled je kontrolni postopek, ki se opravi na motornem vozilu med uporabo, ki ima nameščeno zapisovalno opremo. Izredni pregled v delavnici lahko zahteva pristojni organ za nadzor. Pri tem postopku se ugotavlja, če zapisovalna oprema izpolnjuje pogoje, ki jih določata Priloga I oziroma Priloga IB Uredbe 3821/85/EGS. Preveri se tudi pravilnost nastavitve naprave za omejevanje hitrosti glede na kategorijo motornega vozila.
(2) Pri izredni kontroli se vodi zapisnik o kontroli, katerega vsebina in oblika sta določena v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika. V zapisnik se navede, ali zapisovalna oprema in z njo povezani elementi izpolnjujejo pogoje med uporabo, ki jih določata Priloga I oziroma Priloga IB Uredbe 3821/85/EGS.«.
4. člen
V 10. členu se beseda »Direkcija« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.
5. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Certifikat o neizvedljivosti prenosa ali izpisa podatkov se lahko izda tudi na zahtevo stranke.«.
6. člen
V 15. členu se besedilo »prometni inšpektorat« nadomesti z besedilom »inšpektorat, pristojen za promet«.
7. člen
V 18. členu se povsod beseda »Direkcija« v različnih sklonih nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.
8. člen
V prvem odstavku 19. člena se v četrti alineji besedilo »Direkcije Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: direkcija)« nadomesti z besedo »ministrstva«.
9. člen
V 21. členu se povsod beseda »direkcija« v različnih sklonih nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.
10. člen
27. člen se črta.
11. člen
Besedilo prvega odstavka 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlagatelj mora v primeru, ko je univerzalni pravni naslednik delavnice, ki ji je že bila podeljena odobritev na podlagi tega pravilnika, izjaviti, da prej navedeni delavnici v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge odobritev ni bila odvzeta.«.
12. člen
37. člen se črta.
13. člen
Besedilo prvega odstavka 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Postopek odobritve se začne z vložitvijo vloge za odobritev.«.
14. člen
V prvem odstavku 40. člena se beseda »Direkcija« nadomesti z besedo »Ministrstvo«.
15. člen
V Prilogi 9 se pod zaporedno številko 060 besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Če so vsi rezultati preverjanja znotraj tolerančnih meja v skladu s Prilogo I Uredbe 3821/85/EGS (poglavje III, točka (f) 2; ob nameščanju), se na zapisniku označi, da je tahograf ustrezen.«.
16. člen
V Prilogi 11 se pod zaporedno številko 022.9 besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Pri izvajanju preverjanja se ugotavljajo dovoljena odstopanja med uporabo, ki so navedena v Prilogi I Uredbe 3821/85/EGS (poglavje III, točka (f) 2; ob nameščanju).«.
Pod zaporedno številko 023.9 se besedilo petega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Pri izvajanju preverjanja se ugotavljajo dovoljena odstopanja med uporabo, ki so navedena v Priloga I k Uredbi Sveta 3821/85/EGS (poglavje III, točka (f) 2; ob nameščanju).«.
Pod zaporedno številko 024.14 se besedilo »štiri izpise« nadomesti z besedilom »pet izpisov«.
Pod zaporedno številko 060 se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Funkcionalni preizkus pri digitalnem tahografu se opravi z vstavljeno kartico delavnice.«.
17. člen
V Prilogi 12 se pod zaporedno številko 010 prvi stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Tehnik izvede analizo in primerjavo napak in obkroži na izpisu naslednje primere:«.
18. člen
Ne glede na 30. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti (Uradni list RS, št. 79/09) se priloge 9, 10, 11 in 12 začnejo uporabljati 60 dni po uveljavitvi tega pravilnika.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-141/2012/13
Ljubljana, dne 4. junija 2012
EVA 2012-2430-0088
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor